Congres Radicalisering en terrorisme

Congres: 12 december 2017 | Excursie: 13 december 2017
The Hague Security Delta Campus Den Haag


Voorkom misstanden veroorzaakt door radicaliserende (ideologische) groeperingen!

 

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u van ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven hoe u deze individuen signaleert en aanpakt.

Na de twee succesvolle editie's, waarvan de laatste was uitverkocht, wordt het congres opnieuw georganiseerd met daarbij een volledig vernieuwd congresprogramma en diverse excursies.

Op 12 en 13 december 2017 heten wij u van harte welkom bij The Hague Security Delta Campus in Den Haag!

Download de brochure

 


Tijdens het congres Radicalisering & Terrorisme hoort u: 
 • Hoe u radicaliserende (ideologische) groeperingen signaleert en aanpakt die zich aan het zicht van de overheid onttrekken
 • Op welke manier u samenwerkt met publieke en private partners bij de bestrijding van radicalisering en terrorisme
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende bedrijven uit binnen- en buitenland over innovatieve contraterrorisme oplossingen
 • Hoe u zich voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag
 • Op welke manier u omgaat met een terroristische dreiging

Experts op het podium:

Anne Chris Visser

Beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties

Ira Helsloot

hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Massoud Djabani

Ervaringsdeskundige en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Bekijk alle sprekers

Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Radicalisering en Terrorisme?
Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download de brochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 

Bekijk het volledig vernieuwde programma én de diverse excursies!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
08.30
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.00
Opening congres Radicalisering & Terrorisme

Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
Menno Klopper, Dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

09.00
Nationale terrorismebestrijding
 • Wat is de aard en omvang van de dreiging van terrorisme en gewelddadig extremisme in NL?
 • Hoe wordt het risico van een terroristische aanslag verminderd?
 • Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van een eventuele aanslag beperkt?

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, eindverantwoordelijk voor contraterrorisme, cyber security en crisisbeheersing

09.30
Terrorisme en nationale en internationale veiligheid
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
Thomas Wuchte, hoofd van de afdeling Action against Terrorism van het Transnational Threats Department van de Organisation for Security and Co-operation in Europe en voormalig coördinator bij de United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540, een component van de internationale counterterrorisme strategie van de UN, ontving in 2010 de U.S. Department of State’s Award for Excellence in International Security Affairs
10.00
Terrorisme en contraterrorisme
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen terroristische activiteiten?

Peter Knoope, Senior visiting fellow bij het Clingendael Institute en voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme en hoofd beleid en strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

10.30
Impact van terrorisme
 • Wat is de impact van een terroristische aanslag op de samenleving?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een terroristische aanslag?
 • Wat betekent de nasleep van een terroristische aanslag voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners?
 • Hoe kan bij een terroristische aanslag maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen?

Job Cohen, Hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh

11.00
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.30
Contrapropaganda ter voorkoming van radicalisering
 • Op welke manier weten radicale (religieuze) groeperingen middels hun propaganda campagnes jongeren te bereiken en te overtuigen zich aan te sluiten bij hun organisatie?
 • Uit welke onderdelen bestaat een campagne om een tegengeluid te laten horen?
 • Welke beginselen dienen in acht genomen te worden om een effectief tegengeluid te laten horen?

Bibi van Ginkel, Onderzoeker bij het Clingendael Institute, verricht onderzoek naar de aanpak van radicalisering en terrorisme in binnen- en buitenland

12.00
Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (religieuze) bewegingen in uw gemeente aan te pakken?
 • Hoe kunt u radicale (religieuze) groeperingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (religieuze) groeperingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren?

Jan Brouwer, Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

12.30
(Crisis)communicatie bij een terroristische dreiging
 • Hoe verzorgt u de (crisis)communicatie bij een terroristische dreiging?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe communiceert u met de media voor, tijdens en na afloop van een terroristische dreiging?
 • Op welke manier ontkracht u hardnekkige geruchten?

Steven de Smet, Hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij de Provincie Oost-Vlaanderen

13.00
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies dag 1

1: De gevaren van radicalisering en terrorisme
 • Wat zijn de gevaren van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien?

Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding


2: Samenwerken in een veiligheidsnetwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe werkt u in een veiligheidsnetwerk samen aan de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking in een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen veiligheidspartners organiseren en regisseren?

