Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Voor professionals in het veiligheidsdomein

 • Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling
 • Grensoverschrijdend samenwerken in het veiligheidsdomein
 • Informatie uitwisseling en informatiebeveiliging
 • Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center
 • Incl. certificaat van deelname
 • Derde editie: vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8

Gerichte aanpak van veiligheidsproblematiek

Om veiligheidsproblemen gericht aan te pakken is informatie een cruciale factor. U moet weten waar de veiligheidsproblemen zich voordoen en wat de oorzaken zijn voordat u deze kunt oplossen. Om een compleet beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek is informatie uitwisseling met uw veiligheidspartners noodzakelijk. Zij beschikken vaak over belangrijke relevante informatie die u nodig heeft om het probleem gericht aan te pakken. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 Bekijk het programma

 

Tijdens de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u:

 • Hoe u relevante informatie verzamelt en analyseert
 • Op welke manier u uw informatiepositie behoudt en versterkt in samenwerking met uw veiligheidspartners
 • Aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen bij informatie uitwisseling
 • Hoe u rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met uw veiligheidspartners
 • Op welke manier u omgaat met zeer vertrouwelijke informatie
 • Hoe u uw informatie goed beveiligd

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

 

Zorg dat u goed voorbereid bent en meld u nu aan!

Programma Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Informatie gestuurd werken binnen het veiligheidsdomein

Introductie en kennismaking

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

Intelligence in het veiligheidsdomein

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op veiligheid?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw veiligheidspartners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van veiligheidsproblematiek?
 • Hoe zet uw organisatie en haar veiligheidspartners haar capaciteit en middelen in daar waar de veiligheidsproblemen zich bevinden?

Mariëlle den Hengst, lector Intelligence aan de Politieacademie en voormalig manager programma Intelligence bij de Nationale Politie, begeleidt partners in het veiligheidsdomein op het terrein van intelligence

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door de Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Wat betekent de opkomst van de RIEC's in de aanpak van georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Welke rol speelt het RIEC bij de uitwisseling van informatie?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het openbaar ministerie, de politie, de belastingdienst en de douane samenwerken aan de aapak van georganiseerde misdaad


Module 2

Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling in het veiligheidsdomein

Wet- en regelgeving voor informatie uitwisseling met veiligheidspartners

 • Welke informatie heeft u nodig? Welke bronnen wilt u raadplegen? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke veiligheidspartners beschikken over de benodigde informatie? Welke informatie mag u opvragen? En hoe krijgt u deze informatie van uw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie uitwisseling?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw veiligheidspartners?
 • Welke informatie mag u delen? En met wie?
 • Wat is privacy? Wat zijn persoonsgegevens? En wanneer is privacy wet- en regelgeving van toepassing?
 • Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) moet een verstrekking voldoen?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Jan Janse, sectorhoofd Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

Praktijkcase: Multidisciplinaire aanpak van crisis en rampen door de Veiligheidsregio

 • Hoe werkt u met hulpverleningsdiensten en crisispartners samen onder één dak?
 • Hoe komt u gezamenlijk tot een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crisis en rampen?
 • Welke rol speelt de Veiligheidsregio bij de uitwisseling van informatie?

Edward Post, manager conflict- en crisisbeheersing bij de Nationale Politie, programmamanager Versterking Rampenbestrijding en Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Haaglanden en docent crisisbeheersing aan de Haagse Hogeschool


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Module 3

Informatie uitwisseling in een netwerk in het veiligheidsnetwerken

Samenwerking en informatie uitwisseling in een veiligheidsnetwerk

 • Wat verwacht u van een veiligheidsnetwerk?
 • Hoe zet u een veiligheidsnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?
 • Hoe wisselt u informatie uit in een veiligheidsnetwerk?
 • Met welke (on)mogelijkheden heeft u te maken bij informatie uitwisseling in een veiligheidsnetwerk? En hoe gaat u daarmee om?

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Debbie Bruijn, manager bij de Omgevingsdienst Groningen, waar gemeenten en de provincie samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Praktijkcase: Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)teozicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Debbie Bruijn, manager bij de Omgevingsdienst Groningen, waar gemeenten en de provincie samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Module 4

Informatie uitwisseling tussen publieke en private organisaties in het veiligheidsdomein

Publiek-private samenwerking in een veiligheidsnetwerk

 • Wat kan worden verstaan onder publiek-private samenwerking? En welke vormen van publiek-private samenwerking zijn er te onderscheiden?
 • Welke informatie kan wel en welke informatie kan niet met private parners worden gedeeld?
 • Wat zijn mogelijke risico's bij publiek-private samenwerking? En hoe gaat u hiermee om?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, adviseert en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking

Praktijkcase: Informatie uitwisseling tussen publiek en private organisaties in de opsporing

 • Hoe kan het parallel toepassen van civiele en strafvorderlijke bevoegdheden leiden tot een betere informatiepositie?
 • Op welke manier kan informatie uit strafvordering worden ingezet voor civiele doeleinden? En welke mogelijkheden zijn er om civiel vergaarde informatie rechtmatig toe te passen in de opsporing?
 • Wat zijn mogelijke risico's van het uitwisselen van informatie tussen publiek en private inlichtingendiensten? En hoe gaat u hiermee om?

Frank Erkens, directeur van Holland Integrity Group, heeft ruim 30 jaar ervaring opgedaan met alle facetten van forensisch onderzoek in verschillende functies bij de belastingdienst, politie en itnernationale accountacybureaus

 


Module 5

Informatie uitwisseling en informatiebeveiliging in het veiligheidsdomein

Beveiliging van informatie

 • Wat betekent informatie voor uw organisatie? En welke risico's loopt uw organisatie met betrekking tot informatie?
 • Wat is informatiebeveiliging? En waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie de informatiebeveiliging op orde heeft?
 • Rollen, rechten en verantwoordelijkheden: wie is verantwoordelijk voor informatiebeveiliging?
 • Aan welke wettelijke eisen moet uw organisatie voldoen op het terrein van informatiebeveiliging?
 • Wat zijn de regels voor aansprakelijkheid waar uw organisatie rekening mee moet houden met betrekking tot de beveiliging van  informatie? En wie is er verantwoordelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke data en vertrouwelijke informatie?

Hub Gerats, zelfstandig adviseur informatiebeveiliging, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging

Informatie uitwisseling en integriteit

 • Welke dilemma’s en integriteitsvraagstukken doen zich voor met betrekking tot de uitwisseling van informatie?
 • Welke grenzen hanteert u bij het uitwisselen van informatie?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het uitwisselen van informatie en voorkomt u dat deze worden overschreden?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk, expert op het gebied van het beroepsgeheim en gegevensuitwisseling

Peter Gunst, projectleider van de proeftuin privacy, ontwikkelt een nieuw juridisch kader voor samenwerkingsverbanden in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Praktijkcase: Integrale persoonsgerichte aanpak van complexe meervoudige problematiek door het Veiligheidshuis

 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijnsinstellingen samen onder één dak?
 • Hoe ontwikkelt u een integrale, probleem-georiënteerde aanpak van compleze meervoudige problematiek?
 • Welke rol speelt het Veiligheidshuis bij de uitwisseling van informatie?

Marieke van Puijenbroek, ketenmanager van het |Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omstreken, waar gemeente, openbaar minsiterie en zorg- en welzijninstellingen samenwerken aan de aanpak van compleze meervoudige problematiek


Excursie: Informatie uitwisseling in de praktijk

Het analyseren en interpreteren van informatie in het Real Time Intelligence Center              

 • Wat is het doel van het Real Time Intelligence Center?
 • Hoe beschikt u over de juiste informatie, op het juiste moment op de juiste plaats?
 • Welke openbare en gesloten informatiebronnen worden geraadpleegd?
 • Welke (aanvullende) informatie is voor u en uw veiligheidspartners van toegevoegde waarde?

Gert de Mooij,  operationeel expert intelligence bij het Real Time Intelligence Centre van de politie Haaglanden, zorgt 24 uur per dag, zeven dagen per week voor actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten

Uw docenten:

 

 • Mark Albers
  Mark is uw hoofddocent en adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld. Hij is gespecialiseerd in het stimuleren en organiseren van samenwerking in het veiligheidsdomein en begeleidt veiligheidspartners bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking. Hij heeft in verschillende functies gewerkt bij de politie en andere veiligheidsdiensten.

 • Edward Kleemans
  Edward is hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds de aanvang van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit in 1996 is hij betrokken bij dit doorlopend onderzoeksproject naar de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland op basis van systematische analyses van grootschalige opsporingsonderzoeken. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde op een onderzoek naar Strategische misdaadanalyses en stedelijke criminaliteit.

 • Mariëlle den Hengst
  Mariëlle is lector Intelligence aan de Politieacademie en docent op de Technische Universiteit Delft. Hiervoor was ze ondermeer werkzaam als manager programma Intelligence bij de Nationale Politie en als onderzoeker bij TNO. Ze studeerde en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op het thema Informatica.

 • Bob Hoogenboom
  Bob is hoogleraar Politiestudies en veiligheidsvraagstukken aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, hoogleraar fraude en regulering aan de Nyenrode Business Universiteit en docent aan de School voor Politie Leiderschap van de Politieacademie. Daarnaast is hij lid van de werkgroep aanpak fraude. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en het COT instituut voor veiligheids- en crisismanagement. Hij studeerde en promoveerde op de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

 • Chantal den Uijl
  Chantal is adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld waar zij veiligheidspartners adviseert en begeleidt bij het aangaan van netwerk- en ketensamenwerking. Zij studeerde Bestuurskunde aan de Hogeschool Wageningen en de Politiekundig Master aan de Politieacademie.

 • Frank Erkens
  Frank is directeur van Holland Integrity Group, een onderzoeks- en adviesbureau dat adviseert over integriteitsvraagstukken en onderzoek verricht naar fraude in binnen en buitenland. Hiervoor was hij ondermeer werkzaam als manager bij Ernst & Young Forensic en KPMG. Frank studeerde Accountancy aan de Universiteit van Amsterdam

 • Peter Gunst
  Peter is zelfstandig gevestigd projectleider, adviseur en trainer voor de publieke sector. Hij richt zich op het tot stand brengen en doorontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen organisaties zoals allianties of ketens binnen de publieke sector.

 • Jolanda van Boven
  Jolanda is jurist en directeur van Van Boven juridisch adviespraktijk. Zij begeleidt organisaties in de publieke sector rond privacy in (keten)samenwerking en verzorgt op dit terrein ook werkconferenties en trainingen.

 • Hub Gerats
  Hub is zelfstandig adviseur informatiebeveiliging. Hij ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijfsleven bij informatiebeveiliging

 • Freek Bomhof
  Freek is adviseur bij TNO en verbonden aan het Big Data Value Center Almere, een fysieke omgeving om gestructureerd te experimenteren met big data oplossingen. Hij adviseert en begeleidt organisaties in de omgang met informatie.

Met praktijklezingen van:

 • Jan Janse
  Jan is districtchef Hoeksche Waard bij de Politie eenheid Rotterdam Zuid-Holland-Zuid. Hij studeerde Bedrijfskunde en Recht aan de Open Universiteit Nederland. Jan heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence.

 • Remco Weijburg
  Remco is beleidsadviseur bij Reclassering Nederland regio Amsterdam en lid van de expertgroep privacy wet- en regelgeving van de Amsterdamse Top600 aanpak. Hij studeerde Management, Economie en Recht aan de Hogeschool van Utrecht en Sociologie aan de Universiteit van Utrecht.

 • Ino Kalker
  Ino is bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Politie regio Haaglanden en docent Rampenbestrijding en Crisisbeheersing aan de Haagse Hogeschool. Hij studeerde aan de Politieacademie en volgde Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden. Hij heeft hiervoor in verschillende functies gewerkt bij de Politie, onder andere als projectleider Veiligheidshuis.

 • Debbie Bruijn
  Debbie is regiocoördinator Actieprogramma problematische jeugdgroepen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de regio Friesland, Groningen en Drenthe. Hiervoor was zij in verschillende functies werkzaam bij de politie en was zij projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen. Debbie studeerde Bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en Besturen van Veiligheid aan Technische Universiteit Delft.

 • Ton Slingerland
  Ton is projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland. Hiervoor was hij projectleider bij het Landelijk Informatie en Expertise Centrum waar hij zich bezighield met de ontwikkeling van de methodiek voor een Bestuurlijk-Criminaliteitsbeeld Analyse. Daarvoor vervulde hij meerdere functies bij de Veiligheidsregio en de Politie op het gebied van de versteviging van de kwaliteit en kwantiteit van informatie en de integrale opsporing.

 • Gert de Mooij
 • Gert de Mooij is Operationeel Expert Intelligence bij het Real Time Intelligence Centre (RTIC) van de Eenheid Den Haag, dat 24 uur per dag, zeven dagen per week real time operationele informatie verzorgt ten behoeve van de ‘operatie’. Daarnaast is hij Officier van Dienst Informatie (OVD-I) waarbij hij vanuit het intelligenceperspectief de ‘operatie’ monitort in de volle breedte zowel blauw (blauw = geüniformeerd) als grijs (grijs = recherche). Tevens maakt hij in de rol van OVD-I deel uit van het (inter)nationaal intelligence netwerk.
 • Oscar Wijsman
  Oscar is programmamanager bij het Almere Data Capital, een kenniscentrum gericht op de opslag, verwerking en distributie van big data. Hiervoor was hij als (interim)manager werkzaam bij verschillende organisaties in de private en publieke sector. Oscar studeerde Bestuurlijke Informatieverzorging aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Marieke van Puijenbroek, ketenmanager van het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch en omstreken, waar gemeente, openbaar ministerie en zorg- en welzijninstellingen samenwerken aan de aanpak van complexe meervoudige problematiek

Algemene informatie Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

 

Data en locatie modules

 • 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 november 2017

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving

 

Datum en locatie excursie

 • 15 november 2017, Real Time Intelligence Center

 

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.00 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor: analisten, informatiespecialisten, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Belastingdienst
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio's
 • Regionale omgevingsdiensten
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Toezichthouders
 • Advocatenbureaus
 • Forensische accountantsbureaus ’s
 • Recherchebureaus

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040-2 972 770

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Excursie over informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Verslag van de excursie naar het Real Time Intelligence Center in Den Haag en het Big Data Value Center in Almere

Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid organiseerde een excursie voor deelnemers aan de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, waarin een bezoek werd gebracht aan het Real Time Intelligence Center in Den Haag en het Big Data Value Center in Almere.

Real Time Intelligence Center

In de ochtend werd een bezoek gebracht aan het Real Time Intelligence Center in Den Haag. De rondleiding werd verzorgd door Gert de Mooij, operationeel expert intelligence bij het Real Time Intelligence Center en officier van dienst informatie. Het Real Time Intelligence Center voorziet de Nationale Politie en haar veiligheidspartners 24 uur per dag, zeven dagen per week van actuele informatie voor de aanpak van grootschalige incidenten en calamiteiten. Door het raadplegen van openbare en gesloten informatiebronnen zorgt zij ervoor dat de politie en haar veiligheidspartners op straat op het juiste moment, op de juiste plaats over de juiste informatie beschikken. Het Real Time Intelligence Center wil op deze manier de veiligheid van de collega’s en burgers op straat vergroten, evenals de heterdaadkracht en de slagkracht.

Big Data Value Center

In de middag werd een bezoek gebracht aan het Big Data Value Center, een kenniscentrum gericht op de opslag, verwerking en distributie van big data. In het Big Data Value Center wordt geëxperimenteerd met big data oplossingen voor ondermeer veiligheidsvraagstukken. De presentatie op het Big Data Value Center werd verzorgd door Freek Bomhof, adviseur bij TNO. In zijn bijdrage ging Freek in op het oplossen van veiligheidsvraagstukken aan de hand van big data.

Het voorkomen van (toekomstige) veiligheidsproblemen is vele malen effectiever dan het bestrijden van incidenten. Big data kan een belangrijke rol spelen bij het voorspellen van veiligheidsrisico’s en het voorkomen van veiligheidsproblemen. Om een compleet beeld te krijgen van potentiële veiligheidsrisico’s is een gedegen analyse vereist van de beschikbare data naar de aard en oorzaken van de veiligheidsproblematiek.

Meer weten?

Tijdens de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen leert u hoe u informatie verzamelt, analyseert en uitwisselt in samenwerking met uw veiligheidspartners.

Tijdens de cursus Big Data in het veiligheidsdomein leert u hoe u veiligheidsrisico’s voorspelt en waar mogelijk voorkomt.

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen start op 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 november 2017 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 en 15 november 2017
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met