Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Voor professionals in het veiligheidsdomein

 • Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling
 • Grensoverschrijdend samenwerken in het veiligheidsdomein
 • Informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging
 • Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center
 • Incl. certificaat van deelname
 • Vierde editie: vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8

Gerichte aanpak van veiligheidsproblematiek

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie-uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 Bekijk het programma

 

Tijdens de cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen leert u:

 • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
 • Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking met uw veiligheidspartners
 • Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie-uitwisseling
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
 • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
 • Hoe u uw informatie goed beveiligd

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het uitwisselen van informatie in uw organisatie en met uw veiligheidspartners
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Zorg dat u op de hoogte bent van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nieuwe Wet op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten! Meld u nu aan!

Programma Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Informatie gestuurd werken

Introductie en kennismaking

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

Intelligence in het veiligheidsdomein

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op veiligheid?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet uw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Mariëlle den Hengst, lector Intelligence aan de Politieacademie en voormalig manager programma Intelligence bij de Nationale Politie, begeleidt partners in het veiligheidsdomein op het terrein van intelligence

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door de Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Wat betekent de opkomst van de RIEC's in de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Welke rol speelt het RIEC bij de uitwisseling van informatie?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aapak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit


Module 2

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling 

Wet- en regelgeving voor informatie-uitwisseling met veiligheidspartners

 • Welke informatie heeft u nodig? Welke bronnen wilt u raadplegen? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? Welke informatie mag u opvragen? En hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (WIVD), de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor over informatie uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Wat is privacy? Wat zijn persoonsgegevens? En wanneer is privacy wet- en regelgeving van toepassing?
 • Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) moet een verstrekking voldoen?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Welke dilemma's en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke grenzen hanteert u bij het uitwisselen van informatie?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen van informatie en voorkomt u dat deze worden overschreden?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jan Janse, sectorhoofd Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Module 3

Informatie-uitwisseling in een netwerk 

Informatie-uitwisseling in een veiligheidsnetwerk

 • Hoe wisselt u informatie uit in een veiligheidsnetwerk?
 • Met welke (on)mogelijkheden heeft u te maken bij informatie uitwisseling in een veiligheidsnetwerk? En hoe gaat u daarmee om?
 • Op welke manier kunt u informatie uitwisseling tussen veiligheidspartners vereenvoudigen?

Robert van Brake, directeur van C3 Group, maakt complexe samenwerking succesvol met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning

Luc Hoogstraten, senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Montfoort en IJsselstein

Samenwerking in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente HoogeveenPraktijkcase: Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)teozicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Module 4

Big Data toepassingen

Big Data en de aanpak in het veiligheidsdomein

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Hoe en waar dragen technologische innovaties bij aan het slim organiseren van een veilige samenleving?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat betekent deze Big Data revolutie voor het veiligheidsdomein?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data?
 • Welke dilemma's doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden uit de Verenigde Staten en Europa?

 

Het verzamelen, veredelen, analyseren en verrijken van Big Data

  • Welke data heeft u nodig voor de oplossing van uw veiligheidsvraagstuk?
  • Hoe verzamelt u de juiste data voor de realisatie van uw veiligheidsopgave?
  • Op welke manier veredelt en analyseert u de verkregen data?
  • Hoe kunt u data ontsluiten en betekenis geven?
  • Welke mogelijkheden heeft u om data te verrijken?
  • Wat levert de koppeling van grote hoeveelheden data en geavanceerde modellen op ten aanzien van het voorspellen van mogelijke (toekomstige) veiligheidsrisico's?
  • Hoe kunt u verbanden en trends herkennen?

Freek Bomhof, onderzoeker bij TNO, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij de toepassing van Big Data voor de oplossing van veiligheidsvraagstukken

 

Het visualiseren van Big Data

   • Hoe kan visualisatie u helpen bij de interpretatie van data?
   • Hoe maakt u met de visualisatie van Big Data strategische besluitvorming mogelijk?
   • Op welke manier visualiseert u relevante bevindingen in een collectie van data?
   • Hoe houdt u hierbij rekening met specifieke eigenschappen van data en de verbanden tussen die data?
   • Wat zijn geschikte methoden om data te visualiseren?

Jan Willem Tulp, data experience designer, ondersteunt overheden en bedrijven bij het visualiseren van data


Module 5

Informatie-uitwisseling en informatiebeveiliging

Beveiliging van informatie

    • Wat betekent informatie voor uw organisatie? En welke risico's loopt uw organisatie met betrekking tot informatie?
    • Wat is informatiebeveiliging? En waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie de informatiebeveiliging op orde heeft?
    • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging?
    • Aan welke wettelijke eisen moet uw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?
    • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot de beveiliging van  informatie? En wie is er verantwoordelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke data en vertrouwelijke informatie?

Hub Gerats, corporate information security offi cer bij Fontys Hogescholen en partner bij Image ICT, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging

Praktijkcase: Integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek door het Veiligheidshuis

 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijnsinstellingen samen onder één dak?
 • Hoe ontwikkelt u een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van compleze meervoudige problematiek?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie?

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek


Excursie: Informatie-uitwisseling in de praktijk

Het analyseren en interpreteren van informatie in het Real Time Intelligence Center              

 • Wat is het doel van het Real Time Intelligence Center?
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Welke openbare en gesloten informatiebronnen worden geraadpleegd?
 • Welke (aanvullende) informatie is voor u en uw veiligheidspartners van toegevoegde waarde?

Gert de Mooij,  operationeel expert intelligence bij het Real Time Intelligence Centre van de politie Haaglanden, zorgt 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten

Publiek-private samenwerking en informatie-uitwisseling

 • Wat kan worden verstaan onder publiek-private samenwerking?
 • Hoe komt het tot publiek-private samenwerking?
 • Welke informatie kan wel en welke informatie kan niet met private partners worden gedeeld?
 • Wat zijn mogelijke risico's bij publiek-private samenwerking? En hoe gaat u hiermee om?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

Uw docenten:

 

 • Mark Albers
  Mark is adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen. Hij is gespecialiseerd in het stimuleren en organiseren van samenwerking in het veiligheidsdomein en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking. Hij heeft in verschillende functies gewerkt bij de politie en andere veiligheidsdiensten.

 • Mariëlle den Hengst
  Mariëlle is lector Intelligence aan de Politieacademie en docent op de Technische Universiteit Delft. Hiervoor was ze ondermeer werkzaam als manager programma Intelligence bij de Nationale Politie en als onderzoeker bij TNO. Ze studeerde en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op het thema Informatica.

 • Jan Janse
  Jan is districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid Rotterdam Zuid-Holland-Zuid. Hij studeerde Bedrijfskunde en Recht aan de Open Universiteit Nederland. Jan heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.
 • Robert van Brakel
  Robert is directeur van C3 Group waar hij complexe samenwerkingen succesvol maakt met slimme communicatieprocessen en gemakkelijke ICT ondersteuning.
 • Luc Hoogstraten
  Luc is senior adviseur veiligheid bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker veiligheid bij de gemeenten Monftfoort en Ijsselstein.
 • Ino Kalker
  Ino is bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Rampenbestrijding en Crisisbeheersing aan de Haagse Hogeschool. Hij studeerde aan de Politieacademie en volgde Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Hij heeft hiervoor in verschillende functies gewerkt bij de Politie, onder andere als projectleider Veiligheidshuis. 
 • Debbie Bruijn
  Debbie is hoofd beleid bij de gemeente Wierden Hiervoor was zij in verschillende functies werkzaam bij de politie en was zij projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen. Debbie studeerde Bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Besturen van Veiligheid aan Technische Universiteit Delft.
 • Freek Bomhof
  Freek is adviseur bij TNO en verbonden aan het Big Data Value Center Almere, een fysieke omgeving om gestructureerd te experimenteren met big data oplossingen. Hij adviseert en begeleidt organisaties in de omgang met informatie.

 • Jan Willem Tulp
  Jan Willem is data experience designer waarbij hij overheden en bedrijven ondersteunt bij het visualiseren van data.

 • Hub Gerats
  Hub is zelfstandig adviseur informatiebeveiliging. Hij ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging.
 • Ton Slingerland
  Ton is projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland. Hiervoor was hij projectleider bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum waar hij zich bezighield met de ontwikkeling van de methodiek voor een Bestuurlijk-Criminaliteitsbeeld Analyse. Daarvoor vervulde hij meerdere functies bij de Veiligheidsregio en de Politie op het gebied van de versteviging van de kwaliteit en kwantiteit van informatie en de integrale opsporing.

 • Jacco Lievaart
  Jacco is programmamanager bij de omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Kees Zeebregts
  Kees is procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek.

Algemene informatie Cursus informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

 

Data en locatie modules

 • 2, 9, 30 oktober, 6 en 13 november 2018

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Datum en locatie excursie

 • 14 november 2018, Real Time Intelligence Center

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen heeft 39 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Sandra van der Burgt, opleidingscoördinator.

 

Tijdschema

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.00 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: analisten, informatiespecialisten, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Belastingdienst
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Regionale omgevingsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Toezichthouders
 • Advocatenbureaus
 • Forensische accountantsbureaus ’s
 • Recherchebureaus

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel. 040-2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Excursie over informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Verslag van de excursie naar het Real Time Intelligence Center in Den Haag en het Big Data Value Center in Almere

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseerde een excursie voor deelnemers aan de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, waarin een bezoek werd gebracht aan het Real Time Intelligence Center in Den Haag en het Big Data Value Center in Almere.

Real Time Intelligence Center

In de ochtend werd een bezoek gebracht aan het Real Time Intelligence Center in Den Haag. De rondleiding werd verzorgd door Gert de Mooij, operationeel expert intelligence bij het Real Time Intelligence Center en officier van dienst informatie. Het Real Time Intelligence Center voorziet de Nationale Politie en haar veiligheidspartners 24 uur per dag, zeven dagen per week van actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten. Door het raadplegen van openbare en gesloten informatiebronnen zorgt zij ervoor dat de politie en haar veiligheidspartners op straat op het juiste moment, op de juiste plaats over de juiste informatie beschikken. Het Real Time Intelligence Center wil op deze manier de veiligheid van de collega’s en burgers op straat vergroten, evenals de heterdaadkracht en de slagkracht.

Big Data Value Center

In de middag werd een bezoek gebracht aan het Big Data Value Center, een kenniscentrum gericht op de opslag, verwerking en distributie van big data. In het Big Data Value Center wordt geëxperimenteerd met big data oplossingen voor ondermeer veiligheidsvraagstukken. De presentatie op het Big Data Value Center werd verzorgd door Freek Bomhof, adviseur bij TNO. In zijn bijdrage ging Freek in op het oplossen van veiligheidsvraagstukken aan de hand van big data.

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is vele malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big data kan een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van veiligheidsproblemen. Om een compleet beeld te krijgen van potentiële veiligheidsrisico’s is een gedegen analyse vereist van de beschikbare data naar de aard en oorzaken van de veiligheidsproblematiek.

Meer weten?

Tijdens de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw veiligheidspartners.

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Informatie-uitwisseling in de veiligheidsketen start op 2, 9, 30 oktober, 6 en 13 en 14 november 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 2, 9, 30 oktober, 6 en 13 en 14 november 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met