Niels Emeis, Adviseur veiligheid bij de gemeente Arnhem, richt zich op de lokale aanpak van radicalisering en terrorisme


3: Oumnia Works en preventie van radicalisering
 • Hoe kunnen familieleden (h)erkennen dat hun zoon, dochter, broer of zus vatbaar wordt voor radicaal gedachtengoed?
 • Op welke manier kunt u moeders in staat stellen om hun kinderen goed te begeleiden op het gebied van identiteitsontwikkeling, omgang met idealen en het opgroeien in drie culturen? En hoe kan op deze manier worden voorkomen dat hun kinderen niet verdwalen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit in de Westere samenleving?
 • Welke rol kunnen familieleden en met name moeders spelen bij het behouden en herstellen van de band van de jongeren met onze samenleving?

Karima Sahla, directeur bij Stichting Steunpunt Sabr, een vrouwenorganisatie in de Haagse Schilderswijk en ontwikkelaar van Oumnia Works, een vernieuwend educatief empowermentprogramma voor moeders voor preventie van radicalisering

Liela Ramdien, programmaleider Oumnia Works vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


4: Politiële aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe signaleert u radicale (religieuze) bewegingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen radicalisering en terrorisme?

Fatima Aboulouafa, Operationeel expert bij de Nationale Politie Eenheid Limburg, betrokken bij de politiële aanpak van radicalisering en terrorisme


5: Risicoadvisering over radicalisering en terrorisme
 • Hoe adviseert u uw bestuurder over radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, Onderzoekers bij DSP Groep, ondersteunen, adviseren en begeleiden overheden bij de aanpak van radicalisering en terrorisme


6: Verkleinen van de impact van een mogelijke terroristische aanslag
 • Hoe bereidt u zich voor op een mogelijke terroristische aanslag?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe beperkt u de impact van een mogelijke terroristische aanslag?

Mark van den Wijngaard en Leo Mulder, Adviseurs hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bediend met integrale veiligheidsoplossingen


7: Radicalisering, een sektarisch proces
 • Wat kunt u leren van ervaringen en studies naar sektes voor het werken met radicale en terroristische groeperingen?
 • Hoe werken radicale (ideologische) groeperingen? Welk sektarisch gedrag neemt u waar? Welke (vroege) maatregelen werken wél?
 • Waar spelen ronselaars op in? Welke ronseltactieken worden toegepast?
 • Wat trekt leden aan in een radicale (ideologische) groep? En wat zijn de gevolgen voor hen en hun naasten? Wat houdt de leden in de groep?
 • Welke impact zien we op kinderen die opgroei(d)en in radicale, terroristische groepen? Hoe kunt u ze helpen?

Arjan van Dijk, Zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte

Frances Peters, Coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte


8: Het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Op welke manier kunt u bij een (dreigende) terroristische aanslag snel over waardevolle informatie beschikken over locaties, slachtoffers, geblokkeerde wegen of menigtes die op de vlucht zijn?
 • Hoe analyseert u in een kort tijdbestek een enorme stroom van tweets met vragen, geruchten, feiten, foto’s en video’s?
 • Hoe onderscheidt u feiten van geruchten?

Aart Paardekooper, informatie en communicatiespecialist bij How About You, ondersteunt, adviseert en begeleidt overheden en bedrijven bij het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie

John Rozema, strategisch adviseur online media bij How About You, gespecialiseerd in sociale mediastrategie, omgevingsanalyses, trainen van (piket)functionarissen en ambtenaren en crisismonitoring


9: Community policing
 • Hoe kunt u met community policing radicalisering tijdig herkennen?
 • Op welke manier bouwt u een duurzame relatie op met bewoners in uw wijk?
 • Welke rol kunnen bewoners spelen bij het voorkomen van radicalisering?

Luc van der Taelen, politiecommissaris en project manager Coppra (community policing preventing radicalisation and terrorism), lid van de centrale dienst terrorisme van de Federale Politie in Brussel en directeur Community policing in de gemeente St-Jans-Molenbeek


10: Veerkrachtige crisisbeheersing bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Waarom moet u zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie


11: Islamitische identiteit: seksualiteit, huwelijk en radicalisering
 • Wat is het spanningsveld tussen islamitische identiteit en seksualiteit?
 • Hoe wordt de ontmaagding van islamitische minderjarige meiden toegepast als rekruteringsmethode?
 • Waarom kan islamitische kleding zoals Niqaab (sluier die het gezicht bedekt en de ogen vrijlaat) aantrekkelijk gevonden worden voor islamitische mannen?
 • Islamitische ontwaking na seksuele zonde?
 • Grote aanslag op de emotionele waarde van islamitische ouders na ontmaagding islamitische dochter?

Esma Salama, methodiekontwikkelaar en programmaleider bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), adviseert gemeenten en justitie over radicaliseringspreventie


12: Adequaat anticiperen op incidenten
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie van incidenten op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Op welke manier verzamelt u informatie en deelt u deze met uw partners?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?

Norbert van der Leegte, luitenant kolonel bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE

Ger Hindriks, majoor bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE


13: Cyber terrorisme en de nieuwe werkelijkheid
 • Wat zijn de kenmerken van cyber terroristische aanvallen?
 • Is er een verschil tussen cyber terrorisme en cyber warfare?
 • Wat zijn de doelen van cyber terrorisme?
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op cyber terroristische aanvallen?

Jaap Schekkerman, directeur onderzoek bij het Cyber Research Center – Industrial Control Systems, een onafhankelijk internationaal onderzoekscentrum dat onderzoek verricht naar ‘Nation-State sponsort or Rogue Group’ cyber aanvallen op industrial control systems / vitale infrastructuur


14: Voedingsbodem voor radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie


15: Vroegtijdig onderkennen van dreigende situaties
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?

Andre Morsman, manager Integrale Veiligheid bij de Universiteit Leiden en luitenant kolonel bij Defensie14.00
Sessieronde 1
14.40
Sessieronde 2
15.20
Koffie en theepauze op de beursvloer
15.50
Sessieronde 3
16.30
Verspreiding van radicale ideologie
 • Hoe voorkomt u een kloof tussen bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten en religies?
 • Op welke manier kunt u spanningen in een wijk tegengaan?
 • Hoe kunt u ronselaars aanpakken en verspreiders van radicale ideologie een halt toe roepen?
 • Op welke manier kunnen predikers die oproepen tot haat en geweld worden geweerd?

Maarten Zeegers, Journalist en arabist, was drie jaar undercover in de Haagse wijk Transvaal, sprak daar met moslimradicalen en schreef hierover het boek ‘ Ik was een van hen’, hiervoor deed hij verslag over de opstand in Syrië alvorens hij werd gearresteerd en door de Syrische autoriteiten het land werd uitgezet, hij schreef hierover het boek ‘ Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië’

17.10
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Congres Radicalisering & Terrorisme
12 december 2017


09.00
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.30
Opening congres Radicalisering & Terrorisme
Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
Menno Klopper, dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme, adviseur project- en verandermanagement bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
10.00
Terrorisme en nationale en internationale veiligheid
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
Anne Chris Visser, beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties, waar staten samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid en mensenrechten
10.45
Koffie- en theepauze op de beursvloer
11.15
Impact van terrorisme
 • Wat is de impact van een terroristische aanslag op de samenleving?
 • Welke (nieuwe) veiligheidsrisico’s doen zich voor op het terrein van radicalisering en terrorisme? En nog belangrijker: wat kunt u hier tegen doen?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u om deze veiligheidsrisico’s te reduceren en een mogelijke terroristische aanslag waar mogelijk te voorkomen?
 • Welke veiligheidsrisico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde veiligheidsrisico’s?
 • Hoe anticipeert u op onvoorziene veiligheidsrisico’s?
Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, directeur van Crisislab en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam
12.00
Voedingsbodem voor radicalisering (Video interview)
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?
Deze spreker wordt niet bekend gemaakt omwille van de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden
12.45
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer
Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies
Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies

1. Gevaren van dwingende groepsculturen
 • Wat zijn (de gevaren van) dwingende groepsculturen?
 • Welke dwingende groepsculturen zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
 • Hoe komt iemand in een groep terecht? En welke rekruteringstactieken worden door deze groepen toegepast?
 • Wat is de invloed van een groep op het gedrag van een slachtoffer?
Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
2. Preventie van radicalisering onder jongeren
 • Waarom radicaliseren jongeren?
 • Wat zijn de kenmerken van radicalisering van jongeren?
 • Hoe kan radicalisering onder jongeren worden tegengegaan?
 • Op welke manier kunt u met preventie radicalisering onder jongeren voorkomen?
Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam
3. De persoonsgerichte aanpak/begeleiding van Syrië gangers en Jihadistisch geradicaliseerden
 • Hoe gaat dat bij Syrië gangers en Jihadistisch geradicaliseerden in de praktijk?
 • Wat zijn veel voorkomende problemen?
Deze spreker wordt niet bekend gemaakt omwille van de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden
4. Voorkomen van radicalisering en polarisatie
 • Hoe voorkomt u een kloof tussen bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten en religies?
 • Op welke manier kunt u spanningen in een wijk tegengaan?
 • Hoe kunt u ronselaars aanpakken en verspreiders van radicale ideologie een halt toe roepen?
 • Op welke manier kunnen predikers die oproepen tot haat en geweld worden geweerd?
Brahim Bourzik,, hoofdredacteur van de Moslimkrant, onafhankelijk nieuwsforum dat een intellectueel en politiek debat tussen moslims en niet-moslims stimuleert
5. Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe komt u tot een bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat is de rol van de politie bij de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme?
Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland, richt zich op de aanpak van radicalisering en terrorisme
6. Samenwerken in een internationaal netwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe werkt u in een internationaal netwerk samen aan de aanpak van radicale (ideologische) groeperingen?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking in een internationaal netwerk?
 • Hoe kunt u internationale samenwerking organiseren en regisseren?
 • Wat zijn daarvoor belangrijke ingrediënten?
Joel Schuyer, beleidsmedewerker Contra-terrorisme divisie en voormalig coördinator crisismanagement bij de Dienst voor Extern Optreden
7. Aanslagen, hoe kunt u ze voorkomen?
 • Hoe beperkt u de verkrijgbaarheid van explosieven en hun grondstoffen?
 • Hoe voorkomt u dat terroristen gemakkelijk een bom kunnen maken?
 • Hoe kunt u aanslagmiddelen detecteren?
 • Hoe kunt u de explosie-effecten reduceren?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor ondersteuning van forensisch onderzoek?
Jolanda van Deursen, programmamanager Contraterrorisme bij TNO
Oscar van der Jagt, senior consultant Countering the Explosive Threat bij TNO
8. Maatschappij inenten tegen radicalisering
 • Wat is de voedingsbodem voor radicalisering?
 • Welke rekruteringsmethoden zijn er?
 • Wat vormt de brandstof voor het radicaliseringsproces?
 • Wat zijn bruikbare preventiemethoden in de praktijk voor onderwijs, overheid en maatschappij?
Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding, doorliep ooit zelf alle fasen van het radicaliseringsproces en baseert zijn preventiemethoden op kennis van binnenuit
9. Onderwijs en signalering en preventie van radicalisering
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van radicalisering te voorkomen?
 • Wat is de rol van uw onderwijsinstelling bij het signaleren van radicalisering onder uw leerlingen?
 • Welke preventieve activiteiten kunt u organiseren om de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen?
Michiel Bakker, docent bij Calandlyceum Amsterdam, een school voor het voortgezet onderwijs in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
10. Resultaatgerichte aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe kunt u radicalisering en terrorisme doeltreffend aanpakken?
 • Wat werkt wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Op welke manier komt u tot een specifieke, meetbare, acceptabele, resultaatgerichte en tijdsgebonden aanpak?
Dr Carl H.D. Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en voormalig directeur van het Instituut voor Psychotrauma
11. Terrorisme in havens: wat zijn de risico's en wat kunt (of moet!) u er tegen doen
 • Welk risico lopen havens op het gebied van terrorisme?
 • Wat kunt u leren van incidenten uit het verleden op het terrein van terrorisme?
 • Wat is het gezamenlijk belang van de overheid en bedrijven die actief zijn in de haven?
 • Op welke manier kunt u de haven beschermen tegen terrorisme?
 • Hoe kan publiek-private samenwerking bijdragen aan de bescherming van de haven?
Ingrid Meuwissen, voorzitter Port Security Center, onafhankelijk platform dat havens ondersteunt bij de implementatie van de International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code
12. Het leven van een radicaal
 • Hoe kom je in een radicale (ideologische) omgeving terecht?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van radicalisering?
 • Hoe ziet het leven van een radicaal eruit?
 • Op welke manier verloopt het proces van deradicalisering?
Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep
13. Ondersteuning aan familieleden van geradicaliseerde personen en uitreizigers
 • Wat kan het Familiesteunpunt Radicalisering voor een familie betekenen wanneer een familielid radicaliseert, vertrekt naar een strijdgebied, daarvan terugkeert of in de gevangenis zit?
 • Hoe kan het Familiesteunpunt Radicalisering vragen van een familie beantwoorden en de familie laten omgaan met hun zorgen, onzekerheid, verdriet en angst?
 • Op welke manier kunt u een familie adviseren hoe om te gaan met radicalisering en ondersteuning bieden bij praktische en morele zaken (zoals school, werk, financiën en het gezin)?
 • Deze spreker wordt niet bekend gemaakt omwille van de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden

14. Effectief duiden van radicalisering: de vijf perspectieven!
 • Wat zijn de vijf perspectieven van radicalisering?
 • Is het nodig dat u als professional kennis moet hebben van alle vijf de perspectieven?
 • Wat is de meerwaarde van deze perspectieven om in gesprek te gaan met 'geradicaliseerden'?
 • Wat heeft u nodig om uw duiding resultaatgericht te maken?
Osman Çatik, adviseur veiligheid bij Derwish Advisory, radicaliseringsexpert met gerichte expertise op het duiden van 'geradicaliseerden', human intelligence en cultuursensitief handelen
13.45
Sessieronde 1
14.30
Sessieronde 2
15.15
Koffie- en theepauze op de beursvloer
15.45
Sessieronde 3
16.30
Terrorisme en contraterrorisme
 • Wat is de werkwijze van radicale (ideologische) groeperingen?
 • Op welke manier kunt u radicale (ideologische) groeperingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien?
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen terroristische activiteiten?
Annemiek Dokter, contra-terrorisme expert bij de Dienst voor Extern Optreden, promovendus bij de Nederlandse Defensieacademie en voormalig strategisch analist op het gebied van terrorisme bij het ministerie van Defensie
17.00
Afsluiting met borrel op de beursvloer


Programma excursies Direct inschrijven

Experts op het podium:

Anne Chris Visser

Beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties

Ira Helsloot

hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Massoud Djabani

Ervaringsdeskundige en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Annemieke Dokter

Contraterrorisme expert bij de Dienst voor Extern Optreden

Menno Klopper

dagvoorzitter van het congres Radicalisering & Terrorisme


 

 • Richard Franken, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld
 • Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam
 • Brahim Bourzik, hoofdredacteur van de Moslimkrant, onafhankelijk nieuwsforum dat een intellectueel en politiek debat tussen moslims en niet-moslims stimuleert
 • Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland, richt zich op de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Joel Schuyer, beleidsmedewerker Contra-terrorisme divisie en voormalig coördinator crisismanagement bij de Dienst voor Extern Optreden
 • Christophe Verhellen, public information officer Benelux bij de Verenigde Naties, waar staten samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid en mensenrechten

Datum

12 en 13 december 2017

Locatie

The Hague Security Delta Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN DEN HAAG
070 - 3 028 180
Routebeschrijving


Uw investering

 

 Werkzaam in de publieke sector

 

 

 

Congres

 

  € 599,-
Excursie     € 599,-
Congres + Excursie

 

  € 1.099,-

 

 Werkzaam voor publieke sector

 

 

 
Congres

 

  € 799,-
Excursie

 

  € 799,-
Congres + Excursie

 

  € 1599,-

De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Inschrijven

Legitimitatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dient u zich op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op uw begrip.


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidsregio’s
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Vitale infrastructuur
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen

 


Ook interessant voor u!

 

 • Terugblik Congres Radicalisering & Terrorisme 2017
  Bent u benieuwd naar hoe het congres Radicalisering & Terrorisme editie 2017 eruit zag?
  Dan kunt u hier het congresverslag teruglezen!

 • Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
  In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme leert u hoe u deze misstanden aanpakt in uw gemeente.

  Gratis toegang tot congres bij deelname cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme!
  Alle deelnemers aan de cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme krijgen gratis toegang tot het congres. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur Tonnie van Zanten (Tel: 040 - 2 972 780).

Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Radicalisering en Terrorisme? Of heeft u interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Excursie 13 december 2017

Excursies
Aansluitend aan het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende verdiepende excursies aangeboden. U kunt kiezen welke te bezoeken instanties en sprekers u het meeste aanspreken en deelnemen aan de desbetreffende excursie om kennis op te doen in de praktijk.

Excursie: Terrorisme en contraterrorisme vanuit een internationaal perspectief
08.00
Ontvangst met koffie en thee op The Hague Security Delta Campus
08.30
Start excursie en vertrek vanaf The Hague Security Delta Campus
11.00
Bezoek Europese Dienst voor Extern Optreden
 • Hoe bedreigt terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
 • Op welke manier werkt u grensoverschrijdend samen aan de aanpak van terrorisme?
 • Waarom is de Dienst voor Extern Optreden in het leven geroepen? En wat zijn haar taken en bevoegdheden?
 • Welke rol speelt de Dienst voor Extern Optreden bij de aanpak van terrorisme?

Joel Schuyer, beleidsmedewerker Contra-terrorisme divisie en voormalig coördinator crisismanagement bij de Dienst voor Extern Optreden
Annemiek Doktercontra-terrorisme expert bij de Dienst voor Extern Optreden, promovendus bij de Nederlandse Defensieacademie en voormalig strategisch analist op het gebied van terrorisme bij het ministerie van Defensie

13.00
Lunch in een internationale omgeving
14.00
Bezoek aan de Verenigde Naties
 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van gewapende conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen?
 • Hoe kan geweld tegen etnische en religieuze minderheden leiden tot terrorisme?
 • Welke rol speelt de Verenigde Naties om radicalisering en terrorisme te voorkomen?

Christophe Verhellen,public information officer Benelux bij de Verenigde Naties, waar staten samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid en mensenrechten Centre

20.00
Afsluiting van de excursie op The Hague Security Delta Campus
Excursie: Praktijk in de wijk
08.00
Ontvangst met koffie en thee op The Hague Security Delta Campus
08.30
Start excursie en vertrek vanaf The Hague Security Delta Campus
11.00
Bezoek aan een wijk in Brussel
 • Op welke manier krijgt u zicht op gesloten gemeenschappen in uw wijk?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met bewoners, ondernemers en instellingen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u uw informatiepositie vanuit de wijk versterken?
13.00
Lunch in de wijk
14.00
Rondleiding in een wijk in Brussel
 • Hoe voorkomt u dat jongeren in de wijk radicaliseren?
 • Op welke manier kunt u met preventie radicalisering onder jongeren in de wijk voorkomen?
20.00
Afsluiting van de excursie op The Hague Security Delta Campus

Partners

 


Lees over de donatie van Safeguard aan het event

Met de donatie van SafeGuard Clothing zal het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in staat zijn om haar cursussen en studiedagen te verruimen met nieuwe demonstraties die zullen worden geven tijdens congressen. De internationale producent en distributeur van beschermende kleding heeft één tactische vest geschonken aan het SBO om te gebruiken tijdens praktijkoefeningen zodat er gewerkt kan worden met een vest voorzien van de nieuwste beschermende technologie die al op grote schaal wordt gebruikt door de politie, leger en andere veiligheidsdiensten.

Dit soort donaties van toonaangevende en sociaal-bewuste merken zoals SafeGuard stellen ons in staat het het opleidingscurriculum te verrijken met nieuwe praktijkvoorbeelden tijdens de professionele opleidingen die we aanbieden. Het merk levert kogelvrije vesten van top-niveau die het mogelijk maken voor cursisten om een nieuwe ervaring op te doen op het gebied van veiligheid en welzijn en om het belang in te laten zien van de verschillende beschermingsniveaus, stijlen en systemen die er op dit gebied zijn.

Thomas Bowman, sprekend namens SafeGuard Clothing zei: "Wij zijn van mening dat alle cursisten toegang horen te hebben tot beschermingsuitrusting tijdens cursussen en opleidingen met het thema veiligheid. We werken hard om verworven industriekennis in ons productieproces door te voeren en onze hechte samenwerking met de politie, brandweer en ambulancediensten versterken de kwaliteit van onze tactische vesten door de feedback die we continue van ze krijgen. Dit is ook van grote waarde voor cursisten die hiermee in aanmerking zullen komen tijdens hun carrière”. Het ruime aanbod van kogel- en steekwerende uitrusting voor zowel verborgen als openlijke gebruik maken dat het merk gepositioneerd is als een van de meest vertrouwde leveranciers van beschermende kleding die snel internationaal uitbreidt.
 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Radicalisering & Terrorisme, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Radicalisering & Terrorisme bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Radicalisering & Terrorisme
Wij bieden u een platform op het congres Radicalisering en Terrorisme, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op
de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Sales Manager
Tel: 06 - 83 38 68 64

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met:
Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Radicalisering en terrorisme

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Congres Radicalisering en terrorisme start op 12 en 13 december 2017 in

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: