Masterclasstour Openbare Orde en Veiligheid

 • In slechts één dag volledig op de hoogte van een thema naar keuze
 • Praktijkgericht door sprekers uit het werkveld
 • Bouw je eigen programma en kies alleen de thema’s die passen bij jouw uitdagingen
 • Wissel kennis en ervaring uit met partners die ook met jouw thema bezig zijn

In slechts 1 dag volledig op de hoogte van een OOV-thema naar keuze

 • 19 mei - 13 oktober 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Waarom deze masterclasstour?

Handhaving van de openbare orde en veiligheid is complex door de grote diversiteit aan thema’s. Er is niet binnen iedere organisatie tijd en ruimte om de focus te hebben op alle veiligheidsthema’s.

Met deze masterclasses bespaar je tijd én focus je op de uitdagingen in jouw praktijk. Kies uit 10 specifieke veiligheidsthema’s: na 1 dag ben je volledig op de hoogte. Ook wissel je kennis en ervaring uit met gelijkgestemden.

Welke thema's passen het beste bij jouw vraagstukken?

 

Wat maakt deze masterclasses uniek?

 • In slechts één dag volledig op de hoogte van een thema naar keuze
 • Praktijkgericht door sprekers uit het werkveld
 • Wissel kennis en ervaring uit met partners die ook met jouw thema bezig zijn
 • Bouw je eigen programma en kies alleen de thema’s die passen bij jouw uitdagingen (dagen van thema's staan vast. Kies zelf welke dagen je wilt volgen.)
 • Neem meerdere masterclasses af of schrijf je in met meerdere collega’s en ontvang een aantrekkelijke korting

Bouw je eigen programma

 • Bouw je eigen programma door de thema’s te kiezen die op dit moment bij jou of je collega(‘s) spelen.
 • Elke masterclass bestaat uit 1 dag waarin jij of je collega volledig wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen
 • Of je nu 1 of meerdere masterclasses wilt volgen of met meerdere collega’s naar 1 masterclass gaat, je bepaalt het helemaal zelf!

Toch liever een complete opleiding volgen?

In samenwerking met:

Masterclass 1:

Aanpak woonoverlast door middel van gedragsaanwijzing of door middel van sluiting van de woning

Tijdens de coronacrisis is woonoverlast in Nederland toegenomen en is buurtbemiddeling alleen maar moeilijker geworden. Geluidsoverlast, vervuilde woningen, verloederde of vervallen panden en overlast door drugshandel bedreigen het woongenot en vergroten het gevoel van onveiligheid. De aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, welzijnsinstellingen, politie, woningcorporaties en buurtbewoners. Hoe pak je dit aan?

Wet- en regelgeving woonoverlast en verloedering

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van woonoverlast?
 • Welke juridische instrumenten (bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) heb je tot jouw beschikking?
 • Hoe kun je met de Wet aanpak woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen geven aan overlastplegers?
 • Hoe kun je met de Wet Victoria overlastpanden sluiten?
 • Hoe pas je de Wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit woningen?
   

Jan Brouwer, Hoogleraar Algemene rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

Integrale aanpak van woonoverlast

 • Hoe voorkom en bestrijd je hardnekkige woonoverlast en bevorder je de veiligheid in jouw wijk?
 • Hoe grijp je in als de situatie stagneert?
 • Welke componenten zijn onmisbaar in een integraal beleid van woningoverlast?
 • Op welke wijze adviseer je de politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kun je bewoners betrekken bij de aanpak van overlast in jouw wijk?
   

Kris Renckens, Directeur veiligheid, Gemeente Antwerpen


Masterclass 2:

Polarisatie & radicalisering: herkennen, aanpakken en voorkomen

We hebben steeds vaker te maken met extremen en conflicten tussen burgers onderling, zoals de discussie rondom coronamaatregelen, zwartepietendiscussie, ‘gele hesjes’, extreemrechts, spanning over de komst van vluchtelingen, boerenprotest of klimaatactivisme. Deze verharding kan escaleren en uiteindelijk leiden tot vijandschap. Hoe voorkom je dat activisme uitmondt in extremisme?

Polarisatie en radicalisering herkennen

 • Wat is radicalisering precies? En wat is polarisatie?
 • In welke vormen manifesteren radicalisering en polarisatie zich in de samenleving?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, sociale ongelijkheid) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Welke ontwikkelingen in de samenleving en internationaal hebben hier invloed op?

Gert Jan Geling, Docent Integrale Veiligheidskunde, Haagse Hogeschool

Aanpakken van de voedingsbodem

 • Hoe stel je vast en voorkom je dat mensen radicaliseren?
 • Op welke manier kun je met preventie radicalisering voorkomen?
 • Om radicalisering te voorkomen kijk je naar de persoon zelf én zijn (maatschappelijke) omgeving, maar hoe doe je dit?

Voorkomen door samenwerking met (veiligheids)partners

 • Hoe leg je de verbinding tussen veiligheid, sociaal domein en onderwijs?
 • En hoe leg je duurzame verbindingen met bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie versterken?

Richard Franken, Directeur, Franken Security Solutions


Masterclass 3:

Mensenhandel signaleren en bestrijden

Het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel groeit jaarlijks. Het daadwerkelijke aantal slachtoffers ligt nog vele malen hoger. Het grootste deel van mensenhandel is niet in beeld omdat de pakkans klein is en slachtoffers zich vaak niet melden. Mensenhandel uit zich in tal van vormen en kan gaan om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. Hoe signaleer je mensenhandel en hoe bestrijd je dit?

Aanpak en omvang mensenhandel

 • Wat is mensenhandel en uitbuiting?
 • Hoe ziet mensenhandel in Nederland eruit?
 • Welke gevolgen heeft mensenhandel voor het slachtoffer?
 • Welke rol spelen gemeenten in de aanpak van mensenhandel?
   

Meldingsbereidheid

 • Welke signalen van mensenhandel kun je tegenkomen?
 • Hoe kun je de meldingsbereidheid vergroten?
 • Wanneer en waar moet je een melding van mensenhandel maken?
 • Welke ketenpartners kun je betrekken in de aanpak van mensenhandel?
 • Hoe kun je de meldingsbereidheid vergroten?

Joyce Huijding, Zorgcoördinator Mensenhandel, Gemeente Tilburg
Darija Kupers, Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel, Zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda 

 


Masterclass 4:

Huisvesting en integratie van arbeidsmigranten

De afgelopen jaren wordt steeds vaker een beroep gedaan op (tijdelijke) arbeidskrachten die voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa komen. Zij worden vaak uitgebuit en krijgen huisvesting in slechte of gevaarlijke panden. Hierdoor ontstaan onveilige situaties voor de arbeidsmigranten zelf en een onveilig gevoel voor inwoners in de omgeving. Hoe kun je de overlast en problematiek van arbeidsmigranten terugdringen? Om arbeidsmigranten op een goede manier mee te laten doen binnen de gemeente of provincie werken we op een integrale manier. Een programmatische aanpak waarbij we vanuit de drie invalshoeken; welzijn en samenleving, wonen en leefomgeving en economie en arbeidsmarkt, de basis op orde brengen en er voor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt waar hij kan.

Huisvesting en uitbuiting

 • Hoe ga je om met arbeidsmigranten binnen jouw gemeente?
 • Hoe voorkom je uitbuiting?
 • Waar moet arbeidsmigrantenhuisvesting aan voldoen?
 • Hoe pak je het systeem achter de arbeidsmigrant (bijv. uitzendbureaus en werkgevers die zich niet aan de regels houden) aan?

Samenwerking om goed samen te leven

 • Hoe laat je arbeidsmigranten onderdeel uitmaken van de samenleving?
 • Welke functionarissen binnen een gemeente zijn betrokken bij arbeidsmigranten en welke informatie kun je bij wie ophalen?
 • Wat kunnen woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen, kerken, bedrijven en vrijwilligersorganisaties betekenen?

Joep Janssen, Senior adviseur Economie en Ruimte, Seinpost Adviesbureau


Masterclass 5:

Overlast in de openbare ruimte bestrijden

Overlast en geweld door o.a. alcohol- en drugsgebruik of verwarde personen neemt steeds meer toe. Dit vindt vaak plaats bij evenementen, in horeca, in winkelcentra en in diverse (achterstands)wijken. Deze overlast zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij omwonenden. Hoe pak je samen met zorg- en veiligheidspartners de overlast binnen een bepaald gebied aan?

Overlast bestrijden

 • Hoe voorkom je onveilige situaties en overlast in de openbare ruimte?
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van overlast?
 • Hoe maak je onzichtbare problematiek zichtbaar?
 • Hoe kun je de informatiepositie van samenwerkingspartners gebruiken om overlast aan te pakken?

Nicole Nugteren, Adviseur openbare orde en veiligheid, MB-ALL

Samenwerken aan de aanpak van overlast

 • Hoe werk je met partners samen aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Wat kunnen andere stakeholders zoals woningcorporatie en wijkbewoners hierin betekenen?
 • Welke bevoegdheden hebben je verschillende samenwerkingspartners en wat mag je hierin van elkaar verwachten?
 • Hoe gaat de combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast in de praktijk?

Kees Zeebregts, Procesregisseur, Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond


Masterclass 6:

Omgaan met maatschappelijke onrust

Discussies verharden en tegenstellingen worden in de media uitvergroot. Denk hierbij aan actiegroepen zoals viruswaarheid, vluchtelingenproblematiek en rellende jongeren, maar ook bedreigingen van personen met een publieke taak. Het is belangrijk dat deze verharding de maatschappij niet ontwricht. Hoe kun je onrust vroegtijdig signaleren en aanpakken?

Aard van maatschappelijke onrust

 • Wat wordt er verstaan onder maatschappelijke onrust?
 • Wat is de voedingsbodem voor maatschappelijke onrust en wat zijn redenen voor verontwaardiging?
 • Wat zijn voorbeelden en scenario’s van maatschappelijke onrust?
 • Welke fasen van maatschappelijke spanningen zijn er? En hoe herken je deze fasen?
 • Maatschappelijke onrust, polarisering en radicalisering in tijden van corona

Vroegtijdig signaleren en de-escaleren

 • Hoe pak je maatschappelijke onrust aan?
 • Hoe herken je Early Warnings?
 • Welke rol spelen ‘crisismakelaars’ en hoe voorkom je escalatie? 
 • Hoe zet je bestuurlijk leiderschap, emotiemanagement en belangenmanagement in?
 • Hoe communiceer je in de verschillende fasen van maatschappelijke onrust?

Anneke van Hoek, Oprichter, Restorative Justice Nederland


Masterclass 7:

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Het afgelopen jaar is gebleken dat een crisis of ramp zich elk moment kan voordoen. Denk maar aan de overstroming in Limburg en de coronapandemie. Wil je tijdens een crisis adequaat optreden, dan moet je vooraf de maatregelen in kaart brengen die bij een crisis moeten worden genomen. Hoe doe je dit?

Aard van maatschappelijke onrust

 • Waarop dient jouw organisatie zich voor te bereiden?
 • Wanneer is er sprake van een (mini) crisis of een ramp?
 • Hoe maak je in de voorbereiding onderscheid tussen zeldzame rampen en veel voorkomende (mini) crises?
 • Hoe bereid je jouw organisatie voor op een reëel denkbare lokale of regionale (mini) crisis (zoals een bosbrand, hoogwater, explosie, gifwolk of een ongeval met gevaarlijke stoffen) waarmee je te maken kunt krijgen?

Veerkrachtige crisisbeheersing

 • Wat komt er op je af bij een crisis en hoe kun je hierop anticiperen?
 • Hoe neem je in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?
 • Hoe kun je bij een crisis snel over waardevolle informatie beschikken over het incident, de locatie en de slachtoffers?
 • Op welke manier bepaal je de aard, omvang en de impact van een crisis?
 • Hoe communiceer je consequent, eenduidig, volledig, duidelijk en betrouwbaar?

Menno van Duin, Lector crisisbeheersing, Instituut fysieke veiligheid


Masterclass 8

High impact crime (HIC)

Overvallen, straatroven, excessief geweld en woninginbraken zijn voorbeelden van High Impact Crime. Delicten die een grote en soms blijvende impact hebben op slachtoffers, hun directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Hoe kun je High Impact Crime vroegtijdig herkennen en lokaal aanpakken?

Aard van maatschappelijke onrust

 • Wat is High Impact Crime en welke verschijningsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Wie plegen High Impact Crime?
 • Wat zijn de gevolgen van High Impact Crime voor de slachtoffers en hun omgeving?
 • Waar vinden de woninginbraken, straatroven en overvallen veelal plaats? En welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Hoe breng je de lokale situatie samen goed in kaart en hoe bepaal je aard, omvang en ernst?
   

Gezamenlijk Plan van aanpak

 • Hoe kom je samen tot een effectieve en efficiënte aanpak van High Impact Crime?
 • Hoe kunnen lokale partijen (van woningbouw- en ondernemersvereniging tot buurtbewoners en welzijnswerk) je ondersteunen bij de aanpak van High Impact Crime?
 • Hoe kan je leren wat wel en wat niet werkt bij de aanpak van High Impact Crime en daarop de bestaande aanpak aanpassen?

Paul van Soomeren, Oprichter, DSP-groep


Masterclass 9

Weerbaar tegen cybercrime

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit neemt door de digitalisering van onze samenleving toe. Het is dan ook van essentieel belang om de samenleving weerbaar te maken. Hoe benader je ondernemers, ouderen, laaggeletterden of jongeren om hen weerbaar te maken tegen cybercriminaliteit?

Aard en omvang van cyberdelicten

 • Wat wordt er verstaan onder cybercrime en wat is het doel van criminelen bij cybercrime?
 • Wat is de aard en omvang van cybercrime?
 • Wat zijn veelvoorkomende voorbeelden van cyberdelicten?
 • Iedereen kan slachtoffer worden van cybercrime, maar welke doelgroepen lopen het meeste gevaar?

Digitale weerbaarheid

 • Hoe kun je (kwetsbare) doelgroepen weerbaar maken tegen cybercrime?
 • Welke preventieve maatregelen kun je als organisatie zelf nemen?
 • Hoe geef je bewoners en ondernemers handelingsperspectief om gevaren te onderkennen?
 • Hoe voorkom je cybercrime binnen jouw gemeente?
 • Wat zijn landelijke en regionale campagnes waarop je jouw lokale initiatieven kunt laten aansluiten?

Ben Kokkeler, Lector Digitalisering & Veiligheid, Avans Hogeschool
Drs. Roel de Beer, docent Cybersecurity, Avans Hogeschool


Masterclass 10

Milieucriminaliteit

Het aantal dumpingen van drugsafval is in eerste helft van 2021 met 64 procent gestegen. De productie van verboden gevaarlijke stoffen en het illegaal lozen van (drugs)afval zijn voorbeelden van milieucriminaliteit die zich kunnen voordoen. De effecten van milieucriminaliteit zijn niet altijd direct zichtbaar maar zorgen voor grote milieu- en economische schade. Hoe krijg je grip op milieucriminaliteit aangezien er een groot financieel gewin is voor criminelen?

Milieucriminaliteit in Nederland

 • Wat zijn de belangrijkste vormen van milieucriminaliteit (productie van verboden gevaarlijke stoffen en het illegaal lozen van afval) in Nederland?
 • Wat is de impact hiervan op onze leefomgeving (bodem, water en lucht)?
 • Wie maken zich schuldig aan milieucriminaliteit?
 • Wat is de relatie tussen milieucriminaliteit en georganiseerde misdaad?

Integrale aanpak

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Wat is strafbaar en wat niet? En wanneer is er sprake van een misdrijf?
 • Hoe bouw je een zaak op en stel je een dossier samen?
 • Hoe werk je regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Op welke manier werk je integraal samen met partners aan de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heb je tot jouw beschikking?

Frank Merkx, operationeel specialist C, Nationale Politie

Jouw docenten:

img-Jan Brouwer

Jan Brouwer
Hoogleraar Algemene rechtswetenschap, Rijksuniversiteit Groningen

img-Kris Renckens

Kris Renckens
Directeur veiligheid, Gemeente Antwerpen

img-Gert Jan Geling

Gert Jan Geling
Docent Integrale Veiligheidskunde, Haagse Hogeschool

img-Richard Franken

Richard Franken
Directeur, Franken Security Solutions

img-Joep Janssen

Joep Janssen
Senior adviseur Economie en Ruimte, Seinpost Adviesbureau

img-Kees Zeebregts

Kees Zeebregts
Procesregisseur, Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond

img-Anneke van Hoek

Anneke van Hoek
Oprichter, Restorative Justice Nederland

img-Menno van Duin

Menno van Duin
Lector crisisbeheersing, Instituut fysieke veiligheid

img-Paul van Soomeren

Paul van Soomeren
Oprichter, DSP-groep

img-Frank Merkx

Frank Merkx
Operationeel specialist C, Nationale Politie

img-Joyce Huijding

Joyce Huijding
Zorgcoördinator Mensenhandel, Gemeente Tilburg

img-Darija Kupers

Darija Kupers
Zorgcoördinator slachtoffers mensenhandel, Zorg- en veiligheidshuis Baronie Breda

img-Nicole Nugteren

Nicole Nugteren
Adviseur openbare orde en veiligheid, MB-ALL

img-Ben Kokkeler

Ben Kokkeler
Lector Digitalisering & Veiligheid, Avans Hogeschool

img-Drs. Roel de Beer

Drs. Roel de Beer
docent Cybersecurity, Avans Hogeschool

Voor wie?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid en/of sociaal domein bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Onderwijsinstellingen
 • Politie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP  Utrecht
tel: 030-2340088

 

Dag Datum Tijd Locatie
Aanpak woonoverlast door middel van gedragsaanwijzing of door middel van sluiting van de woning 19 mei 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Polarisatie & radicalisering: herkennen, aanpakken
(LET OP: Neem voor deelname aan deze masterclass contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

24 mei 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Mensenhandel signaleren en bestrijden 

(LET OP: Neem voor deelname aan deze masterclass contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

2 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Huisvesting van arbeidsmigranten
(LET OP: Neem voor deelname aan deze masterclass contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

9 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Overlast in de openbare ruimte 16 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Omgaan met maatschappelijke onrust 23 juni 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Crisisbeheersing en rampenbestrijding 22 september 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
High impact crime 27 september 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Weerbaar tegen cybercrime 6 oktober 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Milieucriminaliteit 13 oktober 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 699,00 (excl. btw) per module. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.
 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Bence Berki

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: bence.berki@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Veiligheid

Onze privacy-policy