Incompany Beleidsadviseur Sociaal Domein

Veranderende rol beleidsadviseur sociaal domein

Gemeenten hebben een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. De transformatie vraagt om het integraal samenwerken, het doorontwikkelen en het professionaliseren van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het werkveld in het sociaal domein is volop in beweging.

Download (PDF)

Veranderende rol beleidsadviseur sociaal domein

Ook uw rol als beleidsadviseur verandert mee met de transformatie. Denk bijvoorbeeld aan een andere manier van denken en samenwerken, de diversiteit in gesprekstechnieken voor zowel advisering als communiceren met burgers en consulenten, sturing en monitoring van maatschappelijke indicatoren, het organiseren van een bekostigingsstructuur waarbij burger en kwaliteit van zorg centraal staat en omgang met privacygevoelige informatie. De opleiding beleidsadviseur sociaal domein 3.0 helpt u bij deze uitdagingen.
 
Het traject beleidsadviseur sociaal domein 3.0 bestaat uit de volgende mogelijke componenten:
•    Ontwikkelen van doelmatige plannen, beleid en instrumenten in het sociaal domein en de vertaling naar de praktijk
•    Regie voeren op beleidsontwikkelingen binnen uw organisatie
•    Signaleren van relevante sociale, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen naar een integraal en strategisch advies richting uw management
•    Samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen en ketenpartners in het sociaal domein
De doorontwikkeling naar nieuwe werkwijzen, beleid en uitvoering zullen hand in hand moeten gaan om de beoogde resultaten te bereiken.
 
Door de opleiding naar keuze op te bouwen met de aangeboden modules, leert u:
•    Anders werken en denken; de gevarieerde rol van beleidsadviseur sociaal domein 3.0
•    Mogelijkheden van de privacywetgeving en informatie-uitwisseling in het sociaal domein
•    Verbinden van burgers, professionele instellingen en maatschappelijke organisaties
•    Adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving en communiceren met burgers en uitvoerders
•    Wetgeving vertaald naar de praktijk om transformatie handen en voeten te geven
•    De gevolgen van de transitie voor uw eigen rol, in uw eigen gemeente

 
5 redenen waarom u de opleiding Incompany moet volgen:
1.    U bent in volledig op de hoogte van de nieuwe werk- en denkwijze van beleidsadviseur, zoals dat bij uw werkgever gewenst is
2.    U werkt met concrete praktijkvoorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein
3.    U oefent gesprekstechnieken voor zowel adviseren op bestuurlijk niveau als communiceren met uitvoerders en uw burgers met uw eigen collega’s
4.    U werkt op de verschillende thema’s met uw eigen ingebrachte cases om de opleiding te laten aansluiten bij uw praktijk
5.    U beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt

Deze gemeenten gingen u voor:
Gemeente Den Helder
RSD De Liemers
Gemeente Gouda

Referentie (nog ophalen, de opleidingen lopen nog)

Programma aanbod

U maakt een keuze uit onderstaande modules:


