Klassenmanagement: differentiatie tussen leerlingen in de klas

Leer differentiëren in didactische en gedragsmatige aanpak!

 • Eigen praktijk als uitgangspunt van deze cursus Klassenmanagement:
  differentiatie tussen leerlingen in de klas
 • Hoofddocent Karen van Kooten, leerkracht, orthopedagoog en trainer
 • Leer op een effectieve én haalbare manier hoe u ervoor zorgt dat uw leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Zorg dat u de basisondersteuning binnen uw school op orde hebt

Bekijk het programma

Deze cursus wordt gemiddeld met een 8,7 beoordeeld!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Hoe gaat u om met verschillen in uw klas?

De kwaliteit van het onderwijs is de belangrijkste pijler onder passend onderwijs (Referentiekader Passend onderwijs 2013). Leerkrachten worden geacht goed onderwijs te geven aan alle leerlingen. Maar leerlingen verschillen van elkaar in didactische- en pedagogische onderwijsbehoefte. Om het onderwijs af te kunnen stemmen op de verschillen tussen leerlingen is differentiatie noodzakelijk. In de praktijk blijkt dit voor veel leerkrachten echter een enorme opgave. Vooral jonge leerkrachten lopen hier in de praktijk veelal tegenaan.

Diversiteit leerlingen

De toenemende diversiteit aan leerlingen vraagt om een hoge kwaliteit van het onderwijs. Als leraar wilt u  graag uw passie combineren met een aanpak voor het omgaan met verschillen in uw klas. Hoe pakt u dit nou goed aan vanuit uw eigen pedagogisch- en didactische vakmanschap, zodat u als leraar het verschil maakt voor uw leerling? In deze 4-daagse Cursus Klassenmanagement: differentiatie tussen leerlingen in de klas leert u hoe u op een effectieve én haalbare manier ervoor zorgt dat uw leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Download het programma


Zorg ervoor dat u de basisondersteuning binnen uw school op orde heeft

Basisscholen worden geacht om hun basisondersteuning goed op orde te hebben. Criterium hiervoor is het landelijk vastgestelde toezichtkader van de onderwijsinspectie waarin een minimumnorm voor basiskwaliteit wordt genoemd: de leerprestaties van de school zijn tenminste voldoende. Dit vraagt van de leerkrachten dat zij handelings- en opbrengstgericht werken.

De centrale vraag is:
“Wat hebben mijn leerlingen nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?”.

Om een kwalitatief goed basisaanbod te kunnen bieden moeten leerkrachten kunnen differentiëren in didactische en gedragsmatige aanpak. Deze onderwerpen komen uitgebreid in deze klassenmanagement cursus aan de orde.


Praktijkgerichte en effectieve aanpak

Deelnemers nemen in deze laagdrempelige cursus de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de cursus omgaan met verschillen een zeer praktisch karakter heeft. U gaat vanuit uw eigen schoolsituatie aan de slag en gaat in gesprek met andere onderwijsprofessionals van andere scholen. U zult snel merken dat uw leervragen centraal staan tijdens de cursus.

Modules van de Cursus Klassenmanagement: Differentiatie tussen leerlingen

Module 1 > Voorwaarden voor differentiatie: de basis op orde
Module 2 > Differentiatie: didactiek
Module 3 > Differentiatie: gedrag
Module 4 > Gesprekken met leerlingen en hun ouders

Module 1 

Voorwaarden voor differentiatie: de basis op orde

Heeft u ook vaak het gevoel dat u in uw klas constant achter de feiten aan loopt? U kunt het nog zo goed voorbereiden, maar in het onderwijs is de waan van de dag altijd leidend. Wat doet u als u in de praktijk niet kunt uitvoeren wat u van tevoren hebt bedacht? In deze module leert u hoe u meer grip krijgt op de organisatie van uw onderwijs en hoe u ervoor zorgt dat deze organisatie efficiënter verloopt.

Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden

Download het programma

 

Inhoud

De eerste dag van de opleiding gaan we terug naar de basis: wat hebben alle leerlingen in uw groep nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? We brengen uw handelen in kaart, u als leerkracht bent immers de belangrijkste factor voor goed onderwijs! We behandelen de basisvoorwaarden voor een goed leerklimaat in uw klas:

 • De basishouding van de leerkracht: verschillen tussen leerlingen zijn geen belemmering maar een verrijking. Als leerkracht staat u voor de complexe opgave om uw leerlingen te kennen en het onderwijs af te stemmen op wat zij nodig hebben. Onderwijs begint met reflectie op uw eigen visie, waarden en overtuigingen.
 • Pedagogisch handelen: de psychologische basisbehoeften relatie, competentie en autonomie. Iedere leerkracht kent de drie basisbehoeften maar hoe geeft u daar vorm en inhoud aan in uw klas? Uw eigen basisbehoeften en die van uw leerlingen zijn bepalend voor de motivatie om te leren en het pedagogisch klimaat in de groep.
 • Eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig werken: leerlingen leren voor zichzelf en niet voor de leerkracht. Alleen als leerlingen zich hiervan bewust zijn is continue controle van de leerkracht niet meer nodig.
 • Doelmatig klassenmanagement: een goede organisatie waarin iedereen doet wat gedaan moet worden is een voorwaarde voor goed onderwijs. Hiervoor is een zelfsturende, rijke leeromgeving nodig met orde, overzicht, routines en regels.
 • Duidelijke gedragsverwachtingen van de leerlingen: weten uw leerlingen wat u van ze verwacht? Gedragsverwachtingen aanleren hoort bij een school zoals rekenen en lezen. Het maken van afspraken is niet voldoende, gedrag moet onderwezen worden. Dit is essentieel voor het voorkomen en corrigeren van storend gedrag.

Opbrengst

Aan het einde van de dag heeft u zicht op uw sterke kanten en de aspecten die nog aandacht nodig hebben. U krijgt een opdracht mee om hetgeen u geleerd heeft in uw eigen klas uit te proberen. De materialen krijgt u mee om ook uw team mee te laten leren.


Module 2 

Differentiatie: Didactiek

Hoe zorgt u ervoor dat álle leerlingen in uw klas de doelen halen? Enkel het versterken van de kwaliteit van uw lesgeven, zorgt ervoor dat leerlingen meer leren en de opbrengsten omhoog gaan! In deze module leert u het directe instructiemodel te gebruiken om zo de leeropbrengsten te verhogen van uw leerlingen.

 

Inhoud

Als de voorwaarden op orde zijn kan goed onderwijs gegeven worden. Op dag 2 bespreken we het handelings- en opbrengstgericht werken en het directe instructie model. De stappen van het model zeggen echter nog niets over de kwaliteit. De kwaliteit is afhankelijk van uw leerkracht handelen.

 • Directe instructiemodel: de mogelijkheden en veel voorkomende valkuilen. We lopen de stappen door en vullen deze aan met effectieve strategieën uit recent onderzoek. Hierdoor gaat de kwaliteit van uw instructie omhoog en dit heeft een enorme positieve invloed op de leerresultaten van uw leerlingen.
 • Effectieve verlengde instructie: welke leerlingen krijgen verlengde instructie en wat is het doel er van?
 • Leerstijlen van leerlingen: hoe kunt u deze inzetten?
 • Doelen stellen en feedback geven: uit onderzoek blijkt dat het bevestigen en erkennen van de eigen inzet van leerlingen een sterke positieve invloed heeft op de leerresultaten (Marzano, 2001 & Hattie, 2012).
 • Coöperatief leren: hoe en waarom kunt u coöperatieve werkvormen inzetten tijdens de instructie? Wat is de meerwaarde van deze werkvormen
 • Toetsen: wat toetst u en waarom?
 • Analyseren van toetsen: welke informatie heeft u nodig om uw handelen af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van uw leerlingen
 • Planmatig handelen en reflectie: blijf doen wat effectief is, stop met datgene dat niet effectief is.
 • Het groepsplan als middel.

Opbrengst

Kennis van didactische strategieën die effect hebben op de leerprestaties van uw leerlingen. Inzicht in de achtergronden van opbrengstgericht werken en mogelijkheden om die op de eigen school toe te passen. De materialen krijgt u mee om ook uw team mee te laten leren.


Module 3

Differentiatie: Gedrag

Soms zitten er leerlingen in uw klas die altijd met u in discussie gaan, overal een mening over hebben en geen gezag accepteren. Het altijd antwoord moeten geven en het constant moeten verantwoorden, leidt vaak tot irritatie bij de leerkracht. In deze module leert u passende interventies te hanteren voor leerlingen die dit gedrag vertonen.

Introductie

 • Veel voorkomende gedragsproblemen
 • Effect van gedragsproblemen op leerkrachten

Inhoud

Voor 7-10% van de leerlingen in uw klas is een preventieve gedragsaanpak op schoolniveau onvoldoende. Tips en trucs werken bij deze leerlingen niet of tijdelijk. Op deze dag behandelen we de onderwijsbehoeften van leerlingen met opvallend gedrag.

 • Vroegtijdige signalering: de sociale ontwikkeling van kinderen en de protectieve en risicofactoren Deze factoren kunnen een mogelijke verklaring zijn voor gedrag van leerlingen en zicht geven op de onderwijsbehoeften.
 • Het maken van een gedragsfunctieanalyse.
 • Effectief leerkrachtgedrag bij de verschillende gedragstypen (uit: K. van der Wolf e.a. “Gedragsproblemen in scholen” en “Succesvol omgaan met gedragsproblemen”).
 • Aanleren van gewenst gedrag. Effect van belonen en straffen, time-in en time-out als hulpmiddel.
 • Omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van leerlingen.

Opbrengst

Aan het eind van de dag heeft u meer kennis over gedrag van uw leerlingen en wat u kunt doen om ongewenst gedrag te voorkomen of verminderen.


Module 4

Gesprekken met leerlingen en hun ouders

Onderwijs is communicatie, je bent immers de hele dag in gesprek met je leerlingen. De meeste gesprekken gaan over de leerstof maar je wilt ook gesprekken voeren die over de leerling zelf gaan. Hoe voer je deze gesprekken zodat de leerling zichzelf beter leert kennen en jij weet wat hij nodig heeft om goed tot zijn recht te komen bij jou in de klas? Ook gesprekken met ouders zijn een belangrijk deel van je werk. Hoe zorg je dat je in je gesprekken open staat voor wat ouders je te vertellen hebben en daarbij ook grenzen aangeeft? Het afstemmen van de verwachtingen aan beide kanten is hier een belangrijk onderdeel van. In deze module leert u hoe u dat kunt doen.

 

Inhoud

Op de laatste dag van de opleiding gaan we dieper in op de communicatie met leerlingen en ouders. Gesprekken over onderwijsbehoeften vragen om een hele andere houding en gespreksvaardigheden:

 • Drie factoren van gesprekken: jezelf, contact met de ander, heldere boodschap.
 • Begrijp voordat je begrepen wilt worden: Luisteren als belangrijkste en moeilijkste gespreksvaardigheid.
 • Attitude van respect en bescheidenheid (Martine Delfos).
 • Gespreksvoering naar de leeftijd van een kind: fasen en kenmerken.
 • Kindplannen: samen doelen en onderwijsbehoeften beschrijven.
 • Ouders: als het niet goed gaat met je kind op school.
 • Richtlijnen voor gespreksvoering met ouders.
 • Ouders als ervaringsdeskundige van hun kind: samen een plan maken “Dit doen wij op school, wat kunt u thuis doen?”
 • Gesprekken in de cyclus planmatig werken: wanneer en hoe lang.
 • Organisatie en tijdsinvestering.

Opbrengst

Aan het eind van de dag kunt u gesprekken voeren met leerlingen en ouders over onderwijsbehoeften en ziet u het belang om ze te betrekken bij uw onderwijs.


Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Start middagprogramma
16.30 Afsluiting cursusdag

Karen van Kooten

Karen van Kooten werkt als leerkracht, orthopedagoog en trainer en kent het onderwijs van binnen en van buiten. Karen geeft trainingen en begeleidt leerkrachten, intern begeleiders en directeuren van scholen in het (speciaal) basisonderwijs rond gedragsproblemen. Zij streeft ernaar haar trainingen zo effectief mogelijk te laten zijn: wat op een studiedag wordt gedaan moet de dag erna ook toe te passen zijn in een klas met 30 leerlingen. Daarnaast werkt Karen als redactielid bij JSW, het vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs en Pabo-studenten.

Lees ook het interview met Karen: "Differentiatie in de klas; moeilijk, maar ontzettend belangrijk"

 

Deelnemer over deze cursus:

"Karen is zeer vakkundig en heeft de cursus op een pakkende, afwisselende manier gegeven. Er was veel interactie en verdieping. Ze heeft geen standaard verhaal afgedraaid maar heeft telkens geprobeerd aan te sluiten bij onze wensen en de evaluaties die wij na elke cursusdag invulden."

Data en locatie

onbekend

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €1.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Deze cursus is ontwikkeld voor:

 • (Jonge) docenten
 • Intern begeleiders

in het Primair Onderwijs

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen over het programma kunt u contact opnemen met:

Betty van den Berk
040 - 2 974 837
b.van.den.berk@sbo.nl

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Klassenmanagement: differentiatie tussen leerlingen in de klas start op onbekend in onbekend!

Cursus Klassenmanagmenet: differentiatie in de klas

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €1999,- excl. btw
Datum: onbekend
Locatie: onbekend

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Betty van den Berk  

Opleidingsadviseur
Betty van den Berk

  

040 - 2 974 837

Ben jij onze STAR?

Dan kun je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

Relevant aanbod

3 Mrt

Opleiding Leerlingen Motiveren

Tijdens deze 3-daagse opleiding leer je het eigenschap en leerplezier van jouw leerlingen te stimuleren en vergroten! Lees meer
Type: 3-daagse training | | Lokatie:Meeting Plaza Utrecht
26 Mrt

Cursus Anti-pestcoördinator

Voldoe in 2 of 3 dagen aan de pestwet en voorkom, herken en reken af met pestgedrag. Bekijk het uitgebreide programma. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
7 Apr

Verkorte Opleiding voor de Zorgcoördinator

In deze opleiding leer je als zorgcoördinator effectief invulling te geven aan jouw taken en verantwoordelijkheden, waarbij de focus ligt op jouw rollen binnen de schoolorganisatie. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
14 Mei

Verkorte opleiding Gedragsexpert

Leer tijdens de opleiding Gedragsexpert om gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en aan te pakken binnen jouw school! Lees meer
Type: 4-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS
28 Mei

Verkorte opleiding voor de intern begeleider

Dé opleiding voor de succesvolle intern begeleider. Jouw rol is cruciaal in de nieuwe wet Passend Onderwijs. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Daltonlaan Utrecht

Alle events