Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

 • Volledig inzicht in de wet- en regelgeving binnen de zorg
 • De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg
 • Alle actuele ontwikkelingen binnen de zorg komen aan bod
 • Met handige tips & tricks, direct toepasbaar in de praktijk!

In slechts 5 dagen volledig inzicht in het gezondheidsrecht

 • 7 maart - 25 april 2022
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Ben je als juridisch expert werkzaam in de gezondheidszorg? Of heb je cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet je als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldt. Je hebt te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen.

 • Heb je volledig inzicht in alle ins en outs rondom de Wmo, Wlz en Zvw? Ken je de werking en toepassing?
 • Wil je kunnen adviseren hoe om te gaan met het verkrijgen en verstrekken van informatie over cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars?
 • Weet je alles van de structuur en de financiering binnen de zorg? 
 • Ben je op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen rondom privacy, beroepsgeheim en digitalisering?

Kortom: ben je die allrounder die van alle zorgmarkten thuis is? 

Download de brochure

Wat leer je tijdens de opleiding Jurist in de Zorg?

Docenten en cursisten delen met jou hun ervaringen en wat je allemaal leert tijdens de opleiding. Bekijk een van onderstaande video's of lees het interview met docent van de opleiding Joris Rijken.

Verhoog de kwaliteit van jouw juridisch zorgadvies

Tijdens deze vijfdaagse opleiding krijg je een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na deze opleiding kun je jouw directie en management nog beter adviseren over alle juridische vraagstukken binnen jouw zorginstelling. In slechts vijf dagen krijg je inzicht in:

 • Volledig up-to-date met betrekking tot de Wlz, WMO en Zvw
 • Inzicht in financiering en ordening in de care en cure
 • De verhouding tussen zorgplichten van de zorgaanbieder en patiëntenrechten
 • Do’s en don’ts rondom zorginkoop, aanbesteding & mededinging
 • Actuele ontwikkelingen rondom de AVG, EPD’s en eHealth in relatie tot zorgspecifieke wetgeving

Bekijk het programma

Opleiding op maat en praktijkgericht

Middels een intake stel je jouw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al jouw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kun je, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen.

Een greep uit de reacties van oud-deelnemers:

 • “Brede achtergrondinformatie ondersteunt met veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor goede helikopterview over wetgeving in de zorg gekregen”
 • "De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen"
 • “Ik zit in mijn werksituatie midden in de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zijn. Dat was erg prettig omdat de informatie direct te herleiden en/of te gebruiken is.”
 • "Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten"
 • "Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk"

Programma verkorte opleiding Jurist in de zorg

 

Module 1 

Het Zorgstelsel

De zorgverzekering

 • Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht
 • Verzekerings- en acceptatieplicht
 • Premie & het pakket • Stand van de wetenschap en praktijk
 • Invulling door de zorgverzekeraar
 • Recht op zorg buiten het pakket?
 • Zorgplicht
 • Natura en restitutie
 • Artikel 13 en het ‘hinderpaalcriterium’ 

Wlz en Sociaal Domein

 • De Wet langdurige zorg (Wlz)
 • De kring van verzekerden
 • De inhoud van de verzekering
 • De Wlz-uitvoerders
 • Het Zorginstituut
 • Het CAK & het CIZ
 • Zeggenschap van de verzekerde over zijn leven
 • Uitwisselen van informatie onder de Wlz

Jouw docenten: Joris Rijken // Melita van der Mersch


Module 2 

Marktordening & Governance

Marktordening

 • Introductie en plaatsbepaling
 • Marktpartijen
 • Instrumentarium Wet marktordening gezondheidszorg
 • Handhaving en rechtsbescherming
 • Toekomst

Aanbestedingen en Zorginkoop

 • Wettelijke governance eisen
 • Governancecode Zorg 2017
 • Bestuur en intern toezicht
 • Medezeggenschap
 • Rol van IGJ en NZa
 • Geschillen over governance
 • Casuïstiek goed bestuur

Jouw docenten: Margriet Verduijn // Maartje de Jong


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Mededinging & Aanbesteding

Mededinging in de Zorg

 • Pijlers van het mededingingsrecht
 • Kartelverbod
 • Toezicht op fusies door NZa en ACM
 • Machtsposities
 • Marktafbakening en marktanalyse
 • Is het roer om?
 • Mogelijkheden voor regiosamenwerking
 • Wat brengt de toekomst?

 Aanbesteding en Zorginkoop

 • Wettelijk kader, aanbesteding in de zorg, private aanbestedingen
 • Rol zorgverzekeraars, trends in het zorgveld
 • Bespreken recente jurisprudentie
 • Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen
 • Hoe doe je succesvol mee aan inkooptrajecten

Jouw docenten: Cees Jan de Boer // Tom van Helmond


Module 4 (online)

Kwaliteit van zorg & Patiëntenrechten

Kwaliteit van zorg

 • Wkkgz en reikwijdte op hoofdlijnen
 • Meldplichten, vergewisplicht en VOG
 • De bevoegdheden van de IGZ en de verwachting tav de zorgverlener
 • Klachtrecht en geschillenregeling
 • Wet BIG, tuchtrecht en WTZi
 • Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: opvallende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk
 • Zorgbrede governancecode
 • Bestuur, intern toezicht en toezicht rechtspersonen

Patiëntenrechten

 • De rechtspositie van de patiënt en update patiëntenwetgeving
 • De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg
 • Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt?
 • Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener?
 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Informed consent voor de behandeling
 • Vertegenwoordiging 
 • Dossierplicht & noodsituaties
 • Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg)
 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten

 Jouw docent: Simona Tiems // Ernst Hulst


Module 5 

Privacy & Beroepsgeheim

Privacy

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg
 • Kernbegrippen
 • Strengere eisen informatie en toestemming
 • Verwerking gezondheidsgegevens
 • Anonimisering en pseudonimisering
 • EPD’s en eHealth
 • Toegang tot patiëntgegevens: identificatie, autorisatie en authenticatie
 • Elektronische gegevensuitwisseling
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking

Beroepsgeheim

 • Beroepsgeheim
 • Doorbreking beroepsgeheim en praktijkdilemma’s
 • Verstrekken informatie aan justitie/media
 • Rechten patiënt in relatie tot WGBO en AVG
 • Meldplichten en privacy
 • WMO/Jeugdwet/Participatiewet
 • Inzage in het EPD (jurisprudentie)
 • Wob en privacy

Jouw docenten: Inge de Laat // Mieke de Die

Docenten

img-Hoofddocent: Joris Rijken

Hoofddocent: Joris Rijken
Advocaat bij AKD advocaten & notarissen en sinds 2018 hoofddocent van deze opleiding

Joris is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie

Lees het interview met Joris Rijken

img-Mr. drs. Tom van Helmond

Mr. drs. Tom van Helmond
Voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff

Tom is gespecialiseerd in healthcare en (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht. Tom adviseert en procedeert veel voor partijen in de zorgsector en mag zorgverzekeraars, zorginstellingen (cure en care), maatschappen van beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgondernemers tot zijn cliënten rekenen. Door zijn medische achtergrond beschikt Tom over een uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en de zorgmarkt die hem van pas komt bij het behartigen van de juridische belangen van zijn cliënten. Tom is voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff.

img-Margriet Verduijn

Margriet Verduijn
Advocaat, Pels Rijcken

Margriet is gespecialiseerd in de bekostiging en regulering van zorg. Margriet treedt veel op voor de Nederlandse Zorgautoriteit in procedures over de tarieven voor zorg. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over actualiteiten in de zorg.

img-Simona Tiems

Simona Tiems
Partner & Advocaat, Legaltree

Simona adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, samenwerkingscontracten en-geschillen in de zorg, tuchtrecht, privacy en governance. Daarnaast is Simonalid van de Raad van toezicht van ’s Heerenloo Zorggroep en arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied.

img-Dr. Ernst Hulst

Dr. Ernst Hulst
Universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ernst is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties.

img-Cees Jan de Boer

Cees Jan de Boer
Advocaat, Van Doorne

Cees Jan heeft naast Nederlands recht ook zijn artsexamen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt vanaf 2005 als advocaat bij Van Doorne in Amsterdam en is daar lid van het zorgteam. Cees Jan is gespecialiseerd in marktregulering en mededingingsrecht. Hij adviseert over samenwerking en fusies en procedeert bij geschillen over het kartelverbod, zorgverkoop of (afrekening van) productieafspraken.

img-Mieke de Die

Mieke de Die
Deskundige recht in de gezondheidszorg

Mieke stond met haar ‘voeten in de modder’ in het ziekenhuis en de GGZ, en haar periode bij de Raad voor de Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gaf haar goed inzicht in het functioneren van het zorgstelsel. In 2011 richtte zij samen met Caren Velink een eigen kantoor op.

img-Melita van der Mersch

Melita van der Mersch
Advocaat, Velink & De Die

Melita is advocaat sinds 2000. Voor de overstap naar Velink & De Die was zij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en verantwoordelijk voor de zorgpraktijk. Melita is gespecialiseerd in de regels over de financiering en vergoeding van zorg en het farmaceutisch recht. Melita is (mede) auteur van de Tekst & Commentaar Zorgverzekeringswet, geeft gastcolleges aan de VU en de UvA in Amsterdam en is docent bij de specialisatieopleiding gezondheidsrecht van de Grotius Academie. Ook is zij plaatsvervangend lid jurist van de Commissie Medische Ethiek van het LUMC.

img-Maartje de Jong

Maartje de Jong
Advocaat, AKD

img-MaInge de Laat

MaInge de Laat
Advocaat/Partner, Rutgers & Posch

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Juristen gezondheidsrecht
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers
 • (Juridisch) adviseurs
 • Bestuurssecretarissen
 • Klachtenfunctionaris
 • Privacy officers
 • Functionarissen voor de gegevensbescherming

Werkzaam bij:

 • Zorginstellingen in de cure of care
 • Zorgverzekeraars en koepelorganisaties
 • Advocatenkantoren
 • Gemeenten/rijksoverheid
 • Advieskantoren

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 7 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 2 14 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 3 21 maart 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 4 11 april 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Module 5 25 april 2022 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod