Opleiding Omgevingsrecht

In vier dagen inzicht in het complexe omgevingsrecht

 • Het huidige omgevingsrecht
 • De belangrijkste ontwikkelingen, veranderingen en aanpak van de Omgevingswet
 • De verschillen tussen het huidige wettelijke stel en het toekomstige stelsel
 • Snellere projectprocedures en betere besluitvormen
 • De integrale milieutoets middels het instrument milieueff ectrapportage
 • De plaats van het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht in het omgevingsrecht

Ook interessant voor u:

Basiscursus Omgevingsrecht
Opleiding Waterwetgeving
Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

 

Download (PDF)

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Alle benodigde kennis van het complexe omgevingsrecht in 4 dagen

Na deze opleiding bent u volledig op de hoogte van:

 • Het huidige omgevingsrecht
 • De belangrijkste ontwikkelingen, veranderingen en aanpak van de Omgevingswet
 • De verschillen tussen het huidige wettelijke stel en het toekomstige stelsel
 • Snellere projectprocedures en betere besluitvormen
 • De integrale milieutoets middels het instrument milieueff ectrapportage
 • De plaats van het waterrecht en het natuurbeschermingsrecht in het omgevingsrecht

 

Eenvoudig beter?

In de loop van de jaren zijn er door de wetgever vele wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen voor de fysieke leefomgeving ontstaan. Dit geheel aan regelgeving blijkt in de praktijk complex en onoverzichtelijk te zijn. Dit zorgt er voor dat er (in sommige situaties) lastig mee gewerkt kan worden. Deze complexiteit en vraag naar vereenvoudiging vormt een van de aanleidingen om de Omgevingswet te ontwikkelen. Met deze nieuwe wet gaat het gehele omgevingsrecht, inclusief regels van natuur- en milieurecht op de schop!

Het omgevingsrecht wordt vereenvoudigd, gebundeld en gemoderniseerd. De plannen voor een nieuwe Omgevingswet die alle wetten, AMvB’s en regelingen gaat omvatten liggen al klaar. Hierdoor zijn er straks minder vergunningen nodig en kunnen procedures sneller doorlopen worden. Weet u al hoe u de invoering van de omgevingswet in uw gemeente, provincie of waterschap realiseert?

Om de belangrijkste veranderingen, risico’s en mogelijkheden helder voor ogen te hebben richt deze opleiding Omgevingsrecht zich op het huidige (geldende) recht met een doorkijk naar de Omgevingswet. Raak niet verstrikt in het omgevingsrecht! Zorg dat u op de hoogte bent van de laatste stand van zaken en schrijf u nu in voor de opleiding.

Bekijk het programma

 

Na deze 4-daagse Opleiding Omgevingsrecht heeft u:

 • Inzicht in de belangrijkste laatste ontwikkelingen in het geldende omgevingsrecht
 • De juiste handvatten en voorkennis om correct te kunnen anticiperen op de huidige wetgeving en jurisprudentie
 • Kennis over de kernpunten van de Omgevingswet in de context van het algemene bestuursrecht en omgevingsrecht
 • Inzicht in de belangrijkste wijzigingen, mogelijkheden en risico’s van de Omgevingswet ten opzichte van het huidige omgevingsrecht

 Download de brochure (pdf)

 

Opzet van de opleiding

De doelstelling van deze opleiding is om uw kennis over het bestaande omgevingsrecht te vergroten en uit te bereiden met kennis over de Omgevingswet. Als leidraad in deze opleiding geldt het omgevingsstelsel van de Omgevingswet. Met behulp van dit stelsel integreert de wetgever de bestaande wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving in één Omgevingswet, vier Algemene Maatregelen van Bestuur en één ministeriele regeling. Omdat dit stelsel de wettelijke ontwikkelingen duidelijk en schematisch weergeeft vormt dit ook voor ons, tijdens de opleiding, een duidelijke routekaart.

 

U ontvangt:

 • Toegang tot de online leeromgeving, waardoor u toegang heeft tot alle lesmaterialen en contact kunt leggen met uw docenten en uw mede-cursisten.
 • Een opleidingscertificaat

Programma van de opleiding Omgevingsrecht

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Wabo en Wro

 

Ruimtelijk omgevingsrecht en omgevingsbeleid

 • Instrumentarium en procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Overzicht stelsel ruimtelijke ordening
 • Overzicht ruimtelijk relevante wet- en regelgeving, inclusief Wabo, Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit
 • Crisis- en herstelwet
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Mr. Drs. Erika Samuels Brusse

 

Het bestemmingsplan

 • Bevoegd gezag, procedure en varianten
 • Planregels
 • Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
 • Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Mr. Alex Lijkwan

 


Module 2

MER, activiteitenbesluit en Provinciale- en Rijksbeleid

 

Milieueffectrapportage

 • Werkingssfeer m.e.r.-regelgeving (wanneer moet er voor welk besluit/plan een m.e.r. worden gemaakt?)
 • Onderscheid plan- en project-(besluit) m.e.r.
 • Inhoudseisen m.e.r.
 • M.e.r.-procedures
 • Actualiteiten regelgeving, met doorkijk naar de Omgevingswet, en jurisprudentie

 

Activiteitenbesluit milieubeheer

 • Waarvoor gebruikt?
 • Relatie met omgevingsvergunning milieu
 • Toezicht en handhaving
 • Doorkijk naar de Omgevingswet

Mr. Barry Meruma

 

