Congres Personen met verward gedrag


Congres 30 januari 2018 | Excursie 31 januari 2018
Cultuurkoepel Heiloo

 

Personen met verward gedrag?

Organiseer de opvang en hulpverlening!

 

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Het aanjaagteam verwarde personen constateerde een stijgende trend in het aantal incidenten met personen met verward gedrag. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving.

 

Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang. Het schakelteam helpt gemeenten om deze werkende aanpak te realiseren. Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
Download brochure

Onderwerpen van het congres:

 

 • Hoe u onveilige situaties en overlast veroorzaakt door personen met verward gedrag in de openbare ruimte voorkomt
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van personen met verward gedrag
 • Hoe u personen met verward gedrag signaleert
 • Op welke manier u de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag organiseert in uw gemeente
 • Wat u kunt leren van innovatieve aanpakken uit binnen- en buitenland

Bekijk het programma


Met o.a. deze sprekers voor u op het podium:


Judith Wolf

Hoogleraar maatschappelijke zorg bij het RadboudUMC en hoofd van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Richard Franken

Directeur van The Hague Security Delta

Toon Walravens

Ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer.

Carl Steinmetz

Psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants

Op zoek naar meer verdieping:

4-daagse opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Het aantal incidenten met personen met verward gedrag op straat lijkt de laatste jaren gestegen. Veel van deze personen met verward gedrag hebben te maken met verschillende beperkingen (verstandelijk beperkt, dementie) en verschillende problemen (verslaving, schulden, dakloosheid, illegaliteit). Met hun gedrag kunnen zij een (acuut) gevaar vormen voor zich zelf en hun omgeving. Om personen met verward gedrag de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering, humaan vervoer en een juiste opvang.

Hoe organiseert u samen met uw partners de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?

Bekijk de opleiding


 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Personen met verward gedrag?
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Wendy Bekkers

w.bekkers@sbo.nl
040 - 2 972 760


Volg ons ook op:

 

Congres
Personen met verward gedrag

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer

 

09.30 uur - Opening congres Personen met verward gedrag

Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

 

09.45 uur - Het leven van personen met verward gedrag
 • Hoe ziet het leven van een persoon met verward gedrag eruit?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van verward gedrag?
 • Op welke manier is verward gedrag te herkennen en te behandelen?
 • Welke hulpverlening en (na)zorg heeft een persoon met verward gedrag nodig?
 • Hoe kan de weerbaarheid van een kwetsbaar persoon worden vergroot om verward gedrag te voorkomen?

Toon Walravens, ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer, ambassadeur bij GroeiRijk GGzE, lid van het schakelteam Personen met verward gedrag en adviseur bij het Centrum voor Justitiepastoraat, auteur van het boek Toon W. is hersteld

 

10.30 uur - Ondersteuning van personen met verward gedrag met hun deelname aan de samenleving
 • Op welke manier kunt u personen met verward gedrag helpen om richting te geven aan hun leven?
 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag in staat om de regie over zijn of haar leven te houden of terug te krijgen (met behulp van zijn of haar netwerk)?

Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg bij het RadboudUMC, hoofd van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, hoofd van de Impuls Academie en directeur van de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Academische werkplaats OGGZ, auteur van het boek Krachtwerk, een methodiek om personen die (tijdelijk) de greep op hun leven kwijt zijn, te ondersteunen bij het volwaardig meedoen in de samenleving

 

11.15 uur - Koffie en theepauze op de beursvloer

 


Tip: download de brochure in pdf!


11.45 uur - Opvang en hulpverlening aan personen met verward gedrag
 • Hoe organiseert u de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u personen met verward gedrag passende zorg aanbieden?
 • Welke voorzieningen en begeleiding is nodig?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma

 

12.30 uur - Lunchpauze op de beursvloer

 

Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Personen met verward gedrag kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in het zorg- en veiligheidsdomein ontmoet.

 

In gesprek met ervaringsdeskundigen

Tijdens het congres Personen met verward gedrag kunt u in gesprek met ervaringsdeskundigen over psychische kwetsbaarheid en hun ervaringen met de opvang en hulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

 


Tip: download de brochure in pdf!


Interactieve sessies

Op het congres Personen met verward gedrag worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

 

13.30 uur - Sessieronde 1
14.15 uur - Sessieronde 2
15.00 uur - Koffie en theepauze op de beursvloer
15.30 uur - Sessieronde 3
Bekijk alle sessies

1. Hulpverlening in de sociale omgeving
 • Welke positie neemt de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon met verward gedrag en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon met verward gedrag en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht


2. Benadering van complexe meervoudige problematiek achter de voordeur
 • Op welke manier benadert u complexe meervoudige problematiek bij personen met verward gedrag in wijken en buurten?
 • Hoe kunt u personen met verward gedrag tijdig signaleren voordat de situatie stagneert?
 • Hoe betrekt u het netwerk en buurtbewoners bij het omgaan met complexe problematiek bij personen met verward gedrag in hun wijk?

Marc Rakers, initiatiefnemer van de stichting Eropaf!, biedt personen ondersteuning bij het weer op orde krijgen van hun leven


3. Hulpverlening aan personen met verward gedrag met lichamelijk letsel
 • Wanneer moeten personen met verward gedrag met lichamelijk letsel naar een huisarts of een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis worden gebracht?
 • Welke informatie (aard en omstandigheden van de gebeurtenis, op de persoon aangetroffen medische gegevens en geneesmiddelen) moeten ter beschikking van de medische hulpverleners worden gesteld?

Wilma Duijst, forensisch arts bij GGD IJsselland, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht, rechter plaatsvervanger (strafrecht) bij de rechtbank Arnhem, wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging voor forensisch artsen.


4. Een sluitende aanpak van verward gedrag: hoe pakt u dat aan?
 • Hoe komt u tot een sluitende aanpak?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Hoe kunt u die vertalen naar uw situatie?
 • Hoe komt u tot een vruchtbare samenwerking?

Lisanne Hogema, programmasecretaris bij ZonMw, financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw stimuleert en financiert projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.


5. Odensehuis en personen met dementie
 • Wat is dementie? En wat zijn de oorzaken van dementie?
 • Op welke manier kunnen personen met dementie voor overlast en onveilige situaties zorgen voor zich zelf en hun omgeving?
 • Hoe kan het Odensehuis ondersteuning bieden aan personen met dementie?

Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere, hoofddocent van de opleiding overlastcoördinator en initiatiefnemer van het Odensehuis in Wijchen, een inloop, -informatie-, en ontmoetingscentrum voor personen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden.


6. Wet- en regelgeving rond de aanpak van personen met verward gedrag
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Hoe treedt u op tegen personen met verward gedrag die onveilige situaties en overlast veroorzaken?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om personen met verward gedrag in uw gemeente aan te pakken?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


7. Generalistische (eerstelijns) aanpak van personen met verward gedrag
 • Waarom vraagt de zorg voor personen met verward gedrag (met een verslaving, dementie, een verstandelijke beperking of psychische stoornis) om een generalistische aanpak? Waarom is het van belang dat de huisarts ook hierin een centrale rol heeft?
 • Welke rol is weggelegd voor de eerstelijnszorg bij de hulpverlening aan personen met sociale problemen die de weg kwijt zijn vanwege sociale problematiek (verbroken relatie, verlies van werk of van een dierbare)?
 • Hoe kan de huisarts als poortwachter fungeren binnen de eerstelijnszorg?

Martijn Ruiten, huisarts bij medTzorg, zet zich al bijna 20 jaar 24/7 in voor bijzondere doelgroepen, zoals verslaafden, verpleeghuis patiënten, arrestanten, gehandicapten, gedetineerden en prostituees door het hele land


8. Samenwerken in een netwerk aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek?
 • Op welke manier wordt de verbinding gelegd met het Veiligheidshuis, Veilig Thuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en het Sociale Wijkteam?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?

Wim van Dalen, voorzitter Maatschappelijk Steunsysteem bij GGz Breburg


9. Ontmoeten en verbinden
 • Hoe kunt u voorkomen dat gewone mensen in een extreme situatie terechtkomen en daardoor verward gedrag gaan vertonen?
 • Op welke manier kan door middel van preventie veel narigheid worden voorkomen bij de mensen zelf, hun omgeving en de samenleving?
 • Hoe kan isolatie van mensen met verward gedrag worden voorkomen door ontmoeting en verbinding tussen mensen onderling te stimuleren?

Danny Jacksteit, ervaringsdeskundige bij GGZ Noord-Holland-Noord en ambassadeur voor Samen Sterk zonder Stigma, een samenwerkingsproject van Mind NL, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, werkt aan dekstigmatisering van psychische kwetsbaarheid door het organiseren van openheid en ontmoeting


10. Curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 • Wat is het verschil tussen handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid?
 • Wanneer is iemand wilsonbekwaam?
 • Op welke manier kunnen personen die bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, verslaving of dementie zelf niet goed beslissingen kunnen nemen, worden vertegenwoordigd?
 • Welke maatregel (curatele, beschermingsbewind en mentorschap) kan wanneer (bij persoonlijke en financiële beslissingen) worden opgelegd?

Math Van Dooren, freelance docent en voormalig kantonrechter, sinds 1979 werkzaam binnen de rechterlijke macht


11. Toenemende onrust in de steeds ongelijkere samenleving en verward gedrag
 • Op welke manier leidt de toenemende onrust in de steeds ongelijkere samenleving tot een stijging in verward gedrag?
 • Hoe kunnen sociaal-economische factoren (inkomensongelijkheid, wegvallend sociaal vangnet en punitiever uitkeringsbeleid) bijdragen aan de toename van personen met verward gedrag?

Karlijn Roex, promovenda (sociologie) bij het Max Planck Institute of the Study of Societies


12. Weerbaarheid en omgang met personen met verward gedrag
 • Wat is het gevaar van personen met verward gedrag voor zichzelf en hun omgeving?
 • Hoe kunt u personen met verward gedrag tegen zich zelf beschermen?
 • Hoe gaat u om met personen met verward gedrag?
 • Wat doet u dan wel/niet?
 • Waar kunt u mee te maken krijgen? En op welke manier kunt u zich hierop voorbereiden?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie


13. Gemeentelijk De-escalatieteam en de aanpak van personen met verward gedrag
 • Welke hulpverlening is vereist bij personen met verward gedrag met complexe multi problematiek?
 • Op welke manier gaat u om met personen met verward gedrag die hulpverlening weigeren?
 • Hoe kunt u dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij een persoon met verward gedrag?
 • Hoe grijpt u in als de situatie stagneert en de persoon en zijn of haar omgeving gevaar loopt?

Marloes Pol, Marie Claire Maas en Carla Hijl, procesregisseurs Gemeentelijk De-escalatie Team bij de gemeente Eindhoven


14. Informatie uitwisselen over personen met verward gedrag
 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke zorg- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners over personen met verward gedrag?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling.

Peter Gunst, zelfstandig adviseur op het terrein van samenwerking en gegevensuitwisseling.
15. ‘Ik zag twee beren’; over het doorbreken van het taboe van depressie
 • Hoe is het om iemand met depressie naast u te hebben en totaal geen inschatting te kunnen maken van alle vreemde gedachten in zijn of haar hoofd?
 • Waarom blijft depressiviteit ongrijpbaar voor de persoon en zijn of haar omgeving?
 • Hoe kunt het taboe van depressie en andere psychologische aandoeningen doorbreken door het gesprek aan te gaan?
Nardy Robben, initiatiefneemster van de theatervoorstelling ‘Ik zag twee beren’ gebaseerd op echte verhalen en de ervaringen met haar zus, in haar periodes van depressiviteit
16.15 uur - Afsluiting met borrel op de beursvloer

Sprekers 2e editie

Judith Wolf

Hoogleraar maatschappelijke zorg bij het RadboudUMC en hoofd van Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg

Richard Franken

Directeur van The Hague Security Delta

Toon Walravens

Ervaringsdeskundige bij de Woenselse Poort, initiatiefnemer van de Stichting Herstel en Terugkeer.

Carl Steinmetz

Psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants


 • Francine Loos, procesregisseur forensische zorg bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

 • Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht

 • Marc Rakers, initiatiefnemer van de stichting Eropaf!, biedt personen ondersteuning bij het weer op orde krijgen van hun leven

 • Wilma Duijst, forensisch arts bij GGD IJsselland, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht, rechter plaatsvervanger (strafrecht) bij de rechtbank Arnhem, wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap, de Nederlandse beroepsvereniging voor forensisch artsen

 • Lisanne Hogema, programmasecretaris bij ZonMw, financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren, het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) van ZonMw stimuleert en financiert projecten en initiatieven die bijdragen aan het realiseren van een lokale sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

 • Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere, hoofddocent van de opleiding overlastcoördinator en de opleiding ketenregisseur risicojeugd en zorgtrajectbegeleider bij Netwerk 100, begeleidt (jong)volwassenen die al op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie

 • Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

 

 


Sprekers 1e editie

Onno Hoes

voorzitter Schakelteam mensen met verward gedrag

Menno Klopper

dagvoorzitter van het congres Personen met verward gedrag en adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld

Wilco Tuinebreijer

psychiater bij de GGD Amsterdam en directeur van Beautiful Distress

Jan Brouwer

hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Richard Franken

directeur van The Hague Security Delta

 • Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek.

 • Kees Zeebregts, docent op de opleiding Overlastcoördinator en procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, openbaar ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van verwarde personen.

 • Nanette de Jong, Initiatiefnemer van Digg Out en betrokken bij een project in Almere waarbij een vangnet werd gecreëerd voor zorgwekkende zorgmijders.

 • Wilma van Raalte, projectmanager CO24 bij de Veiligheidsregio Twente, initiatiefnemer van een systeem waarin informatie over verwarde personen wordt gedeeld waardoor interventies van samenwerkingspartners beter kunnen worden afgestemd en momenten om snel in te grijpen beter kunnen worden benut.

 • Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd’ over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau.

 • Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere, hoofddocent van de opleiding overlastcoördinator en de opleiding ketenregisseur risicojeugd en zorgtrajectbegeleider bij Netwerk 100, begeleidt (jong)volwassenen die al op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie.

 • Maartje Vollebergh, beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de gemeente Den Haag, betrokken bij de Opvang Verwarde Personen, een centrale opvangvoorziening waar de gemeente, de politie, de GGZ, de verslavingsreclassering en het openbaar ministerie samenwerken aan de opvang van verwarde personen.

 • Mirjam Salomé, projectleider sociale veiligheid en haltetoegankelijkheid openbaar vervoer bij OV Oost Nederland, een samenwerking van de provincies Flevoland, Gelderland en Overijsel voor een betrouwbaar, toegankelijk en samenhangend openbaar vervoer.

 • Arjan Stokreef, Jaap van den Heuvel en Hans Vooren, juridisch medewerkers bij de gemeente Putten en initiatiefnemers van Recht en Gemeente, richt zich op effectief, praktisch en verantwoord gebruik van het handhavingsrecht om veiligheid te bevorderen en overlast tegen te gaan.

 • Marjan Houkes, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Fryslân, voortrekker van ketensamenwerking en schreef met partners het beleid voor de aanpak verwarde personen in Friesland, zorgt voor samenwerking en verbinding voor personen met acute zorgnood.
 • Elnathan Prinsen, psychiater en manager zorg divisie Spoedeisende Psychiatrie bij Dimence en voorzitter van de Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de wetenschappelijke beroepsvereniging van ruim 3500 psychiaters die zich inzet voor goede psychiatrische zorg in Nederland
 • Houkje Tamsma, psychiater en geneesheer-directeur bij GGZ Friesland, voorzitter van de afdeling Geneesheer-directeuren van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en medeauteur van de position paper ‘verwarde personen’

Datum en Locatie

 

Congres: 30 januari 2018

Excursie: 31 januari 2018
Rotterdam

Cultuurkoepel Heiloo

Bestemd voor:

Coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en welzijninstellingen 
 • Veilig Thuis
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Veiligheidsregio’s

Uw investering

     
Congres   499,-
Excursie   € 499,-
Congres + Excursie   € 899,-

 

 Werkzaam VOOR publieke sector

 

 

Congres   € 799,-
Excursie   € 799,-
Congres + Excursie   € 1499,-

 

 Inschrijven


Ook interessant voor u:

Bent u opzoek naar meer verdieping? Dan zijn onderstaande opleidingen zeer interessant voor u en/of uw collega's!

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Personen met verward gedrag? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Wendy Bekkers

w.bekkers@sbo.nl
040 - 2 972 760


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Verwarde personen, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Verwarde personen bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Verwarde personen
Wij bieden u een platform op het congres Verwarde personen, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
T: 06 - 83 38 68 64

Excursie opvang van personen met verward gedrag

 

Aansluitend aan het congres Personen met verward gedrag wordt de verdiepende excursie opvang verwarde personen georganiseerd.
Bekijk hieronder het programma van de excursie op 31 januari 2018.

 

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee bij Bar Brasserie Engels in Rotterdam (Stationsplein)

 

09.30 uur - Bezoek aan het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de aanpak van personen met verward gedrag veroorzaakt door complexe meervoudige problematiek?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van personen met verward gedrag?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van achterliggende oorzaken van probleemgedrag: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van personen met verward gedrag: hoe gaat dit in de praktijk? En hoe vindt u een goede balans tussen repressie en hulpverlening?

Francine Loos, procesregisseur forensische zorg bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, openbaar ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van personen met verward gedrag

 

12.30 uur - Lunch in Rotterdam

 

13.30 uur - Bezoek aan Mozaïk
 • Op welke manier kunt u personen met (ernstige) psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met (zware) sociale problematiek behandelen?
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van multi problematiek bestaande uit ambulante psychiatrische behandeling en sociaal-maatschappelijke hulpverlening?

Jolanda van Beest, verpleegkundig specialistbij Mozaïk, een instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg

 

15.30 uur - Terugreis

 

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Personen met verward gedrag

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Personen met verward gedrag start op 30 & 31 januari 2018 in The Hague Security Delta Campus!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: