Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Voorkom misstanden in jouw gemeente!

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van handhaving?
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door juridische experts
 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in jouw gemeente
 • Inclusief certificaat van deelname

Ook interessant voor jou of jouw collega:
Cursus Integraal Toezichthouder Handhaving

Voorkom misstanden met bestuursrechtelijk handhaven in jouw gemeente

Illegale hennepkwekerijen, woonoverlast en milieucriminaliteit hebben een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid in jouw gemeente. Bestuursrechtelijk handhaven is voor jouw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

 

Tijdens de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leer je:

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van handhaving in jouw gemeente
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen jouw gemeente tot haar beschikking heeft bij de aanpak van misstanden
 • Hoe je een handhavingsbeleid opstelt voor jouw gemeente
 • Op welke manier je toezicht en handhaving organiseert in jouw gemeente
 • Hoe je de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak combineert om de impact te vergroten

Bekijk het programma

 

Je gaat naar huis met:

 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door juridische experts
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Docent Yolanda Rechter deelt haar visie over bestuursrechtelijk handhaven en de toepassing hiervan!

 

De cursus Bestuursrechtelijk handhaven is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Programma van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1 - La Vie Utrecht

Bestuursrechtelijk handhaven

 

Wet- en regelgeving op het terrein van handhaving

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van handhaving?
 • Wat is het verschil tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
 • Wanneer kies je voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties?
 • Hoe zet je het bestuursrecht in om de vastgestelde norm te handhaven?
 • Op welke manier zet je het strafrecht in om de openbare orde en de veiligheid te waarborgen of voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbaar gestelde feiten?
 • Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor over de handhavingsprocedures?

 

Handhavingsbeleid

 • Hoe stel je handhavingsbeleid op voor jouw gemeente?
 • Op welke manier betrek je bewoners en ondernemers bij het vaststellen van de handhavingsprioriteiten?
 • Op welke manier geven bestuurders en raadsleden sturing aan het handhavingsbeleid van jouw gemeente?
 • Hoe vertaal je het handhavingsbeleid van jouw gemeente naar de uitvoeringspraktijk?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan jouw toezichthouders en handhavers ter beschikking?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van jouw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kun je deze inzetten?
 • Hoe en door wie vindt de aansturing plaats van de toezichthouders en handhavers?

 

Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving

 • Wat is de functie van een buitengewoon opsporingsambtenaar?
 • In welke domeinen (openbare ruimte, milieu, welzijn, infrastructuur, openbaar vervoer, werk, inkomen en zorg) kan een buitengewoon opsporingsambtenaar in jouw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • In welke gevallen kan het ministerie van Veiligheid en Justitie besluiten om een buitengewoon opsporingsambtenaar politiebevoegdheden (zoals fouilleren) of geweldsmiddelen (zoals handboeien, wapenstok, pepperspray) toe te kennen?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van jouw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kun je deze inzetten?

Yolanda Rechter , zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Alles in 1 handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2 - Online interactieve module

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet Bibob en Wet Milieubeheer

 

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet jouw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag je de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator

 

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wat schrijft de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor over vergunningen, ontheffingen en meldingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving?
 • Op welke manier handhaaf je op de gebieden milieu, wonen, ruimtelijke ordening en natuurbescherming?

 

Wet Milieubeheer

 • Hoe kun je met het afgeven van een vergunning hinder voorkomen en het milieu beschermen?
 • Op welke manier kun je erop toezien dat de verleende vergunningen worden opgevolgd?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Module 3 - La Vie Utrecht

Wet Economische delicten, Wet Bibob en Drank- en Horecawet

 

Wet economische delicten

 • Welke misdrijven en overtredingen vallen onder de Wet economische delicten?
 • Welke straffen kunnen worden opgelegd voor misdrijven en overtredingen?

 

Woningwet

 • Hoe treedt jouw gemeente op tegen (woon)overlast?
 • Op welke wijze kan jouw gemeente met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan deze bevoegdheid ingezet worden?
 • Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

 

Bouwbesluit

 • Hoe houd je toezicht op de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen?
 • Op welke manier zie je toe op de (ver)bouw van bouwwerken?
 • Hoe controleer je of aan de voorschriften wordt voldaan bij de sloop van een bouwwerk?

 

Drank en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft jouw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt jouw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan jouw gemeente ter beschikking?
 • Hoe werkt jouw gemeente samen met omliggende buurgemeenten op het terrein van toezicht en handhaving op het terrein van de drank- en horecawet?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van intergemeentelijke samenwerking? En wat kun je hiervan leren?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Jouw docenten:

Yolanda Rechter
Zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Yolanda heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator

Peter Roumen
Directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Algemene informatie over de cursus Bestuursrechtelijke handhaving

 

Data & locatie

3 en 17 december 2020 - La Vie Utrecht
10 december 2020 - Online interactieve module

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Bestuursrechtelijke handhaving heeft 18 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma.

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:


Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus bestuursrechtelijk handhaven


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus bestuursrechtelijk handhaven start op 3, 10 en 17 december 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 3, 10 en 17 december 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met:

Relevant aanbod

9 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Antwerpen / Breda
24 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Sep

Cursus APV & Bijzondere Wetten

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen. Compleet overzicht van bijzondere wetten en de APV waarmee je in de dagelijkse praktijk te maken hebt Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events