Besluitvorming over projecten van provinciaal en nationaal belang

 • Inpassingsplan op grond van de Wro (voorwaarden, voorbereiding en procedure)
 • Tracébesluit op grond van de Tracéwet (voorwaarden, voorbereiding en procedure)
 • Mogelijkheden coördinatieregeling (Wro en Tracéwet)
 • Doorkijk naar het projectbesluit onder de Omgevingswet

Mr. Richard Schmull

 


Module 3

Waterrecht en Natuurrecht

 

Waterrecht

 • Europese Kaderrichtlijn water en dochterrichtlijnen
 • Omgevingswet: omgevingswaarden voor water
 • Doorwerking richtlijnen in planstelsel Waterwet
 • Watervergunning en algemene regels
 • Projectplan voor aanleg waterstaatswerken
 • Water en ruimtelijke ordening

Mr. Jasper van Kempen

 

Natuurbeschermingsrecht

 • Gebiedsbescherming (Natura 2000) en soortenbescherming
 • Integratie van natuurregelgeving in planprocedures
 • Aanhaken bij de omgevingsvergunning
 • Doorkijk naar nieuwe natuurregelgeving in de Omgevingswet

Mr. Wienke Zwier

 


Module 4

Bouw en Omgevingswet

 

Bouw

 • Verhouding Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en gemeentelijke bouwverordening
 • Belang en juridische betekenis van structuurvisies, omgevingsvisies en ander ruimtelijk beleid
 • Regulering bouwactiviteiten in bestemmingsplan
 • Saneren ongewenste bouwwerken
 • (On)mogelijkheden tot afwijken van bestemmingsplannen
 • Vergunningvrij bouwen
 • Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Bouwtechnische en welstandtoets
 • Korte vooruitblik op de Omgevingswet

Mr. Alex Lijkwan

 

Hoofdlijnen omgevingswet

 • Beleidscyclus
 • Instrumentarium
 • Procedures
 • Verantwoordelijkheden Rijk, provincie, gemeente en waterschappen
 • Uitvoeringsregelgeving • Omgevingsbesluit • Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) • Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 • Invoeringswet en Aanvullingswetten
 • Omgevingsplan

Mr. Dr. Harm Borgers

 

Uw docenten:

 

  • Mr. Drs. Erika Samuals Brusse, zeer ervaren advocaat op het gebied van omgevingsrecht en specialist in het ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht

 

  • Mr. Alex Lijkwan, ervaren advocaat op het gebied van (publiekrechtelijk) bouw- en vastgoedrecht en specialist in ruimtelijk ordeningsrecht, milieurecht, bestuursrechtelijke schadevergoeding en handhaving kwesties

 

  • Mr. Barry Meruma, advocaat en directeur bij HABITAT advocaten & juristen. Barry heeft 30+ jaren relevante werkervaring, op het gebied van milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, mensenwerk en (publiek) ondernemerschap

 

  • Mr. Richard Schmull, juridisch adviseur Omgevingsrecht werkzaam bij AT Osborne. Hij heeft zich gespecialiseerd in het recht van de ruimtelijke ordening en in het bijzonder de wetgeving over aanleg en beheer van infrastructuur en waterstaatswerken door provinciale overheden of de rijksoverheid

 

  • Mr. Jasper van Kempen, juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat. Zijn expertise ligt in juridische kwesties met betrekking tot het beheer van de waterkwaliteit, zowel voor chemische als voor ecologische kwaliteit. Daarnaast adviseert hij over de ontwikkeling en implementatie van o.a. de aankomende Omgevingswet

 

  • Mr. Wienke Zwier, advocaat bij AKD Advocaten & Notarissen en staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Zij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden, vergunning- en ontheffi ngtrajecten en handhavingkwesties op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet

 

  • Mr. Dr. Harm Borgers, manager en ervaren adviseur die vooral met strategische en innovatieve projecten bezig is. Harm heeft ruime ervaring met alle facetten van de bestuurlijke besluitvorming over en handhaving van het omgevingsrecht. Verder voert hij met regelmaat onderzoeksopdrachten uit voor ministeries, provincies en gemeenten, met name vanwege de verbetering van hun visievorming, beleidsprocessen en de versterking van hun uitvoeringsorganisatie voor de bestuurlijke taken uit het omgevingsrecht

 

Algemene informatie over de opleiding Omgevingsrecht

 

Data en Locatie

4, 11 oktober en 1 en 8 november 2018

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Iedereen die werkzaam is bij de overheid of het bedrijfsleven en die met het omgevingsrecht te maken heeft. Bijvoorbeeld:

 • Advocaten, (juridisch) adviseurs, consultants en docenten
 • Bestuurders, hoofden, projectleiders, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten regionale uitvoeringsdiensten en het Rijk. Werkzaam op het terrein van ruimtelijke ordening, ruimtelijk bestuursrecht, milieu, milieurecht, bouw, bouwrecht, water, waterrecht, natuur, natuurbeschermingsrecht, APV en bijzondere wetten
 • Medewerkers van (middel)grote bedrijven met (coördinerende) taken op het gebied van omgeving, milieu en bouw

 

Uw investering

De investering voor deelname aan de opleiding omgevingsrecht + digitale masterclass bedraagt € 2999,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. 

 

PO/PE-punten aanvragen

De opleiding Omgevingsrecht heeft 24 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774
Email: n.kager@sbo.nl

 


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Omgevingsrecht inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Omgevingsrecht start op 4, 11 oktober en 1 en 8 november 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 4, 11 oktober en 1 en 8 november 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

 

In samenwerking met