Regisseur multi probleemgezinnen

De regie ligt in uw handen!

 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot onze online leeromgeving, waar u ook na afloop contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname
 • Met verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • 2e editie: wegens succes herhaald!

Hulpverlening aan multi probleemgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk
komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien.

Doeltreffend plan van aanpak

Om tot een effectievere en efficiëntere aanpak van gezinnen met multiproblematiek te komen is een intensievere samenwerking nodig
tussen zorg en veiligheidspartners. Een sleutelrol ligt bij u als regisseur multi-probleemgezinnen. Samen met uw samenwerkingspartners  moet u komen tot één doeltreffend plan van aanpak voor alle individuele gezinsleden en het systeem als geheel.

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als regisseur multi-probleemgezinnen.

Bekijk het programma

Tijdens deze 4 daagse opleiding Regisseur multi probleemgezinnen leert u:

 • Hoe u de hulpverlening organiseert voor multi probleemgezinnen
 • Op welke manier u invulling geeft aan de regierol bij de aanpak van multi probleemgezinnen
 • Hoe u samenwerkt met partners binnen het Sociale Wijkteam, het Veiligheidshuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en Veilig Thuis
 • Op welke manier u de samenwerking tussen uw partners organiseert en regisseert
 • Hoe u stagnaties in de hulpverlening signaleert en doorbreekt
 • Op welke manier u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw partners

Download de brochure

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u  het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Programma van de opleiding Regisseur multi probleemgezinnen

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Multi probleemgezinnen

Introductie en kennismaking

Frans van Beuningen , adviseur bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoofddocent van de
opleiding regisseur multi probleemgezinnen, heeft jarenlange ervaring met de aanpak van multi problematiek bij de William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie

Multi probleemgezinnen

 • Wat kan worden verstaan onder multi problematiek?
 • Met welke complexe meervoudige problematiek hebben multi probleemgezinnen te maken?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van complexe meervoudige problematiek voor het gezin en haar omgeving?

Gemeenten en de hulpverlening aan multi probleemgezinnen

 • Welke hulpverlening is vereist om complexe meervoudige problematiek bij gezinnen te reduceren?
 • Op welke manier gaat u om met multi probleemgezinnen die hulpverlening weigeren?
 • Hoe kunt u dwangmiddelen en zorg combineren om een gedragsverandering af te dwingen bij een multi probleemgezin?
 • Hoe grijpt u in als de situatie stagneert en gezinsleden en/of hun omgeving gevaar lopen?

Henk Giebels, systeemtherapeut bij de Mutsaersstichting. richt zich op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen

Praktijkcase: Het Sociale Wijkteam en de hulpverlening aan multi-probleemgezinnen

 • Hoe signaleert u multi problematiek achter de voordeur in uw wijk?
 • Op welke manier brengt uw gemeente de zorg dicht bij huis tot stand?
 • Hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij de ondersteuning van een kwetsbaar gezin?


Paut Kromkamp , zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht en docent op de
opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling


Module 2

Regie voeren

Regierol van de gemeente: Voorkoming Escalatie

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regie voeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet u dat?

Joost Vos , adviseur bij RONT Management Consultants en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie

Praktijkcase: het Centra voor Jeugd en Gezin en de hulpverlening aan multi probleemgezinnen

 • Wat is de positie en de rol van het CJG in de signalering van meervoudige complexe problematiek bij gezinnen?
 • Hoe kan het CJG functioneren als frontoffice waar hulp aan gezinnen integraal wordt aangeboden?
 • Op welke manier kan het Centra voor Jeugd en Gezin u ondersteunen bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van complexe meervoudige problematiek?

Rolien van de Belt , procescoördinator bij het CJG Hoogeveen en het CJG De Wolden, waar ouders en opvoeders terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning over de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van hun kind

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis en de hulpverlening aan multi probleemgezinnen

 • Wat kan het Veiligheidshuis voor u betekenen bij de hulpverlening aan multi probleemgezinnen?
 • Hoe werkt u met partners in de zorg- en veiligheidsketen samen onder één dak aan de aanpak van complexe multi problematiek?
 • Op welke manier wordt de verbinding gelegd met Veilig Thuis, het Centra voor Jeugd en Gezin en het Sociale Wijkteam?

Janneke van der Zalm, ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands Midden, waar gemeente, en zorg- en veiligheidspartners samenwerken aan de aanpak van complexe multi problematiek


Module 3

Informatie uitwisseling

Informatie uitwisselen over multi probleemgezinnen

 • Welke informatie heeft u nodig? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke zorg- en veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw zorg- en veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jolanda van Boven , jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling
Peter Gunst, projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van
het ministerie van Veiligheid en Justitie

Informatiepositie van de gemeente rond multi probleemgezinnen

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie als regisseur?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van multi probleemgezinnen?
 • Hoe krijgt u zicht op multi probleemgezinnen in uw gemeente?
 • Waarom is het uitwisselen van informatie van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking tussen partners in een netwerk?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in om de oorzaken van complexe meervoudige problematiek effectief aan te pakken?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen

Luc Hoogstraten, adviseur bij C3 Group en voormalig beleidsmedewerker operationeel veiligheidsbeleid bij gemeente IJsselstein


Module 4

Hulpverlening in de sociale omgeving

Signalen van veiligheid

 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin waar (mogelijk) sprake is van een onveilige situatie ?
 • Op welke manier creëert u een veilige situatie voor de gezinsleden?
 • Welke positie neemt ieder gezinslid in ten opzichte van het probleem in de mogelijke oplossing?
 • Hoe werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is het gezin in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe kan deze benadering bijdragen aan samenwerking en resultaat in de hulpverleningsketen?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, begeleidt en adviseert gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen bij de
implementatie van de methodiek Signalen van veiligheid, gehanteerd in verschillende Veilig Thuis regio's.

Praktijkcase: Veilig Thuis en de hulpverlening aan multi probleemgezinnen

 • Op welke manier schakelt u Veilig Thuis in als u vermoedens heeft van een onveilige situatie van leden van het gezin?
 • Hoe onderzoekt u of er sprake is van een onveilige situatie?
 • Op welke manier doorbreekt u onveilige situaties?
 • Hoe organiseert u de juiste hulp?

Remco Korving , manager bij Veilig Thuis Zaanstreek Waterland, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling  waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

Uw trainers:

 • Janneke van der Zalm, ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands Midden, waar gemeente, en zorg- en veiligheidspartners samenwerken aan de aanpak van complexe multi problematiek
 • Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond
  complexe meervoudige problematiek en auteur van de publicatie Voorkoming Escalatie
 • Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de
  veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling
 • Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht en docent op de
  opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Frans van Beuningen, adviseur bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en hoofddocent van de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, heeft jarenlange ervaring met de aanpak van multi problematiek bij de William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie
 • Henk Giebels, systeemtherapeut bij de Mutsaersstichting, richt zich op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen

 • Rolien van de Belt, procescoördinator bij het CJG Hoogeveen en het CJG De Wolden, waar ouders en opvoeders terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning over de opvoeding, het opgroeien en de gezondheid van hun kind

 • Janneke van der Zalm, ketenmanager van het Veiligheidshuis Hollands Midden, waar gemeente, en zorg- en veiligheidspartners samenwerken aan de aanpak van complexe multi problematiek

 • Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, docent op de cursus Informatie uitwisseling in de
  veiligheidsketen, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

 • Peter Gunst, projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

 • Remco Korving, manager bij Veilig Thuis Zaanstreek Waterland, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

Algemene informatie opleiding Regisseur multi probleemgezinnen

Data & Locatie

 • 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving


Voor wie is de opelding regisseur multi probleemgezinnen bestemd?

Ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Zorg- en Advies Teams
 • Sociale Wijkteams
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Onderwijsinstellingen

Tijdschema modules opleiding

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module


Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Regisseur multi probleemgezinnen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Regisseur multi probleemgezinnen start op 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 25 september, 2, 9 en 30 oktober 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780