Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

Complete opleiding tot veiligheidsregisseur in jouw gemeente

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoord op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Unieke praktijkcases (vuurwerkramp Enschede & schietdrama Alphen aan den Rijn)
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Wegens succes 11e editie! Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8!

Ook interessant voor jou:

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden op veiligheid

Met de totstandkoming van de Nationale Politie komt de regie op het lokaal veiligheidsbeleid meer en meer bij gemeenten te liggen. Een sleutelrol ligt bij je als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid. Jouw rol en verantwoordelijkheden als regisseur op het terrein van veiligheid nemen toe. Samen met jouw veiligheidspartners moet je komen tot een goed lokaal integraal veiligheidsbeleid.
Ben je goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

 

De regie ligt in jouw handen!

Om optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid.

 

Ontwikkel jezelf tot veiligheidsregisseur:

Na deze opleiding kun je:

 • Een lokaal integraal veiligheidsbeleid opstellen voor jouw gemeente
 • Invulling geven aan de gemeentelijke regierol op openbare orde en veiligheid
 • Integraal samenwerken met veiligheidspartners binnen de Veiligheidsregio, het Veiligheidshuis en het RIEC
 • Adviseren tijdens crisissituaties
 • Een veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Beleid uitdragen en verdedigen richting partners, media en burgers

Bekijk het programma

 

De opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid geeft jou:

 • Handvatten voor een integraal veiligheidsplan voor jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar je ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met jouw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

 Download de brochure (pdf)

 

Visie Marit Elders; over hoe je een integraal veiligheidsplan opstelt?

 

Speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma) managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

Programma van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Module 1

Openbare Orde en Veiligheid

Introductie en kennismaking

Marit Elders, zelfstandig veiligheidsadviseur en hoofddocent van de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Gemeenten en Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid?
 • Hoe ziet de functie van jou als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid eruit?
 • Welke verschillende rollen (adviseur, regisseur, crisismanager) heb jij?
 • Welke positie heb jij in de gemeentelijke organisatie?
 • Waarom wordt de rol van jou, als beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid steeds belangrijker?

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Regierol van de gemeente op veiligheid

 • Wat betekent de versteviging van de regierol op veiligheid voor jouw gemeente?
 • Hoe vult jouw gemeente haar regierol in op het terrein van veiligheid?
 • Tegen welke problemen loop je hierbij aan?
 • Wanneer pakt jouw gemeente de regierol goed op? Wat doe je dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe ga je daarmee om?
 • Versterking positie burgemeester door uitbreiding wettelijke bevoegdheden én verantwoordelijkheden: hoe geef je hier invulling aan?

Lokale politiek en veiligheidsbeleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers?

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, hoofddocent van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid


Module 2

De burgemeester en Openbare Orde en Veiligheid

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in Openbare Orde en Veiligheid

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van openbare orde en veiligheid?
 • Wat zijn de wettelijke bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

Advisering van de burgemeester op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

 • Hoe adviseer je jouw burgemeester over vraagstukken op het terrein van openbare orde en veiligheid?
 • Op welke manier verschaf je inzicht in veiligheidsrisico’s?
 • Hoe kun je voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, hoofddocent van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Praktijkcase: Het schietdrama in Alpen aan den Rijn

 • Hoe organiseer je de crisiscommunicatie bij een grootschalig incident?
 • Op welke wijze informeer je bewoners over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een grootschalig incident?
 • Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen, opinie maken of kritische vragen stellen?
 • Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek: wat krijgt voorrang?
 • Wat betekent de nasleep van een incident voor slachtoffers, nabestaanden, media én hulpverleners?

Bas Eenhoorn, voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama, uitgeroepen tot beste bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Integraal Veiligheidsbeleid

Effectief en efficiënt veiligheidsbeleid

 • Met welke veiligheidsrisico’s heeft jouw gemeente te maken?
 • En wat is de aard, omvang en impact van deze veiligheidsrisico’s?
 • Op welke manier bepaal je de meest aannemelijke veiligheidsrisico’s?
 • Onder welke omstandigheden kunnen deze veiligheidsrisico’s zich voordoen?
 • Wat is de kans op deze veiligheidsrisico’s? En wat is de (mogelijke) materiële en immateriële schade als gevolg daarvan?
 • Risico’s kennen kans en gevolg: hoe weeg je kleine kansen met grote gevolgen versus grote kansen met kleine gevolgen?
 • Hoe beoordeel je of er sprake is van aanvaardbare veiligheidsrisico’s?
 • Welke veiligheidsmaatregelen tref je om de kans op het ontstaan van veiligheidsrisico’s te beperken en de (mogelijke) schade te reduceren?
 • Wat is het gewenste risiconiveau?
 • Welke veiligheidsrisico’s accepteer je? En hoe kun je de restrisico’s verkleinen of op een aanvaardbaar niveau houden?

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Informatiepositie van de gemeente op Openbare Orde en Veiligheid

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid?
 • Op welke manier behoudt en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om veiligheidsproblematiek effectief aan te pakken?

Sturen van lokale veiligheidsnetwerken

 • Wat verwacht je van een lokaal veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet je een lokaal veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borg je dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kun je leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kun je samenwerking tussen partijen organiseren?

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen


Module 4

Samenwerking in regionale veiligheidsnetwerken

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis en de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor jouw gemeente bij de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Hoe werk je met justitiepartners en zorginstellingen samen onder één dak aan de aanpak van overlast en criminaliteit?
 • Het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek: wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van overlast en criminaliteit: hoe gaat dit in de praktijk?

Kees Zeebregts, docent op de opleiding Overlastcoördinator en procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie en de belastingdienst samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad

Praktijkcase: Samenwerken in de veiligheidsregio om crisissituaties te voorkomen en te bestrijden

 • Wat schrijft de Wet Veiligheidsregio’s voor over de bestuurlijke inbedding en de basisvereisten voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten?
 • Wat zijn de taken van een veiligheidsregio? Hoe ziet het bestuur eruit? En hoe loopt de besluitvorming?
 • Hoe werk je samen in de veiligheidsregio met hulpdiensten en crisispartners?
 • Hoe kom je gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen?
 • Op welke manier werk je bovenregionaal samen bij grensoverstijgende incidenten?

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen


Module 5

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Veerkrachtige crisisbeheersing

 • Ontwikkelingen van ramp naar crisis: wat komt er op je af?
 • Belangrijke uitgangspunten en patronen/regelmatigheden: hoe kun je hierop anticiperen?
 • Gewoon en bijzonder: wat gaat er vanzelf goed en wat niet?
 • Anticipatie en veerkracht: hoe pak je de crisis aan?
 • Zelfredzaamheid: hoe kun je zich zelf en anderen zo goed mogelijk voorbereiden op een crisis?
 • Pleidooi voor nuchterheid: mogelijkheden en beperkingen?

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie, docent op de cursus Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, en auteur van het boek ‘van rampen leren' en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises'

Praktijkcase: De Vuurwerkramp in Enschede

 • Hoe neem je de juiste beslissingen tijdens een crisissituatie?
 • Wat doe je bij een overvloed of een tekort aan informatie en beperkte opties?
 • Hoe leg je na afloop van de crisissituatie verantwoording af over de genomen besluiten?

Jan Mans, voormalig burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp en waarnemend burgemeester in de gemeente Moerdijk tijdens de nasleep van de brand bij Chemiepack Moerdijk

Jouw docenten:

 

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, hoofddocent van de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voormalig hoogleraar Crisisbeheersing
aan de Vrije Universiteit Amsterdam, expert op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding

Patrick van den Brink, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het gezamenlijke lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en
de Politieacademie, medeoprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, richt zich al bijna 25 jaar op kennisontwikkeling en professionalisering op het terrein van crisisbeheersing en publiceerde het boek ‘van rampen leren’

Bas Eenhoorn, voormalig burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn ten tijde van het schietdrama, uitgeroepen tot beste bestuurder van 2011, schreef het boek “Drie minuten… een persoonlijk relaas over het schietdrama in Alphen aan den Rijn”

Jan Mans, voormalig burgemeester van de gemeente Enschede ten tijde van de vuurwerkramp en waarnemend burgemeester
in de gemeente Moerdijk tijdens de nasleep van de brand bij Chemiepack Moerdijk

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Crisisbeheersing en Rampenbestrijding aan de Haagse Hogeschool

Debbie Bruijn, hoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen

Hugo Tempelman, specialist multidisciplinaire voorbereiding bij de Veiligheidsregio Flevoland, waar gemeenten, politie, brandweer en de GHOR samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crises en rampen

Kees Zeebregts, docent op de opleiding Overlastcoördinator en procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van overlast en criminaliteit

Algemene informatie over de opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

 

Data editie 2021

14 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 2021

Plaats

Meeting Plaza
Godebaldkwartier 357 
3511 DT Utrecht

Routebeschrijving

 

Tijdschema alle modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra)

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en leertraject met 10 online video trainingen. Daarnaast heb je toegang tot een online leeromgeving.

Combi-korting

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding én de Cursus Wet- en Regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid? In dit geval hebben wij een interessante combi-korting voor jou! Neem voor meer informatie over deze korting contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, tel: 040 - 2972 780.

 

Persoonlijk advies

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid online leeromgeving

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


 

Deze opleiding is reeds plaatsgevonden. Wil je op op de hoogte gehouden worden van de volgende editie die plaats zal vinden op 14 oktober, 4, 11, 18 en 25 november 2021, laat dan via onderstaand formulier jou gegegvens achter en wij houden jou van alle ontwikkelingen op de hoogte.

 

Houd mij op de hoogte

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 14 oktober, 4, 11, 18, 25 november 2021
Beoordeling (38):
8,0 / 10

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: