Opleiding Fire Safety Manager

Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw organisatie! 

 • Actuele wetten, regels en voorschriften over brandveiligheid!
 • Voor onder andere veiligheidskundigen, arbo deskundigen en gebouwenbeheerders
 • Handvatten voor het gericht adviseren van het management
 • Praktische inslag met experts op het gebied van brandveiligheid
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 6 punten, SKO-AH: 6 punten, SKO-MVK: 6 punten
 • 6e editie: wegens succces herhaald!

Verklein de kans op brand en voorkom schadeclaims

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 40.000 branden plaats. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Daarnaast lopen de totale kosten op tot bijna 1 miljard euro per jaar. Daarom hanteren de landelijke en de gemeentelijke overheid strenge voorschriften voor het ontwerp, de inrichting en de bouw van een bedrijfspand en leggen zij tegelijkertijd de verantwoordelijkheid bij de eigenaar/ de gebruiker. Met de juiste brandveiligheidsmaatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans dat er brand uitbreekt in uw bedrijfspand en bespaart u als fire safety manager bovendien ook nog veel geld.

 

Bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen om brand te voorkomen

Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving voor brandveiligheid is uw actuele kennis van fire safety van cruciaal belang. Uw organisatie moet volgens deze wettelijke eisen en voorschriften:

 • Bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen
 • Gebruik maken van onbrandbare of brandvertragende materialen om ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook te beperken en brandveilig gebruik mogelijk te maken
 • Beschikken over uitgangen en vluchtroutes om bij een calamiteit medewerkers en bezoekers snel en veilig te ontruimen
 • Brandbeheersing- en brandblussystemen aanwezig hebben om de brand te bestrijden

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Aan welke wetten, regels en voorschriften uw organisatie moet voldoen op het terrein van brandveiligheid
 • Welke brandveiligheidsmaatregelen u moet realiseren om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers te waarborgen
 • Over welke voorzieningen uw organisatie moet beschikken voor als er toch een brand uitbreekt
 • Hoe u gebouwen en installaties moet auditen ten aanzien van brandveiligheid
 • Hoe u komt tot brandveiligheidsafspraken met toetsende toezichthouders en instanties die recht doen aan een optimale persoonlijke veiligheid en schadebeheersing
 • Welke aspecten van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade
 • De brandveiligheidsvoorzieningen aanpassen bij veranderingen in het bouwwerk zelf of in het gebruik van het bouwwerk

 

De opleiding Fire Safety Manager geeft u:

 • Handvatten voor het gericht adviseren van het management ten aanzien van brandveiligheid
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk  aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Een digitaal naslagwerk

Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Programma van de opleiding Fire Safety Manager

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Brandveiligheidszorg, verbranding en blussing

 

Introductie en kennismaking

Wet- en regelgeving in de brandveiligheidszorg

 • Wat is brandveiligheid? En waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie haar brandveiligheidszorg op orde heeft?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moet uw organisatie voldoen op het terrein van brandveiligheid (o.a. Arbo- en bouwregelgeving)?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw organisatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?
 • Hoe komt u tot een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers te kunnen waarborgen?
 • Over welke voorzieningen moet u beschikken voor als er toch een brand uitbreekt?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Juridische aspecten van brandveiligheid

 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie rekening mee moet houden mbt brandveiligheid? En wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor wanneer hier niet aan wordt voldaan?
 • Wat zijn de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheden voor schade veroorzaakt door calamiteiten?

Marco Swart, advocaat en eigenaar van Swart & Legal Advocaten, expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, procedeert regelmatig over kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

Verbranding en blussing

 • Hoe ontstaat een brand? En welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Wat zijn de grondbeginselen van het verbrandingsproces? En hoe branden verschillende stoffen?
 • Wat zijn de belangrijkste blusstoffen en welke werking hebben zij?
 • Hoe kunt u de kans op een brand tot een minimum beperken?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen


Module 2

Bouwkundige brandpreventie

 

Brandgedrag van bouwmaterialen en bouwconstructies

 • Wat is de invloed van bouwmaterialen en bouwconstructies op brandveiligheid?
 • Wat is het brandgedrag van bouwmaterialen en bouwconstructies?
 • Welke onbrandbare of brandvertragende bouwmaterialen en bouwconstructies vormen de basis voor een brandveilig gebouw? En wat schrijven de normen NEN 6061 t/m NEN 6069 hierover voor?
 • Welke eisen stelt het Bouwbesluit aan de brandeigenschappen van bouwmaterialen om de kans op het ontstaan en de snelle ontwikkeling van een brand te beperken?
 • Wanneer en op welke plaatsen zijn bouwkundige afdichtingen/ doorvoeringen noodzakelijk?
 • Hoe onderhoudt u brandwerende constructies/ afdichtingen?
 • Om welke certificering vragen de inspectie instellingen? En hoe kunt u hieraan voldoen?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Praktijkcase: brandpreventie in het rijksmuseum

 • Wat is de kans op schade door een brand in het museum?
 • Op welke manier bepaalt u de meest aannemelijke brandscenario’s?
 • Wat zijn mogelijke oorzaken en gevolgen van een brand in het museum?
 • Wat is het gewenste veiligheidsniveau? Welke risico’s accepteert u? En hoe verkleint u de (rest)risico’s met minimale middelen?

Björn Peters, adviseur Brandveiligheid en Bouwtechnologie bij DGMR, ingenieursbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 3

Brandveilig ontwerpen

 

Brandveiligheid in het Bouwbesluit

 • Aan welke eisen en brandveiligheidsvoorschriften moet uw organisatie voldoen volgens het Bouwbesluit? En hoe kunt u hieraan voldoen?
 • Hoe komt u tot een grondige analyse van het bouwwerk en het gebruik ervan? Gaat het om nieuwbouw of om bestaande bouw? Welke gebruiksfuncties heeft het gebouw? Wat is de bezetting van het gebouw? En welke eisen worden er aan het gebouw gesteld?
 • Voor welke gebouwen is een gebruikersvergunning vereist? En aan welke voorschriften moet u voldoen mbt het beperken van de kans op een brand, het beperken van de gevolgen van een brand en het vluchten uit een gebouw bij een brand?
 • Wanneer komt u in aanmerking voor uitzonderingsregels en hoe gaat u om met het principe van gelijkwaardigheid?
 • Hoe ontwikkelt u in de ontwerpfase een brandveilig bouwplan? En hoe houdt u hierin rekening met compartimentering, constructies, materiaalgebruik, installaties en ontvluchten bij brand?
 • Hoe maakt u gebruik van brandveiligheidsconcepten?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken

 • Wat is het Integraal Plan Brandbeveiliging en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe ontwikkelt u een Integraal Plan Brandbeveiliging conform de landelijke methode IBB?
 • Welke stappen neemt u bij de juiste samenstelling van verschillende brandveiligheidsmaatregelen?
 • Hoe verankert u het Integraal Plan Brandbeveiliging binnen uw organisatie en zorgt u voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen?

Willem van Oppen, adviseur Conformiteitschema’s bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, ontwikkelaar en beheerder van het landelijke model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken om in de bouw en gebruikersfase brandveiligheid in een bouwwerk te bevorderen


Module 4

Brandveilig beheer en gebruik van bouwwerken

 

Brandveilig beheer

 • Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden bij het beheer van een bouwwerk?
 • Hoe verricht u, bij de aanschaf van een gebouw, een gerichte risicoanalyse naar de brandveiligheid?
 • Op welke manier maakt u, bij de verhuur van het gebouw aan derden, heldere afspraken over verantwoordelijkheden bij verbouwingen en wijzigingen aan installaties?
 • Hoe inspecteert u of het gebouw, na een functiewijziging, voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften?

Ruud van Herpen, technisch directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs, Fellow Fire Safety Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, bestuursvoorzitter van de vereniging van brandveiligheid-adviseurs VVBA en bestuurslid van the Institution of Fire Engineers IFE

Brandveilig gebruik

 • Hoe waarborgt u als gebruiker de brandveiligheid van het bouwwerk?
 • Welke eisen worden gesteld aan deuren in relatie tot ontvluchting?
 • Op welke plaatsen dient u een verbod op open vuur en/of roken in te stellen?
 • Welke eisen stelt het Bouwbesluit aan de aankleding/versiering van een gebouw?
 • Hoe moet u omgaan met gevaarlijke stoffen in uw gebouw in relatie met het brandveilig gebruik?
 • Hoe moet u omgaan met (incidenteel) voorkomende overschrijdingen van het aantal personen dat in een ruimte/gebouw aanwezig is?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Praktijkcase: brandveilig gebruiken belangrijker dan brandveilig bouwen?

 • Hoe draagt u zorg voor voldoende bereikbaarheid van uw gebouw voor hulpverleners?
 • Wat is de relatie tussen brandveilig gebruik en een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding?
 • Wanneer en hoe past u de brandbeveiligingsvoorzieningen aan bij veranderingen in het bouwwerk zelf of in het gebruik van het bouwwerk?

Erik Ablij, beleidsmedewerker risicobeheersing en coördinator team toezicht bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, heeft ruim 20 jaar ervaring op het terrein van brandveiligheid en is gespecialiseerd in brandveilig gebruik


Module 5

Detecteren en ontruimen

 

Brandmeldinstallatie

 • Wat voegt een brandmeldinstallatie toe aan uw brandveiligheid?
 • Wanneer is een brandmeldinstallatie verplicht?
 • Wat moet u doen aan het beheer, de controle en het onderhoud van een brandmeldinstallatie?
 • Functiebehoud tijdens brand: wat houdt dat eigenlijk in?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u een brandmeldinstallatie opgeleverd krijgt die aan de gestelde eisen voldoet?
 • Uw brandmeldbeveiligingssysteem moet worden gecertificeerd: wat nu?

Ontruimingsalarminstallatie

 • Hoe draagt een ontruimingsalarminstallatie bij aan het veilig ontvluchten van uw gebouw bij een brand?
 • Wanneer is een ontruimingsalarminstallatie verplicht?
 • Welke soorten ontruimingsalarminstallaties zijn er, en wanneer past u ze toe?
 • Hoe wordt de techniek en de interne organisatie met elkaar afgestemd?

Paul de Graaf, technisch directeur van de afdeling brandmeld- en inbraak beveiliging van R2B, inspectieinstelling die door de Nederlandse Raad voor Accreditatie geaccrediteerd is om brandbeveiligingssystemen te inspecteren en te certificeren

Ontruimingsplan

 • Hoe kunt u adequaat reageren wanneer er zich een brand voordoet in uw organisatie?
 • Hoe verloopt de alarmering bij een brand? Waar en bij wie moet een brand worden gemeld?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit wanneer een gebouw moet worden ontruimd?
 • Wie onderneemt actie tot ontruimen? En wie waarschuwt (indien nodig) de brandweer?
 • Op welke manier werkt u bij een brand samen met hulpdiensten?
 • Hoe organiseert u een realistische ontruimingsoefening?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Praktijkcase: brandveiligheids- en ontruimingsconcept voor het Meander Medisch Centrum

 • Hoe houdt u reeds in de planningsfase van de nieuwbouw rekening met brandveiligheid?
 • Op welke manier laat u verschillende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen zo op elkaar aansluiten dat zij elkaar versterken?
 • Hoe creëert u brand rookcompartimenten waarin patiënten in rolstoelen en ziekenhuisbedden eenvoudig te ontruimen zijn?

Harry Lip, adviseur veiligheid en hoofd-BHV bij het Meander Medisch Centrum, genomineerd voor de Innovatieprijs Brandveiligheid 2012


Module 6

Blussen en beheersen van branden

 

Sprinklersystemen

 • Hoe werkt een sprinklersysteem?
 • Welke typen sprinklerinstallaties zijn er te onderscheiden? En wanneer kiest u voor een waternevelinstallatie?
 • In welke typen gebouwen is een sprinklersysteem noodzakelijk?
 • Aan welke normen moet een sprinklersysteem voldoen om een goede werking te garanderen?
 • Hoe vindt het ontwerp, de installatie en het onderhoud van een sprinklersysteem plaats?
 • Hoe wordt het bluswater voor het sprinklersysteem aangevoerd?

Brandbeheersing en brandblussystemen

 • Waar en wanneer kan een nevel/ gasblusinstallatie worden ingezet? En over welke gekwalificeerde instructie moeten de verantwoordelijke medewerkers beschikken om het gas als blusmiddel te mogen gebruiken?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw detectie en gasblusinstallatie voldoet aan de actuele wet- en regelgeving?
 • Wat schrijft de norm NEN 2535 voor mbt de detectie in ruimtes met een gasblusinstallatie?
 • Hoe voldoet u aan de eisen van de brandweer en verzekeraar?

Rob Hartgerink, directeur van het Opleidingscentrum Brandveiligheid BV en voormalig directeur van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid, de aangewezen gesprekspartner van beslissers en beleidsmakers op het gebied van brandveiligheid

Voorzieningen voor rook- en warmteafvoer

 • Wat is rook- en warmtebeheersing?
 • Hoe kan een rook- en warmteafvoerinstallatie ervoor zorgen dat medewerkers en bezoekers bij brand een compartiment veilig kunnen ontvluchten?
 • Vindt de afvoer van rook en warmte plaats door middel van natuurlijke afvoereenheden (rookluiken) of mechanische rookventilatoren?
 • Hoe komt u tot oplossingen gebaseerd op het principe van gelijkwaardigheid voor speciale situaties die enigszins afwijken van de uitgangspunten van het Bouwbesluit?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen

Evaluatie en afsluiting

Uw docenten:

 

 • Ruud van Herpen
  Ruud is civieltechnisch ingenieur en werkzaam als Fellow Fire Safety Engineering bij de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast is hij technisch directeur en senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, die corporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, architecten en overheden adviseert over het creëren van duurzame gebouwen waarin medewerkers veilig kunnen werken. Tevens is hij bestuursvoorzitter van de vereniging van brandveiligheid-adviseurs VVBA en bestuurslid van the Institution of Fire Engineers IFE.

 • Willem van Oppen
  Willem is adviseur Conformiteitschema’s bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, een toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert op het terrein van veiligheid. Hij studeerde Recht aan de Universiteit van Leiden en Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool van Utrecht. Willem is ontwikkelaar en beheerder van het landelijke Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken om in de bouw en gebruikersfase brandveiligheid in een bouwwerk te bevorderen.

 • Gerrit Hagen
  Gerrit is directeur van (Brand-)Veiligheid & Opleidingen. Hij is als Hoger Veiligheidskundige gespecialiseerd in (brand)veiligheid, in het bijzonder ten aanzien van brandveiligheidszorg/ brandpreventie, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als directeur van Arboforum, (brand)veiligheidsadviseur bij het Veiligheidsinstituut en hoofd van het brandbeveiligingsadviesbureau van Philips Technische Bedrijven. Gerrit volgde de opleiding tot brandweerofficier aan het Instituut Fysieke Veiligheid en de opleiding tot Hoger Veiligheidskundige aan de HTS in Hilversum.

 • Björn Peters
  Björn is adviseur Brandveiligheid en Bouwtechnologie bij DGMR, een ingenieursbureau gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast is hij werkzaam als universitair docent Bouwfysica aan de Technische Universiteit Delft.

 • Paul de Graaf
  Paul is technisch directeur van de afdeling brandmeld- en inbraak beveiliging van R2B Inspecties BV, een inspectie-instelling dat door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RVA) geaccrediteerd is ombrandbeveiligingssystemen te inspecteren en te certificeren. Hij is actief in de normcommissie van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), het harmonisatieoverleg van de Vereniging van Inspectie-Instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB), het deskundigenpanel bij de Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de examencommissie (Certoplan).

 • Rob Hartgerink
  Rob is directeur van het Opleidingscentrum Brandveiligheid BV. Hiervoor was hij werkzaam als directeur  van de Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid (NOVB), de aangewezen gesprekspartner van beslissers en beleidsmakers op het gebied van brandveiligheid, en als directeur bij GTI, een trainings- en adviesbureau gespecialiseerd in brandveiligheid.

 • Erik Ablij
  Erik is beleidsmedewerker en adviseur brandveilig bouwen en gebruik bij Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, heeft 25 jaar ervaring op het terrein van brandveiligheid en is gespecialiseerd in wonen, zorg en brandveilig gebruik.

 • Marco Swart
  Marco is advocaat en eigenaar van Swart & Legal Advocaten en expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Hij produceert regelmatig over kwesties tegen verzekeraars, waaronder brandzaken.

 • Harry Lip
  Harry is adviseur veiligheid en hoofd-BHV bij het Meander Medisch Centrum. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als brandmeester bij de brandweer in de gemeente Soest. Hij is opgeleid tot middelbaar veiligheidskundige, adjunct hoofd brandmeester preventie, hoofd bedrijfshulpverlening en instructeur BHV.

 

Algemene informatie over de opleiding Fire Safety Manager

 

Data en locatie 2018

 10, 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2019
 
(Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
Marie Curiestraat 53
3846 BW Harderwijk
Tel.: 0341 - 43 34 22

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Veiligheidsfunctionarissen, bedrijfsbrandweerfunctionarissen, BHV coördinatoren, facility managers, gebouwbeheerders, hoofden technisch beheer, arbo deskundigen, arbeidshygiënisten, architecten, bouwprofessionals, adviseurs en juristen bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Brandweerkorpsen
 • Bouw- en Woningtoezichthouders
 • Verzekeraars
 • Ontwerpers
 • Bouwbedrijven
 • Adviesbureaus
 • Architectenbureaus

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Persoonlijk opleidingsadvies

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Fire Safety Manager online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Fire Safety Manager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Fire Safety Manager start op 10, 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2019 in Hoofdkantoor (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO) Harderwijk!

Opleiding Fire Safety Manager

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 10, 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2019
Beoordeling (4):
8,0 / 10
Locatie: Hoofdkantoor (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO) Harderwijk

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: