Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Voorkom misstanden in uw gemeenten!

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van handhaving
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • Een certificaat van deelname
 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in uw gemeente

Voorkom misstanden met bestuursrechtelijk handhaven

Illegale hennepkwekerijen, woonoverlast en milieucriminaliteit hebben een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid in uw  gemeente. Bestuursrechtelijk handhaven is voor uw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

Tijdens de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leert u:

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van handhaving
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen uw gemeente tot haar beschikking heeft bij de aanpak van misstanden
 • Hoe u een handhavingsbeleid opstelt voor uw gemeente
 • Op welke manier u toezicht en handhaving organiseert in uw gemeente
 • Hoe u de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak combineert om de impact te vergroten

Bekijk het programma

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

Alles in 1 handig overzicht? Download de folder

De cursus bestuursrechtelijk handhaven is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

 

 

In samenwerking met:

Programma van de cursus bestuursrechtelijk handhaven

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Module 1

Bestuursrechtelijk handhaven

Wet- en regelgeving op het terrein van handhaving

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van handhaving?
 • Wat is het verschil tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
 • Wanneer kiest u voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties?
 • Hoe zet u het bestuursrecht in om de vastgestelde norm te handhaven?
 • Op welke manier zet u het strafrecht in om de openbare orde en de veiligheid te waarborgen of voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbaar gestelde feiten?
 • Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor over de handhavingsprocedures?

Handhavingsbeleid

 • Hoe stelt u handhavingsbeleid op voor uw gemeente?
 • Op welke manier betrekt u bewoners en ondernemers bij het vaststellen van de handhavingsprioriteiten?
 • Op welke manier geven bestuurders en raadsleden sturing aan het handhavingsbeleid van uw gemeente?
 • Hoe vertaalt u het handhavingsbeleid van uw gemeente naar de uitvoeringspraktijk?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw toezichthouders en handhavers ter beschikking?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En
  wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Hoe en door wie vindt de aansturing plaats van de toezichthouders en handhavers?

Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving

 • Wat is de functie van een buitengewoon opsporingsambtenaar?
 • In welke domeinen (openbare ruimte, milieu, welzijn, infrastructuur, openbaar vervoer, werk, inkomen en zorg) kan een buitengewoon
  opsporingsambtenaar in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • In welke gevallen kan het ministerie van Veiligheid en Justitie besluiten om een buitengewoon opsporingsambtenaar politiebevoegdheden (zoals fouilleren) of geweldsmiddelen (zoals handboeien, wapenstok, pepperspray) toe te kennen?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En
  wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?

Yolanda Rechter , zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Alles in 1 handig overzicht? Download de folder


Module 2

Woningwet, Bouwbesluit, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet Milieubeheer

Woningwet

 • Hoe treedt uw gemeente op tegen (woon)overlast?
 • Op welke wijze kan uw gemeente met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan deze bevoegdheid ingezet worden?
 • Hoe past u de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Bouwbesluit

 • Hoe houdt u toezicht op de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen?
 • Op welke manier ziet u toe op de (ver)bouw van bouwwerken?
 • Hoe controleert u of aan de voorschriften wordt voldaan bij de sloop van een bouwwerk?

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wat schrijft de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor over vergunningen, ontheffingen en meldingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving?
 • Op welke manier handhaaft u op de gebieden milieu, wonen, ruimtelijke ordening en natuurbescherming?

Wet Milieubeheer

 • Hoe kunt u met het afgeven van een vergunning hinder voorkomen en het milieu beschermen?
 • Op welke manier kunt u erop toezien dat de verleende vergunningen worden opgevolgd?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in
Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Module 3

Wet Economische delicten, Wet Bibob en Drank- en Horecawet

Wet economische delicten

 • Welke misdrijven en overtredingen vallen onder de Wet economische delicten?
 • Welke straffen kunnen worden opgelegd voor misdrijven en overtredingen?

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke
  regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator

Drank en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking?
 • Hoe werkt uw gemeente samen met omliggende buurgemeenten op het terrein van toezicht en handhaving op het terrein van de dranken horecawet?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van intergemeentelijke samenwerking? En wat kunt u hiervan leren?

Hein Maas, zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig kwartiermaker intergemeentelijke samenwerking toezicht bij de gemeente Breda

Integrale aanpak van misstanden

 • Hoe bepaalt u, op basis van de gezamenlijke informatiepositie van u en uw veiligheidspartners, welke misstanden u met prioriteit  aanpakt?
 • Hoe combineert u de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Op welke manier vertaalt u de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Chantal de Vries, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 

 

Uw docenten:

 • Chantal de Vries, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld, adviseert en begeleidt politie, justitie en gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Hein Maas, zelfstandig juridisch en beleidsadviseur voor (lokale) overheden en voormalig kwartiermaker intergemeentelijke samenwerking toezicht bij de gemeente Breda
 • Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator

 

 

Algemene infomatie over de cursus bestuursrechtelijke handhaving

Data & locatie

 • 6, 13 en 20 december 2018

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
T: 030-2340088
Routebeschrijving


Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen beltof mailt u met Tonnie van Zanten, 040-2972780


Deze cursus is bestemd voor

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus bestuursrechtelijk handhaven start op 6, 13 en 20 december 2018 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 6, 13 en 20 december 2018
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

10 Jan

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkomt u dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
16 Jan

Cursus Crowd management in de praktijk

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement en voorkom fatale ongelukken! Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
8 Feb

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht

Alle events