Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Voorkom misstanden in uw gemeente!

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van handhaving uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in uw gemeente
 • Inclusief certificaat van deelname

Ook interessant voor u of uw collega:
Cursus Integraal Toezichthouder Handhaving

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Voorkom misstanden met bestuursrechtelijk handhaven in uw gemeente

Illegale hennepkwekerijen, woonoverlast en milieucriminaliteit hebben een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente. Bestuursrechtelijk handhaven is voor uw gemeente een belangrijk instrument om deze onveiligheids- en leefbaarheidsproblemen aan te pakken.

 

Tijdens de cursus Bestuursrechtelijk handhaven leert u:

 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van handhaving in uw gemeente
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen uw gemeente tot haar beschikking heeft bij de aanpak van misstanden
 • Hoe u een handhavingsbeleid opstelt voor uw gemeente
 • Op welke manier u toezicht en handhaving organiseert in uw gemeente
 • Hoe u de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak combineert om de impact te vergroten

Bekijk het programma

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor de bestuursrechtelijke handhaving van misstanden in uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door juridische experts
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Docent Yolanda Rechter deelt haar visie over bestuursrechtelijk handhaven en de toepassing hiervan!

 

De cursus Bestuursrechtelijk handhaven is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Programma van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Bestuursrechtelijk handhaven

 

Wet- en regelgeving op het terrein van handhaving

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van handhaving?
 • Wat is het verschil tussen het bestuursrecht en het strafrecht?
 • Wanneer kiest u voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties?
 • Hoe zet u het bestuursrecht in om de vastgestelde norm te handhaven?
 • Op welke manier zet u het strafrecht in om de openbare orde en de veiligheid te waarborgen of voor de opsporing, vervolging en berechting van strafbaar gestelde feiten?
 • Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor over de handhavingsprocedures?

 

Handhavingsbeleid

 • Hoe stelt u handhavingsbeleid op voor uw gemeente?
 • Op welke manier betrekt u bewoners en ondernemers bij het vaststellen van de handhavingsprioriteiten?
 • Op welke manier geven bestuurders en raadsleden sturing aan het handhavingsbeleid van uw gemeente?
 • Hoe vertaalt u het handhavingsbeleid van uw gemeente naar de uitvoeringspraktijk?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw toezichthouders en handhavers ter beschikking?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Hoe en door wie vindt de aansturing plaats van de toezichthouders en handhavers?

 

Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving

 • Wat is de functie van een buitengewoon opsporingsambtenaar?
 • In welke domeinen (openbare ruimte, milieu, welzijn, infrastructuur, openbaar vervoer, werk, inkomen en zorg) kan een buitengewoon opsporingsambtenaar in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • In welke gevallen kan het ministerie van Veiligheid en Justitie besluiten om een buitengewoon opsporingsambtenaar politiebevoegdheden (zoals fouilleren) of geweldsmiddelen (zoals handboeien, wapenstok, pepperspray) toe te kennen?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?

Yolanda Rechter , zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Alles in 1 handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2

Woningwet, Bouwbesluit, Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht en Wet Milieubeheer

 

Woningwet

 • Hoe treedt uw gemeente op tegen (woon)overlast?
 • Op welke wijze kan uw gemeente met de wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan deze bevoegdheid ingezet worden?
 • Hoe past u de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

 

Bouwbesluit

 • Hoe houdt u toezicht op de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen?
 • Op welke manier ziet u toe op de (ver)bouw van bouwwerken?
 • Hoe controleert u of aan de voorschriften wordt voldaan bij de sloop van een bouwwerk?

 

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Wat schrijft de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor over vergunningen, ontheffingen en meldingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving?
 • Op welke manier handhaaft u op de gebieden milieu, wonen, ruimtelijke ordening en natuurbescherming?

 

Wet Milieubeheer

 • Hoe kunt u met het afgeven van een vergunning hinder voorkomen en het milieu beschermen?
 • Op welke manier kunt u erop toezien dat de verleende vergunningen worden opgevolgd?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Module 3

Wet Economische delicten, Wet Bibob en Drank- en Horecawet

 

Wet economische delicten

 • Welke misdrijven en overtredingen vallen onder de Wet economische delicten?
 • Welke straffen kunnen worden opgelegd voor misdrijven en overtredingen?

 

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator

 

Drank en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking?
 • Hoe werkt uw gemeente samen met omliggende buurgemeenten op het terrein van toezicht en handhaving op het terrein van de drank- en horecawet?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van intergemeentelijke samenwerking? En wat kunt u hiervan leren?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Uw docenten:

 

Yolanda Rechter
Zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Yolanda heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

Franc Pommer
Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator

Peter Roumen
Directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Algemene informatie over de cursus Bestuursrechtelijke handhaving

 

Data & locatie

5, 12 en 19 december 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Deze cursus is bestemd voor:

Beleidsmedewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Openbaar ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Uitvoeringsdiensten
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Publieke en private toezichthouders organisaties
 • Provincies
 • Rijksoverheid

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Bestuursrechtelijke handhaving heeft 18 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma.

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:


Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus bestuursrechtelijk handhaven


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus bestuursrechtelijk handhaven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus bestuursrechtelijk handhaven start op 5, 12 en 19 december 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 5, 12 en 19 december 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met:

Relevant aanbod

12 Dec

Congres Veiligheid bij Evenementen

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Niet zelden doen zich gevaarlijke situaties voor op evenementen, soms met fatale incidenten tot gevolg. Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, ben je verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in jouw regio. Hoe zorg je ervoor dat een tragisch incident (zoals een mogelijke terroristische aanslag) op jouw evenement uitblijft? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Cinema The Movies Dordrecht
12 Mrt

Cursus Crisiscommunicatie

Hoe je intern (communicatie)processen voorbereid op potentiele risico’s, incidenten en crisissituaties. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht
12 Mrt

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Geeft u een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid. Lees meer
Type: 6-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
9 Apr

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leer je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 Mei

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkom jij dat criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events