Module: Actualiteiten wet- en regelgeving & vertaling naar de praktijk
Actualiteiten & wet- en regelgeving sociaal domein
•    Wat zijn de speerpunten van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet Wlz en Zvw?
•    Wat zegt actuele jurisprudentie rdndom zorg en welzijn?Op welke wijze kunt u verbinding maken tussen de wetgevingen? Wat zijn de grijze gebieden en waar zit er overlap tussen de wetgevingen?
•    Waar houdt de verantwoordelijkheid van de gemeente op en begint de verantwoordelijkheid van de burger?
Wet- en regelgeving vertaald naar de praktijk
Wmo 2015
•    Hoe organiseert u kwalitatief laagdrempelige zorg die binnen budget past?
•    Hoe kunt u inzetten op vroege signalering en preventief inzetten op voorliggende voorzieningen? Hoe kunt u afschalen?
Participatiewet
•    Wie zijn uw klanten, hoe kunt u participatieplaatsen en meedoen plaatsen realiseren binnen het Rijksbudget?
•    Op welke wijze kunt u met verschillende instrumenten vanuit het sociaal domein participatie te stimuleren?
•    Hoe koppelt u de sociale werkvoorziening, re-integratie en beschut werk nu zinvol aan elkaar?
Jeugdwet
•    Hoe organiseert u arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren in uw regio?
•    Wat zijn de mogelijkheden van het woonplaatsbeginsel?
•    Hoe bereikt u de doelgroep 18-/18+ en zorgt u voor verbinding met het zorgveld?
Krachten bij verandering
Wie of wat beïnvloed de verandering? Gezamenlijk wordt vanuit het beleidsperspectief de actoren en andere elementen in kaart gebracht die van invloed zijn op de verandering die de decentralisatie en transformatie te weeg hebben gebracht. Daarbij wordt ingegaan op zeven onderbouwde succescriteria van verandering. Het model van prof. Cozijnsen (VU) van de 7 V's wordt toepasbaar gemaakt naar de praktijk in het sociale domein.


Module: Financiering, bekostiging en contracten
Financiering, bekostiging en contracten
•    Wat zijn de juridische grondslagen van financiering in de Wmo, Zvw, Jeugdwet en Wlz?
•    Wat zijn de afbakeningen in de wetgeving?
•    Welke bekostigingsstructuren zijn er mogelijk in het sociaal domein?
•    Welke inkoopmethoden zijn er mogelijk?
•    Wat heeft de keuze van bekostigingsstructuur voor impact op het contracteren?
•    Hoe is het pgb georganiseerd in de Wmo, Zvw, Wlz en Jeugdwet?
Tonen van lef en gewoon doen loont bij inkoop van zorg
Zorgaanbieders aan tafel halen en starten vanuit de inhoud waarbij kwaliteit van zorg voorop staat. De gemeente Zaltbommel heeft de inkoop van zorg zelf op deze wijze ingestoken. Met gewoon doen en lef tonen heeft de gemeente het inkoopproces succesvol uitgevoerd.
•    Welke bekostigingsstructuur hanteert u vanaf 2018? Welke informatie uit o.a. uw buurtteam neemt u mee in het bepalen van de bekostigingsstructuur?
•    Wat zijn de voor- en nadelen van bestuurlijke aanbesteden?
•    Kiest u voor een lokaal of regionale aanpak van een bekostigingsstructuur voor uw organisatie?
•    Hoe organiseert u de nieuwe zorg en ondersteuning binnen de nieuwe budgetten waarbij de cliënt centraal staat? Hoe kunt u met de huidige budgetten de nieuwe koers in de transformatie aanvliegen?
Met welke inkoopvraagstukken gaat u morgen aan de slag?
Op welke manier kunt u het geleerde vertalen naar uw eigen organisatie? U wordt getriggerd om buiten de kaders en in mogelijkheden te denken.
•    Wat zou u doen als u carte blanche krijgt rondom de inkoop van zorg en ondersteuning?
•    Hoe wilt u de bekostigingsstructuur vormgegeven?
•    Welke uitdagingen zijn er binnen uw organisatie bij het inkopen van zorg? En hoe kunt u deze uitdagingen tackelen met wat u zojuist geleerd hebt?


