Cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

Hoe gaat u in de praktijk om met de:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 • Jeugdwet
 • Privacywetgeving
 • Participatiewet
 • Transformatie en integraliteit in het sociaal domein
 • Inclusief 5 vooruitstrevende praktijkcases

Ook interessant voor u:
Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0
Cursus informatie-uitwisseling in het sociaal domein

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Integrale aanpak van wet- en regelgeving in het sociaal domein

Vanaf 2015 werkt u met de nieuwe wet- en regelgeving in het sociaal domein. De Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet en Passend Onderwijs zijn van kracht. Maar wat betekent dat nu voor u in de praktijk?

 • Wat betekent de samenkomst van de wetgevingen sociaal domein nu in de praktijk?
 • Welke ruimte heeft u binnen de kaders van deze wetten?
 • Hoe pakt u de wetgeving integraal op binnen het sociaal domein?
 • Waar zit er overlap in de wetgevingen en waar bijten deze elkaar?
 • En welke invloed heeft de privacy wetgeving op de integraliteit in het sociaal domein?

Op al deze vragen geeft de 5-daagse praktijkcursus 'Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein' u antwoord.
De cursus richt zich sterk op de praktische toepasbaarheid van wet- en regelgeving.

 

U leert alles over:

 • De Wmo, Particpatiewet, Jeugdwet, Wlz, Zvw, Passend onderwijs, Privacywet
 • Integraal samenwerken binnen het sociaal domein
 • Van systeemwereld naar het leveren van maatwerk voor elke burger
 • De invloed van privacywetgeving in het sociaal domein
 • Cultuuromslag; een fundamenteel andere manier van werken
 • Van oud naar nieuw denken en handelen, wat betekent dat dan?

Bekijk het complete programma

 

5 redenen waarom u de praktijkcursus 'Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein moet volgen:

 1. U bent in 5 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het sociaal domein
 2. U krijgt concrete praktijkvoorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving in het sociaal domein
 3. U ontvangt praktische handvatten voor het maken van verbinding tussen wetgeving en praktijk
 4. U kunt op de verschillende thema’s uw eigen case in brengen om de cursus te laten aansluiten bij uw praktijk
 5. U beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt

Download de brochure (pdf)

 

 "Het in samenhang behandelen van de Wmo 2015, participatiewet en jeugdwet is een echte meerwaarde van het programma"
Mr. E van Duuren, Juridisch Adviseur, gemeente Twenterand

Programma van de cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 

Overgang van AWBZ naar Wmo, Wlz en Zvw 

 • Waarom is de AWBZ gedecentraliseerd naar de Wmo, Wlz en Zvw?
 • Wat zijn de raakvlakken van de Wmo met de Wlz en Zvw? En waar liggen de uitdagingen in de Wlz en Zvw? 

Wmo 2015 

 • Wat schrijven de Wmo 2015, Wet publieke gezondheid (Wpg, artikel 5a), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz),
  het trekkingsrecht pgb en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning over maatschappelijke ondersteuning en zorg?
 • Welke relevante jurisprudentie is er en wat zijn de recente ontwikkelingen in de Wmo?
 • Wat zijn de raakvlakken met de Participatiewet en Jeugdwet?

 Dennis van Tilborg, advocaat overheid & onderneming bij AKD. Onder meer gespecialiseerd in het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet)

 

Inzicht en praktijkvoorbeeld in de Wmo 2015

 • Hoe kunt u inspelen op dilemma’s over kwaliteit, rechtmatigheid, toezicht en handhaving rondom maatschappelijke ondersteuning?
 • Wat zijn passende oplossingen voor de toekomst?
 • Welke uitdagingen zijn er in de Wmo met betrekking tot de integraliteit, kanteling en VN verdrag gehandicapten?

Martijn Sanders, politicoloog, ondernemer en organisatieadviseur bij RONT Management Consultants. Tevens hoofddocent van de praktijkcursus
Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

 


 Het complete programma handig in een overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Jeugdwet

 

Wetgeving rondom jeugd en Passend Onderwijs

 • Wat is er bepaald in de Jeugdwet? Welke jurisprudentie is over de Jeugdwet en jeugdhulp/pgb?
 • Waar liggen de wettelijke en praktische uitdagingen in de doorstroom van jeugd naar Wmo?
 • Waar liggen de raakvlakken en uitdagingen in het combineren van zorg en het Passend Onderwijs? En hoe zorgt u voor een goede afstemming?

  Dennis van Tilborg, advocaat overheid & onderneming bij AKD. Onder meer gespecialiseerd in het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet)

 

Transitie Jeugdzorg gaan we al transformeren?

Binnen de regio Noord Oost Brabant werkt de gemeente Oss met 18 gemeenten samen op het terrein van de Jeugdzorg. Als enige gemeenten in Nederland kopen zij in via een Lump sum financiering en sturen gezamenlijk op de transformatie opgave. Waar staat de gemeente Oss nu na 2 jaar:

 • Wat vraagt de regionale samenwerking van gemeenten? Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Hoe gaat de gemeente Oss om met zorgaanbieders, sturing monitoring en innovatie?
 • Creëren van een nieuw zorglandschap
 • Hoe functioneren de basisteams en werkt de structuur?
 • Rol van de huisartsen binnen het stelsel
 • Methodiek IPW ( Instituut publieke waarden)
 • Integraal arrangeren (Jeugdwet, WMO, en participatiewet)

 

Praktijkcase

Uitdagingen en doorontwikkeling Basisteams Jeugd & Gezin
 

Gemeenten werken nauw samen met de basisteams Jeugd & Gezin of Wijkteams, zij sturen op de transformatie opgaven. Welke structuren werken, hoe gaat de gemeente Oss om met wet en regelgeving en wat zijn nieuwe uitdagingen voor de komende jaren:
Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leert u de mogelijkheden over informatie uitwisseling.

 • Aanwezigheid dichtbij de burgers
 • Samenwerking zorgaanbieders en veilig thuis
 • Wat vraagt het nieuwe werken van professionals?
 • Hoe stuurt u op het proces vanuit de gemeente?
 • Regionaal, subregionaal, lokaal welke keuzes maakt u?

Sander van den Berk, Beleidsadviseur van de gemeente Oss op het domein regionale jeugdzorg. Daarvoor manager Centrum Jeugd en Gezin Maasland en verantwoordelijk voor de opstart van de eerste Basisteams Jeugd & Gezin en Sociale Teams in Oss vanaf 2014. Vanaf 1987 werkzaam binnen de jeugdzorg


Module 3

Participatiewet

 

Wetgeving rondom arbeid voor mensen met een beperking

 • Wat schrijven de Participatiewet, Quotumwet, Wet banenafspraak, Wet inburgering, Wet taaleis (1-1-2016), Wajong en Wet SUWI over arbeid voor mensen met een beperking?
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voorhanden en wanneer komt men hiervoor in aanmerking?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen over beschut werk?
 • Welke maatregelen en regels zijn van toepassing sinds de invoering van de wet?
 • Wat zijn de risico’s bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking?
 • Welke nieuwste jurisprudentie is er en wat zijn de recente ontwikkelingen in de Participatiewet?

 

Praktijkcase

Sociale wijkteams

 • De kansen en uitdagingen van het sociaal wijkteam
  • Op welke wijze kunt u sociale wijkteams opzetten en door ontwikkelen?
  • Welke nieuwe organisatie structuren zijn er mogelijk? En hoe onderhoudt u contacten met stakeholders in bestuurlijk, politiek en maatschappelijk (Wmo)context binnen het sociaal domein?
 • Hoe kan het wijkteam aansluiten op de werkelijke vragen en behoeften van de meest kwetsbare mensen?
 • Hoe kan het wijkteam de inwoners inspireren?

Jacqueline Beekman, adviseur en projectleider Armoede & Schulden bij de branchevereniging Sociaal Werk Nederland

Wouter Snel, casemanager Expert Gemeente Zaanstad


Module 4

Transformeren in het sociaal domein

 

Welke route heeft de ontwikkeling van de decentralisaties gevolgd?

 • Wat hebben we geleerd van het Maasmeisje?
 • Ontwikkelingen ministerie Jeugd en Gezin
 • Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s)
 • De 3 decentralisaties al logisch gevolg op de start met de CJG’s
 • Inrichten van de wijkteams om burgers gehoor te geven aan 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur
 • Hoe heeft het proces van de decentralisaties plaatsgevonden?

En nu transformeren

 • Welke betekenis wordt er door wie gegeven aan transformeren?
 • Het sociaal domein, wat verstaand we er onder?
  • Alleen WMO/Jeugdwet/Participatiewet/Passend Onderwijs?
  • Of uitbreiden met leerplicht, welzijn, sport en recreatie en fysieke ruimtes?
 • Na het sociaal domein te hebben vastgesteld, wat komt er vervolgens bij kijken?
  • Waarom en hoe integraal werken vanuit 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur?
  • Centraal stellen van de cliënt, wat betekent dat en hoe regel je dat?
  • Generalistisch werken in relatie tot specialismen
  • Gedrag, cultuur en samenwerken
  • Van oud naar nieuw denken en handelen, wat betekent dat dan?

Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.


 

Module 5

Privacywetgeving

 

Privacywet in het sociaal domein

 • Wat is het doel van de Wet meldplicht datalekken, Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese privacy verordening?
 • Hoe kunt u omgaan met gegevensuitwisseling in multiproblematieke situaties?
 • Welke praktische toepasbaarheid is mogelijk rondom privacy wetgeving voor bijvoorbeeld doelgroepen als beschermd wonen, pgb, jeugd en maatschappelijke opvang?
 • Welke belangen weegt u af wanneer u persoonsgegevens verwerkt (proportionaliteit en subsidiariteit)?
 • Welke grondslagen en aandachtspunten zijn er voor de verwerking van persoonsgegevens?
 • Welke relevante jurisprudentie is voor handen en wat zijn de recente ontwikkelingen in de Privacywetgeving met betrekking tot het sociaal domein?

Praktijkcase

Informatie uitwisselen in het sociaal domein

Hoe zorgt u voor een goede balans tussen optimale informatieuitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
gevoelige informatie? Deze afweging dient de professional voor elke hulpvraag te maken. Iedere hulpvraag is anders waardoor het belangrijk
is dat de professional de situatie en privacy goed afweegt. Welke informatie is noodzakelijk om uit te wisselen om goede adequate
hulpverlening te kunnen bieden?
Middels een casus over gezinnen met multiproblematiek leert u de mogelijkheden over informatie uitwisseling.

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering, informatiemanagement en privacy

Uw docenten:

 

 • Dennis van Tilborg, advocaat overheid & onderneming bij AKD. Onder meer gespecialiseerd in het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet).
 • Jacqueline Beekman, adviseur en projectleider Armoede & Schulden bij de branchevereniging Sociaal Werk Nederland
 • Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering en informatiemanagement
 • Wouter Snel, casemanager Expert Gemeente Zaanstad
 • Sander van den Berk, Beleidsadviseur van de gemeente Oss op het domein regionale jeugdzorg. Daarvoor manager Centrum Jeugd en Gezin Maasland en verantwoordelijk voor de opstart van de eerste Basisteams Jeugd & Gezin en Sociale Teams in Oss vanaf 2014. Vanaf 1987 werkzaam binnen de jeugdzorg
 • Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.
 • Martijn Sanders, politicoloog, ondernemer en organisatieadviseur bij RONT Management Consultants

Algemene informatie over de cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

 

Data en locatie

13, 20, 27 september, 4 en 11 oktober 2018


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules cursus

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Start deel 1, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start deel 2, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de dag

 

Bestemd voor:

Iedereen die werkt met wetgeving in de praktijk en werkzaam is binnen zorginstanties, gemeenten en ketenpartners of rondom Welzijn, Sociaal Domein, Sociale Zaken, Wmo, Zorg, Onderwijs, Jeugd en Ouderenzorg. Bijvoorbeeld:

 • Juridisch medewerkers of juridisch adviseurs
 • Beleidsmedewerkers of beleidsadviseurs
 • Afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren
 • Zorgprofessionals
 • Programma- en transitiemanagers sociaal domein

 

Uw investering

De kosten van deze 5-daagse cursus bedragen € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Stel voor u zelf en voor uw collega's uw ideale naslagwerk samen.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

PO/PE-punten aanvragen

De opleiding Werken met wet- en regelgeving in het Sociaal Domein heeft 30 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Jany van Esch, opleidingscoördinator.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Marloes Hogervorst
Opleidingsmanager Overheid

Jany van Esch
Senior Opleidingscoördinator Overheid

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Reacties van deelnemers:

 • “Mooie cursus, mooie ontwikkelingen, we moeten in de sector nog wel erg veel doen”
 • “De cursus is een eye-opener, nu geldt voor iedereen aan de slag!”
 • “Ik ben deze cursus gaan volgen om kennis te vergaren en samenhang te willen zien, daar is deze cursus zeker in geslaagd!”
 • “Heel veel nieuwe informatie ontvangen, het is echt heel veel, dat geldt voor iedereen”
 • “Poeh, wat is het veel… Na de cursus heb ik een goed beeld wat er allemaal op ons af komt, nu heb ik zeker de behoefte om met mijn collega’s te gaan overleggen”
 • “Opleiding was zeer zinvol, veel verhalen uit verschillende hoeken met veel kruisbestuivingen”
 • “Docenten hebben vanuit enthousiasme en hoog kennisniveau verteld, zeer informatief en inspirerend!”
 • “Ik heb het als een plezierige en prettige cursus ervaren met veel informatie”
 • “We waren met een leuke dynamische groep, uit verschillende onderdelen van het werkveld. Dit heeft in combinatie met alle gegeven informatie gezorgd voor een theoretische maar ook praktische blik in het sociaal domein”
 • “Voor mij betekende de cursus: orientatie op de warwinkel. Het moet allemaal nog een plekje krijgen”
 • "Het in samenhang behandelen van de Wmo 2015, participatiewet en jeugdwet is een echte meerwaarde van het programma"

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein start op - in BCN Utrecht CS!

wet- en regelgeving in het sociaal domein

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: -
Beoordeling (25):
8,0 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: