Cursus Wet- en regelgeving in het sociaal domein

De regie ligt in jouw handen!

 • Krijg inzicht in de complexe sociale wet- en regelgeving
 • Inzicht in de mogelijkheden binnen de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet
 • Praktisch tips & tricks binnen de sociale wet- en regelgeving
 • In slechts 6 dagen een compleet overzicht!
 • Dé belangrijkste thema's binnen het Sociaal Domein komen aan bod

In één opleiding een volledig inzicht in de wet- en regelgeving van het Sociaal Domein

Ben je werkzaam binnen de domeinen jeugd, zorg en participatie? Werk je bij een gemeente of ketenpartner? Dan weet je als geen ander dat de sociale wetgeving complex is. De verschillende sociale wetten bieden vele kansen en mogelijkheden. Wat betekent de samenkomst van deze wetten in de praktijk? Hoe pak je de wetgeving integraal op? Waar zit de overlap en waar bijten deze elkaar? Welke invloed heeft de privacywetgeving op het sociaal domein? Op al deze vragen krijg je antwoord tijdens deze 6-daagse cursus.

Bekijk het complete programma

Vergroot jouw kennis rondom de belangrijkste thema's uit het Sociaal Domein:

 • Zorg
 • Contracteren en inkoop
 • Privacy
 • Omgeving
 • Jeugd
 • Denk vanuit de inwoner
 • Bijstand, werk en inkomen
 • Informatiemanagement -uitwisseling en samenwerking

 

De regie ligt in jouw handen!

Voor een optimale samenwerking met de verschillende partners en uitvoeringsinstanties is uw actuele en uitgebreide kennis van wet- en regelgeving van cruciaal belang.

5 redenen waarom je deze cursus niet mag missen:

 1. Na deze cursus ben je volledig up-to-date van alle actuele ontwikkelingen en mogelijkhedenIntegraal samenwerken binnen het sociaal domein
 2. Je past de vergaarde kennis na de eerste cursusdag al gelijk toe in jouw praktijk
 3. Hoofddocent Anja van Elst begeleidt jouw leerproces en jouw persoonlijke leerdoelen
 4. Jouw eigen casuïstiek staat centraal
 5. Specialistische gastdocenten delen alle ins en outs vanuit de dagelijkse praktijk

Download de brochure (pdf)

Resultaat

Met deze cursus krijg je:

 • Kennis van complexe sociale wet- en regelgeving
 • Inzicht in alle mogelijkheden binnen de Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet
 • Praktisch tips & tricks om binnen jouw eigen organisatie de sociale wet- en regelgeving nog effectiever toe te passen en te gebruiken.

 

Ook interessant voor jou:

Opleiding Beleidsadviseur sociaal domein 3.0

Gemeenten hebben een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Het werkveld is volop in beweging. Ook jouw rol als beleidsadviseur verandert mee met de transformatie. Denk hierbij aan een andere manier van denken en werken, omgang met privacy gevoelige informatie, sturing en monitoring van maatschappelijke indicatoren en het organiseren van een bekostigingsstructuur waarbij burger en kwaliteit van zorg centraal staan. Hoe ga je om met deze uitdagingen? 

Meer informatie

Bedrijfsvoering in het sociaal domein

De transformatie van het sociaal domein krijgt vorm. De bedrijfsvoering is daarin een cruciaal component. Het optimaal organiseren van maatschappelijke meerwaarde is dé uitdaging. De bedrijfsvoering is daarin allang niet meer alleen ondersteunend en faciliterend. Een excellente bedrijfsvoering wordt steeds meer hét primaire proces; richtinggevend en een volwaardig speler in het sociaal domein. 

 • Hoe realiseert en stuur je op maatschappelijke impact binnen de gestelde (financiële) kaders?
 • Wat betekent dit voor de digitalisering van de bedrijfsprocessen?
 • Wat is de rol van leiderschap in dit geheel?

Meer informatie

Programma van de cursus Wet- en regelgeving in het Sociaal Domein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Denk vanuit de inwoner

Gemeentelijke hulpverlening is er voor de inwoner. Maatwerk is cruciaal voor een effectieve integrale aanpak.

 • Wat is het daadwerkelijke effect van de hulpverlening voor de inwoner?
 • Hoe toets je maatwerk zonder willekeur?
 • Waar liggen de mogelijkheden van een domein overstijgende aanpak?
 • Wat zijn de grenzen binnen het integraal werken?
 • Hoe werk je vanuit de grondwaarden van de verschillende sociale
  wetten centraal?

Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.

Omgeving

De Omgevingswet vereenvoudigt, versnelt en verbetert de ruimtelijke ordening. Centraal staat de maatschappelijke ontwikkeling. Veiligheid en gezondheid spelen een cruciale rol. Dit biedt nieuwe kansen voor het sociaal domein.

