Congres Polarisatie, Radicalisering en Terrorisme

Congres: datum volgt | Excursie: datum volgt


Vergroot de maatschappelijke weerbaarheid door de voedingsbodem aan te pakken!

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het programma Wij houden je graag op de hoogte!

✔ Houd mij op de hoogte

 

Hoe voorkom je dat tegenstellingen ontwikkelen tot radicale opvattingen of zelfs een (mogelijke) terroristische aanslag?
We hebben steeds vaker te maken met extremen en conflicten tussen burgers onderling, zoals de zwartepietdiscussie, ‘gele hesjes’, extreemrechts, spanning over de komst van vluchtelingen, boerenprotest of klimaatactivisme. In de media worden tegenstellingen uitvergroot en groepen met een andere mening of visie worden lijnrecht tegenover elkaar gezet. Deze tegenstellingen kunnen escaleren en uiteindelijk leiden tot vijandschap. Hoe voorkomen we dat activisme uitmondt in extremisme? En hoe voorkomen we gewelddadige acties of zelfs terreurdaden?


 
Thema's van het congres zijn: 
 • Hoe je voorkomt dat (culturele) tegenstellingen en conflicten escaleren tot vijandschap
 • Hoe je radicalisering herkent en aanpakt
 • Met welke samenwerkingspartners je jihadisme, links- en rechts-extremisme integraal aanpakt
 • Hoe je omgaat met vrouwen en kinderen die terugkomen uit voormalig IS-gebied
 • Op welke manier je jongeren en hun opvoeders ondersteund zodat zij weerbaar zijn
 • Hoe je je voorbereidt op een (mogelijke) terroristische aanslag

Meer informatie

Heb je vragen over de volgende editie van het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding? Of heb je interesse in deelname met meerdere collega's?

Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

tonnie.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780Volg ons ook op:

 

08.30
Ontvangst met koffie en thee op de beursvloer
09.00
Opening congres Radicalisering & Terrorisme

Joris den Bruinen, plaatsvervangend directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

09.00
Nationale terrorismebestrijding
 • Wat is de aard en omvang van de dreiging van terrorisme en gewelddadig extremisme in NL?
 • Hoe wordt het risico van een terroristische aanslag verminderd?
 • Hoe wordt de schade/worden de gevolgen van een eventuele aanslag beperkt?

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, eindverantwoordelijk voor contraterrorisme, cyber security en crisisbeheersing

09.30
Terrorisme en nationale en internationale veiligheid
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
Thomas Wuchte, hoofd van de afdeling Action against Terrorism van het Transnational Threats Department van de Organisation for Security and Co-operation in Europe en voormalig coördinator bij de United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540, een component van de internationale counterterrorisme strategie van de UN, ontving in 2010 de U.S. Department of State’s Award for Excellence in International Security Affairs
10.00
Terrorisme en contraterrorisme
 • Hoe bepaalt u een strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen tegen terroristische activiteiten?

Peter Knoope, Senior visiting fellow bij het Clingendael Institute en voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contra-Terrorisme en hoofd beleid en strategie bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

10.30
Impact van terrorisme
 • Wat is de impact van een terroristische aanslag op de samenleving?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een terroristische aanslag?
 • Wat betekent de nasleep van een terroristische aanslag voor slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners?
 • Hoe kan bij een terroristische aanslag maatschappelijke ontwrichting en spanningen in de samenleving worden voorkomen?

Job Cohen, Hoogleraar Thorbeckeleerstoel aan de Universiteit Leiden, voorzitter van de Programmacommissie Politie en Wetenschap en voormalig burgemeester van de gemeente Amsterdam ten tijde van de aanslag op Theo van Gogh

11.00
Koffie en theepauze op de beursvloer
11.30
Contrapropaganda ter voorkoming van radicalisering
 • Op welke manier weten radicale (religieuze) groeperingen middels hun propaganda campagnes jongeren te bereiken en te overtuigen zich aan te sluiten bij hun organisatie?
 • Uit welke onderdelen bestaat een campagne om een tegengeluid te laten horen?
 • Welke beginselen dienen in acht genomen te worden om een effectief tegengeluid te laten horen?

Bibi van Ginkel, Onderzoeker bij het Clingendael Institute, verricht onderzoek naar de aanpak van radicalisering en terrorisme in binnen- en buitenland

12.00
Wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Wat is de belangrijkste (nieuwe) wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Welke bestuurlijke en juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht) heeft u tot uw beschikking voor de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe treedt u op tegen radicalisering en terrorisme in uw gemeente?
 • Welke bevoegdheden heeft uw burgemeester om radicale (religieuze) bewegingen in uw gemeente aan te pakken?
 • Hoe kunt u radicale (religieuze) groeperingen ontmoedigen om zich te vestigen in uw gemeente? En hoe kunt u gevestigde radicale (religieuze) groeperingen die zich schuldig maken aan misstanden (opruien, ronselen) weren?

Jan Brouwer, Hoogleraar Openbare Orde en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

12.30
(Crisis)communicatie bij een terroristische dreiging
 • Hoe verzorgt u de (crisis)communicatie bij een terroristische dreiging?
 • Op welke wijze informeert u burgers over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe communiceert u met de media voor, tijdens en na afloop van een terroristische dreiging?
 • Op welke manier ontkracht u hardnekkige geruchten?

Steven de Smet, Hoofdcommissaris bij de Politie Gent en strategisch adviseur veiligheid en (crisis)communicatie bij de Provincie Oost-Vlaanderen

13.00
Lunchpauze op de beursvloer
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer

Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies

Op het congres Radicalisering & Terrorisme worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies dag 1

1: De gevaren van radicalisering en terrorisme
 • Wat zijn de gevaren van radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier kunt u radicale (religieuze) bewegingen ontmoedigen om terroristische activiteiten te ontplooien?

Massoud Djabani, voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie en trainer, adviseur en auteur op gebied van preventie radicalisering en sektarische beïnvloeding


2: Samenwerken in een veiligheidsnetwerk aan de aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe werkt u in een veiligheidsnetwerk samen aan de aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking in een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen veiligheidspartners organiseren en regisseren?

Niels Emeis, Adviseur veiligheid bij de gemeente Arnhem, richt zich op de lokale aanpak van radicalisering en terrorisme


3: Oumnia Works en preventie van radicalisering
 • Hoe kunnen familieleden (h)erkennen dat hun zoon, dochter, broer of zus vatbaar wordt voor radicaal gedachtengoed?
 • Op welke manier kunt u moeders in staat stellen om hun kinderen goed te begeleiden op het gebied van identiteitsontwikkeling, omgang met idealen en het opgroeien in drie culturen? En hoe kan op deze manier worden voorkomen dat hun kinderen niet verdwalen in hun zoektocht naar hun eigen identiteit in de Westere samenleving?
 • Welke rol kunnen familieleden en met name moeders spelen bij het behouden en herstellen van de band van de jongeren met onze samenleving?

Karima Sahla, directeur bij Stichting Steunpunt Sabr, een vrouwenorganisatie in de Haagse Schilderswijk en ontwikkelaar van Oumnia Works, een vernieuwend educatief empowermentprogramma voor moeders voor preventie van radicalisering

Liela Ramdien, programmaleider Oumnia Works vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


4: Politiële aanpak van radicalisering en terrorisme
 • Hoe signaleert u radicale (religieuze) bewegingen die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen radicalisering en terrorisme?

Fatima Aboulouafa, Operationeel expert bij de Nationale Politie Eenheid Limburg, betrokken bij de politiële aanpak van radicalisering en terrorisme


5: Risicoadvisering over radicalisering en terrorisme
 • Hoe adviseert u uw bestuurder over radicalisering en terrorisme?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Bram van Dijk en Agnes van den Andel, Onderzoekers bij DSP Groep, ondersteunen, adviseren en begeleiden overheden bij de aanpak van radicalisering en terrorisme


6: Verkleinen van de impact van een mogelijke terroristische aanslag
 • Hoe bereidt u zich voor op een mogelijke terroristische aanslag?
 • Op welke manier gaat u om met de crisis na een mogelijke terroristische aanslag?
 • Hoe beperkt u de impact van een mogelijke terroristische aanslag?

Mark van den Wijngaard en Leo Mulder, Adviseurs hoog risico bij Securitas, toonaangevend beveiligingsbedrijf dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en bediend met integrale veiligheidsoplossingen


7: Radicalisering, een sektarisch proces
 • Wat kunt u leren van ervaringen en studies naar sektes voor het werken met radicale en terroristische groeperingen?
 • Hoe werken radicale (ideologische) groeperingen? Welk sektarisch gedrag neemt u waar? Welke (vroege) maatregelen werken wél?
 • Waar spelen ronselaars op in? Welke ronseltactieken worden toegepast?
 • Wat trekt leden aan in een radicale (ideologische) groep? En wat zijn de gevolgen voor hen en hun naasten? Wat houdt de leden in de groep?
 • Welke impact zien we op kinderen die opgroei(d)en in radicale, terroristische groepen? Hoe kunt u ze helpen?

Arjan van Dijk, Zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte

Frances Peters, Coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte


8: Het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Op welke manier kunt u bij een (dreigende) terroristische aanslag snel over waardevolle informatie beschikken over locaties, slachtoffers, geblokkeerde wegen of menigtes die op de vlucht zijn?
 • Hoe analyseert u in een kort tijdbestek een enorme stroom van tweets met vragen, geruchten, feiten, foto’s en video’s?
 • Hoe onderscheidt u feiten van geruchten?

Aart Paardekooper, informatie en communicatiespecialist bij How About You, ondersteunt, adviseert en begeleidt overheden en bedrijven bij het lokaliseren, filteren en analyseren van informatie

John Rozema, strategisch adviseur online media bij How About You, gespecialiseerd in sociale mediastrategie, omgevingsanalyses, trainen van (piket)functionarissen en ambtenaren en crisismonitoring


9: Community policing
 • Hoe kunt u met community policing radicalisering tijdig herkennen?
 • Op welke manier bouwt u een duurzame relatie op met bewoners in uw wijk?
 • Welke rol kunnen bewoners spelen bij het voorkomen van radicalisering?

Luc van der Taelen, politiecommissaris en project manager Coppra (community policing preventing radicalisation and terrorism), lid van de centrale dienst terrorisme van de Federale Politie in Brussel en directeur Community policing in de gemeente St-Jans-Molenbeek


10: Veerkrachtige crisisbeheersing bij een (dreigende) terroristische aanslag
 • Waarom moet u zich voorbereiden op dreigingen van buitenaf?
 • Met welke dreigingen kan u te maken krijgen?
 • Waarop dient u zich voor te bereiden?
 • Op welke manier bereidt u zich voor op een reëel denkbare dreiging?

Monique Tijssen, directeur van 2-Rescue, een trainingsbureau gespecialiseerd in het opleiden van hulpverleners in een waarheidsgetrouwe crisissimulatie


11: Islamitische identiteit: seksualiteit, huwelijk en radicalisering
 • Wat is het spanningsveld tussen islamitische identiteit en seksualiteit?
 • Hoe wordt de ontmaagding van islamitische minderjarige meiden toegepast als rekruteringsmethode?
 • Waarom kan islamitische kleding zoals Niqaab (sluier die het gezicht bedekt en de ogen vrijlaat) aantrekkelijk gevonden worden voor islamitische mannen?
 • Islamitische ontwaking na seksuele zonde?
 • Grote aanslag op de emotionele waarde van islamitische ouders na ontmaagding islamitische dochter?

Esma Salama, methodiekontwikkelaar en programmaleider bij Stichting Interculturele Participatie en Integratie (S-IPI), adviseert gemeenten en justitie over radicaliseringspreventie


12: Adequaat anticiperen op incidenten
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie van incidenten op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Op welke manier verzamelt u informatie en deelt u deze met uw partners?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare informatie situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?

Norbert van der Leegte, luitenant kolonel bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE

Ger Hindriks, majoor bij Defensie en lead expert strategie en verandermanagement bij SOE


13: Cyber terrorisme en de nieuwe werkelijkheid
 • Wat zijn de kenmerken van cyber terroristische aanvallen?
 • Is er een verschil tussen cyber terrorisme en cyber warfare?
 • Wat zijn de doelen van cyber terrorisme?
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op cyber terroristische aanvallen?

Jaap Schekkerman, directeur onderzoek bij het Cyber Research Center – Industrial Control Systems, een onafhankelijk internationaal onderzoekscentrum dat onderzoek verricht naar ‘Nation-State sponsort or Rogue Group’ cyber aanvallen op industrial control systems / vitale infrastructuur


14: Voedingsbodem voor radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie


15: Vroegtijdig onderkennen van dreigende situaties
 • Hoe herkent en detecteert u afwijkend gedrag?
 • Op welke manier kunt u dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van verkeerde bedoelingen?
 • Op welke manier kunt u inschatten of afwijkend gedrag en de verdachte indicatoren een dreiging vormen?
 • Hoe kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?

Andre Morsman, manager Integrale Veiligheid bij de Universiteit Leiden en luitenant kolonel bij Defensie14.00
Sessieronde 1
14.40
Sessieronde 2
15.20
Koffie en theepauze op de beursvloer
15.50
Sessieronde 3
16.30
Verspreiding van radicale ideologie
 • Hoe voorkomt u een kloof tussen bevolkingsgroepen met verschillende etniciteiten en religies?
 • Op welke manier kunt u spanningen in een wijk tegengaan?
 • Hoe kunt u ronselaars aanpakken en verspreiders van radicale ideologie een halt toe roepen?
 • Op welke manier kunnen predikers die oproepen tot haat en geweld worden geweerd?

Maarten Zeegers, Journalist en arabist, was drie jaar undercover in de Haagse wijk Transvaal, sprak daar met moslimradicalen en schreef hierover het boek ‘ Ik was een van hen’, hiervoor deed hij verslag over de opstand in Syrië alvorens hij werd gearresteerd en door de Syrische autoriteiten het land werd uitgezet, hij schreef hierover het boek ‘ Wij zijn Arabieren, portret van ondoordringbaar Syrië’

17.10
Afsluiting met borrel op de beursvloer

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het programma. Wij houden je graag op de hoogte!

✔ Houd mij op de hoogte

Congres Aanpak Radicalisering & Terrorismebestrijding
8 oktober 2019


09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.30
Opening congres Aanpak Radicalisering & Terrorismebestrijding
Richard Franken, directeur van Van Aetsveld, voormalig directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffmann Bedrijfsrecherche
09.45
Terrorisme en nationale en internationale veiligheid
 • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het terrein van radicalisering en terrorisme?
 • Hoe bedreigt radicalisering en terrorisme de nationale en internationale veiligheid?
Anne Chris Vissers, beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties, waar staten samenwerken op het gebied van het internationale recht, mondiale veiligheid en mensenrechten
10.30
Grensoverschrijdende aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding
 • Hoe werkt u grensoverschrijdend aan de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding?
 • Op welke manier bepaalt u een gezamenlijke strategie voor de aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding?
11.15
Koffie- en theepauze
11.45
From right-wing extremism to terrorism fighter
 • Why is right-wing extremism growing?
 • What is the impact of polarized communities?
 • How did you became involved in right-wing extremism?
 • What are the difficulties of getting out of extremist groups?
 • What are the difficulties of getting out of extremist groups?
Robert Örell, an international expert on radicalization & responses to violent extremism, and former member of a right-wing extremist group.
12.30
Terroristische aanslagen in Parijs
 • Wat komt er op u af bij een terroristische aanslag?
 • Hoe overleeft u een terroristische aanslag?
 • Wat zijn de gevolgen van een terroristische aanslag?
 • Hoe ziet het leven eruit na een terroristische aanslag?
 • Wat betekent de nasleep van een terroristische aanslag voor slachtoffers en nabestaanden?
Ferry Zandvliet, ervaringsdeskundige, overleefde de terroristische aanslag tijdens het concert The Eagles of Death Metal in het Bataclan Theatre in Parijs waar 89 personen omkwamen en 300 personen gewond raakten
13.15
Lunchpauze
Netwerken en inspiratie opdoen op de beursvloer
Tijdens de lunchpauze van het congres Radicalisering & Terrorisme kunt u een bezoek brengen aan de beursvloer waar u innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland actief in contraterrorisme oplossingen ontmoet.

Interactieve sessies
Op het congres Aanpak Radicalisering & Terrorismebestrijding worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

Bekijk alle sessies

1. Weerbaarheid van jongeren tegen radicalisering
 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?
Jason Walters, ervaringsdeskunidge en voormalig lid van de Hofstadgroep

2. Integrale aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding in uw gemeente?
 • Op welke manier werkt u samen met uw veiligheidspartners bij de integrale aanpak van radicalisering en terrorisme?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding?
Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme
3. Crisiscommunicatie, de achilleshiel bij ieder incident!?
 • Hoe optimaliseer je crisiscommunicatie onder extreme druk?
 • Hoe en wat communiceer je tijdens en na een incident?
 • Op welke manier sta je de media te woord voor, tijdens en na afloop van een (dreigend) incident?
 • Focus op social media of traditionele media bij een crisissituatie?
 • Crisiscommunicatie versus reputatiemanagement
Roland Classen, directeur Classen Pro
4. De omgeving en preventie van radicalisering
 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin en de omgeving van een jongere die (mogelijk) aan het radicaliseren is?
 • Welke positie neemt het gezin en de omgeving van de jongere in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing?
 • In hoeverre is het gezin en de omgeving van de jongere in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en de omgeving van de jongere om tot een oplossing te komen?
Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
5. Bommelding……wat nu?
 • IED’s…..Wat zijn dat?
 • IED’s…..Hoe worden ze gemaakt?
 • IED’s…..Makkelijk te plaatsen?
 • IED’s…..Hoe herken je ze en hoe vind je ze?
 • Theorie vs praktijk (interactieve casus)
Jan Kapel, senior instructeur en opleidingsontwikkelaar en Teamleider Bomverkenning bij REASeuro, voormalig IED-expert bij de Explosieven Opruimingsdienst Defensie Thijs van Meegen, Hoofd REASeuro Competence Centre en Teamleider Bomverkenning bij REASeuro, voormalig Hoofdofficier der Koninklijke Marechaussee

6. Informatie uitwisselen over radicaliserende (ideologische) groeperingen
 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke zorg- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners over radicaliserende (ideologische) groeperingen?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?
Lucien Stopler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

7. De menselijke factor in crisisbeheersing en crisismanagement bij een terroristische aanslag
 • Welke factoren spelen er een rol bij het functioneren van de mens in een crisissituatie?
 • Hoe blijft u mentaal en fysiek veerkrachtig en weerbaar tijdens stress en onder druk?
 • Welke voorbereidingen kunt u treffen?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u blijft presteren ondanks een toenemende druk?
 • Op welke manier gaat u om met tegenslag?
 • Hoe blijft u effectief wanneer het er toe doet?
Guus van Leeuwen, trainer, mede eigenaar en oprichter van Condor Training & Consultancy, ondersteunt overheid en bedrijfsleven in onder andere crisisbeheersing en crisismanagement door middel van training, coaching en advies
8. To be there or not to be there, het belang van wederopbouwoperaties
 • Wat zijn de consequenties van militair ingrijpen in Irak en Libië?
 • Wat zijn de gevolgen van het conflict in Syrië?
 • Hoe kreeg de wederopbouw in Balkanlanden vorm (met parallelle structuren)?
Jean-Pierre Schouwenaars, voormalig adviseur bij Defensie, was betrokken bij NAVO en VN operaties in Angola, Balkan en Libië
9. Interculturele hulpverlening bij de aanpak van radicalisering
 • Wat is intercultureel sensitief handelen?
 • Wat zijn de top tien voorkomende dilemma’s tijdens een interculturele ontmoeting met een geradicaliseerde?
 • Hoe voert u een succesvol intercultureel gesprek uit?
Yassir Houtch, directeur van De Verbinders, senior trainer bij Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en bij het Rijksopleidingsinstituut tegen Radicalisering (ROR/NCTV), adviseert lokale overheden over (sociaal) veiligheidsbeleid en ontwikkelt en geeft training in interculturele communicatie, Islam studies, Arabische taal en cultuur en diversiteitsvraagstukken
10. Preventie radicalisering en gewelddadig extremisme
 • Op welke manier komt u tot een preventieprogramma rond radicalisering en gewelddadig extremisme?
 • Hoe begeleidt u jongeren die contact zoeken met extremistische groeperingen?
 • Wat doet u met Foreign Terrorist Fighters?
Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen
11. Voedingsbodem voor radicalisering
 • Wat is de voedingsbodem voor radicalisering?
 • Hoe komt een persoon in een radicale (ideologische) omgeving terecht?
 • Welke factoren maken personen gevoelig voor radicaliseringsprocessen?
 • Welke rekruteringsmethoden zijn er?
 • Wat vormt de brandstof voor het radicaliseringsproces?
 • Wat zijn bruikbare preventiemethoden in de praktijk voor onderwijs, overheid en maatschappij?
 • Wat kunt u leren van internationaal vergelijkend onderzoek naar radicalisering?
Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit
12. Focus app bij de opsporing van radicaliserende (ideologische) groeperingen
 • Hoe beschikt u via u smartphone of tablet over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Welke openbare en gesloten informatiebronnen (zestig databanken waaronder rijksregister, nummerplaten DIV, strafregister, wapenregister) worden geraadpleegd?
 • Welke (aanvullende) informatie (beelden van bewakingscamera’s) is voor u van toegevoegde waarde?
Brandon De Waele, teamleider Dienst Gespecialiseerd Onderzoek bij de afdeling Intel en projectmanager Shield bij de Politie Antwerpen
13. Jeugdcultuur en de preventieve Social Work aanpak van radicalisering
 • Op welke manier draagt de mismatch tussen straat-, thuis- en schoolcultuur bij aan het radicaliseringsproces onder jongeren en jong volwassenen?
 • Hoe kan jeugdige identiteitsontwikkeling een voedingsbodem zijn om te radicaliseren?
 • Op welke manier kunnen hulpverleners, docenten en familieleden bijdragen aan het voorkomen van radicalisering?
 • Welke Social Work methodieken kunt u ter preventie van radicalisering inzetten?
Najat el Hani, eigenaar van Projectbureau Link Academy, trainer bij het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering (ROR/NCTV) en een ervaren Hogeschooldocent. adviseert en traint lokale overheden en (onderwijs) instellingen op diverse maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, cultuur en identiteit
14.15
Sessieronde 1
15.00
Sessieronde 2
15.45
Koffie- en theepauze
16.15
Sessieronde 3
17.00
Afsluiting met borrel


Programma excursie Direct inschrijven

Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het programma. Wij houden je graag op de hoogte!

✔ Houd mij op de hoogte

Experts op het podium 2019:

Richard Franken

Directeur van Van Aetsveld

Anne Chris Visser

Beleidsadviseur contraterrorisme bij de Verenigde Naties

Massoud Djabani

Ervaringsdeskundige en voormalig lid van een Iraanse terroristische organisatie

Ferry Zandvliet

Ervaringsdeskundige, overleefde de terroristische aanslag in Parijs

 

 • Jason Walters, ervaringsdeskundige en voormalig lid van de Hofstadgroep
 • Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam
 • Yassir Houtch, directeur van De Verbinders, senior trainer bij Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) en bij het Rijksopleidingsinstituut tegen Radicalisering (ROR/NCTV), adviseert lokale overheden over (sociaal) veiligheidsbeleid en ontwikkelt en geeft training in interculturele communicatie, Islam studies, Arabische taal en cultuur en diversiteitsvraagstukken
 • Lucien Stopler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie
 • Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte
 • Guus van Leeuwen, trainer, mede eigenaar en oprichter van Condor Training & Consultancy, ondersteunt overheid en bedrijfsleven in onder andere crisisbeheersing en crisismanagement door middel van training, coaching en advies
 • Robert Örell, adviseur radicalisering voor de overheid van Zweden en voormalig lid van een rechts extremistische partij
 • Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit
 • Najat el Hani, eigenaar van Projectbureau Link Academy, trainer bij het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering (ROR/NCTV) en een ervaren Hogeschooldocent. adviseert en traint lokale overheden en (onderwijs) instellingen op diverse maatschappelijke thema’s zoals veiligheid, cultuur en identiteit

Datum

Definitieve datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt

 

Locatie

De locatie wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.
jouw investering

 

Werkzaam in de publieke sector      
Congres

 

  € 599,-

Excursie

 

 

€ 599,-

Congres + Excursie

 

  € 1.099,-

 

Werkzaam voor publieke sector  
   
Congres

 

  € 799,-
Excursie

 

 

€ 799,-

Congres + Excursie

 

 

€ 1.599,-

De investering voor deelname aan dit seminar is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

Inschrijven

Legitimitatie

Met het oog op de strenge veiligheidsvoorschriften dien je jezelf op de dag van het congres te legitimeren. Alleen namen op de aanwezigheidslijst worden toegelaten. Dit betekent dat de deelnamebewijzen niet overdraagbaar zijn zonder dat dit vooraf aan ons is medegedeeld. Wij rekenen op je begrip.


Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidsregio’s
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Vitale infrastructuur
 • Vervoersbedrijven
 • Havens
 • Vliegvelden
 • Treinstations
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen

 Meer informatie

Heb je vragen over het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding? Of heb je interesse in deelname met meerdere collega's? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

tonnie.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780 Downloaden

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan de brochure te downloaden!

 
Download congresbrochure

 

 

 


Volg ons ook op:

 


Op dit moment zijn wij druk bezig met het ontwikkelen van het programma. Wij houden je graag op de hoogte!

✔ Houd mij op de hoogte

Excursie 9 oktober 2019


09.30
Ontvangst met koffie en thee bij OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe)
10.00
Bezoek aan Organisation for Security and Co-operation in Europe
 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van gewapende conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen?
 • Hoe kan geweld tegen etnische en religieuze minderheden leiden tot terrorisme?

Bob Deen, adviseur van de commissaris van nationale minderheden bij de Organisation for Security and Co-operation in Europe, de grootste intergouvernementele organisatie op het terrein van veiligheid in de wereld

13.00
Lunch in een internationale omgeving
14.00
Overview presentation about International Commission on Missing Persons (ICMP)
 • Waarom is de International Commission on Missing Persons in het leven geroepen?
 • Wat zijn de activiteiten van de International Commission on Missing Persons?
 • Op welke manier kan de International Commission on Missing Persons ondersteuning bieden bij het vinden van vermiste personen als gevolg van terrorisme?

Andreas Kleiser,Director of Policy and Cooperation, ICMP

15.00
Tour of the ICMP DNA Laboratories

International Commission on Missing Persons is een intergouvernementele organisatie die zich bezighoudt met het vraagstuk van vermiste personen als gevolg van gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten en natuurrampen. Je krijgt een rondleiding door het DNA Lab van ICMP

René Huel, Head of DNA Laboratories Division, ICMP

15.30
Afsluiting van de excursie

Partners 2019

 

 

Partnership

Op het congres Aanpak Radicalisering & Terrorismebestrijding bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding
Wij bieden u een platform op het congres Aanpak Radicalisering en Terrorismebestrijding, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden, een pitch verzorgen of aanwezig zijn met uw eigen stand.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op
de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Liz Boeren -de Bie
Tel: 06 - 11 33 46 94

 

Voor meer informatie over het congres kunt u contact opnemen met:
Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 

Laat hieronder je gegevens achter en wij houden jou op de hoogte over de editie van 2021!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2021-12-31