Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Organiseer de opvang en hulpverlening aan jeugdigen in uw gemeente

 • Werk aan verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Krijg antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Inclusief een excursie naar Topaze
 • Ontvang checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de gang kan
 • Inclusief toekenning SKJ-punten

Organiseer de opvang en hulpverlening aan jeugdigen in uw gemeente

Sinds 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp, inclusief het gedwongen kader. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.


Bekijk het programma


Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat de Jeugdwet voorschrijft over hulp aan jeugdigen
 • Hoe de jeugdbeschermingsketen en de jeugdstrafrechtketen eruit zien
 • Op welke manier de certificering van instellingen plaatsvindt die de jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren
 • Hoe u de jeugdbescherming en jeugdreclassering organiseert in uw gemeente of regio
 • Wat de kerntaken zijn van de Raad voor de Kinderbescherming op het terrein van de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Download de brochure in PDF


Deze cursus geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Een certificaat van deelname

Ook interessant voor u:

Programma van de cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Module 1

Jeugdwet

Introductie en kennismaking

Thijs Vrijsen, zelfstandig adviseur jeugd en hoofddocent van de cursus Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Jeugdwet

 • Wat schrijft de Jeugdwet voor over hulp aan jeugdigen?
 • Vanuit welke visie krijgt de zorg voor de jeugd inhoud?
 • Hoe kan uw gemeente invulling geven aan haar jeugdhulpplicht?
 • Op welke manier kunt u jeugdigen adviseren over welke hulp het beste past?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de gekozen jeugdhulp ook daadwerkelijk beschikbaar is?
 • Wat zijn de taken van de gemeente op het terrein van de jeugdhulp?
 • Hoe biedt u jeugdhulpaanbieders van goede kwaliteit aan?
 • Op welke manier stelt u een beleidsplan op voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen?
 • Welke voorzieningen treft u op het gebied van de jeugdhulp/
 • Welke jeugdhulpbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering biedt u aan?
 • Hoe organiseert u de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie?
 • Wat zijn de doelen van de Jeugdwet?
 • Hoe kunt u (waar mogelijk) gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk?
 • Op welke manier kunt u eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare jeugdigen?
 • Hoe organiseert u samenhangende integrale hulp aan jeugdigen en hun ouders (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur)?

Jolanda Huitema, advocaat bij Suez Advocaten, gespecialiseerd in de jeugdwet en in de jeugdzorg

 

Kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen

 • Welke kinderbeschermingsmaatregelen kunnen worden opgelegd wanneer er zorgen zijn over het veilig opgroeien van een jongere in zijn of haar gezin?
 • Wanneer wordt er gekozen voor een ondertoezichtstelling (al dan niet met een uithuisplaatsing) of een voogdijmaatregel (bij beëindiging van het ouderlijk gezag)?
 • Hoe kan invulling worden gegeven aan het toezicht op en de begeleiding aan een jongere bij een voorlopige hechtenis of een voorwaardelijke veroordeling?
 • Wanneer kan een jongere vrijwillige begeleiding worden geboden door de jeugdreclassering?

Kitty van Julsingha, zelfstandig adviseur op het terrein van jeugd, voormalig adviseur jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Module 2

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Hoe organiseert en regisseert u de jeugdbescherming en jeugdreclassering in uw gemeente of regio?
 • Op welke manier ziet het samenspel tussen gemeente, gecertificeerde instellingen, professionals en jongeren eruit?
 • Hoe ontwikkelt u samenwerkingsverbanden? En hoe kunnen verschillende partijen tot elkaar worden gebracht?
 • Op welke manier kan uw gemeente invulling geven aan haar regierol?

Kitty van Julsingha, zelfstandig adviseur op het terrein van jeugd, voormalig adviseur jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

 

Certificering van jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Welke gecertificeerde instellingen kunnen kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren?
 • Waarom worden instellingen gecertificeerd die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren?
 • Hoe ziet het certificeringstraject eruit?
 • Wat zijn de hoofdlijnen van het normenkader?
 • Op welke manier vindt het toezicht plaats op de gecertificeerde instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren in uw gemeente?