 • Wat is de positie van de omgevingswet ten opzichte van de sociale wetten?
 • Hoe werk je integraal naar één gezonde stad?
 • Wat is de rol van participatie?
 • Hoe dragen initiatieven bij aan de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid?

Kortom: Welke nieuwe mogelijkheden biedt de Omgevingswet binnen het sociaal domein?

Barry Meruma, Advocaat Directeur, Habitat Advocaten & Juristen, specialist milieu en ruimtelijke ordening.


Module 2

Zorg

De Nederlandse zorgwetgeving is complex. Centraal bij de gemeente staat de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De raakvlakken met de Wet langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet zijn groot.

 • Hoe is het Nederlandse zorgstelsel ingericht?
 • Wat schrijven de Wet publieke gezondheid (Wpg, arrtikel 5a) en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) over maatschappelijke ondersteuning en zorg?
 • Welke relevante ontwikkelingen en jurisprudentie zijn er in de Wmo?
 • Hoe is de verhouding met de Participatiewet en de Jeugdwet?
 • Welke juridische mogelijkheden en kaders kent het keukentafelgesprek?
 • Wat wordt gedekt onder de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg en de Wmo 2015?

Esther Schaake, Advocaat, Pels RIjcken, specialist bestuursrecht & gezondheidsrecht

Margriet Verduijn, Advocaat, Pels Rijcken, specialist bestuursrecht, zorg & toezichthouders


Module 3

Bijstand, werk en inkomen

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken, ook aan de slag gaat. Hiervoor kan ondersteuning van de gemeente of ketenpartners geleverd worden.

 • Wat schrijven de Participatiewet, Quotumwet, Wet banenafspraak, Wet inburgering, Wet taaleis, Wajong en Wet SUWI over arbeid voor mensen met een beperking?
 • Welke subsidiemogelijkheden zijn er voorhanden en wanneer komt men hiervoor in aanmerking?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen over beschut werk?
 • Welke maatregelen en regels zijn van toepassing sinds de invoering van de wet?
 • Wat zijn de risico’s bij het aannemen van iemand met een arbeidsbeperking?
 • Welke nieuwste jurisprudentie is er en wat zijn de recente
  ontwikkelingen in de Participatiewet?

 Het complete programma handig in een overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 4

Contracteren & Inkoop

Het sociaal domein kent verschillende vormen van financieren en contracteren. Iedere vorm heeft voor- en nadelen. Juist om dat de ambitie en noodzakelijkheid voor een effectievere aanpak groot is, is succesvol inkopen van cruciaal belang.

 • Hoe werkt het algemeen overeenkomstenrecht?
 • Hoe komt een overeenkomst tot stand?
 • Wat zijn de gevolgen van een overeenkomst?
 • Welke specifieke eisen zijn belangerijk in het Sociaal Domein?
 • Hoe werken hoofd- en onderaannemerovereenkomsten?
 • Wanneer is een samenwerkingsovereenkomst interessant?
 • Wat zijn de redenen voor de samenwerking, zoals ketenzorg en inhoud van de overeenkomst?

Tim Robbe, Advocaat, Victor Advocaten, specialist inkoop, aanbesteding en contracten in het sociaal domein

Jeugd

Jeugdhulp moet dichtbij, op maat en integraal geboden worden. Onderwijs is onderdeel van deze integrale aanpak.

 • Hoe zit het jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Wat is er bepaald in de Jeugdwet?
 • Welke jurisprudentie is over de Jeugdwet en jeugdhulp/pgb?
 • Waar liggen de wettelijke en praktische uitdagingen in de doorstroom van jeugd naar Wmo?
 • Wat zijn de raakvlakken en uitdagingen in het combineren van zorg en het Passend onderwijs? En hoe zorg je voor een goede
  afstemming?

Jolanda Huitema, Advocaat, Suez Advocaten, specialist Jeugdwet en jeugdzorg


Module 5

Privacy

Voorafgaand aan de invoering van de AVG was de informatieverwerking en -uitwisseling al strikt georganiseerd. Sinds de AVG van kracht is, staat privacy van de inwoner nog meer op scherp.

 • Met welke privacywetgeving heb je te maken?
 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke informatie mag je verwerken en wanneer mag je deze informatie delen binnen jouw eigen organisatie én met samenwerkingspartners?
 • Op welk manier creëert je bewustwording bij jou en jouw medewerkers over de omgang met privacy gevoelige informatie?
 • Hoe ontwikkel je een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van complexe meervoudige problematiek?

