Cursus ADM beleid

Voorkom gevaarlijke situaties met het ADM beleid

 • Een helder stappenplan om het ADM beleid in úw bedrijf in te voeren
 • Leer het onderwerp ADM bespreekbaar maken bij de OR
 • Diverse praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Individueel coaching traject afgestemd op uw specifieke kennisbehoefte
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: >5 punten, SKO-AH: >5 punten, SKO-MVK: >5 punten

Gevaarlijke situaties door middelengebruik op de werkvloer

Alcohol-, drugs- en medicijnengebruik onder medewerkers op de werkvloer is een veelvoorkomend probleem in Nederland. Productieverlies en ongelukken door middelengebruik komen vooral door verminderd reactievermogen, overschatting en verminderde coördinatie. Bovendien leidt het middelengebruik tot onnodig ziekteverzuim.

 

ADM beleid

Een goed beleid op het gebied van alcohol, drugs en medicijnen (ADM-beleid) zou deel moeten uitmaken van het veiligheidsbeleid van elke organisatie. Met een goed ADM-beleid voorkomt u schade, productieverlies en onnodig ziekteverzuim in uw organisatie.

Bekijk het programma

 

De cursus ADM Beleid leert u:

 • Welke verschillende middelen er zijn te onderscheiden, wat hun werking is op de hersenen en welke risico's dit met zich meebrengt
 • Hoe u een ADM beleid opstelt voor uw organisatie en waar deze aan moet voldoen
 • Op welke manier u een ADM beleid invoert in uw organisatie
 • Welke maatregelen u neemt om gevaarlijke situaties op de werkvloer, kostbaar productieverlies en onnodig ziekteverzuim te voorkomen
 • Hoe u toezicht houdt op uw medewerkers en handhaaft indien nodig
 • Op welke manier u gevraagd en ongevraagd het management adviseert over ADM beleid
 • Hoe u het onderwerp bespreekbaar maakt bij de OR

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het vormgeven van ADM beleid in uw organisatie
 • Een helder stappenplan om ADM beleid in uw organisatie in te voeren
 • Een overzicht van begrippen en definities die binnen het vakgebied worden gebruikt
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Toegang tot een online leeromgeving, waarin u in contact blijft met uw docent en medecursisten
 • Opleidingspunten: SKO-AH: 5 punten, SKO-MVK: 5 punten en SKO-HVK: 5 punten
 • Een certificaat van deelname

 

Individueel coaching traject

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak en geen organisatie is hetzelfde. De vorm en inhoud van dit individueel coaching traject op de werkvloer wordt afgestemd op uw specifieke kennisbehoefte, waarbij u aan de slag gaat met het ADM beleid voor uw organisatie.

 

De cursus is bestemd voor:

Veiligheidsdeskundigen, managers, MT -leden, PZ-functionarissen, HSE professionals en Preventiemedewerkers

Programma van de Cursus ADM beleid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Middelengebruik op de werkvloer

 

Introductie en kennismaking

Medewerkers met middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? En wat zijn hun kenmerken?
 • Wat zijn veelvoorkomende middelen en tot welke groep middelen behoren ze?
 • Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico's van middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) op de korte en lange termijn?
 • Wat is het effect van gecombineerd gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen?
 • Wat zijn de kenmerken van problematisch gebruik van middelen? En wat zijn de gevaren hiervan?
 • Welke middelen zijn vrij verkrijgbaar?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe kan middelengebruik de uitvoering van werkzaamheden beïnvloeden?
 • Wat kan worden verstaan onder een verslaving?
 • Wanneer is een van uw medewerkers verslaafd aan bepaalde middelen?
 • Hoe kan middels behandeling een gedragsverandering bij uw medewerkers worden gerealiseerd?

 

Herkennen van middelengebruik

 • Hoe herkent u aan het gedrag en uiterlijke kenmerken van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is?
 • Welke omgangsnormen moeten in acht worden genomen in contact met een gebruiker als deze onder invloed is van middelen?
 • Hoe handelt u wanneer een medewerker van u onder invloed is van middelen?

 

Risico's signaleren, inventariseren en beoordelen

 • Welke risico's loopt uw organisatie met betrekking tot middelengebruik van medewerkers op de werkvloer?
 • Hoe brengt u risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen uw organisatie in kaart?
 • Hoe beoordeelt u potentiele risico's?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en hoofddocent van de cursus ADM beleid, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid


Module 2

Wet- en regelgeving en ADM beleid


Wet- en regelgeving

 • Hoe ziet het Arbostelsel eruit? Welke wetten en beleidsregels zijn er?
 • Wat is het doel van de Arbeidsomstandighedenwet? En wat houdt de Arbowet en het Arbobesluit in voor u en uw organisatie?
 • Wat zijn de verplichtingen (rechten en plichten) voor de werkgever én de werknemer?
 • Wat schrijft de Arbowet voor over middelengebruik door medewerkers?

 

Verzuimbeleid en re-integratie

 • Wat zijn oorzaken en gevolgen van verzuim?
 • Welke soorten verzuim (kort of langdurig, psychisch of fysiek) zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de kosten van verzuim en welke besparingen realiseert u met een goed verzuimbeleid?
 • Hoe voorkomt, dan wel beperkt, u een hoge werkdruk en ziekte bij werknemers door middel van preventie?
 • Op welke wijze organiseert u verzuimbegeleiding en re-integratie bij langdurig verzuim?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand)veiligheid & Opleidingen en voormalig directeur van Arboforum, begeleidt al 40 jaar werkgevers en werknemers bij het invoeren en uitvoeren van arbobeleid, verzuimbegeleiding en werkhervatting


ADM beleid

 • Wat is ADM beleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe stelt u het ADM beleid op voor uw organisatie? En aan welke basisnormen moet het ADM beleid van uw organisatie voldoen?
 • Hoe verankert u het ADM beleid binnen uw organisatie en zorgt u voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?
 • Hoe legt u externe verantwoording af over het gevoerde ADM beleid, genomen maatregelen, overtredingen en opgelegde sancties?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en hoofddocent van de cursus ADM beleid, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Module 3

Maatregelen en cultuur

Instrumenten en maatregelen

 • Welke instrumenten en maatregelen heeft u tot uw beschikking voor het beïnvloeden en bestendigen van het gezond en veilig gedrag van uw medewerkers?
 • Wat is een gedragscode? Welke functie heeft het en hoe kunt u het inzetten?
 • Hoe informeert u uw medewerkers over wet- en regelgeving en organisatiebeleid ten aanzien van middelengebruik?
 • Op welke manier ziet u erop toe dat het beleid van uw organisatie wordt nageleefd door de medewerkers op de werkvloer?
 • Op welke wijze registreert u overtredingen en incidenten?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van genomen maatregelen en adviseert u het management hierover?

Veiligheidscultuur op de werkvloer

 • Hoe bevordert u de bewustwording van uw medewerkers ten aanzien van de risico's van middelengebruik op de werkvloer?
 • Op welke manier bevordert u gezond en veilig gedrag bij uw medewerkers en vergroot u de weerbaarheid tegen verleidingen?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Hoe wordt gezond en veilig gedrag een vanzelfsprekendheid in het dagelijkse werk van uw medewerkers?
 • Op welke manier bespreekt u het onderwerp met uw medewerkers?
 • Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij het management?

Adviseren over het ADM beleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van het ADM beleid in uw organisatie?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kunt u hanteren?
 • Hoe adviseert u gevraagd en ongevraagd het management over het ADM beleid?

Harry Rienmeijer , directeur van Trafieq en hoofddocent van de cursus ADM beleid, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid


Module 4

Handhaving en behandeling

Handhaving door controles

 • Wat schrijft de wet voor over controles? Welke wettelijke kaders zijn aan de orde?
 • Waar moet een controle aan voldoen (privacy, betrouwbaarheid, validiteit)?
 • Welke wijze van controleren hanteert u (urine, bloed, transpiratievocht, speeksel)?
 • Welke apparatuur gebruikt u voor de controles? En welke opties heeft u?
 • Wat zijn de grenswaardes bij een controle?
 • Welke ontwikkelingen doen zich voor in de verschillende branches (off shore, luchtvaart, transport, industrie) en in de landen om ons heen (Scandinavië, Frankrijk, België, Duitsland, Canada, Portugal, Australië)?

Ronald den Hartog, Manager Alcohol & Drugsdetection bij Dräger, een internationaal innovatief bedrijf en ontwikkelaar van apparatuur voor controles van middelengebruik

 

Behandeling

 • Hoe beïnvloedt overmatig middelengebruik het gedrag van uw medewerker?
 • Wat is overmatig gebruik, afhankelijkheid en verslaving?
 • Wat zijn gevolgen van overmatig middelengebruik voor het functioneren in de werksituatie?
 • Wat betekent overmatig middelengebruik voor het systeem op de werkvloer (collega's, leidinggevende)? En hoe houden zij mogelijk ongewild de afhankelijkheid / verslaving in stand?
 • Hoe kan middels een behandeling verder disfunctioneren worden voorkomen?
 • Hoe worden deze werknemers behandeld? Kunnen zij blijven werken?
 • Wat zijn de juridische aspecten als u als werkgever een behandeling aanbiedt?
 • Welke kosten zijn aan een behandeling verbonden?
 • Welk resultaat kunt u als werkgever verwachten?
 • Welke positie kunnen leidinggevende, HR en bedrijfsarts innemen?
 • Hoe kan de leidinggevende worden ondersteund?

Elly Helsloot , verslavingstherapeut, medeoprichter van Consistent VOF en voormalig gespecialiseerd maatschappelijk werker bij het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs te Haarlem


Module 5

Ongevallen op de werkvloer

 

Aansprakelijkheid bij incidenten

 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid? En wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Wie is er wanneer verantwoordelijk als er een incident plaatsvindt in uw organisatie?
 • Wanneer is er sprake van plichtsverzuim door een medewerker bij onveilig handelen?
 • Welke geschreven en ongeschreven rechtsregels gelden er?
 • Wanneer is de werknemer juridisch aansprakelijk en welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Welke maatregelen kunt u ondernemen wanneer een medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim?
 • Met welke kosten kunt u geconfronteerd worden bij een incident?
 • Hoe kunt u bij een incident (materiele en immateriële) schade verhalen op de werknemer?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en
plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

 

Het uitvoeren van een onderzoek naar incidenten

 • Hoe ontstaan incidenten als gevolg van middelengebruik?
 • Wat is het doel van een incidentenonderzoek en aan welke voorwaarden moet deze voldoen?
 • Wat zijn noodzakelijke onderdelen van een onderzoek?
 • Op welke manier kunt u deskundige ondersteuning inzetten bij incidentenonderzoek?
 • Hoe voorkomt u aansprakelijkheid in juridische procedures, boetes en claims?
 • Op welke manier beperkt u imagoschade door een onderzoek?

 

Human Factors bij incidenten

 • Welke rol spelen Human Factors bij het ontstaan van incidenten?
 • Wat is hierbij de verhouding tussen mens, techniek en organisatie?
 • Hoe kunnen incidenten die ontstaan door Human Factors worden voorkomen?

Gert-Jan Kamps, adviseur bij INTERGO, onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau in Human Factors & Ergonomie


Individueel coaching traject

- Datum nader te bepalen -

 

Aan de slag met ADM beleid in uw organisatie

 • Wat wil uw organisatie met haar ADM beleid bewerkstelligen?
 • Welke veranderingen moet uw organisatie ondergaan om haar ADM beleid naar behoren te laten functioneren?
 • Op welke manier kunt u de noodzakelijke veranderingen teweegbrengen in uw organisatie?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor een succesvol ADM beleid?
 • Hoe borgt u het ADM beleid in uw organisatie?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en hoofddocent van de cursus ADM beleid, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid

 

Individueel coaching traject

Iedere situatie vraagt om een andere aanpak en geen organisatie is hetzelfde. De vorm en inhoud van dit individueel coaching traject wordt afgestemd op uw specifieke kennisbehoefte. U wordt op de werkvloer in uw organisatie begeleid met het ADM beleid door Harry Rienmeijer (de hoofddocent van de cursus ADM beleid). Op deze manier haalt u het maximale uit de cursus. In overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Uw docent:

 

 • Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en hoofddocent van de cursus ADM beleid, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid.
 • Gerrit Hagen, directeur van (Brand)veiligheid & Opleidingen en voormalig directeur van Arboforum, begeleidt al 40 jaar werkgevers en werknemers bij het invoeren en uitvoeren van arbobeleid, verzuimbegeleiding en werkhervatting
 • Ronald den Hartog, Manager Alcohol & Drugsdetection bij Dräger, een internationaal innovatief bedrijf en ontwikkelaar van apparatuur voor controles van middelengebruik
 • Elly Helsloot, verslavingstherapeut, medeoprichter van Consistent VOF en voormalig gespecialiseerd maatschappelijk werker bij het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs te Haarlem
 • Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen
 • Gert-Jan Kamps, adviseur bij INTERGO, onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau in Human Factors & Ergonomie

 

Algemene informatie over de cursus ADM beleid

 

Datum en locatie

2, 9 oktober, 6, 13 en 20 november 2018


Trafieq Business B.V.
Kanaalweg 22
3526 KM Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee,
lunches, toegang tot de online leeromgeving en het individueel coachingstraject.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met:

Suzanne van Kol
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 797

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus ADM beleid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus ADM beleid start op 2, 9 oktober, 6, 13 en 20 november 2018 in Trafieq Business B.V. Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 2, 9 oktober, 6, 13 en 20 november 2018
Locatie: Trafieq Business B.V. Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Suzanne van Kol  

Opleidingsadviseur
Suzanne van Kol

  

040 - 2 97 27 97

In samenwerking met:

 

Relevant aanbod

29 Mrt

Opleiding Risicomanager

Risicomanager: Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten in uw organisatie! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
13 Jun

Partners

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld €5000,- aan productieverlies, zorgkosten en werkgeversaansprakelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat het jaarlijks in totaal gaat om 820 miljoen euro. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld. Lees meer
Type: 2-daags congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
13 Jun

Congres Veiligheid op de werkvloer

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld €5000,- aan productieverlies, zorgkosten en werkgeversaansprakelijkheid. Uit onderzoek is gebleken dat het jaarlijks in totaal gaat om 820 miljoen euro. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld. Lees meer
Type: 2-daags congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
27 Sep

Opleiding Safety Manager

In 6 volledige modules legt u moeiteloos verbanden tussen de strategische veiligheidsprocessen en krijgt u inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort
2 Okt

Opleiding QHSE Manager

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)

Alle events