Cursus Wetgeving & Security

Juridische kennis op peil voor een veilige organisatie

 • Krijg inzicht in het monitoren van de toegang met camera's
 • Hoe u medewerkers van externe organisaties kunt screenen
 • Privacy-aspecten van bezoekersregistratie- en toegangsbeheerssystemen
 • Hoe om te gaan met overheidsinstanties
 • 19e editie, cursus beoordeeld met een 8,5!

Ook interessant voor u of uw collega: opleiding Security Manager

Een veilige organisatie: uw verantwoordelijkheid!

Beveiliging van organisaties krijgt steeds meer aandacht. Zeker met de dreigingen van tegenwoordig staat beveiliging hoog op de prioriteitenlijst binnen veel organisaties. Heeft u de juiste juridische kennis in huis? 

Uw rechten en plichten: wat is juridisch wel/niet mogelijk?

Hoezeer we onze medewerkers, klanten en organisatie als geheel ook willen beveiligen, juridisch gezien is dat niet altijd mogelijk. Weet u bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:

 • Wat doet die drone boven uw terrein/gebouw en hoe krijgt u deze weg?
 • Welke eisen stelt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus aan beveiliging en beveiligingstoepassingen?
 • Wat zijn de verschijningsvormen van identiteitsfraude?
 • Kan toegang onder voorwaarden worden verleend? En hoe kan dat worden afgedwongen?
 • Welke eisen worden gesteld aan de dossiervorming voor toegangs- en gebiedsverboden?
 • Hoe kan worden voorkomen dat goederen ongewenst een gebouw of terrein binnenkomen of uitgaan?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Welke gegevens mogen intern en extern worden uitgewisseld in het kader van veiligheid en integriteit?
 • Hoe gaat u om met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens?

Bekijk het programma

 

Vijf redenen waarom u de cursus Wetgeving & Security niet mag missen:

 • U bent in 4 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten
 • U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuistiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • U blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten

Download de brochure (pdf)

 

Uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de cursus. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u inde praktijk tegen aan loopt.

 

Docent en studenten vertellen over de cursus

 

Deelnemers over de cursus Wetgeving & Security:

 • “Duidelijke en overzichtelijke presentatie en uitleg van de leerstof. Vragen van cursisten werden in duidelijke taal beantwoord”.
 • “Dhr. Felix Olijslager heeft een bijzondere gave om de behandelde stof op zeer inspirerende en enthousiaste manier over te brengen op zijn cursisten”.
 • “Veel onderwerpen uit de praktijk werden er gebruikt (rechtzaken) en er was ook tijd om dit vanuit je eigen bedrijf toe te lichten”.

Vorige edities beoordeeld met een 8,5!

 

Programma van de cursus Wetgeving & Security

Iedere dag start om 09:30 uur (ontvangst om 09:00 uur) en eindigt om 16:30 uur.

 

Module 1

Weren van ongewenste bezoekers

 

Introductie en kennismaking


Het weren van ongewenste bezoekers

 • Zijn hekwerken en slagbomen voldoende om af te dwingen dat onbevoegden worden geweerd?
 • In hoeverre is een bordje 'verboden dit terrein te betreden' juridisch geldig? Wat als iemand toch uw terrein betreedt? Is deze persoon dan strafbaar? En kunt u hem dan aanhouden?
 • Kan toegang onder voorwaarden worden verleend? En hoe kan dat worden afgedwongen?
 • Hoe weert u ongewenste bezoekers op privaatrechtelijke grondslag (pandverbod, winkelverbod, stadionverbod)?
 • Wederrechtelijk binnendringen: wanneer is hier sprake van?
 • Uitreiken in persoon: wie is hiervoor verantwoordelijk binnen uw organisatie?
 • Wat te doen met hardnekkige overtreders?
 • Mag een ongewenste indringer vastgehouden worden door de organisatie waar deze binnengedrongen is, totdat de politie arriveert?


Omgang met overheidsinstanties die uw bedrijventerrein of gebouw willen betreden

 • Hoe gaat u om met handhavingsinstellingen die, in het kader van hun werkzaamheden, uw bedrijventerrein of gebouw willen betreden?
 • Grondwettelijke regeling van het huisrecht en de wettelijke bescherming van andere plaatsen: wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Wanneer mogen handhavingsinstellingen plaatsen betreden en wanneer bent u verplicht om mee te werken?
 • Bevoegdheden handhavingsinstellingen: wanneer zijn zij gerechtigd om tot doorzoeking en inbeslagneming van objecten over te gaan?

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security, heeft jarenlange ervaring opgedaan bij de politie, het openbaar ministerie en ING


Module 2

Toegangsverlening en toegangsbeheer gebouwen en terreinen

 

Het weren van ongewenste bezoekers

 • Hoe weert u ongewenste bezoekers op bestuursrechtelijke grondslag (gebiedsverbod, meldingsplicht, preventieve dwangsom)?
 • Hoe vindt er toezicht plaats op de naleving van deze verboden? En hoe wordt er gehandhaafd wanneer deze niet worden nageleefd?
 • Welke eisen worden gesteld aan de dossiervorming voortoegangs- en gebiedsverboden?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

 • Welke eisen stelt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus aan beveiliging en beveiligingstoepassingen?
 • Wat zijn de hoofdlijnen van de beveiligingswet (WPBR) en welke aspecten zijn relevant voor de functie van toegangsverlening en toegangsbeheer?
 • Verplichtingen van een particuliere beveiligingsorganisatie: hoe gaat u vertrouwelijk om met gegevens en de geheimhoudingsplicht?
 • Hoe kan belangenverstrengeling tussen publieke en particuliere veiligheidszorg worden voorkomen?

Toegangsbeheersingssystemen en privacy

 • Waarvoor dient het toegangsbeheersingssysteem?
 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer in uw organisatie?
 • Wet Bescherming persoonsgegevens: hoe geeft u invulling aan de meldingsplicht, beveiligingsplicht en mededelingsplicht?
 • Procedure voor het verkrijgen van instemming: hoe kunt u hieraan voldoen?
 • Algemene Verordening Gegevensverwerking in relatie tot beheersvoorzieningen (waaronder de documentatieplicht): hoe geeft u hier invulling aan? 
 • Het vorderen van camerabeelden en gegevens uit bedrijfsadministraties door handhavingsinstanties en het Openbaar Ministerie: welke regels zijn van belang?

Het weren van drones

 • Wat doet die drone boven uw terrein/gebouw?
 • Hoe krijgt u een drone weg?
 • Welke mogelijkheden heeft u om een drone te verwijderen?

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Cameratoezicht

 

Monitoring van de toegang met camera's

 • Cameratoezicht voor bewaking en beveiliging: hoe is dit geregeld in uw organisatie?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Kenbaarheidseis aan visueel geobserveerden: hoe gaat u hiermee om?
 • Cameratoezicht en het Wetboek van Strafrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Arbeidsomstandighedenwet en de Auteurswet: wat houden deze wetten in voor u en uw organisatie?
 • Wettelijk kader en relevante jurisprudentie: hoe vertaalt u dit naar de praktijk?
 • Het vorderen van camerabeelden door de politie: welke regels zijn hierbij van belang?


Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen

 • Welk bestuursorgaan is bevoegd ten aanzien van het toepassen van publiek cameratoezicht?
 • Onder welke omstandigheden mag een gemeente publiek cameratoezicht invoeren?
 • Op welke plaatsen mag cameratoezicht worden toegepast?
 • Welke (nieuwe) regels gelden voor kortstondig en mobiel cameratoezicht?
 • Kunnen gemeenten en ondernemers samenwerken bij cameratoezicht?
 • Mogen particulieren de openbare weg filmen met hun camera's?
 • Hoe zit het eigenlijk met kentekenherkenning, drones, dashcams en bodycams?

Sander Flight, zelfstandig onderzoeker en adviseur en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving


Module 4

Visitatie en screening

 

Het weren van ongewenste voorwerpen via visitatie

 • Hoe kan worden voorkomen dat goederen ongewenst een gebouw of terrein binnenkomen of uitgaan?
 • Visitatie, nut en noodzaak: waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie dit op orde heeft?
 • Do's en don'ts visitatieregeling: wat doet u wanneer wel of juist niet?
 • Wettelijke grondslag en relevante jurisprudentie: wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Wijze van toepassen van visitatie: hoe geeft u hier invulling aan?
 • Weigering tot medewerking: hoe kunt u hier adequaat op anticiperen?


Beheer en verkoop van gevonden spullen

 • Hoe moeten gevonden spullen beheerd worden?
 • Wat is de positie van de vinder van gevonden spullen?
 • Wat zijn de verplichtingen van de vinder van gevonden spullen?

 

Screening van medewerkers (van externe organisaties)

 • Hoe screent u (nieuwe) medewerkers?
 • Screent u zelf het personeel van externen of besteedt u dit uit aan de formele werkgever?
 • Wat zijn de verschijningsvormen van identiteitsfraude?
 • Wet veiligheidsonderzoeken: wat houdt deze wet in voor u en uw organisatie?
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens: hoe kunt u de verklaring omtrent het gedrag verkrijgen?
 • Informatievergaring bij het OM: hoe doet u dit?
 • Wat is de opzet en werking van waarschuwingsregisters (zwarte lijsten)?
 • Alternatieven voor het betrouwbaarheidsonderzoek: gerichte bevraging van de kandidaat of informatie inwinnen bij referenten?
 • Welke gegevens mogen intern en extern worden uitgewisseld in het kader van veiligheid en integriteit?
 • Hoe gaat om on met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens?


Petra Trijsburg, adviseur bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze
oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen

Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security, heeft jarenlange ervaring opgedaan bij de politie, het openbaar ministerie en ING

Uw docenten:

 

 • Felix Olijslager, eigenaar van het informatiepunt voor security en recht en hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security, heeft jarenlange ervaring opgedaan bij de politie, het openbaar ministerie en ING

 • Sander Flight, zelfstandig onderzoeker en adviseur en docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, specialist op het gebied van cameratoezicht, toezicht en handhaving

 • Petra Trijsburg, adviseur bij de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie, analyseert informatie om een oordeel te vormen over de integriteit van personen en organisaties en verstrekt op basis van deze oordeelsvorming verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen

 • Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

Algemene informatie over de cursus Wetgeving & Security

 

Data en locatie

 • 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Tijdschema van de modules

09.00 uur - ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting van de dag

 

Voor wie bestemd?

De cursus Wetgeving & Security is speciaal ontwikkeld voor:

 • Medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven en bedrijfsbeveiligingsdiensten
 • Facility- en securitymanagers
 • Adviseurs integrale veiligheid van de gemeentelijke en rijksoverheid
 • Veiligheidscoördinatoren en beveiligingsadviseurs van bedrijven en overheden

 

Uw investering

De kosten voor deze cursus bedragen € 2999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. De betaling van deze kosten voldoet u na ontvangst van de factuur.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Cursus Wetgeving & Security heeft 22 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Ondersteund door online leeromgeving!

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die
aansluiten bij de cursusbijeenkomsten, zoals achtergrondartikelen en verwijzingen naar boeken en sites. De leeromgeving gebruikt u
ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang
van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Contact

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774 

Frank van Summeren
Opleidingsmanager


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Wetgeving & Security

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Wetgeving & Security start op 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018
Beoordeling (15):
8,5 / 10
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden