Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 • Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden
 • Ontwikkel jezelf in 7 dagen tot regisseur in jouw gemeente!
 • Samenwerking tussen betrokken partners organiseren en regisseren
 • Wegens succes 10e editie!
 • Inclusief excursie naar Pompekliniek Nijmegen

Wil jij de kennis in jouw hele organisatie vergroten? Bekijk meer informatie

Effectief organiseren en regisseren van nazorg!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden.
Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente. Ben jij goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

De regie ligt in jouw handen!

Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

Download de brochure

Ontwikkel jezelf in 7 dagen tot regisseur in jouw gemeente

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Bekijk het programma

Resultaat na de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot een digitale leeromgeving
 • Het boek Eens een boef, van jouw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames
 • Een certificaat van deelname

Stel jouw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om ook na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar jij in de praktijk tegen aan loopt.

Docent Frans van Beuningen over waarom ketensamenwerking bij de nazorg van ex-gedetineerden belangrijk is?

 

In samenwerking met: 

Programma van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 

Module 1

Nazorg aan ex-gedetineerden

Introductie en kennismaking

 •  Hoe biedt je ex-gedetineerden een perspectief?
 • Op welke manier zorg je ervoor dat ex-gedetineerden beter uit detentie komen?
 • Op welke manier ontwikkel je een integrale, persoonsgerichte aanpak van ex-gedetineerden? En wie doet wat?

Wet straffen en beschermen

 • Wat betekent de wet straffen en beschermen?
 • Welke invloed heeft deze wet op jouw werkzaamheden?
 • Hoe helpt de wet in een de voorbereiding op een goede terugkeer in de samenleving?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van ex-gedetineerden: hoe gaat dit in de praktijk?

Praktijkcase:

Gemeenten en jeugdreclassering

 • Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen eruit? En op welke wijze wordt de begeleiding van en het toezicht op jongeren georganiseerd?
 • Hoe organiseer je de samenwerking met andere gemeenten rond jeugdreclassering? En welke schaalgrootte van bovenlokale samenwerking past hierbij?

Module 2 (Online module)

Informatie-uitwisseling

Informatie uitwisseling over ex-gedetineerden

 • Welke informatie heb je nodig over ex-gedetineerden?
 • En waar kun je deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijg je deze informatie?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met jouw partners?
 • Welke informatie mag je delen en met wie?
 • Bouw je een netwerk om ex-gedetineerden dat hen helpt in de maatschappij te integreren en jou helpt hun gedrag te beïnvloeden?
 • Hoe overkom je praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Informatiepositie van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Op welke manier behoudt en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in voor nazorg aan ex-gedetineerden?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3

Ketenregie: samenwerking organiseren en regisseren

Ketensamenwerking rond nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking en wanneer is casemanagement noodzakelijk?
 • Wat is jouw rol en die van betrokken partners in de keten?
 • Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle ketensamenwerking?
 • Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor ex-gedetineerden, jouw eigen organisatie en voor betrokken partners?
 • Ketensamenwerking bezien vanuit de ex-gedetineerden: wat kun jij hiervan leren?

Praktijkcase:

Opvang ex-gedetineerden

 • Focus op wonen, werk, relaties en zingeving: hoe doe je dit?
 • Persoonlijke en kleinschalige aanpak: wat zijn hiervan de voordelen?
 • Solide ketensamenwerking vanaf het begin van detentie tot ver in het vrije leven: welke resultaten levert dit op?
 • Regierol van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden
 • Hoe vul je de regierol in?
 • Tegen welke problemen loop je hierbij aan?
 • Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe ga je daarmee om?
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol: hoe kun je deze toepassen?

Regierol van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden

 • Hoe vul je de regierol in?
 • Tegen welke problemen loop je hierbij aan?
 • Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe ga je daarmee om?
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol: hoe kun je deze toepassen?

Module 4

Herstelgericht werken

Praktijkcase:

Begeleiding van gedetineerden in detentie

 • Hoe kunnen gedetineerden door het trainen van asielhonden tegelijkertijd werken aan hun eigen ontwikkeling?
 • Wat zijn de taken én verantwoordelijkheden van de gedetineerden gedurende de training?
 • Hoe kan de training bijdragen aan een toekomst van de gedetineerden buiten detentie?

Gemeenten en nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wie is er verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van nazorg aan exgedetineerden?
 • Hoe ziet jouw functie als coördinator nazorg ex-gedetineerden eruit?
 • Welke positie heb je in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe werk je met andere afdelingen op aanverwante beleidsterreinen samen aan nazorg voor ex-gedetineerden?
 • Op welke manier organiseer en regisseer jij de nazorg aan exgedetineerden in jouw gemeente?

Herstelrecht en herstelgericht werken

 • Wat is het doel van herstelrecht?
 • Wat is de rol van de dader en het slachtoffer van een misdrijf bij herstelgericht werken?
 • Wanneer zet je herstelrecht in?

Module 5 (online module)

Bijzondere doelgroepen helpen

Ex-gedetineerden met (extreem) middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico’s van (extreem) middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) op de korte en lange termijn?
 • Hoe communiceer je met ex-gedetineerden onder invloed?
 • Welke instanties zijn er voor de opvang en begeleiding van (ex) verslaafden? En hoe werk je hiermee samen?

Ex-gedetineerden met geldschulden

 • Hoe geeft jouw gemeente invulling aan de wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak met aandacht voor problemen achter de geldschulden?
 • Op welke manier leg je meer nadruk op de eigen kracht van exgedetineerden?
 • Hoe houd je de ex-gedetineerde gemotiveerd om aan zijn schuldenproblematiek te werken?

Praktijkcase:

Nazorg ex-gedetineerden na detentie in het buitenland

 • Hoe zorg je ervoor dat ex-gedetineerden in het buitenland niet tussen wal en schip vallen?
 • Op welke manier bereidt je de nazorg in Nederland voor?

Module 6

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Lokale politiek en beleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier ga je om met tegenstrijdige en veranderende belangen?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk ambtelijk niveau?

Sturen van lokale zorgnetwerken

 • Wat verwacht je van een lokaal zorgnetwerk?
 • Hoe borg je dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kun je samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Herstelbemiddeling tijdens de re-integratie van ex-gedetineerden

 • Wat is herstelbemiddeling?
 • Wat is de toegevoegde waarde voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat betekent het voor andere betrokkenen en op gemeentelijk niveau?
 • Hoe verloopt de samenwerking met de bemiddelaar?

Ex-gedetineerden en de terugkeer in de samenleving

 • Hoe ziet het leven van een ex-gedetineerde eruit na detentie?
 • Welke nazorg heeft een ex-gedetineerde nodig?

Excursie: Pompekliniek Nijmegen

10:00 - 13:00 uur

 • Op welke wijze vindt de overstap van detentie naar de Pompekliniek plaats?
 • Hoe worden patienten voorbereid op hun terugkeer in de samenleving?
 • Hoe worden patienten begeleid binnen en buiten de kliniek?

Bestemd voor:

Coördinatoren, ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, beleidsmakers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen nazorg ex-gedetineerden bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Politie
 • Bureaus Halt
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Stichtingen op het gebied van nazorg ex-gedetineerden

Excursie

Pompekliniek Nijmegen
Weg door Jonkerbos 55
6532 CN Nijmegen

 

Tip! Meld je nu aan en ontvang gratis het boek: Herstelgerichte detentie, van jouw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Eens een boef…

Ooit was Jengo Amadi een boef. Zijn leven stond in het teken van drugs dealen en roofovervallen. Hoe verandert een doorgewinterde crimineel in een hardwerkende man en toegewijde vader?

In dit fascinerende boek beschrijft Jengo zijn leven in de gevangenis. Hij maakt ons deelgenoot van het moeilijke proces, waarin hij leerde zijn misdaden en de gevolgen daarvan onder ogen te zien. Van de bijna onmogelijke keuzes die hij moest maken, wilde hij zichzelf ooit nog recht in de ogen kunnen kijken.

Als Jengo besluit dat hij nooit meer een boef wil zijn ontmoet hij wantrouwen en weerstand. Tot zijn verbijstering moet hij niet alleen het gevecht met zichzelf aangaan, maar ook met de samenleving, waar het principe 'eens een boef, altijd een boef' diepe wortels blijkt te hebben.

Je krijgt de unieke mogelijkheid om gratis dit aangrijpende verhaal over de weg naar vrijheid te lezen. 

Laat je gegevens achter en download hier dit unieke eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy