Congres Radicalisering en terrorisme - SBO.nl

Congres Radicalisering en terrorisme

Congres: 9 oktober 2018 | Excursie: 10 oktober 2018
The Hague Security Delta Campus Den Haag


Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen!

In Nederland zijn verschillende radicale (ideologische) groeperingen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland. Hoe pakt u deze misstanden aan?

Op 9 en 10 oktober 2018 vindt de vierde editie van het congres Radicalisering & Terrorisme plaats op The Hague Security Delta Campus, waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van radicalisering en terrorisme om zodoende van elkaar te leren. 

Download de brochure


 
Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: 
 • Hoe u radicaliserende (ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag
 • Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging
 • Hoe u informatie uitwisselt met uw partners over radicaliserende (ideologische) groeperingen

Experts op het podium:

Menno van Duin

Lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid

Richard Franken

Directeur van The Hague Security Delta

Massoud Djabani

Ervaringsdeskundige en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Bekijk alle sprekers

Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Radicalisering en Terrorisme?
Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download de brochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 

Bekijk het volledig vernieuwde programma én de diverse excursies!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
08.30
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.00
Opening congres Radicalisering & Terrorisme

Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
Menno Klopper, Dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

09.00
Nationale terrorismebestrijding
 • Wat is de aard en omvang van de dreiging van terrorisme en gewelddadig extremisme in NL?
 • Hoe wordt het risico van een terroristische aanslag verminderd?
 • Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van een eventuele aanslag beperkt?

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, eindverantwoordelijk voor contraterrorisme, cyber security en crisisbeheersing

09.30
Terrorisme en nationale en internationale veiligheid
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
Thomas Wuchte, hoofd van de afdeling Action against Terrorism van het Transnational Threats Department van de Organisation for Security and Co-operation in Europe en voormalig coördinator bij de United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540, een component van de internationale counterterrorisme strategie van de UN, ontving in 2010 de U.S. Department of State’s Award for Excellence in International Security Affairs
10.00
Terrorisme en contraterrorisme
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen terroristische activiteiten?

Peter Knoope, Senior visiting fellow bij het Clingendael Institute en voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme en hoofd beleid en strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

10.30
Impact van terrorisme
 • Wat is de impact van een terroristische aanslag op de samenleving?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een terroristische aanslag?
 • Wat betekent de nasleep van een terroristische aanslag voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners?
 • Hoe kan bij een terroristische aanslag maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen?

Job Cohen, Hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh

11.00
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.30
Contrapropaganda ter voorkoming van radicalisering
 • Op welke manier weten radicale (religieuze) groeperingen middels hun propaganda campagnes jongeren te bereiken en te overtuigen zich aan te sluiten bij hun organisatie?
 • Uit welke onderdelen bestaat een campagne om een tegengeluid te laten horen?
 • Welke beginselen dienen in acht genomen te worden om een effectief tegengeluid te laten horen?

Bibi van Ginkel, Onderzoeker bij het Clingendael Institute, verricht onderzoek naar de aanpak van radicalisering en terrorisme in binnen- en buitenland

12.00
Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (religieuze) bewegingen in uw gemeente aan te pakken?
 • Hoe kunt u radicale (religieuze) groeperingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (religieuze) groeperingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren?

Jan Brouwer, Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

12.30
(Crisis)communicatie bij een terroristische dreiging
 • Hoe verzorgt u de (crisis)communicatie bij een terroristische dreiging?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe communiceert u met de media voor, tijdens en na afloop van een terroristische dreiging?
 • Op welke manier ontkracht u hardnekkige geruchten?

Steven de Smet, Hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij de Provincie Oost-Vlaanderen

13.00
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies dag 1

1: De gevaren van radicalisering en terrorisme
 • Wat zijn de gevaren van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien?

Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding


2: Samenwerken in een veiligheidsnetwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe werkt u in een veiligheidsnetwerk samen aan de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking in een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen veiligheidspartners organiseren en regisseren?

Niels Emeis, Adviseur veiligheid bij de gemeente Arnhem, richt zich op de lokale aanpak van radicalisering en terrorisme


3: Oumnia Works en preventie van radicalisering
 • Hoe kunnen familieleden (h)erkennen dat hun zoon, dochter, broer of zus vatbaar wordt voor radicaal gedachtengoed?
 • Op welke manier kunt u moeders in staat stellen om hun kinderen goed te begeleiden op het gebied van identiteitsontwikkeling, omgang met idealen en het opgroeien in drie culturen? En hoe kan op deze manier worden voorkomen dat hun kinderen niet verdwalen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit in de Westere samenleving?
 • Welke rol kunnen familieleden en met name moeders spelen bij het behouden en herstellen van de band van de jongeren met onze samenleving?

Karima Sahla, directeur bij Stichting Steunpunt Sabr, een vrouwenorganisatie in de Haagse Schilderswijk en ontwikkelaar van Oumnia Works, een vernieuwend educatief empowermentprogramma voor moeders voor preventie van radicalisering

Liela Ramdien, programmaleider Oumnia Works vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


4: Politiële aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe signaleert u radicale (religieuze) bewegingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen radicalisering en terrorisme?

Fatima Aboulouafa, Operationeel expert bij de Nationale Politie Eenheid Limburg, betrokken bij de politiële aanpak van radicalisering en terrorisme


5: Risicoadvisering over radicalisering en terrorisme
 • Hoe adviseert u uw bestuurder over radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, Onderzoekers bij DSP Groep, ondersteunen, adviseren en begeleiden overheden bij de aanpak van radicalisering en terrorisme


6: Verkleinen van de impact van een mogelijke terroristische aanslag
 • Hoe bereidt u zich voor op een mogelijke terroristische aanslag?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe beperkt u de impact van een mogelijke terroristische aanslag?

Mark van den Wijngaard en Leo Mulder, Adviseurs hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bediend met integrale veiligheidsoplossingen


7: Radicalisering, een sektarisch proces
 • Wat kunt u leren van ervaringen en studies naar sektes voor het werken met radicale en terroristische groeperingen?
 • Hoe werken radicale (ideologische) groeperingen? Welk sektarisch gedrag neemt u waar? Welke (vroege) maatregelen werken wél?
 • Waar spelen ronselaars op in? Welke ronseltactieken worden toegepast?
 • Wat trekt leden aan in een radicale (ideologische) groep? En wat zijn de gevolgen voor hen en hun naasten? Wat houdt de leden in de groep?
 • Welke impact zien we op kinderen die opgroei(d)en in radicale, terroristische groepen? Hoe kunt u ze helpen?

Arjan van Dijk, Zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte

Frances Peters, Coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte


8: Het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Op welke manier kunt u bij een (dreigende) terroristische aanslag snel over waardevolle informatie beschikken over locaties, slachtoffers, geblokkeerde wegen of menigtes die op de vlucht zijn?
 • Hoe analyseert u in een kort tijdbestek een enorme stroom van tweets met vragen, geruchten, feiten, foto’s en video’s?
 • Hoe onderscheidt u feiten van geruchten?

Aart Paardekooper, informatie en communicatiespecialist bij How About You, ondersteunt, adviseert en begeleidt overheden en bedrijven bij het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie

John Rozema, strategisch adviseur online media bij How About You, gespecialiseerd in sociale mediastrategie, omgevingsanalyses, trainen van (piket)functionarissen en ambtenaren en crisismonitoring


9: Community policing
 • Hoe kunt u met community policing radicalisering tijdig herkennen?
 • Op welke manier bouwt u een duurzame relatie op met bewoners in uw wijk?
 • Welke rol kunnen bewoners spelen bij het voorkomen van radicalisering?

Luc van der Taelen, politiecommissaris en project manager Coppra (community policing preventing radicalisation and terrorism), lid van de centrale dienst terrorisme van de Federale Politie in Brussel en directeur Community policing in de gemeente St-Jans-Molenbeek


10: Veerkrachtige crisisbeheersing bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Waarom moet u zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie


11: Islamitische identiteit: seksualiteit, huwelijk en radicalisering
 • Wat is het spanningsveld tussen islamitische identiteit en seksualiteit?
 • Hoe wordt de ontmaagding van islamitische minderjarige meiden toegepast als rekruteringsmethode?
 • Waarom kan islamitische kleding zoals Niqaab (sluier die het gezicht bedekt en de ogen vrijlaat) aantrekkelijk gevonden worden voor islamitische mannen?
 • Islamitische ontwaking na seksuele zonde?
 • Grote aanslag op de emotionele waarde van islamitische ouders na ontmaagding islamitische dochter?

Esma Salama, methodiekontwikkelaar en programmaleider bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), adviseert gemeenten en justitie over radicaliseringspreventie


12: Adequaat anticiperen op incidenten
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie van incidenten op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Op welke manier verzamelt u informatie en deelt u deze met uw partners?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?

Norbert van der Leegte, luitenant kolonel bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE

Ger Hindriks, majoor bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE


13: Cyber terrorisme en de nieuwe werkelijkheid
 • Wat zijn de kenmerken van cyber terroristische aanvallen?
 • Is er een verschil tussen cyber terrorisme en cyber warfare?
 • Wat zijn de doelen van cyber terrorisme?
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op cyber terroristische aanvallen?

Jaap Schekkerman, directeur onderzoek bij het Cyber Research Center – Industrial Control Systems, een onafhankelijk internationaal onderzoekscentrum dat onderzoek verricht naar ‘Nation-State sponsort or Rogue Group’ cyber aanvallen op industrial control systems / vitale infrastructuur


14: Voedingsbodem voor radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie


15: Vroegtijdig onderkennen van dreigende situaties
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?

Andre Morsman, manager Integrale Veiligheid bij de Universiteit Leiden en luitenant kolonel bij Defensie14.00
Sessieronde 1
14.40
Sessieronde 2
15.20
Koffie en theepauze op de beursvloer
15.50
Sessieronde 3
16.30
Verspreiding van radicale ideologie
 • Hoe voorkomt u een kloof tussen bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten en religies?
 • Op welke manier kunt u spanningen in een wijk tegengaan?
 • Hoe kunt u ronselaars aanpakken en verspreiders van radicale ideologie een halt toe roepen?
 • Op welke manier kunnen predikers die oproepen tot haat en geweld worden geweerd?

Maarten Zeegers, Journalist en arabist, was drie jaar undercover in de Haagse wijk Transvaal, sprak daar met moslimradicalen en schreef hierover het boek ‘ Ik was een van hen’, hiervoor deed hij verslag over de opstand in Syrië alvorens hij werd gearresteerd en door de Syrische autoriteiten het land werd uitgezet, hij schreef hierover het boek ‘ Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië’

17.10
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Congres Radicalisering & Terrorisme
9 oktober 2018


09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Radicalisering & Terrorisme
Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
Menno Klopper, dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
9.45
Het leven van een radicaal
 • Hoe komt u in een radicale (ideologische) omgeving terecht?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van radicalisering?
 • Hoe ziet het leven van een radicaal eruit?
 • Op welke manier verloopt het proces van deradicalisering?
Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep
10.30
Radicalisering en terrorisme
 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende vormen van radicalisering en extremisme?
 • Welke factoren maken personen gevoelig voor radicaliseringsprocessen?
 • Wat kunt u leren van internationaal vergelijkend onderzoek naar radicalisering en extremisme?
Frank Bovenkerk, cultureel antropoloog en criminoloog, voormalig hoogleraar radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar en publiceerde over migratie, discriminatie, multiculturalisme, radicalisme en extremisme
11.15
Koffie- en theepauze op de beursvloer
11.45
Veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur
 • Wat wordt er van u verwacht als bestuurder als zich een terroristische aanslag voordoet?
 • Hoe komt u tot een veerkrachtige bestuurlijke aanpak van terreur?
 • Welke rol heeft de lokale driehoek?
 • Op welke manier kunt u negatieve maatschappelijke effecten (welbevinden, mobiliteit, sociaal klimaat, economie, criminaliteit, verhouding burger versus bestuur, veiligheidsbeleid en vrijheden) na een terroristische aanslag beperken?
Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid, auteur van de handreiking ‘Veerkrachtig omgaan met aanslagen en een advies voor bestuurders’
12.30
Reradicaliseren: een sociale strategie tegen extremisme
 • Is extremisme geen barbarij van buitenaf maar een product van onze samenleving?
 • Is radicalisering meestal een reactie op een of andere vorm van geweld?
 • Is een fatsoenlijke samenleving, vrij van vernedering, de beste remedie?
Stijn Sieckelinck, onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan McGill University (Montreal), staat aan de basis van de succesvolle training ‘Omgaan met (extreme) idealen’ en adviseert binnen- en buitenlandse overheden over dit thema, auteur van het boek 'Reradicaliseren, ronselen voor een betere wereld'
13.15
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer
Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies
Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies

1. Maatschappij inenten tegen radicalisering
 • Wat is de voedingsbodem voor radicalisering?
 • Welke rekruteringsmethoden zijn er?
 • Wat vormt de brandstof voor het radicaliseringsproces?
 • Wat zijn bruikbare preventiemethoden in de praktijk voor onderwijs, overheid en maatschappij?
Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding, doorliep ooit zelf alle fasen van het radicaliseringsproces en baseert zijn preventiemethoden op kennis van binnenuit

2. Informatie uitwisselen over radicaliserende (ideologische) groeperingen
 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke zorg- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners over radicaliserende (ideologische) groeperingen?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?
Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling
Peter Gunst, zelfstandig adviseur op het terrein van samenwerking en gegevensuitwisseling
3. Gevaren van dwingende groepsculturen
 • Wat zijn (de gevaren van) dwingende groepsculturen?
 • Welke dwingende groepsculturen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
 • Hoe komt iemand in een groep terecht? En welke rekruteringstactieken worden door deze groepen toegepast?
 • Wat is de invloed van een groep op het gedrag van een slachtoffer?
Arjan van Dijkzelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
Frances Peterscoach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
4. Weerbaarheid van jongeren tegen radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?
Mischa Lemaire, jeugd en jongerenwerker, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en bestuurslid van het Netwerk Amsterdamse Helden met rolmodellen voor jongeren
5. Discriminatie Meldpunt Groningen
 • Hoe behandelt u meldingen van personen die zich ongelijk behandeld, uitgesloten of gediscrimineerd voelen?
 • Op welke manier verleent u specialistische hulp en bijstand aan personen die uitsluitingsgevoelens melden?
 • Hoe deelt u kennis en expertise met professionals die vragen hebben over discriminatie en polarisatie?
 • Hoe toont u betrokkenheid en deskundigheid en werkt u tegelijkertijd onpartijdig?
Sanne Smid, docent op de cursus Anti discriminatiebeleid en manager van het Discriminatie Meldpunt Groningen, regionaal expertisebureau voor discriminatiezaken en diversiteit
6. Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (ideologische) groeperingen in uw gemeente aan te pakken?
Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
7. Bescherming van vitale infrastructuur tegen terrorisme
 • Welke vitale sectoren (chemische en nucleaire industrie, drinkwatervoorziening, energiesector, financiële sector, telecommunicatie, transport, gezondheidszorg, voedselketen) zijn van essentieel belang voor het functioneren van de maatschappij?
 • Op welke manier kunt u de vitale infrastructuur zekerstellen? En hoe voorkomt u een domino effect waarbij gelijktijdig meerdere delen van de vitale infrastructuur worden getroffen?
 • Hoe kan bij verstoring van deze vitale infrastructuren ernstige maatschappelijke ontwrichting en economische of ecologische schade worden voorkomen?
 • Welke voorbereidingen kunnen worden getroffen zodat vitale infrastructuren onder alle denkbare omstandigheden blijven functioneren?
 • Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in vitale sectoren?
Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur
8. Integrale aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Op welke manier werkt u samen met uw veiligheidspartners bij de integrale aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
Daniel Mele, netwerkregisseur radicalisering bij de gemeente Zoetermeer en voormalig medewerker bij het Crisis Interventie Team
9. De toekomst van terrorisme
 • Betekent het einde van IS tevens het einde van de vierde, religieuze, golf van internationaal terrorisme, waar u sinds 1979 mee te maken heeft?
 • Wat betekent het einde van IS voor de dreiging?
 • Kunt u minder of juist meer aanslagen in Europa verwachten?
 • Hoe zit het dan met al-Qaeda?
 • Komt er een vijfde golf van internationaal terrorisme aan?
 • Hoe ziet die golf er dan uit? Meer aanslagen door lone wolves?
 • Of toch een heftige reactie van extreem rechts?
 • Wat kan de overheid en de samenleving daartegen doen? Is een politieke oplossing de beste strategie tegen terrorisme?
Annemieke Dokter, contra-terrorisme expert bij de Dienst voor Extern Optreden, promovendus bij de Nederlandse Defensieacademie en voormalig strategisch analist op het gebied van terrorisme bij het ministerie van Defensie

10. Participatie tegen radicalisering
 • Hoe kunt u participatie inzetten tegen radicalisering?
 • Hoe bevordert u samenredzaamheid?
 • En wat betekent participatief organiseren voor uw organisatie?
Bernadette Schomaker, directeur van CiviX, voormalig hoofd van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en programmaleider bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, adviseert publieke organisaties over het betrekken van de samenleving bij vraagstukken op het terrein van leefbaarheid en veiligheid

11. GGZ-problematiek & radicalisering
 • Welke sociaal-maatschappelijke, psychologische en psychiatrische problematiek komt voor onder geradicaliseerden?
 • Wat is de samenhang tussen de kwetsbaarheid, problematiek en de rol in een netwerk?
 • Hoe kijkt de GGZ aan tegen het thema en rol van de NIFP-rapportage?
 • Wat betekent dit met betrekking tot participatie aan casuïstiek besprekingen (informatie delen, interventies, behandelen)?
Mieke Broeren, zelfstandig adviseur en trainer CTER en initiatiefnemer van inXtremis, voormalig forensisch GGZ-coördinator, participeerde in landelijke CT-gremia op gebied van GGZ-gegevensuitwisseling
12. Hoe herkent u een jihadist?
 • Wat is jihadisme anno 2018?
 • Hoe maakt u een onderscheid tussen een jihadist en een salafist?
 • Welke best practices over de aanpak van jihadisme zijn er en hoe kunt u deze gebruiken?
Yassir Houtch, directeur van De Verbinders, senior trainer bij Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en bij het Rijksopleidingsinstituut tegen Radicalisering (ROR/NCTV), adviseert lokale overheden over (sociaal) veiligheidsbeleid en ontwikkelt en geeft training in interculturele communicatie, Islam studies, Arabische taal en cultuur en diversiteitsvraagstukken

14.15
Sessieronde 1
15.00
Sessieronde 2
15.45
Koffie- en theepauze op de beursvloer
16.15
Sessieronde 3
17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer


Programma excursies Direct inschrijven

Experts op het podium:

Menno van Duin

Lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid

Richard Franken

Directeur van The Hague Security Delta

Massoud Djabani

Ervaringsdeskundige en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Stijn Sieckelinck

Onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan McGill University (Montreal)

Menno Klopper

Dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme


 

 • Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep
 • Frank Bovenkerk, cultureel antropoloog en criminoloog, voormalig hoogleraar radicalisering aan de Universiteit van Amsterdam, deed onderzoek naar en publiceerde over migratie, discriminatie, multiculturalisme, radicalisme en extremisme
 • Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling
 • Peter Gunst, zelfstandig adviseur op het terrein van samenwerking en gegevensuitwisseling
 • Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Mischa Lemaire, jeugd en jongerenwerker, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd en bestuurslid van het Netwerk Amsterdamse Helden met rolmodellen voor jongeren
 • Sanne Smid, docent op de cursus Anti discriminatiebeleid en manager van het Discriminatie Meldpunt Groningen, regionaal expertisebureau voor discriminatiezaken en diversiteit
 • Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
 • Joost van Eekhout, partner van het National Security Advisory Centre, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme en voormalig programmamanager bij het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur, ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de bescherming van vitale infrastructuur
 • Daniel Mele, netwerkregisseur radicalisering bij de gemeente Zoetermeer en voormalig medewerker bij het Crisis Interventie Team
 • Annemieke Dokter, contra-terrorisme expert bij de Dienst voor Extern Optreden, promovendus bij de Nederlandse Defensieacademie en voormalig strategisch analist op het gebied van terrorisme bij het ministerie van Defensie
 • Stijn Sieckelinck, onderzoeker verbonden aan het Institute for Societal Resilience aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan McGill University (Montreal), staat aan de basis van de succesvolle training ‘Omgaan met (extreme) idealen’ en adviseert binnen- en buitenlandse overheden over dit thema, auteur van het boek 'Reradicaliseren, ronselen voor een betere wereld'
 • Bernadette Schomaker, directeur van CiviX, voormalig hoofd van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak en programmaleider bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, adviseert publieke organisaties over het betrekken van de samenleving bij vraagstukken op het terrein van leefbaarheid en veiligheid

Datum

9 en 10 oktober 2018

Locatie

The Hague Security Delta Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN DEN HAAG
070 - 3 028 180
Routebeschrijving


Uw investering

 

 Werkzaam in de publieke sector    Tot 16 september 2018  Tot 9 oktober 2018
Congres

 

€ 499,- € 599,-
Excursie   € 499,- € 599,-
Congres + Excursie

 

€ 899,- € 1.099,-

 

 Werkzaam voor publieke sector  
 Tot 16 september 2018  Tot 9 oktober 2018
Congres

 

€ 799,- € 799,-
Excursie

 

€ 799,- € 799,-
Congres + Excursie

 

 € 1.599,- € 1599,-

De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Inschrijven

Legitimitatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidsregio’s
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Vitale infrastructuur
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen

 


Ook interessant voor u!

 

 • Terugblik Congres Radicalisering & Terrorisme 2017
  Bent u benieuwd naar hoe het congres Radicalisering & Terrorisme editie 2017 eruit zag?
  Dan kunt u hier het congresverslag teruglezen!

 • Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
  In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u deze misstanden aanpakt in uw gemeente.

  Gratis toegang tot congres bij deelname cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme!
  Alle deelnemers aan de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme krijgen gratis toegang tot het congres. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur Tonnie van Zanten (Tel: 040 - 2 972 780).

Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Radicalisering en Terrorisme? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Excursie 10 oktober 2018


08.00
Ontvangst met koffie en thee op The Hague Security Delta Campus
08.30
Start excursie en vertrek vanaf The Hague Security Delta Campus
11.00
Bezoek Raad van de Europese Unie
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
 • Op welke manier werkt u samen op internationaal niveau bij de aanpak van terrorisme?
13.00
Lunch in een internationale omgeving
15.00
Bezoek Crisiscentrum
 • Waarom is het Crisiscentrum in het leven geroepen?
 • Wat zijn de activiteiten van het Crisiscentrum?
 • Op welke manier kan het Crisiscentrum met haar infrastructuur en expertise ondersteuning bieden bij de coördinatie van noodsituaties op nationaal niveau?
 • Hoe verzamelt, analyseert en verspreidt het Crisiscentrum op permanente basis relevante informatie voor beleidsmatige en uitvoerende autoriteiten?
20.00
Afsluiting van de excursie op The Hague Security Delta Campus

Partners

 

       

 

Partnership

Op het congres Radicalisering & Terrorisme bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Radicalisering & Terrorisme
Wij bieden u een platform op het congres Radicalisering en Terrorisme, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op
de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Sales Manager
Tel: 06 - 83 38 68 64

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met:
Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Radicalisering en terrorisme

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Radicalisering en terrorisme start op 9 en 10 oktober 2018 in

Congres Radicalisering en terrorisme

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: