Opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Waarborg de veiligheid in uw onderwijsinstelling

Deze opleiding leert u:

 • Welke mogelijke veiligheidsrisico’s uw onderwijsinstelling loopt
 • Op welke manier u de veiligheid op uw school in kaart brengt
 • Hoe u potentiële dreigingen en kwetsbaarheden beoordeelt
 • Ook aandacht voor: Brandveiligheid school, radicalisering onderwijs en informatiebeveiliging in het onderwijs
 • Inclusief: excursie naar de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Voorkom veiligheidsincidenten in uw onderwijsinstelling

Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen is uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de veiligheid van uw leerlingen en medewerkers. Hoe voorkomt u dat zij in een gevaarlijke situatie terechtkomen en slachtoffer worden van veiligheidsrisico’s?

 

De opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs leert u:

 • Welke mogelijke veiligheidsrisico’s uw onderwijsinstelling loopt
 • Op welke manier u de veiligheid op uw school in kaart brengt
 • Hoe u potentiële dreigingen en kwetsbaarheden beoordeelt
 • Welke veiligheidsmaatregelen u kunt treffen om veiligheidsrisico’s te voorkomen dan wel te beperken
 • Hoe u adequaat kunt reageren wanneer er zich toch een incident voordoet in uw onderwijsinstelling

Bekijk het programma

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een plan van aanpak om veiligheidsrisico’s in uw onderwijsinstelling te voorkomen dan wel te beperken
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen uit verschillende disciplines
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct op uw eigen school aan de slag kunt met de veiligheid
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Het certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

 

Inclusief Excursie!

De opleiding veiligheidscoordinator in het Onderwijs organiseert deze editie een excursie naar de Avans Hogeschool. Ervaar de veiligheid in het onderwijs in praktijk!

Visie Arjan van Dijk; waarom veiligheid binnen een onderwijsinstelling nu zo belangrijk is?

Visie Emile Kolthoff; hoe kan integriteitsbeleid in een onderwijsinstelling verankerd worden?

Programma van de opleiding Veiligheidscoördinator in het Onderwijs

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Veiligheid in het onderwijs

Veiligheid in uw onderwijsinstelling

 • Welke rol speelt veiligheid in uw onderwijsinstelling?
 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid in uw onderwijsinstelling gewaarborgd is?
 • Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid in uw onderwijsinstelling?
 • Welke veiligheidsrisico’s loopt uw onderwijsinstelling?
 • Hoe verkrijgt u overzicht over al deze soorten veiligheidsrisico’s?

Risicomanagement in het onderwijs

 • Wat is risicomanagement en waarvoor dient het?
 • Waarom wordt risicomanagement steeds belangrijker?
 • Hoe komt u tot een risicostrategie voor uw onderwijsinstelling?
 • Op welke manier brengt u de aanwezige veiligheidsrisico’s in uw onderwijsinstelling in kaart?
 • Hoe beoordeelt u potentiële dreigingen en kwetsbaarheden?
 • Welke veiligheidsmaatregelen heeft u al getroffen om veiligheidsrisico’s te reduceren?
 • Welke veiligheidsrisico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelenzijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde veiligheidsrisico’s?

Peter Schut, directeur van Octaaf Groep, kennisinstituut voor veiligheid, traint veiligheidsprofessionals in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.

Toegangsverlening en toegangsbeheer

 • Hoe organiseert u de toegangsverlening en toegangsbeheer in uw onderwijsinstelling?
 • Op welke plaatsen en onder welke omstandigheden mag u cameratoezicht toepassen?

Felix Olijslager, hoofddocent van de cursus Wetgeving & Security, heeft jarenlange ervaring opgedaan op het terrein van security bij de politie en het openbaar ministerie 


Module 2

Veiligheid op de werkvloer in het onderwijs

 

Veiligheid op de werkvloer in uw onderwijsinstelling

 • Hoe waarborgt u de veiligheid op de werkvloer in uw onderwijsinstelling?
 • Wat schrijft de Arbeidsomstandighedenwet voor over het waarborgen van een veilige werkomgeving?
 • Wat zijn de verplichtingen voor uw onderwijsinstelling als werkgever?

Het waarborgen van een veilige werkomgeving

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw onderwijsinstelling zorgt voor een goed arbobeleid?
 • Hoe ontwikkelt u arbobeleid voor uw onderwijsinstelling conform geldende wet- en regelgeving?
 • Op welke manier kan de arbodienst u en uw onderwijsinstelling ondersteunen bij de ontwikkeling van arbobeleid?
 • Hoe verankert u de zorg voor arbeidsomstandigheden systematisch in uw onderwijsinstelling?

Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Opstellen risicoprofiel: op welke manier brengt u de aanwezige veiligheidsrisico’s in de werkomstandigheden in uw onderwijsinstelling in kaart?
 • Het verkennen van scenario’s en mogelijke gevolgen: hoe beoordeelt u de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Het beschrijven van de veiligheidsrisico’s: wat gaat er fout? Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke voorzorgsmaatregelen zijn er al genomen?

Plan van aanpak om veiligheidsrisico’s te voorkomen en te beheersen

 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?
 • Welke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?
 • Hoe pakt u risicovolle situaties aan bij de bron?
 • Wat is de samenhang tussen technische, fysische, organisatorische en mensgebonden aspecten?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand)Veiligheid & Opleidingen, docent op de opleiding Safety Manager en voormalig directeur van Arboforum, begeleidt al 40 jaar werkgevers en werknemers bij het invoeren en uitvoeren van arbobeleid.

Praktijkcase: Bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving

 • Hoe kunt u de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers bevorderen?
 • Op welke manier kunt u met een persoonlijk ontwikkelingsplan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers positief beïnvloeden?

Frank Hielckert, zelfstandig adviseur HRM en betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsplan 'How are you? Stenden Hogeschool gezond aan het werk'


Module 3

Agressie en geweld in het onderwijs

 

Agressie en geweld in uw onderwijsinstelling

 • Wat kan worden verstaan onder agressie en geweld?
 • Welke verschijningsvormen van agressie en geweld doen zich voor? En wat is de impact hiervan op leerlingen, medewerkers en uw onderwijsinstelling?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw onderwijsinstelling agressie en geweld tegen leerlingen en uw medewerkers waar mogelijk voorkomt en beperkt?

Aanpak van agressie en geweld

 • Hoe komt u tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie en geweld tegen leerlingen en uw medewerkers?
 • Wie betrekt u bij het ontwikkelen van een plan van aanpak? En waarom?
 • Welke stappen neemt u bij de realisatie van het plan van aanpak?
 • Hoe ontdekt u waar, wanneer en waarom incidenten plaatsvinden? En hoe zorgt u ervoor dat er meer incidenten worden gemeld?
 • Welke trainingen kunnen medewerkers volgen die bij het uitoefenen van hun functie veel met agressie en geweld te maken hebben?
 • Op welke manier legt u verantwoording af over de voortgang van het plan van aanpak, genomen veiligheidsmaatregelen en bereikte resultaten?

Praktijkcase: Veilig Onderwijs

 • Hoe creëert u een veilige omgeving voor uw leerlingen en medewerkers?
 • Over welke voorzieningen (o.a. toegangscontrole en camerasysteem) moet uw onderwijsinstelling beschikken?
 • Hoe vergroot u de weerbaarheid van uw medewerkers?
 • Op welke manier traint u uw medewerkers in het voorkomen van en het omgaan met agressie en geweld?

Machiel van de Laar, adviseur bij KPC Groep, projectleider schoolveiligheid bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Integrale aanpak agressie en geweld, publiceerde in opdracht van het ministerie van OCW het rapport Als een ramp een school treft.

(Extreem) middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Hoe zien de middelen eruit? En waar herkent u ze aan?
 • Wat zijn de eigenschappen en de werking van de verschillende middelen?
 • Wat is het effect van het (gecombineerd) gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen?
 • Hoe signaleert u of een leerling onder invloed is van alcohol en/of drugs?
 • Op welke manier communiceert u met personen onder invloed?
 • Welke doorverwijsmogelijkheden zijn er?

Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en docent op de cursus Omgang met verwarde personen, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid.


Module 4

Radicalisering in het onderwijs

 

Radicalisering in uw onderwijsinstelling

 • Wat kan worden verstaan onder radicalisering?
 • Welke verschijningsvormen van radicalisering zijn er te onderscheiden?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers en de daders?
 • Wat is de aantrekkingskracht van een radicale (religieuze) groep op jongeren?
 • Hoe binden radicale (religieuze) groepen hun leden? Op welke manier komt iemand in een radicale (religieuze) groep terecht? En welke rekruteringstactieken worden hierbij toegepast?
 • Welke schade berokkenen radicale (religieuze) groepen aan slachtoffers en hun omgeving?
 • Welke vormen van misbruik zijn er te onderscheiden?
 • Waarom blijven slachtoffers lid van een radicale (religieuze) groep?

Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.

Signalering en preventie

 • Hoe herkent u signalen van radicalisering?
 • Wat kunt u doen om dit proces te stoppen?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van radicalisering te voorkomen?
 • Wat is de rol van uw onderwijsinstelling bij het signaleren van radicalisering onder uw leerlingen?
 • Hoe ziet het proces van radicalisering eruit en welke handvatten geeft dit uw onderwijsinstelling?
 • Waar kunt u signalen van radicalisering melden?
 • Welke preventieve activiteiten kunt u organiseren om de voedingsbodem voor radicalisering weg te nemen?

Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze)groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte

Predictive Profiling

 • Hoe kunt u met predictive profiling dreigende situaties vroegtijdig onderkennen?
 • Op welke manier kunt u predictive profiling inzetten?
 • Hoe kunt u inschatten of verdachte indicatoren een dreiging vormen?
 • Op welke manier kunt u adequaat reageren op een mogelijke dreiging?

Mark van den Wijngaard, manager bij Securitas, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt op het terrein van predictive profiling om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen

Crisismanagement en crisiscommunicatie

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw onderwijsinstelling zich voorbereid op een mogelijke crisis?
 • Wat komt er op u af bij een crisis? En hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Hoe neemt u in een kort tijdbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie?

Module 5

Integriteit in het onderwijs

 

Integriteit in uw onderwijsinstelling

 • Welke risico’s loopt uw onderwijsinstelling met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw onderwijsinstelling haar integriteitsbeleid op orde heeft?

Het signaleren, inventariseren en evalueren van kwetsbaarheden en risico’s

 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor in uw onderwijsinstelling?
 • Hoe brengt u risicovolle processen, kwetsbare functies en verleidingen binnen uw onderwijsinstelling in kaart en toetst u op de werking van integriteitsmaatregelen?
 • Hoe beoordeelt u potentiële risico’s en kwetsbaarheden?

Het opstellen van beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stelt u het integriteitsbeleid op voor uw onderwijsinstelling? En aan welke basisnormen moet het integriteitsbeleid van uw onderwijsinstelling voldoen?
 • Hoe verankert u het integriteitsbeleid binnen uw onderwijsinstelling en zorgt u voor voldoende draagvlak binnen de verschillende afdelingen?

Emile Kolthoff, lector Veiligheid en Recht bij het Expertisecentrum Veiligheid aan de Avans Hogeschool, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein.

Het verbeteren van het bewustzijn van uw medewerkers ten aanzien van integriteit

 • Hoe bevordert u de bewustwording van uw medewerkers ten aanzien van integriteitsrisico’s?
 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag, vergroot u de weerbaarheid tegen verleidingen en bevordert u het integer handelen bij uw medewerkers?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?

Paul Hulshof, criminoloog, adviseur bij KPMG en docent op de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit.


Module 6

Informatiebeveiliging in het onderwijs

 

Informatiebeveiliging scholen

 • Wat betekent informatie voor uw onderwijsinstelling? En welke veiligheidsrisico’s loopt uw onderwijsinstelling met betrekking tot informatie?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw onderwijsinstelling haar informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Aan welke wettelijke eisen moet uw onderwijsinstelling voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?
 • Wat is het doel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Computercriminaliteit? En wat houden beide wetten in voor u en uw onderwijsinstelling?

Beveiligen van informatie

 • Wat is informatiebeveiligingsbeleid en waarvoor dient het?
 • Hoe ontwikkelt u een informatiebeveiligingsbeleid voor uw onderwijsinstelling? En waar moet deze aan voldoen?
 • Wat staat er in richtlijnen en standaarden?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe zorgt u voor urgentiebesef bij de medewerkers van uw onderwijsinstelling?

Informatiebeveiliging school en het bevorderen van het beveiligingsbewustzijn

 • Op welke manier beïnvloedt u het persoonlijk gedrag en verbetert u het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers ten aanzien van het beschermen van informatie?
 • Hoe komt gedrag tot stand en wat is noodzakelijk om oude patronen te doorbreken?
 • Waarom mogen voorlichting en onderricht niet ontbreken?
 • Op welke wijze vergroot u het draagvlak voor het veranderingstraject naar een nieuwe beveiligingscultuur? En hoe laat u medewerkers meedenken over oplossingsrichtingen?

Hub Gerats, zelfstandig adviseur informatiebeveiliging, begeleidt en adviseert (semi)overheden en het bedrijfsleven bij informatiebeveiliging.


Module 7

Brandveiligheid scholen en onderwijs

 

Brandveiligheid in uw onderwijsinstelling

 • Wat is brandveiligheid? En waarom is het van het grootste belang dat de brandveiligheid van scholen op orde is?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moet uw onderwijsinstelling voldoen op het terrein van brandveiligheid?
 • Hoe zorgt u ervoor dat uw onderwijsinstelling voldoet aan de geldende wet- en regelgeving? En welke normen en instrumenten zijn hierbij van belang?

Voorkomen en bestrijden van brandgevaarlijke situaties

 • Op welke manier komt u tot een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen om de veiligheid van leerlingen en uw medewerkers te kunnen waarborgen en te voldoen aan geldende weten regelgeving?
 • Het opstellen van een bedrijfsnoodplan: over welke voorzieningen moet uw onderwijsinstelling beschikken voor als er toch een brand uitbreekt? En welke organisatorische maatregelen neemt uw onderwijsinstelling om goed voorbereid te zijn op calamiteiten?
 • Hoe organiseert u de bedrijfshulpverlening in uw onderwijsinstelling conform de arbowet?
 • Wat is het doel van een bedrijfshulpverleningsplan en aan welke criteria moet deze voldoen?
 • Hoe stelt u een ontruimingsplan op voor als uw onderwijsinstelling bij een brand moet worden ontruimd?

Gerrit Hagen, directeur van (Brand)Veiligheid & Opleidingen, docent op de cursus Brandveiligheid van gebouwen en de opleiding Fire Safety Manager, gespecialiseerd in brandveiligheidszorg, bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodplannen voor grote bedrijven en instellingen.

Praktijkcase: Het ontruimen van een onderwijsinstelling bij brand

 • Hoe kunt u adequaat reageren wanneer er zich een brand voordoet in uw onderwijsinstelling?
 • Op welke manier verloopt de alarmering bij een brand? Waar en bij wie moet een brand worden gemeld?
 • Hoe ziet de taak- en rolverdeling eruit wanneer een gebouw moet worden ontruimd?
 • Wie onderneemt actie tot ontruimen? En wie waarschuwt (indien nodig) de brandweer?
 • Op welke manier werkt u bij een brand samen met hulpdiensten?

Frank Wijnveld, directeur van Crowd Professionals en voormalig Security Manager bij het Philips Stadion, heeft jarenlange ervaring op het terrein van crowdmanagement


EXCURSIE AVANS HOGESCHOOL

 

Veiligheid in het onderwijs in de praktijk

 • Hoe is de veiligheid van leerlingen en medewerkers gewaarborgd in de Avans Hogeschool? En wat kunt u hiervan leren?
 • Op welke manier is bij de bouw van de vestiging van de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch rekening gehouden met potentiële veiligheidsrisico’s? En welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om deze risico’s te voorkomen dan wel te beperken?

Melani Boumans, strategisch adviseur veiligheid bij de Avans Hogeschool en docent op de cursus Crowdmanagement in de praktijk

Uw docenten:

 

 • Peter Schut, directeur van Octaaf Groep, kennisinstituut voor veiligheid, traint veiligheidsprofessionals in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving.
 • Mark van den Wijngaard, manager bij Securitas, internationaal toonaangevend veiligheidsbureau dat wereldwijd overheid en bedrijfsleven adviseert en begeleidt op het terrein van predictive profiling om bedreigende situaties in een vroegtijdig stadium te onderkennen.
 • Gerrit Hagen, directeur van (Brand)Veiligheid & Opleidingen, docent op de opleiding Safety Manager en voormalig directeur van Arboforum, begeleidt al 40 jaar werkgevers en werknemers bij het invoeren en uitvoeren van arbobeleid.
 • Sander Flight, zelfstandig adviseur en docent op de cursus Integrale aanpak agressie en geweld, trainde in het kader van Veilig Onderwijs docenten om beter om te gaan met agressie en geweld en begeleidt scholen al ruim 10 jaar bij de implementatie van systemen voor incidentregistratie.
 • Machiel van de Laar, adviseur bij KPC Groep, projectleider schoolveiligheid bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Integrale aanpak agressie en geweld, publiceerde in opdracht van het ministerie van OCW het rapport Als een ramp een school treft.
 • Harry Rienmeijer, directeur van Trafieq en docent op de cursus Omgang met verwarde personen, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid.
 • Frances Peters, coach bij Freechoice en docent op de cursus Inzicht in dwingende groepsculturen, gespecialiseerd in identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.
 • Arjan van Dijk, zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, docent op de opleiding ketenregisseur risicojeugd, gespecialiseerd in dwingende (religieuze) groepsculturen en voormalig lid van een religieuze sekte.
 • Emile Kolthoff, lector Veiligheid en Recht bij het Expertisecentrum Veiligheid aan de Avans Hogeschool, hoogleraar Criminologie aan de Open Universiteit en docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein.
 • Paul Hulshof, criminoloog, adviseur bij KPMG en docent op de cursus aanpak bedrijfscriminaliteit.
 • Hub Gerats, zelfstandig adviseur informatiebeveiliging, begeleidt en adviseert (semi)overheden en het bedrijfsleven bij informatiebeveiliging.

 

 

Algemene informatie over de opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs

 

Datum en plaats

 • 27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2018

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 • 23 november 2018 Excursie Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch

 

Tijdschema modules opleiding

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting module

 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Security managers
 • Safety managers
 • Facility managers
 • HRM managers
 • Arbo-coördinatoren

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Meer informatie?

Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Veiligheidscoördinator in het onderwijs start op 27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2018. Excursie: 23 november 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Opleiding Veiligheidscoordinator in het onderwijs

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 27 september, 4, 11 oktober, 1, 8, 15 en 22 november 2018. Excursie: 23 november 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

Aranea  BVO KPC Groep KPMG School & Veiligheid Securitas 

Relevant aanbod

10 Sep

Opleiding (Chief) Information Security Officer

Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie lekt steeds groter. De 6-daagse cursus Information Security Officer zorgt dat je goed voorbereid bent op een mogelijke datalek. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 Sep

Opleiding Afval/Grondstoffen management

Intensieve 5-daagse opleiding die je alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt geeft. Speciaal voor medewerkers van gemeenten en afvalbedrijven (HBO denk- en werkniveau). Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
24 Sep

Opleiding Safety Manager

In 6 volledige modules leg je moeiteloos verbanden tussen de strategische veiligheidsprocessen en krijgt je inzicht in organisatie- en veiligheidscultuur. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
1 Okt

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op jou afkomen. Actuele kennis is juist voor jou nu van belang! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
8 Okt

Opleiding Veiligheid van gebouwen

In deze opleiding leer je op een praktische wijze om de veiligheid van jouw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Hoe waarborg je de veiligheid van jouw gebouw voor de medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers? Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Daltonlaan Utrecht

Alle events