Module: Transformeren naar de praktijk
Neemt de sociale samenhang toe wanneer de overheid zich terugtrekt?
•    Hoe worden begrippen als zelfredzaamheid en eigen kracht door de samenleving opgepakt?
•    Wat wordt er door de samenleving verwacht van de overheid?
•    Welke instrumenten worden gebruikt om sociale samenhang te stimuleren?
Sturingsinformatie en monitoring
•    Hoe meet u de effectiviteit van de inzet van beleidsinstrumenten?
•    Hoe kunt u de toegangspoort, het keukentafelgesprek en het financieel beleid monitoren?
•    Welke maatschappelijke indicatoren past u toe om te sturen op resultaat?
•    Op welke wijze kunt u sturen op beleid en uitvoering?
•    Hoe kunt u sturen op nieuwe werkwijzen bij de ketenpartijen?
•    Op welke manier kunt de transformatie concreet aanpakken en succesvol maken?
Integraliteit en samenwerken in het sociaal domein
•    Hoe kunt u containerbegrippen als zelf- en samenredzaamheid, eigen kracht, participatie en maatwerk in de praktijk uitwerken? Hoe geeft u handen en voeten aan de transformatie?
•    Hoe kunt u binnen uw organisatie de samenwerking met andere beleidsdomeinen vormgeven?
•    Op welke wijze kunt u een integraal beleidsplan schrijven?
•    Hoe kunt u een integrale aanpak over de verantwoording van zorgaanbieders realiseren?
•    Hoe organiseert u een balans in transformeren en controleren?


Module: Privacy en informatie-uitwisseling
Informatiemanagement
•    Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om met uw informatiemanager en functionaris gegevensbescherming te bespreken? Waarom hebt u elkaar nodig?
•    Hoe kan goede inrichting van informatievoorziening helpen in de beleidsvorming, in de sturing op de uitvoering en in de verantwoording?
•    Welke invloed heeft het huidige geformuleerde beleid en de inkoop op de informatievoorziening en wat betekent dat voor verdere doorontwikkeling?
•    Op welke wijze is de informatievoorziening en -uitwisseling voor de processen in het sociaal domein georganiseerd?
Mogelijkheden van privacywetgeving in het sociaal domein
•    Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordering gegevensberscherming over het verwerken en uitwisselen van informatie?
•    Welke persoonlijke informatie is noodzakelijk om te registreren?
•    Is het betrekken van de burger of zijn/haar ouders voldoende?
•    Wat zijn de mogelijkheden van het delen van informatie met andere afdelingen, partners en sectoroverstijgende partijen?
•    Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
Informatie uitwisselen in het sociaal domein
•    Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen om goede adequate hulpverlening te kunnen bieden?
•    Hoe zorgt u voor een goede balans tussen optimale informatie-uitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie? Deze afweging dient de professional voor elke hulpvraag te maken. Iedere hulpvraag is anders waardoor het belangrijk is dat de professional de situatie en privacy goed afweegt. Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leert u de mogelijkheden over informatie uitwisseling.
Module: Anders denken en (samen)werken
Systeemwereld en leefwereld
•    Uitdaging benaderen vanuit de systeemwereld of leefwereld?
•    Hoe kunt u de mogelijkheden benutten van zowel de systeem- als leefwereld?
•    Hoe kunt u het proces beter gaan stroomlijnen en faciliteren?
Disruptie vs. verandermanagement (innovatie)
•    Hoe ziet de wereld er over 5 jaar uit?
•    Hoe kunt u anders denken en samenwerken met aangrenzende beleidsterreinen vormgeven in het sociaal domein?
•    Hoe kunt u het nieuwe werken vormgeven en hoe ziet het veranderende competentieprofiel eruit?
Dashboard sociaal domein
•    Op welke wijze draagt het dashboard bij aan sturing, bekostiging en verantwoording?
•    Op welke manier kunt u maatschappelijke indicatoren bepalen voor sturingsinformatie?
•    Hoe kunt u de slag maken van data naar informatie en vervolgens naar duiding en sturing?
Signaleren en adviseren in het sociaal domein
•    Op welke wijze adviseert u in een politiek-bestuurlijke omgeving waar risico’s zijn toegenomen (samenwerking met ketenpartijen centraal staat, er grote bedragen in omgaan en het bestuur er bovenop zit)?
•    Hoe communiceert u op individueel niveau met inwoners en uitvoerders?
•    Welke gesprekstechnieken past u toe in samenwerking met ketenpartijen waarbij het belang en regierol van de gemeente voorop blijft? Welke motiveringstechnieken voor contact met ketenpartijen past u toe?

Module: Scherpe verwoording van de beleidsonderwerpen
De juiste beleidsvraag scherp krijgen
•    Redenen waarom opdrachtgevers niet de juiste vraag kunnen stellen
•    Wat is het uiteindelijke doel?
•    Gestructureerd en scherp formuleren van beleidsvragen
Expliciet formuleren met ‘Nou en?’
•    Redenen van impliciet formuleren
•    Expliciet formuleren
•    Dóórvragen en ‘Nou en?’ hanteren
•    Eerst de eindconclusie en dan de uitleg
Gestructureerd formuleren en rapporteren
•    Alleen de essentie
•    Concluderende titels
•    Belangrijke voordelen
o    Inhoudsopgave is tevens samenvatting
o    Check: logisch en compleet
o    Korte relevante teksten
o    Gemakkelijk lezen / begrijpen
o    Selectief lezen
Productief overleg voeren
•    Zien dat u wordt gehoord
•    Betekenis geven aan feiten: Nou en?
•    To-the-point
•    Discussies: maximaal 1 minuut
Deskundig klant- en intakegesprekken voeren
•    Relatie- en informatiefasen
•    Interviewtechniek:


o    Open vragen stellen
o    Luisteren: horen en begrijpen
o    Samenvatten

Module: Professioneel beleid ontwikkelen
Dé aanpak vaststellen met issue analyse
•    Issue boom: structuur en overzicht
•    Hypothesegedreven aanpakken
•    Concrete resultaten en activiteiten
Overtuigend projectplan opstellen
•    Scherp geformuleerde beleidsvraag
•    Plan van aanpak met specifieke stappen:  
o    Doel
o    Activiteiten
o    Resultaten
o    Projectteam en –organisatie
o    Investering
Efficiënt proces voor projectplan opstellen
•    Stappen in het proces
•    Verantwoordelijkheden
De juiste koers kiezen in krachtenvelden
•    Actoren analyseren:  
o    Invloed
o    Belangen
o    Vertrouwensrelatie
•    De juiste koers kiezen
Met impact presenteren
•    Voorbereiden
•    Boodschap structureren
•    Met high impact presenteren
•    Visuals gebruiken
Pro-actief beleid ontwikkelen
•    Urgentie
•    Probleemeigenaar
•    Doelen
•    Mijlpalen
•    Activiteiten

Werkwijze in de opleidingen

Euroforum leidt professionals op die in hun werk te maken krijgen met drastische wijzigingen door (maatschappelijke) ontwikkelingen en/of wetgeving.
Euroforum stimuleert deelnemers door middel van kennisoverdracht hun eigen situatie te analyseren, en oplossingen te formuleren in de eigen praktijk.
De opleidingen van Euroforum zijn interactief, waarbij deelnemers gestimuleerd worden hun eigen praktijk te delen met hun vakgenoten. Op die wijze leren ze niet alleen van de docenten, maar ook van elkaar. De aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk vormen zo het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten. Beproefde methoden van borging van het geleerde zijn coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdagen.

Docenten met expertkennis
Euroforum heeft geen docenten in dienst. Ze beschikt over een groot netwerk aan trainers, docenten en inhoudelijk deskundigen met didactische vaardigheden, met wie ze nauw contact onderhoud. De onafhankelijke docenten die in de sector aangeschreven staan als experts worden door overheden vaak ingezet als adviseurs.
Vaak zijn de docenten, die worden ingezet door Euroforum, ook verbonden aan hogescholen, universiteiten en/of andere onderwijsinstituten. Aan diversen van hen wordt gevraagd de overheid te adviseren in actuele zaken. Het grote voordeel voor Euroforum is haar onafhankelijkheid. Bij iedere opdracht/opleiding kan Euroforum die docent benaderen, die het beste bij de opdracht past, in plaats van altijd gebruik te maken van dezelfde docenten in vaste dienst.

Onafhankelijke autoriteit
Euroforum ontwikkelt en onderhoudt haar eigen opleidingen. Binnen elk vakgebied is een opleidingsmanager verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van opleidingen. Zij beschikken over een groot netwerk aan deskundigen binnen hun vakgebied en besteden veel tijd aan research om bij te blijven en te weten wat er speelt in de markt.
 *) Waar Euroforum staat kan elk merk staan.

NB:     We vinden het belangrijk om een visie op leren te formuleren voor:
-    Potentiele klanten van incompany
-    Nieuwe docenten
-    Nieuwe opleidingsmanagers
-    Samenwerkingspartners

Algemene informatie over de opleiding Beleidsadviseur Sociaal Domein 3.0

De modules zijn speciaal ontwikkeld voor:
Beleidsadviseurs / -medewerkers, beleidsmakers, accountmanagers in het sociaal domein werkzaam bij:
•    Gemeenten
•    Zorg- en welzijnsinstellingen
•    Ketenpartijen
•    Regionaal en provinciaal bestuur
Op het gebied van Welzijn, Wmo, Maatschappelijke ontwikkeling/ondersteuning, Participatie, Werk en Inkomen, Sociale Zaken, Zorg, Jeugd en Onderwijs.
kwaliteitsborging

Werkvormen
Tijdens de opleiding worden verschillende werkvormen gehanteerd door de docenten. Zo wordt er niet alleen gedoceerd, maar gaan de deelnemers ook zelf aan de slag met de eigen casuïstiek.
Ook worden door uzelf aangeleverde casuïstiek behandeld door de docenten tijdens de opleiding. Op deze manier vormt de aanwezige kennis, ervaring en de lokale praktijk het uitgangspunt voor de bijdrage van de docenten.
Coaching op de werkplek en intervisie/terugkomdag zijn ook beproefde methoden van borging; in overleg plannen we deze in binnen 6 maanden na de Incompany opleiding.
Het is tot 2 jaar na de opleiding mogelijk via de online leeromgeving contact met de docent te onderhouden.

Online leeromgeving
Om de opleiding meer didactische mogelijkheden te bieden, maken wij gebruik van een online leeromgeving. Hieronder treft u meer informatie aan over de toepassingen en het gebruik van deze leeromgeving.
De online leeromgeving wordt gebruikt door de deelnemers, organisatie en docenten. Het is een interactieve tool waarop deelnemers alle praktische informatie, presentaties, theorie, artikelen, eventuele huiswerkopdrachten en verwijzingen naar boeken kunnen downloaden.  

Deelnemers en docenten kunnen direct met elkaar in contact komen vóór, tijdens en ná de opleiding.
Voorafgaand aan de opleiding vragen wij deelnemers via de leeromgeving een voorbereidingsopdracht en/of intake in te vullen zodat zowel deelnemers als de docent zich goed kunnen voorbereiden op de opleiding. Op deze manier kunnen de docenten bij hun bijdrage aan de opleiding (indien nodig en mogelijk) anticiperen op de verschillende achtergronden en kennisniveaus van de deelnemers aan de opleiding.

Evaluatie
Naast de intake vindt ook de evaluatie via de online leeromgeving plaats. Dit gebeurd niet alleen na afloop van de opleiding. Ook tijdens de opleiding hebben de deelnemers de mogelijkheid om een tussentijdse evaluatie in te vullen. Op die manier kunnen wij de kwaliteit van het programma bewaken en  (indien nodig en mogelijk) anticiperen op (extra) kennisbehoeften van de deelnemers aan de opleiding.

Kortom:
-    De online leeromgeving geldt als een actueel naslagwerk
-    De onlineleeromgeving gebruikt u als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken voor en na de bijeenkomst
-    De deelnemers kunnen alle informatie voorafgaand aan iedere lesdag downloaden of eventueel uitprinten
-    De leeromgeving is toegankelijk vanaf iPad, e-reader of laptop


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

  • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
  • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
  • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
  • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
  • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
  • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
  • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Incompany Beleidsadviseur Sociaal Domein start op in overleg in

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Neem contact op

Vraag de brochure aan

Vragen of meer informatie?

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303