Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Word veiligheidsregisseur op uw evenement

 • Leer samen met uw publieke en private partners de veiligheid te waarborgen
 • Diverse manieren om risico’s op uw evenement in kaart te brengen
 • De belangrijkste wet- en regelgeving van evenementenveiligheid
 • Hoe om te gaan met grote massa's bezoekers
 • Inclusief praktijkexcursies: Appelpop en Amsterdam Arena

Ook interessant voor u of uw collega's:

Voorkom incidenten op uw evenement

Jaarlijks vinden er in Nederland duizenden grote en kleine evenementen plaats. Een groot deel van deze evenementen verloopt goed, mede door een goede samenwerking tussen organisatoren en overheden. Tegelijkertijd zijn er ook verschillende voorbeelden van evenementen waar het wringt in de samenwerking, waar geen goede risicoanalyse is verricht of waar de scherpte en alertheid ontbreken, soms met tragische incidenten tot gevolg. De onheilspellende weerbeelden van Pukkelpop en het Dicky Woodstock Festival en de enorme, verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp op ons netvlies.

 

De verantwoordelijkheid ligt in uw handen

Als organisator, vergunningverlener bij de gemeente, evenementencoördinator bij de politie, brandweer of GHOR, bent u verantwoordelijk voor de veiligheid op een evenement in uw regio. Om te zorgen dat tragische incidenten op uw evenement uitblijven zijn veiligheidsmaatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken.

 

De opleiding Coördinator evenementenveiligheid leert u:

 • Hoe u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgt
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van evenementenveiligheid
 • Op welke manier u de risico’s op uw evenement in kaart brengt
 • Hoe u komt tot een pakket van maatregelen om de veiligheid op uw evenement te bevorderen
 • Op welke manier u omgaat met grote massa’s bezoekers op uw evenement
 • Hoe u sociale media kunt gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

Bekijk het programma

 

3 tips voor het veilig organiseren van evenementen

Docenten aan het woord

 

Resultaat na de opleiding

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door docenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure (pdf)

Programma van de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Iedere dag start om 09.00 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Evenementenveiligheid in de praktijk: excursie Appelpop

 

Veiligheid op evenementen

 • Waarom is het van het grootste belang dat uw evenement veilig is?
 • Welke rol speelt veiligheid op evenementen? En waarom wordt evenementenveiligheid steeds belangrijker?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden uit binnen- en buitenland van veiligheid op evenementen? En nog belangrijker: wat kunt u hiervan leren?

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert publieke en private partners bij het samenwerken aan een veilig evenement.

Opstellen risicoprofiel: het signaleren, inventariseren en evalueren van veiligheidsrisico’s

 • Wat is het doel van het opstellen van een risicoprofiel voor uw evenement en waar moet deze aan voldoen?
 • Op welke manier brengt u de aanwezige risico’s voor uw evenement in kaart? En hoe betrekt u uw samenwerkingspartners effectief bij het opstellen van het risicoprofiel?
 • Het verkennen van scenario’s en mogelijke gevolgen: hoe beoordeelt u de geïnventariseerde risico’s op basis van het risicoprofiel?
 • Het beschrijven van de risico’s: wat kan er fout gaan? Welke veiligheidsvoorschriften zijn er en welke voorzorgsmaatregelen zijn er al genomen?
 • Hoe vertaalt u het risicoprofiel naar een concreet plan van aanpak (veiligheidsmaatregelen, capaciteit en middelen)?
 • Welke afwegingen maakt u bij de prioritering van een pakket van veiligheidsmaatregelen en welke criteria zijn hierbij van belang?

Erik van Dam, docent Conflict- en Crisisbeheersing aan de Politieacademie, het instituut voor onderwijs en onderzoek voor de Nationale Politie.

Risicoadvisering over evenementenveiligheid

 • Hoe adviseert u over evenementenveiligheid?
 • Op welke manier verschaft u inzicht in veiligheidsrisico’s op uw evenement?
 • Hoe kunt u voorgestelde veiligheidsmaatregelen en adviezen uitdragen en verdedigen?

Erwin Prigge, adjunct teamchef bij de Nationale Politie, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het festival Appelpop.

Praktijkcase: Evenementenveiligheid op Appelpop

 • Welke risico’s doen zich voor op uw evenement? En hoe beoordeelt u deze risico’s?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u om risico’s op uw evenement te reduceren?
 • Welke risico’s blijven er over nadat deze veiligheidsmaatregelen zijn getroffen? En wat zijn geaccepteerde risico’s?
 • Hoe anticipeert u op onvoorziene veiligheidsrisico’s?

Ad Wittens, veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen.

Evenementenveiligheid in de praktijk: excursie Appelpop

Deze excursie vindt plaats op het festivalterrein van Appelpop, waar u tevens een rondleiding krijgt. Op deze manier maakt u kennis met evenementenveiligheid in de praktijk.


Module 2

Evenementenveiligheid

 

Samenwerken aan de veiligheid van uw evenement

 • Wie is er verantwoordelijk voor een veilig verloop van uw evenement?
 • Op welke manier kunt u samen met uw publieke en private partners de veiligheid op uw evenement waarborgen?
 • Hoe ziet de rol- en taakverdeling eruit bij publieke private samenwerking? Welke rol heeft de evenementenorganisator en de overheid?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden van de gemeente (medeorganisator, facilitator, vergunningverlener of toezichthouder) bij uw evenement?

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert publieke en private partners bij het samenwerken aan een veilig evenement.

Sociale media en evenementenveiligheid

 • Hoe kunt u sociale media gebruiken om uw evenement veiliger en toegankelijker te maken?
 • Op welke manier zet u Twitter, YouTube en Facebook in ter bevordering van de veiligheid op uw evenement?
 • Hoe kunt u bezoekers informeren, waarschuwen en handelingsperspectieven meegeven?

Roy Johannink, veiligheidsadviseur en docent op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid.

Praktijkcase: Evenementenveiligheid op het Bevrijdingsfestival in Wageningen

 • Hoe werkt u met de gemeente, de politie, de brandweer, ondernemers en vrijwilligers samen aan een veilig evenement?
 • Hoe gaat u om met verschillende belangen van partners?
 • Op welke manier komt u tot een passende rol- en taakverdeling?
 • Wat zijn succes- en faalfactoren voor een goede samenwerking?

Henk van de Beek, hoofd Programma Herdenken bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, verantwoordelijk voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Wageningen waar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar toe komen.


Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Wet- en regelgeving en evenementenveiligheid

 

Wet- en regelgeving op het gebied van evenementenveiligheid

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van evenementenveiligheid?
 • Wat schrijft de Gemeentewet voor over het toezicht op openbare samenkomsten?
 • Op welke manier regelt de Wet Veiligheidsregio’s de organisatie van de brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen?
 • Welke bevoegdheden heeft uw gemeente op het terrein van de Drank- en Horecawet?
 • Wat is het doel van de Wet Preventief fouilleren? En hoe kan preventief fouilleren bijdragen aan veilig uitgaan en het ordelijk verloop van grote manifestaties?
 • Welke bevoegdheden ontleent de burgemeester van uw gemeente aan de Wet Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Wat schrijft de Wet Cameratoezicht op openbare plaatsen voor over de toepassing van kortstondig en/of mobiel cameratoezicht op uw evenement?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht.

Vergunningverlening en evenementenveiligheid

 • Waar moet u op letten bij een vergunningsaanvraag voor een evenement? En welke gegevens over een evenement zijn hiervoor nodig?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden kan worden besloten om een vergunning niet te verlenen?
 • Op welke wijze kan bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening worden gehouden met specifieke belangen (economische belangen en veiligheidsafwegingen) van betrokken partijen?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Praktijkcase: Evenementenveiligheid op de Floriade

 • Hoe komt u tot een plan van aanpak voor de veiligheid op uw evenement?
 • Welke veiligheidspartners betrekt u bij het ontwikkelen van het plan van aanpak? En waarom?
 • Welke stappen neemt u bij de realisatie van het plan van aanpak?
 • Hoe vertaalt u het plan van aanpak naar een concreet uitvoeringsprogramma?

Peter Bloemers, specialist Ketenbevordering bij de GHOR en verbonden aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord waar hulpdiensten en crisispartners samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen, was nauw betrokken bij de voorbereiding van het internationale evenement de Floriade in Venlo waar ruim 2,5 miljoen bezoekers uit binnen en buitenland op af kwamen.


Module 4

Crowdmanagement op evenementen

 

Crowdmanagement in de praktijk

 • Hoe gaat u om met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen, in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer?
 • Op welke manier beheerst u de publieksdichtheid? Hoe stuurt u mensenmassa’s? En hoe voorkomt u dat het fout gaat?
 • Als het toch fout gaat, hoe organiseert u dan de ontruiming?

Jeroen Steenbakkers, manager bij Incontrol Crowd Simulation Solutions, toonaangevend internationaal bedrijf gespecialiseerd op het terrein van crowdmanagement, was betrokken bij crowdmanagement op Koningsdag in AmsterdamFrank Wijnveld, directeur van Crowd Professionals en voormalig security manager bij het Philips Stadion, heeft jarenlange ervaring op het terrein van evenementenveiligheid.

Digitaal Crowdmanagement: communiceren met bezoekers via lichtkranten

 • Op welke manier communiceert u door middel van lichtkranten met bezoekers?
 • Welke toepassingen werken wanneer?
 • Hoe zorgt u ervoor dat het lichtkrantencommunicatiesysteem onder alle omstandigheden blijft functioneren?
 • Op welke manier stelt u tekstscenario’s op voor de lichtkranten? En hoe laat u deze scenario’s aansluiten op andere genomen veiligheidsmaatregelen?

Ward Roef, directeur van Daylight, heeft ruim 20 jaar ervaring in het gebruik van lichtkranten ter bevordering van evenementenveiligheid.

Praktijkcase: Veiligheidsoperatie rond de Nuclear Security Summit

 • Op welke manier waarborgt u de veiligheid op de toegangswegen naar uw evenement?
 • Welke vervoersmiddelen worden gebruikt? En welke risico’s hangen hiermee samen?
 • Hoe bevordert u een veilige en snelle doorstroom van de bezoekers op vervoersknooppunten?

Edward Post, operationeel specialist bewaken en beveiligen bij de Nationale Politie en docent op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding.


Module 5

Excursie Amsterdam Arena

 

Aanpak voetbalvandalisme en ernstige overlast bij evenementen

 • Wat is de aard en omvang van voetbalvandalisme en ernstige overlast op evenementen?
 • Welke personen en groepen plegen voetbalvandalisme en veroorzaken ernstige overlast op evenementen?
 • Hoe werkt u met publieke en private partners samen aan de aanpak van voetbalvandalisme en ernstige overlast?
 • Welke (bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en civielrechtelijke) maatregelen kunt u hierbij inzetten?

Remco Heijstee, evenementencoördinator bij de Nationale Politie, adviseert over de veiligheid bij (publieks)evenementen.

Aanpak van voetbalgeweld in de praktijk

 • Hoe waarborgt u de veiligheid van bezoekers van een voetbalwedstrijd binnen en buiten het stadion?
 • Welke veiligheidsmaatregelen treft u voorafgaand, tijdens en na afloop van de voetbalwedstrijd?
 • Hoe gaat u in gesprek met voetbalfans? En hoe bewaakt u de gemaakte afspraken?

Joris de Lange, Security Manager bij de voetbalclub Ajax, verantwoordelijk voor de veiligheidsorganisatie bij voetbalwedstrijden van Ajax.

Evenementenveiligheid in de praktijk: Excursie Amsterdam Arena

Deze excursie vindt plaats in de Amsterdam Arena, waar u tevens een rondleiding krijgt. Op deze manier maakt u kennis met evenementenveiligheid in de praktijk.

Uw docenten:

 

Marit Elders, zelfstandig adviseur veiligheid, docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid en hoofddocent van de opleiding coördinator evenementenveiligheid, ondersteunt, begeleidt en adviseert publieke en private partners bij het samenwerken aan een veilig evenement.

Erik van Dam, docent Conflict- en Crisisbeheersing aan de Politieacademie, het instituut voor onderwijs en onderzoek voor de Nationale Politie

Erwin Prigge, adjunct teamchef bij de Nationale Politie, verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het festival Appelpop

Ad Wittens, veiligheidscoördinator bij de Stichting Muziekstad Tiel, organisator van het tweedaagse festival Appelpop, een gratis toegankelijk evenement gedraaid door vrijwilligers waar jaarlijks bijna 150.000 bezoekers naar toe komen

Roy Johannink, veiligheidsadviseur en docent op de cursus Sociale media in het veiligheidsdomein, ondersteunt, begeleidt en adviseert evenementenorganisatoren, (lokale) overheden en hulpverleningsdiensten bij het gebruik van sociale media ter bevordering van evenementenveiligheid

Henk van Beek, hoofd Programma Herdenken bij het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, verantwoordelijk voor de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Wageningen waar jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers naar toe komen

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

Peter Bloemers, specialist Ketenbevordering bij de GHOR en verbonden aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord waar hulpdiensten en crisispartners samenwerken aan het voorkomen en bestrijden van crisis en rampen, was nauw betrokken bij de voorbereiding van het internationale evenement de Floriade in Venlo waar ruim 2,5 miljoen bezoekers uit binnen en buitenland op af kwamen

Jeroen Steenbakkers, manager bij Incontrol Crowd Simulation Solutions, toonaangevend internationaal bedrijf gespecialiseerd op het terrein van crowdmanagement, was betrokken bij crowdmanagement op Koningsdag in Amsterdam

Frank Wijnveld, directeur van Crowd Professionals en voormalig security manager bij het Philips Stadion, heeft jarenlange ervaring op het terrein van evenementenveiligheid

Ward Roef, directeur van Daylight, heeft ruim 20 jaar ervaring in het gebruik van lichtkranten ter bevordering van evenementenveiligheid

Edward Post, operationeel specialist bewaken en beveiligen bij de Nationale Politie en docent op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Remco Heijstee, evenementencoördinator bij de Nationale Politie, adviseert over de veiligheid bij (publieks)evenementen

Joris de Lange, Security Manager bij de voetbalclub Ajax, verantwoordelijk voor de veiligheidsorganisatie bij voetbalwedstrijden van Ajax

Algemene informatie over de opleiding Coördinator evenementenveiligheid

 

Data en locatie

6 (Excursie Appelpop),  7, 14, 21 en 22 (Excursie Amsterdam Arena) september 2017

BCN Amsterdam Arena, Atlas Arena Complex, Gebouw Azië – 5e etage
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
020 - 5 677 980

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de module

 

Bestemd voor:

 • Gemeenten
 • Politie
 • Brandweer
 • Veiligheidsregio’s
 • Evenementenorganisaties
 • Beveiligingsbedrijven
 • Verhuurders, beheerders en exploitanten van evenementenlocaties
 • GGD
 • GHOR

En alle andere organisaties die betrokken zijn bij evenementen

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding coördinator evenementenveiligheid inclusief excursies bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2972789

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid
Annemiek Hendrikx Projectcoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Coördinator evenementenveiligheid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding Coördinator evenementenveiligheid start op 6, 7, 14, 21 en 22 sept. 2017 in BCN Amsterdam Arena!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 6, 7, 14, 21 en 22 sept. 2017
Locatie: BCN Amsterdam Arena

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Bent u onze STAR?

Dan kunt u sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met:

   

Relevant aanbod

20 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Op 20 en 21 september 2017 organiseert het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid op The Hague Security Delta Campus het congres Ondermijning & georganiseerde criminaliteit waar ervaringsdeskundigen en experts werkzaam bij de overheid, wetenschap en het bedrijfsleven samenkwamen om kennis en ervaringen uit te wisselen over de aanpak van georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
26 Sep

Regisseur multi probleemgezinnen

Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking nog onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
28 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
3 Okt

Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen

Cursus informatie uitwisseling in de veiligheidsketen voor professionals in het veiligheidsdomein. Inclusief unieke excursie: Real Time Intelligence Center. Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
10 Okt

Cyber Security Event

Beveilig uw informatie en voorkom imago en reputatieschade voor uw organisatie! Uit onderzoek blijkt dat slechts één op de vijf organisaties haar beveiliging op orde heeft. Bent u wel goed voorbereid? Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus

Alle events