Module 6

Informatiemanagement, -uitwisseling en samenwerken

Informatiemanagement

 • Wat zijn de belangrijkste onderwerpen om met jouw informatiemanager en functionaris gegevensbescherming te bespreken? Waarom heb je elkaar nodig?
 • Hoe draagt een goede inrichting van informatievoorziening bij aan de beleidsvorming, in de sturing op de uitvoering en in de verantwoording?
 • Welke invloed heeft het huidige geformuleerde beleid en de inkoop op de informatievoorziening en wat betekent dat voor verdere doorontwikkeling?
 • Op welke wijze is de informatievoorziening en -uitwisseling voor de processen in het sociaal domein georganiseerd?

Informatie uitwisselen in het sociaal domein

 • Welke informatie-uitwisseling is noodzakelijk om goede adequate hulpverlening te bieden?
 • Hoe zorg je voor een goede balans tussen optimale informatieuitwisseling en de zekerheid dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gevoelige informatie?

Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering eninformatiemanagement

Jouw docenten:

Jouw hoofddocent:

 • Anja van Elst, heeft meer dan 30 jaar ervaring in de jeugdzorg, voornamelijk in de gedwongen hulpverlening. De laatste 18 jaar werkt Anja bij Veilig Thuis (voorheen bekend als Advies- en meldpunt Kindermishandeling).

 • Peter Paul Doodkorte, partner bij Vondel & Nassau. Kantelaar, frisdenker en dwarskijker binnen het sociaal domein.
 • Barry Meruma, Advocaat Directeur, Habitat Advocaten & Juristen, specialist milieu en ruimtelijke ordening
 • Esther Schaake, advocaat, Pels RIjcken, specialist bestuursrecht & gezondheidsrecht
 • Margriet Verduijn, Advocaat, Pels Rijcken, specialist bestuursrecht, zorg & toezichthouders
 • Tim Robbe, Advocaat, Victor Advocaten, specialist inkoop, aanbesteding en contracten in het sociaal domein
 • Jolanda Huitema, Advocaat, Suez Advocaten, specialist Jeugdwet en jeugdzorg
 • Peter Ruijters, senior business developer Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen, specialist in digitalisering eninformatiemanagement

Algemene informatie over de cursus Werken met wet- en regelgeving in het sociaal domein

 

Data en locatie

Nog niet bekend


La Vie Meeting Center Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules cursus

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag
Tussendoor vinden koffie- en theepauzes plaats

 

Bestemd voor:

Iedereen die werkt met wetgeving in de praktijk en werkzaam is binnen zorginstanties, gemeenten en ketenpartners of rondom Welzijn, Sociaal Domein, Sociale Zaken, Wmo, Zorg, Onderwijs, Jeugd en Ouderenzorg. Bijvoorbeeld:

 • Juridisch medewerkers of juridisch adviseurs
 • Beleidsmedewerkers of beleidsadviseurs
 • Afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren
 • Zorgprofessionals
 • Programma- en transitiemanagers sociaal domein

Voor iedereen die verdieping of verbreding zoekt binnen de sociale wetgeving.

 

Jouw investering

De kosten van deze 5-daagse cursus bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Stel voor u zelf en voor uw collega's uw ideale naslagwerk samen

 

PO/PE-punten aanvragen

De opleiding Wet- en regelgeving in het Sociaal Domein heeft 36 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jou om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Jany van Esch, opleidingscoördinator.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Lotte van Dun
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Project Coördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Wet- en regelgeving in het sociaal domein online leeromgeving

Reacties van deelnemers:

 • “Mooie cursus, mooie ontwikkelingen, we moeten in de sector nog wel erg veel doen”
 • “De cursus is een eye-opener, nu geldt voor iedereen aan de slag!”
 • “Ik ben deze cursus gaan volgen om kennis te vergaren en samenhang te willen zien, daar is deze cursus zeker in geslaagd!”
 • “Heel veel nieuwe informatie ontvangen, het is echt heel veel, dat geldt voor iedereen”
 • “Poeh, wat is het veel… Na de cursus heb ik een goed beeld wat er allemaal op ons af komt, nu heb ik zeker de behoefte om met mijn collega’s te gaan overleggen”
 • “Opleiding was zeer zinvol, veel verhalen uit verschillende hoeken met veel kruisbestuivingen”
 • “Docenten hebben vanuit enthousiasme en hoog kennisniveau verteld, zeer informatief en inspirerend!”
 • “Ik heb het als een plezierige en prettige cursus ervaren met veel informatie”
 • “We waren met een leuke dynamische groep, uit verschillende onderdelen van het werkveld. Dit heeft in combinatie met alle gegeven informatie gezorgd voor een theoretische maar ook praktische blik in het sociaal domein”
 • “Voor mij betekende de cursus: orientatie op de warwinkel. Het moet allemaal nog een plekje krijgen”
 • "Het in samenhang behandelen van de Wmo 2015, participatiewet en jeugdwet is een echte meerwaarde van het programma"

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Wet- en regelgeving in het sociaal domein inschrijven
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse cursus
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: nog niet bekend
Beoordeling (25):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774