Opleiding Ketenregisseur Risicojeugd

De complete opleiding tot jeugdregisseur in uw gemeente

 • Leer van de inzichten van de risicojeugd experts
 • Integrale aanpak van risicojeugd
 • Met rondleiding in De Hunnerberg Nijmegen
 • 8e editie: wegens groot succes herhaald!
 • Incusief toekenning SKJ-punten

Integrale aanpak risicojeugd

Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij u als ketenregisseur risicojeugd. Samen met uw partners moet u komen tot een integrale aanpak van risicojongeren. Maar wat is de beste aanpak van deze probleemjongeren? En hoe gaat u de samenwerking tussen uw partners organiseren en regisseren? 

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis over de aanpak van probleemjongeren van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als ketenregisseur. 

 

Ontwikkel uzelf in 8 dagen tot ketenregisseur risicojeugd

Na deze opleiding kunt u:

 • Een lokaal jeugd- en veiligheidsnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol op jeugd en veiligheid
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie Expertisecentrum
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Bekijk het volledige programma

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Uw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Download de brochure (pdf)

 

Inclusief toekenning SKJ-punten!

Zoekt u na- of bijscholing die u kunt toevoegen aan uw (her)registratietraject? Bij deelname aan deze opleiding komt u hiervoor in aanmerking. Neem voor meer informatie over de opleidingen of de SKJ-punten contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 – 2 972 780

 

(oud)deelnemers over de opleiding Ketenregisseur Risicojeugd:

 • Pieter van de Laarschot, coördinator jeugd Politie Limburg-Zuid
  “Met veel organisaties zijn we betrokken bij de aanpak van en omgang met groepen jeugdigen. De opleiding ketenregisseur risicojeugd heeft mij voldoende handvaten geboden om te ontdekken wat de kwaliteiten en specialismen van de diverse partners zijn en deze organisaties zo met elkaar te verbinden, dat er symbiose ontstaat..”
 • Kim Ongena, netwerkcoördinator Jeugd gemeente Haarlem
  “Inspiratie, een helicopterview op ketenregie, praktijkvoorbeelden met theoretische onderbouwing, maar vooral ook netwerken dat is waarom ik koos voor de opleiding ketenregisseur risicojeugd.”
 • Karin Meulendijks, coördinator Jeugd Veiligheidskamer Noordwest Veluwe
  “De opleiding Ketenregisseur Risicojeugd heeft mij een paar machtig mooie tools meegegeven. Om te komen tot een prachtig werkbaar resultaat zijn macht, cultuur en context niet weg te denken!”

Programma van de opleiding Ketenregisseur Risicojeugd

Iedere moduledag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.De praktijkdag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 12.30 uur.

 

Module 1

Gemeenten en de aanpak van risicojongeren

Introductie en kennismaking

Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere en hoofddocent van de opleiding ketenregisseur risicojeugd, begeleidt jongeren en volwassenen bij hun ontwikkeling. 

 

Regierol van de gemeente: Voorkoming Escalatie

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regie voeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet u dat? 

Joost Vos , adviseur bij RONT Management Consultants en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie

 

Top X aanpak en het fenomeen nieuwe veelplegers

 • Wie zijn de nieuwe veelplegers en hoe pakt u ze aan in uw gemeente?
 • Wat werkt wel en wat niet?
 • Wat kunt u leren van Top X aanpakken elders in het land?

Henk Ferwerda, criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke, promoveerde op een onderzoek naar criminele carrières van jongeren en schreef verschillende boeken over criminele gewelddadige jeugdgroepen en nieuwe veelplegers.


Module 2

Regierol van de gemeente

Lokale driehoek en jeugd en veiligheid

 • Wat is de rol van de lokale driehoek op het terrein van jeugd en veiligheid?
 • Hoe werkt u in de lokale driehoek samen aan jeugd en veiligheid?
 • Wat is de rol van de gemeente, het openbaar ministerie en de politie?

Edward van de Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek Driehoeken: overleg en verhoudingen, over de samenwerking tussen gemeente, openbaar ministerie en politie.

 

Gemeenten en de sturing van veiligheid en politie

 • Wat betekent de versteviging van de regierol op veiligheid voor uw gemeente?
 • Versterking positie burgemeester door uitbreiding wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden?
 • Controlerende rol gemeenteraad door vaststelling lokaal integraal veiligheidsbeleid: wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van raadsleden rond veiligheidsbeleid?
 • Op welke wijze kunnen gemeenten sturing geven aan hun lokaal integraal veiligheidsbeleid en de politie?

Berry Link, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Geldrop-Mierlo

 

PRAKTIJKCASE: Gemeenten en de inzet van (jeugd)boa's

 • Hoe verkrijgt u zicht op de jeugdoverlast op straat?
 • Op welke manier voorkomt u jeugdoverlast met de inzet van (jeugd)boa’s?
 • Hoe gaat u schoolverzuim tegen onder jongeren?
 • Op welke manier verloopt de samenwerking met de politie?

Anton Bos, jeugdboa bij de gemeente Ede, richt zich op de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen.


Het complete programma handig in een overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Integrale aanpak van risicojongeren

Aanpak van problematische jeugdgroepen

 • Hoe brengt u problematische jeugdgroepen in beeld?
 • Op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op? En wat is de samenstelling van jeugdgroepen?
 • Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de jeugdgroepen? En wat is de aard en omvang van recent delictgedrag?
 • Hoe komt u tot een prioritering in de driehoek en een gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen?
 • Wanneer zet u in op een groeps-, situatie- of persoonsgerichte aanpak?
 • Vastpakken en niet meer loslaten: hoe volgt u de voortgang van deze aanpak?

Thijs Vrijsen, adviseur jeugd bij de Politieacademie, ondersteunt, mobiliseert en activeert politie eenheden bij de aanpak van jeugdproblematiek.

Paul Giesen, beleidsmedewerker Jeugd bij de Nationale Politie eenheid Oost-Brabant

Dwingende groepsculturen

 • Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen?
 • Welke schade berokkenen dwingende groepen aan jongeren en hun omgeving?
 • Hoe herkent u dwingende groepsculturen?
 • Op welke manier voorkomt u dat u de grip kwijt raakt op deze jongeren?

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende (religieuze) groepsculturen.
Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, verricht onderzoek naar dwingende (religieuze) groepsculturen.

 

Informatie uitwisseling in de jeugd- en veiligheidsketen

 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke jeugd- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling


Module 4

Samenwerken in de jeugd- en veiligheidsketen

Sturen van jeugd- en veiligheidsnetwerken

 • Wat verwacht u van een lokaal jeugd- en veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een lokaal jeugd- en veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding Overlastcoördinator, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de aanpak van problematische jeugdgroepen.
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.

 

PRAKTIJKCASE: Het Veiligheidshuis en de aanpak van risicojongeren

 • Wat kan het Veiligheidshuis betekenen voor uw gemeente bij de
 • aanpak van risicojongeren?
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen onder één dak aan de aanpak van risicojongeren?
 • Op welke manier kan het Veiligheidshuis uw gemeente ondersteunen bij het ontwikkelen van een integrale persoonsgerichte aanpak van
 • risicojongeren met complexe meervoudige problematiek?
 • Hoe wordt de verbinding gelegd met ZSM, Veilig Thuis, Centra voor Jeugd en Gezin, Zorg- en Adviesteams en Sociale Wijkteams?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie? 

Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, openbaar ministerie en zorg- en welzijnsinstellingen samenwerken aan de aanpak van risicojongeren 

 

PRAKTIJKCASE: Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum en de aanpak van jeugdgroepen actief in de georganiseerde misdaad

 • Jeugdgroepen actief in de georganiseerde misdaad trekken zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor u en uw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC uw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van jeugdgroepen actief in de georganiseerde misdaad?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad.


Module 5

Alternatieve aanpak van onverbeterlijke jeugdgroepen

Integrale aanpak van onaantastbare criminele jongeren

 • Weet waarmee u te maken heeft: hoe komt u tot een grondige analyse van de jeugdgroep?
 • Hoe brengt u de frontlinie in positie en slaat u een brug tussen de politie en het jongerenwerk?
 • Hoe laat u met een ‘schouder aan schouder aanpak’ zien dat het menens is?

Mischa Lemaire, jeugd en jongerenwerker en bestuurslid van het Netwerk
Amsterdamse Helden met rolmoddelen voor jongeren

 

PRAKTIJKCASE: De aanpak van onveiligheid in de wijk

 • Op welke manier pakt u veiligheidsproblemen in uw wijk aan?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in uw wijk?
 • Op welke manier kunt u de samenwerking tussen partijen in uw wijk organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseert u politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kunt u bewoners betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in uw wijk?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken in Rotterdam.


Module 6

Integrale aanpak van radicaliserende jongeren

Radicalisering van jongeren

 • Wat zijn de kenmerken van radicalisering van jongeren?
 • Waarom radicaliseren jongeren?
 • Hoe kan radicalisering onder jongeren worden tegengegaan?

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie.

 

Voedingsbodem voor radicalisering

 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van bewoners worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

Judith Goldberg, zelfstandig organisatieadviseur en gespecialiseerd in het organiseren van complexe (zorg en veiligheid) netwerken


Module 7

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

Michiel Holtackers, criminoloog, docent aan de politieacademie en voormalig lid van de Tweede Kamer, traint jeugd- en veiligheidsprofessionals in het adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

 

PRAKTIJKCASE: Gezinsdrama

 • Op welke wijze informeert u bewoners over de oorsprong, omvang en de gevolgen van een (mini) crisis?
 • Wat is de rol van de media? Is dat informatie delen, opinie maken of kritische vragen stellen?
 • Communiceren versus strafrechtelijk opsporingsonderzoek: wat krijgt voorrang?
 • Wat betekent de nasleep van een (mini) crisis voor slachtoffers, nabestaanden, media én hulpverleners?

Ger Huijer, plaatsvervangend districtschef bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland en mede auteur van het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’.


Praktijkdag - De Hunnerberg

Rondleiding door de Hunnerberg

 • Hoe worden jongeren voorbereid op hun terugkeer in de samenleving?
 • Welke rol speelt opvoeding, onderwijs en behandeling hierin?
 • Hoe worden jongeren begeleid binnen en buiten de jeugdinrichting?

Anne Reijnen, adviseur bij De Hunnerberg, justitiële jeugdinrichting waar opvoeding, onderwijs en behandeling centraal staan.

 

Uw docenten:

 

 • Loesan Peters, initiatiefnemer van Animi Vivere en hoofddocent van de opleiding ketenregisseur risicojeugd, begeleidt jongeren en volwassenen bij hun ontwikkeling.
 • Henk Ferwerda, criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke, promoveerde op een onderzoek naar criminele carrières van jongeren en schreef verschillende boeken over criminele gewelddadige jeugdgroepen en nieuwe veelplegers.
 • Edward van de Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de  politieacademie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek Driehoeken: overleg en verhoudingen, over de samenwerking tussen gemeente, openbaar ministerie en politie.
 • Berry Link, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente Geldrop-Mierlo.
 • Anton Bos, jeugdboa bij de gemeente Ede, richt zich op de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen.
 • Thijs Vrijsen, adviseur jeugd bij de Politieacademie, ondersteunt, mobiliseert en activeert politie eenheden bij de aanpak van jeugdproblematiek.
 • Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende (religieuze) groepsculturen.
 • Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, verricht onderzoek naar dwingende (religieuze) groepsculturen.
 • Debbie Bruijn, voormalig regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en docent op de opleiding Overlastcoördinator, ondersteunt en adviseert gemeenten bij de aanpak van problematische jeugdgroepen.
 • Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool.
 • Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde misdaad.
 • Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de veiligheid in een van de probleemwijken in Rotterdam.
 • Michiel Holtackers, criminoloog, docent aan de politieacademie en voormalig lid van de Tweede Kamer, traint jeugd- en veiligheidsprofessionals in het adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Ger Huijer, plaatsvervangend districtschef bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland en mede auteur van het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’.
 • Anne Reijnen, adviseur bij De Hunnerberg, justitiële jeugdinrichting waar opvoeding, onderwijs en behandeling centraal staan. 

Algemene informatie over de opleiding Ketenregisseur Risicojeugd

 

 

Data en locatie 2018

  10, 17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari en 7 maart 2019
 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving
   
 

Data en locatie excursie

 

8 maart 2019

De Hunnerberg
Berg en Dalseweg 287
Nijmegen
Tel. 088 - 074 16 00

 

Tijdschema modules

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluting van de module

 

Tijdscheme praktijkdag

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Aanvang programma
10.30 uur - Rondleiding
12.30 uur - Afsluiting van de praktijkdag

 

Uw investering

Uw investering voor deze 7-daagse opleiding en excursie bedraagt € 3.999,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Voor wie?

Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen jeugd en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Zorg- en Advies teams
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Bureaus Halt
 • Jeugdreclassering
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • GGZ-instellingen
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Stichtingen op het gebied van jeugdzorg

 

Meer informatie

Persoonlijk Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Tel. 040-2 972 780

Verantwoordelijk voor het programma

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Jeugd en Veiligheid

Annemiek Hendrix
Sr. Project Coördinator


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Ketenregisseur Risicojeugd online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Terugblik opleiding Ketenzorg Risicojeugd

Op bezoek bij TNO Management Consultants

 

Verslag van de terugkomdag voor deelnemers van de opleiding Ketenregisseur Risicojeugd

Op dinsdag 24 juni 2014 organiseerde het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in samenwerking met TNO Management Consultants een terugkomdag voor (oud)deelnemers aan de eerste, tweede en derde editie van de opleiding ketenregisseur risicojeugd. De terugkomdag vond plaats in Apeldoorn op het kantoor van TNO Management Consultants. Op de terugkomdag konden de (oud)deelnemers elkaar weer ontmoeten om opgedane kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

 

Grensoverschrijdend samenwerken in de jeugdketen

De terugkomdag werd verzorgd door Joost Vos, adviseur bij TNO Management Consultants en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek. Joost Vos verzorgde een bijdrage over grensoverschrijdend samenwerken in de jeugdketen. In zijn presentatie ging hij in op het creëren van een sluitend netwerk van partners voor de jeugdzorg (zorginstellingen, onderwijs, sociale wijkteams, ZAT-teams, Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Veiligheidshuis, Centrum voor Jeugd en Gezin).

Het uitgangspunt van zijn bijdrage was op welke manier goede samenwerkingsrelaties tussen lokale en eerstelijnsvoorzieningen en regionale voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast ging Joost in op professioneel werken in de jeugdzorg: hoe kan een professional omgaan met dilemma’s in de uitvoering? Joost maakte in zijn bijdrage onderscheid tussen beleidsregie (bestuur), procesregie (coördinatie), professionele regie (professional) en zelfregie (burger).

 

Casusregie in de jeugdzorg

Tot slot zijn de deelnemers op de terugkomdag aan de slag gegaan met een tweetal taaie casussen uit de jeugdzorg. Beide casussen kenmerkten zich door complexe meervoudige problematiek waarbij niet alle informatie voorhanden was om direct een goede afgewogen beslissing te nemen over een mogelijke oplossing van de problematiek.

 

Meer weten?

Tijdens de opleiding ketenregisseur risicojeugd leert u hoe u, in samenwerking met uw ketenpartners, komt tot een integrale persoonsgerichte aanpak van risicojongeren.

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Ketenregisseur Risicojeugd inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Ketenregisseur Risicojeugd start op 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari en 7 maart 2019, Praktijkdag 8 maart 2019 in La Vie Utrecht!

brochure Ketenregisseur risicojeugd

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 10, 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari en 7 maart 2019, Praktijkdag 8 maart 2019
Beoordeling (19):
8,3 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: