Cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein

Beter samenwerken door inzicht in privacywetgeving en privacymanagement

 • Inzicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Mogelijkheden voor informatie uitwisseling en integraal samenwerken sociaal domein
 • Concrete handvatten voor effectief privacymagement
 • Inzicht in Big Data in de praktijk

Inclusief: praktijkcases en praktische handvatten voor uw organisatie!

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

(On)mogelijkheden van privacy en informatie-uitwisseling

De zorg is vanaf januari 2015 meer in samenhang en dicht bij de burger georganiseerd. Een van de terugkerende thema's in relatie tot de transformatie is informatie-uitwisseling en privacy. Inzicht in dit thema is cruciaal voor een integrale aanpak en samenwerken in de keten.

 • Met welke algemene en sectorale privacy wetgeving heeft u te maken?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke informatie en wanneer mag u deze informatie binnen uw organisatie en met samenwerkingspartners delen?
 • Op welk manier creëert u bewustwording bij u en uw medewerkers over de omgang met privacy gevoelige informatie?
 • Hoe ontwikkelt u een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van complexe meervoudige problematiek?
 • En op welke manier draagt big data bij aan het uitwisselen van informatie in de keten?

Tijdens deze cursus leert u over de privacywetgeving en de (on)mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie in uw domein en overstijgende sectoren.

Bekijk het volledige programma

Tijdens deze cursus leert u:

 • Aan welke wet- en regelgeving rondom privacy u moet voldoen
 • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
 • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
 • Hoe u de balans tussen noodzakelijke gegevensverwerking en borging van de privacy kunt bewerkstelligen
 • Hoe u beleidskaders voor effectief privacymanagement inricht


4 redenen om Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein te volgen:

 1. U bent in 4 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen over informatie-uitwisseling en privacywetgeving
 2. U krijgt concrete praktijkvoorbeelden over de (on)mogelijkheden van informatie- en gegevensuitwisseling van burgers
 3. U kunt op de verschillende thema’s uw eigen case in brengen om de cursus te laten aansluiten bij uw praktijk
 4. U beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en richtlijnen, zodat u direct in uw eigen organisatie aan de slag kunt 

Download de brochure (pdf)


Mediapartner:

marktplaats overheid

Programma van de cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Wet- en regelgeving rondom privacy en informatie-uitwisseling

Kennismaken en introductie

Gerdien Wessels, veelzijdige, energieke verbinder/regisseur/(project) manager/netwerker in samenlevings- en veiligheidszaken, signaleert snel nieuwe ontwikkelingen en kan deze in de praktijk neerzetten. Hoofddocent van de opleiding Beleidsadviseur sociaal domein en de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Achtergronden van privacywetgeving

 • Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming over het verwerken en uitwisselen van informatie?

Achtergronden van privacywetgeving

 • Wat is het verschil tussen privacy en gegevensbescherming?
 • Welke wetten beschermen privacy en de verwerking van persoonsgegevens?
 • Wat is de verhouding tussen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

De toepassing en reikwijdte van de AVG

 • Wanneer is de privacywet van toepassing en wanneer niet?
 • Wat zijn persoonsgegevens en welke zijn bijzonder of gevoelig?
 • Wat is het verschil tussen anonimiseren, pseudonimiseren en aggreren?

De werking van de AVG

 • Wat is een verantwoordelijke en wat is een verwerker?
 • Wat zijn de uitgangspunten van de AVG?
 • Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken (en wanneer niet)?
 • Hoe bepaal je een doel en grondslag?
 • Welke regels gelden voor bijzondere persoonsgegevens en het BSN?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Wat betekent het recht op dataportabiliteit en het vergeetrecht?
 • Wanneer gelden rechten als inzage, correctie, verwijdering of beperking?

Karen Siemers, consultant bij Privacy Management partners (LLM MA CIPP/E CIPM), gespecialiseerd in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese privacywetgeving

 

Praktijkcase - Privacywetgeving sociaal domein

Dilemma’s in het sociaal domein, geeft inzicht in de wettelijke regels, bespreekt de misverstanden zoals ‘toestemming’ en biedt houvast bij de dagelijkse taakuitvoering.

 • In welke situaties mag u vertrouwelijke informatie delen?
 • Wat is de rol van de gemeente, de zorgaanbieder en de hulpverlener?
 • Wat betekent de informatieplicht tegenover de cliënt?
 • Wanneer is toestemming nodig en in welke situaties niet?
 • Wanneer geldt het beroepsgeheim?
 • Hoe werkt de Checklist ‘Informatie delen zonder toestemming’?
 • Wat is het recht op inzage en correctie door de cliënt?
 • Wat mag er in een dossier en wat zijn aantekeningen voor persoonlijk gebruik?

Corrie Ebbers, zelfstandig privacy jurist voor de (semi-)publieke sector en de zorg. Zij beantwoordt vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens bijvoorbeeld binnen de wijknetwerken en de sociale wijkteams.

 


 Het volledige programma handig in een overzicht?
Download de brochure (pdf)


Module 2

Informatie-uitwisseling en integraal samenwerken

Integraal samenwerken binnen gemeente, tussen gemeenten en met ketenpartners

 • Welke uitdagingen brengt de transitie met zich mee in relatie tot informatie-uitwisseling?
 • Hoe kunt u privacy integreren in integraal samenwerken?
 • Wat is er voor nodig om te komen tot een zorgvuldige gegevensuitwisseling met uw partners?

Informatie-uitwisseling in multiproblematieke situaties

 • Wanneer is sector overstijgende gegevensuitwisseling mogelijk?
 • Welke informatie mag worden uitgewisseld wanneer er sprake is van multiproblematieke situaties?

Informatie uitwisseling en integriteit

 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke afwegingen hanteert u bij het uitwisselen van informatie?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen van informatie en voorkomt u dat deze worden overschreden?
 • (Toeleiding naar) zorg en fraudebestrijding: verenigbare doelen?

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement


 

Module 3

Privacymanagement

Inzicht in effectief privacymanagement

De afgelopen jaren wordt er als het om privacy gaat steeds meer nadruk gelegd op accountability. Daarmee wordt bedoeld dat de verantwoordelijke voor gegevensverwerking aantoonbaar effectieve maatregelen moet nemen die naleving van de inhoudelijke privacynormen waarborgen. Dit staat als vereiste in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U heeft dus nog ruim twee jaar om uw privacymanagement op orde te krijgen.In deze sessie krijgt u een aantal concrete handvatten voor effectief privacymanagement. Voor een deel gebeurt dat aan de hand van een interactieve quick scan waarin wordt bepaald hoe het staat met het privacymanagement van uw organisatie.

Koen Versmissen, partner bij Privacy Management partners. Expert op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens met 15 jaar ervaring. Specifieke expertise bij de overheid en in de financiële sector

 

Praktijkcase – Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid

In toenemende mate wordt verwacht dat uiteenlopende organisaties, zowel uit de (semi)publieke als private sector samenwerken en daarbij persoonsgegevens uitwisselen. Wat is voor de rechtmatigheid en zorgvuldigheid daarvan een praktisch toetsingskader. De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een ander op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
 • Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
 • Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de burger van de samenwerking?
 • Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
 • Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
 • Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
 • Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?

Ulco van de Pol, Ulco van de Pol, is voormalig Gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam. Daarvoor ruim 10 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer en later het CBP. Hij is nu voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam. Ook is hij rechter geweest in Amsterdam en nu nog in het gerechtshof van Den Haag.


 

Module 4

Big Data in de praktijk

Wat is Big Data en waar kan het voor gebruikt worden in het sociaal domein?

 • Hoe krijgt u met behulp van Big Data zicht op potentiele risico’s en kwetsbaarheden in het sociaal domein?
 • Welke informatie is nodig voor Big Data? En hoe krijgt u de benodigde data van uw samenwerkingspartners?
 • Hoe verzamelt u de juiste data voor de realisatie van uw vraagstuk?
 • Op welke manier veredelt en analyseert u de verkregen data?
 • Hoe is een datalek te voorkomen, te ontdekken en te bestrijden?
 • Hoe bewerkstelligt u een doelmatig en rechtmatige uitwisseling van Big Data?

Freek Bomhof, onderzoeker bij TNO, ondersteunt en adviseert organisaties bij het verzamelen, veredelen en analyseren van Big Data

 

Praktijkcase - Jeugdbeleid evidence-based vormgeven

Steeds meer gemeenten zoeken naar mogelijkheden om met big data uitvoering te geven aan beter beleid. Daarbij komen verschillende vragen naar voren. Bijvoorbeeld: waar te beginnen, welke gegevens moeten omsloten worden en hoe stelt u de juiste indicatoren en modellen op?
In deze module staat de praktijkcasus van de gemeente Rotterdam centraal die op wetenschappelijke inzichten is gefundeerd. Stap voor stap wordt inzichtelijk gemaakt hoe zo’n fundament eruit ziet, hoe naar de uiteindelijke analyse is toegewerkt en hoe deze informatie is toe te passen.

Denis Wiering, programmamanager Jeugdbeleid, gemeente Rotterdam

Uw docenten:

 

 • Karen Siemers, consultant bij Privacy Management partners (LLM MA CIPP/E CIPM), gespecialiseerd in de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese privacywetgeving
 • Corrie Ebbers, zelfstandig privacy jurist voor de (semi-)publieke sector en de zorg. Zij beantwoordt vragen over het rechtmatig gebruik van persoonsgegevens bijvoorbeeld binnen de wijknetwerken en de sociale wijkteams
 • Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement
 • Koen Versmissen, partner bij Privacy Management partners. Expert op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens met 15 jaar ervaring. Specifieke expertise bij de overheid en in de financiële sector
 • Ulco van de Pol, Ulco van de Pol, is voormalig Gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam. Daarvoor ruim 10 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer en later het CBP. Hij is nu voorzitter van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam. Ook is hij rechter geweest in Amsterdam en nu nog in het gerechtshof van Den Haag
 • Freek Bomhof, onderzoeker bij TNO, ondersteunt en adviseert organisaties bij het verzamelen, veredelen en analyseren van Big Data
 • Denis Wiering, programmamanager Jeugdbeleid, gemeente Rotterdam

Algemene informatie over de cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het Sociaal Domein

 

Datum en Plaats

1 & 8 februari, 8 & 15 maart 2018

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Iedereen die te maken heeft met het uitwisselen van privacygevoelige informatie binnen gemeenten, zorginstanties en ketenpartners of rondom Sociaal Domein, Werk en Inkomen, Welzijn, Participatie Sociale Zaken, Wmo, Zorg, Onderwijs, Jeugd en Ouderenzorg.

Bijvoorbeeld:

 • Juridisch adviseurs
 • Beleidsadviseurs of beleidsmedewerkers
 • Afdelingshoofden
 • Zorgprofessionals, zorgaanbieders
 • Programma- en transitiemanagers 
 • Hoofd Werk, Inkomen en Zorg
 • Managers uitvoering binnen gemeenten
 • Inkopers sociaal domein

 

Tijdschema

 • 09:00 uur - Ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 uur - Start deel 1, met tussentijdse koffie en theepauze
 • 12:30 uur - Lunchpauze
 • 13:30 uur - Start deel 2, met tussentijdse koffie en theepauze
 • 17:00 uur - Afsluiting van de dag

 

Uw investering:

De kosten van deze praktijkcursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief toegang tot de online leeromgeving, drinken en een verzorgde lunch op alle cursusdagen.

 

Persoonlijk opleidingsadviseur

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Privacy en informatie-uitwisseling in het sociaal domein start op 1 & 8 februari, 8 & 15 maart 2018 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 1 & 8 februari, 8 & 15 maart 2018
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Relevant aanbod

4 Nov

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Met de 5-daagse opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0 zet je de stap van Beleidsadviseur naar Beleidsregisseur. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events