Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Van uitsterfbeleid naar nieuw beleidskader

 • Hoe kan je het beste communiceren naar betrokkenen?
 • Intergreer 'Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsbeleid' in je organisatie
 • Krijg handvatten om woonbehoefte vastleggen in woonvisie en prestatieafspraken
 • Ondersteund door de online leeromgeving
 • Leer hoe je toezicht houdt op woonwagenlocaties en indien nodig handhaaft

Aan de slag met het nieuwe beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid?

In Nederland zijn er meer dan 8.000 standplaatsen verspreid over ruim 250 woonwagenlocaties. Het uitsterfbeleid van woonwagenlocaties is sinds juli 2018 niet meer toegestaan. Dit betekent dat gemeenten en woningcorporaties in overleg met woonwagenbewoners de woonbehoefte moeten inventariseren en vastleggen in een woonvisie en prestatieafspraken. Tijdens de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsbeleid leer je in 3 dagen de uitvoering hiervan te vertalen naar de praktijk.

 

Herken jij de volgende uitdagingen:

 • Hoe bevorder ik de samenwerking met woonwagenbewoners?
 • Op welke manier kan ik het beste communiceren naar betrokkenen?
 • Wat mag ik nu wel en wat juist niet n.a.v. het nieuwe beleid?

Bekijk het complete opleidingsprogramma 

 

Na deze praktische opleiding

 • Organiseer je op de juiste wijze huisvesting voor woonwagenbewoners
 • Kun je het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het Ministerie van Binnenlandse
 • Zaken en Koninkrijksrelaties inbedden in jouw organisatie
 • Vertaal je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale
 • Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens naar de praktijk
 • Inventariseer je de woonbehoefte en leg je dit vast in een woonvisie en prestatieafspraken
 • Heb je handvatten om op de juiste manier toezicht te houden en te handhaven indien nodig
 • Bevorder je de leefomgeving en maak je deze in samenwerking met de woonwagenbewoners veiliger

Download de brochure (pdf)

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor

Coördinatoren, beleidsmedewerkers, adviseurs, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Provincies
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Politie
 • Openbaar Ministerie

Programma van de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Iedere dag start om 09.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Beleidskader

In deze module krijg je antwoord op de vraag: Wat moet ik n.a.v. het nieuwe beleidskader doen zodat het passend is voor mijn gemeente, de prestatieafspraken met de woningcorporatie en de wensen van de bewoners?

 

Van uitsterfbeleid naar nieuw beleidskader

 • Wat schrijft het beleidskader ’Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’
 • Hoe kun je de uitkomsten van de rapporten van de Nationale Ombudsman en het College van de Rechten van de Mens vertalen naar de praktijk?
 • Wat is een goede definitie van woonwagenbewoner?
 • Op welke manier inventariseer je de woonbehoefte onder woonwagenbewoners?
 • Hoe zorg je voor geschikte huisvesting voor woonwagenbewoners?
 • Wat is het alternatief voor het gedateerde uitsterf- en afbouwbeleid?
 • Hoe creëer je een goede verhouding tussen huur- en koopstandplaatsen? Hoe kun je de standplaatsen verkopen aan de zittende huurders?

Jeroen Kemna, Projectmanager woonwagenzaken, Be Flex B.V.

 

Woonwagenbewoners

 • Hoe ziet de cultuur van woonwagenbewoners eruit?
 • Hoe treed je in contact met woonwagenbewoners?
 • Hoe laat je woonwagenbewoners participeren bij het opstellen van beleid?

Piet van Assendorp, Voorzitter, Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland en zelf woonwagenbewoner

 

Woonvisie en prestatieafspraken

 • Wat is benodigd voor de woonvisie?
 • Wat zijn de taken van de gemeente en woningcorporatie(s)?
 • Hoe kom je tot gewogen toewijzingsregels in relatie tot het afstammingsbeginsel?
 • Op welke manier kun je de woonwagenlocatie(s) overdragen aan corporatie(s)?

Jeroen Kemna, Projectmanager woonwagenzaken, Be Flex B.V.

 

Ketensamenwerking rond woonwagenlocaties

 • Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking?
 • Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor jouw organisatie en betrokken partners?
 • Hoe kun je de samenwerking tussen de betrokken partners organiseren en regisseren?

Frank van Summeren, Adviseur, RONT Management Consultants


 Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2 

Beheer en exploitatie

In deze module krijg je antwoord op de vraag: Hoe richt ik mijn domein in en welke privaat- en publiekrechtelijke aspecten komen daarbij kijken?

 

Aanleg en (her)inrichting woonwagenlocaties

 • Hoe kun je een bestaande woonwagenlocatie herinrichten?
 • Hoe kom je tot de aanleg van een nieuwe woonwagenlocatie?
 • Hoe kun je lokaal beheer en onderhoud organiseren? En hoe betrek je de bewoners hierbij?
 • Hoe ga je om met illegale in gebruik name van gemeentegronden en niet vergunde opstallen?
 • Hoe ga je om met het invullen van de omgevingsvergunning voor woonwagenlocaties?
 • Wat is het programma van eisen bij de aanschaf van huurwoonwagens?
 • Wat zijn de eisen voor brandveiligheid in relatie tot het Bouwbesluit?

Geert van Loosdrecht, Projectmanager woonwagenzaken, VL Projectbegeleiding & Beheer

 

Juridische aspecten

 • Hoe leg je afspraken tussen de gemeente, corporatie(s) enwoonwagenbewoners juridisch vast?
 • Welke onderdelen dienen te zijn opgenomen in een vaststellingsovereenkomst?
 • Waar moet je aan denken bij de verkoop van standplaatsen aan zittende huurders?
 • Wat dient er zoal in de koopovereenkomst te zijn opgenomen?
 • Welke werkzaamheden dienen te zijn verricht alvorens de verkoop van start kan gaan?
 • Wat is een huurafhankeliijk recht van opstal?

Murat Alkiliç, Algemeen jurist, Cojura

 

Rijker Verantwoorden over woonwagenlocaties

 • Hoe maak je de inzet zichtbaar (waarom, hoe en wat)?
 • En hoe verantwoord je de inzet naar partners, publiek en politiek?
 • Hoe draagt die verantwoording bij aan de werkwijze?
 • Op welke manier mobiliseer je stakeholders en middelen door rijker verantwoorden?
 • Hoe ga je praktisch aan de slag met rijker verantwoorden?

Frank van Summeren, Adviseur, RONT Management Consultants


 Module 3

Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid

In deze module krijg je antwoord op de vraag: Hoe betrek ik bewoners actief bij de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid? Na deze module kun je weerbaarder optreden en het vertrouwen in elkaar vergroten om de samenwerking te bevorderen.

 

Effectief samenwerken

 • Hoe win je het vertrouwen van woonwagenbewoners ten behoeve van de samenwerking?
 • Hoe zorg je voor een goede communicatie tussen lokale overheid, de woningcorporatie(s) en woonwagenbewoners?
 • Hoe betrek je woonwagenbewoners bij de besluitvorming?
 • Hoe creëer je draagvlak?
 • Hoe creëer je ruimte voor actieve, effectieve en constante betrokkenheid van woonwagenbewoners?
 • Welke maatregelen neem je om de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving (nu en in de toekomst) op niveau de houden en waar mogelijk te verbeteren?
 • Op welke manier bevorder je de economische groei op de woonwagenlocatie?

 

Toezicht en handhaving

 • Op welke manier houd je toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaf je indien nodig?
 • Wanneer is er sprake van (dreigende) escalatie van de problematiek?
 • Wat zijn de rollen, taken en bevoegdheden van betrokken stakeholders bij escalatie?

Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon Effectief invullen van jouw regierol

 

Effectief invullen van jouw regierol

 • Hoe vul je de regierol in?
 • Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je dan wel en wat niet?
 • Welke bevoegdheden heb je om invulling te geven aan jouw regierol?
 • Regievoeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet je dat?
 • Wat zijn handvatten voor een optimale invulling van de regierol? En hoe kun je deze toepassen?

Frank van Summeren, Adviseur, RONT Management Consultants

 

Docententeam 

hoofddocent:

Frank van Summeren, Adviseur, RONT Management Consultants. Frank deelt zijn kennis en ervaringen met als doel om van elkaar te leren en te komen tot een aanpak die werkt.

 

Jeroen Kemna, Projectmanager woonwagenzaken, Be Flex B.V. Jeroen adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra, arbeidsmigranten en krachtwijken. Hij heeft ervaring met meer dan 100 woonwagenlocaties.

 

Piet van Assendorp, Voorzitter, Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland. Deze vereniging informeert over de geschiedenis en cultuur van woonwagenbewoners met als doel dat woonwagenbewoners gelijk behandeld worden en gelijke kansen krijgen. Daarnaast is Piet zelf woonwagenbewoner.

 

Geert van Loosdrecht, Projectmanager woonwagenzaken, VLC Projectbegeleiding & Beheer. Geert heeft al 18 jaar ervaring met de (her)inrichting van woonwagenlocaties in de rol als projectleider nieuwbouw/herinrichting en technisch adviseur.

 

Murat Alkiliç, Algemeen jurist, Cojura. Murat is al 15 jaar gespecialiseerd in woonwagenzaken op juridisch vlak.

 

Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon. Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners.

 

Algemene informatie over de opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid

Data en locatie

8, 15 en 22 september 2020

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module 

 

Je investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2972780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Nieuw beleidskader woonwagen- en standplaatsenbeleid start op 8, 15 en 22 september 2020 in La Vie Utrecht !

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 8, 15 en 22 september 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780