Martine Hoofwijk, procescoördinator bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om de beheertaken van het certificatieschema Jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren

 

Aanbesteding van jeugdbescherming en jeugdreclassering

 • Hoe kunt u de jeugdbescherming en jeugdreclassering (gezamenlijk met andere buurgemeenten) aanbesteden?
 • Hoe maakt u samenwerkings-, leverings- en kwaliteitsafspraken met gecertificeerde jeugdinstellingen?
 • Welke afspraken legt u vast en op welke manieren kan dit?
 • Hoe spreekt u gecertificeerde jeugdinstellingen aan op prestaties en gemaakte afspraken?

Arjen Keers, programmamanager Sociaal Domein bij gemeenten Regio Achterhoek


Module 3

Bijzondere jeugdhulp

Raad voor de Kinderbescherming

 • Wat zijn de kerntaken van de Raad voor de Kinderbescherming op het terrein van de jeugdbescherming en jeugdreclassering?
 • Op welke manier onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de situatie van gezinnen waar opvoeden een probleem is geworden?
 • Hoe onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming de situatie van jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen en adviseert zij het OM of de rechter over een passende strafrechtelijke sanctie?
 • Over welke bevoegdheden beschikt de Raad voor de Kinderbescherming?
 • Hoe werkt uw gemeente samen met de Raad voor de Kinderbescherming?

Bianca Poldervaart, beleidsadviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming, ziet toe op de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen

 

Voorkomen of beperken van gesloten jeugdhulp

 • Wat is het nut en de noodzaak van gesloten jeugdhulp?
 • Wat is het onderscheid met andere vormen van jeugdhulp?
 • Hoe kan worden voorkomen dat jongeren zich aan de zorg onttrekken?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kunnen aan een geplaatste jongere beperkende maatregelen worden opgelegd?
 • Wat gaat er met de jongeren gebeuren na hun verblijf in de gesloten jeugdhulp? En wat is hierin de rol van de ketenpartners?

Riet Portengen, directeur en oprichter van SoNeStra
Annemieke Gijsbers, accountmanager bij Topaze


Excursie

Ervarend leren op de boerderij

 • Op welke manier kunnen jongeren met ernstige problematiek onder begeleiding werken aan hun problemen?
 • Hoe kunnen zij verantwoordelijkheid leren dragen, werkervaring en vertrouwen opdoen?

Annemieke Gijsbers, accountmanager bij Topaze en voormalig projectleider Ervarend Leren bij Topaze, waarin jongeren vanaf 16 jaar met ernstige problematiek deelnemen aan individuele woon-werktrajecten op boerderijen om te leren omgaan met hun problemen

Uw docenten:

 • Thijs Vrijsen, zelfstandig adviseur jeugd en hoofddocent van de cursus Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Jolanda Huitema, advocaat bij Suez Advocaten, gespecialiseerd in de jeugdwet en in de jeugdzorg
 • Kitty van Julsingha, zelfstandig adviseur op het terrein van jeugd, voormalig adviseur jeugdbescherming en jeugdreclassering bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Martine Hoofwijk, procescoördinator bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om de beheertaken van het certificatieschema Jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren
 • Arjan Keers, programmamanager Sociaal Domein bij gemeenten Regio Achterhoek
 • Bianca Poldervaart, beleidsadviseur bij de Raad voor de Kinderbescherming, ziet toe op de ontwikkeling en veiligheid van jeugdigen
 • Riet Portengen, directeur en oprichter van SoNeStra
 • Annemieke Gijsbers, accountmanager bij Topaze en voormalig projectleider Ervarend Leren bij Topaze, waarin jongeren vanaf 16 jaar met ernstige problematiek deelnemen aan individuele woon-werktrajecten op boerderijen om te leren omgaan met hun problemen

Algemene informatie over de Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

 

Data & locatie cursus:

6, 13 en 20 juni 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

Excursie:

21 juni 2019

Topaze
Vicaris Aertsweg 1
5482 JB Schijndel
T. 073 543 20 82
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen jeugd, sociale domein, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg- en Advies teams
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Bureaus Halt
 • Jeugdreclassering
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • GGZ-instellingen
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Stichtingen op het gebied van jeugdzorg

 

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Inzicht in de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering start op 6, 13 en 20 juni 2019 Excursie: 21 juni 2019 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 6, 13 en 20 juni 2019 Excursie: 21 juni 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780