Next Step in Higher Education

12 december 2019 - Jaarbeurs Utrecht


Meld je nu aan!


 

Waarom je dit congres niet mag missen!

 

Wat is er nodig in het Hoger Onderwijs om de student voor te bereiden op de snel veranderende en complexe wereld waarin ze terecht komen?

  • Ontdek op dit congres op welke manieren verschillende Hogescholen en Universiteiten in Nederland en op de wereld omgaan met De Onderwijsvragen anno 2018
  • Laat je inspireren door de changemakers in vernieuwend, flexibel en persoonlijk onderwijs
  • Op deze dag kun je kiezen uit verschillende vormen van workshops zoals greenrooms, ronde tafels of een verdiepende workshop over creativiteit en leiderschap

Download de brochure!


Laat je inspireren:

 

Auli Toom


PhD, Professor of Higher Education

Marjolein de Jong


YoungInspiration

Peter Merry


PhD, Chief Innovation Officer at Ubiquity University

Cees van der Vleuten

Professor of Education at Maastricht University


Bekijk alle sprekers


Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of programmamanager.


Wendy Bekkers

Congresadviseur

w.bekkers@sbo.nl

📞040 - 297 27 60

Marit Spek

Programmamanager

m.spek@sbo.nl08.45

Inloop en registratie

Ophalen badge met info dagprogramma


09.15

Opening door de dagvoorzitter Anna Heijker

Anna Heijker heeft meer dan tien jaar ervaring als dagvoorzitter en gespreksleider. Anna leidt wekelijks bijeenkomsten, strategische sessies en brainstorms voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Ze is scherp en zakelijk, op een toegankelijke manier.


Keynotes

Laat u inspireren door presentaties van internationale en Nederlandse sprekers en wees co-creator door vragen te stellen via uw smartphone.

09.30
Learning-focused and flexible education at the University of Helsinki: Current developments and future directions
  • Learning-focused and research-based approach in education at UH
  • Development of degree programmes and curricula
  • Development of learning environments, digital tools and pedagogical practices
  • Use of research-based digital feedback tools and empirical evidence in supporting students, teachers and academic directors at UH

Auli Toom, Phd, Professor of Higher Education, Director Centre for University Teaching and Learning University of Helsinki


10.00
The future of education: personalized. Modular. Stackable.

It seems an age ago that iTunes disrupted the music industry by enabling users to create their own playlists of songs, rather than have to consume collections of songs put together by others in albums. Education is starting to catch up as the learner shifts increasingly to center stage (rather than being forced to meet the needs of an institution or faculty). Ubiquity University is pioneering an approach that enables learners to develop and demonstrate competence across a broad range of human skills and qualities, show that to the world through open badges, and stack those competencies into a personalized credential (professional diploma or degree) that can be benchmarked to international standards. Our mission is to unleash the highest potential of each unique individual to make the greatest possible positive impact in the world.

Peter Merry, Phd, Chief Innovation Officer at Ubiquity University


10.30
Pauze

11.00
Persoonlijk, actief en contextueel onderwijs ondersteund door programmatisch toetsen

Het onderwijs is de afgelopen decennia sterk veranderd. Naast discipline gebonden specifieke competenties worden meer generieke competenties gedefinieerd. Het onderwijs wordt anders ingericht door longitudinale lijnen van onderwijs of praktijkperioden te creëren. Dit wordt vaak gecombineerd met modernere vormen van onderwijs waarin contextueel en actief leren meer centraal staan, met toenemende nadruk op zelfsturing en gepersonaliseerd onderwijs. Deze systemische aanpak ontbreekt wanneer we het over toetsen en beoordelen hebben. De literatuur over toetsing omvat bijna uitsluitend beschrijvingen en onderzoekingen van individuele toetsmethoden. Uit deze literatuur komt steeds weer naar voren dat elke individuele methode zijn tekortkomingen heeft. Daarnaast kan worden geconstateerd dat meer klassieke vormen van toetsen uitgaan van een verouderd onderwijsmodel (beheersingsleren), dat slecht tegemoet komt aan de geschetste moderne ontwikkelingen in het onderwijs (competentiegericht onderwijs). Wat nodig is, is een vergelijkbare systemische aanpak van toetsing.

Cees van der Vleuten, professor at Maastricht University


11.30
Digital & Pedagogy Transformation in Higher Education

Universities can improve teaching effectivity and disseminate knowledge better by innovating their curricula in line with the changing needs of today’s society. With this keynote I would like to share how at imperial we empower our academic community through technology to transform the way we teach and learn. We are moving away from teaching based largely on traditional lecturing to become more interactive, work with our students as partners and create a diverse and inclusive student community on our campuses, aided by digital and online technology. We are also aiming to reach out to millions of prospective learners around the world. Changing our on-campus pedagogy is the foundation of this transformation and some of the tools to make it happen successfully will be provided by digital technology and will be developed by our educators. Starting with some of the innovation and technical trends which we see impacting higher education I’d like to explore how high-tech, high-engagement learning can be achieved at scale and ask the question if and how we need to re-frame commonly used organizational frameworks.

Gideon Shimshon, Director Digital Learning & Innovation, Imperial College


12.15

Greenroom sessie

Kies 1 van de greenrooms en ga ‘backstage’ in gesprek met de keynote. Deze sessie wordt verzorgd in samenwerking met een praktijkspreker. Hoe breng je de visionaire ideeën in de praktijk?


How do we identify the possible benefits and pitfalls of online flexible and personalized education?

Auli Toom, Phd, Professor of Higher Education, Director Centre for University Teaching and Learning University of Helsinki

Lees meer over deze sessie

How do we identify the possible benefits and pitfalls of online flexible and personalized education?

  • Encouraging and supporting students in flexible education at UH
  • Perceived benefits and pitfalls of flexible and personalized education at UH
  • Utilising empirical evidence and research results (wisely) in the future to support students’ meaningful personalized learning

A strong Higher Educational system: A combination of technology and human education

Peter Merry, Chief Innovation Officer at Ubiquity University
Jeroen Bos, bouwer jaarprogramma Bildung Academie

Lees meer over deze sessie

The world is hypercomplex and recent graduates are ill-prepared to deal with it. They need creativity, complex problem-solving, collaboration and communication skills. Developing these competencies requires a holistic approach, beyond standard cognitive intelligence. Education needs to equip and empower our young people to connect their passion and skills to the needs of the world. Ubiquity enables them to navigate the worlds of learning and social innovation, creating their own personal pathway to the future, connecting and collaborating with others along the way. Ubiquity is an online university, accessible for a range of different students around the world working with enhanced technology to give external parties online insight in what and how they have learned via competency-based open badges. The Bildung Academy is a bottom up initiative run by highly motivated students and university teachers from Amsterdam. The idea to establish the academy was born out of a desire to develop oneself in a broad spectrum of areas. Ubiquity University and the Bildung Academy combine their two strenghts in a master program for students who have finished their bachelors. In this Master program which starts in September, forty five students are being prepared for the world we live in by focusing on academic knowledge, as well as personal development and social impact.


Hoe werkt programmatische toetsing in de praktijk?

Cees van der Vleuten, professor at Maastricht University
Harold Bok , Assistant professor, Utrecht University

Lees meer over deze sessie

Een praktijkvoorbeeld van programmatisch toetsen. De faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht hanteert al sinds september 2010 een programmatische benadering van toetsen in hun driejarige masteropleiding. In de praktijk loop je tegen veel verschillende vragen aan: Hoe ga je om met de verschillende kwaliteiten van toetsing (betrouwbaarheid, validiteit, leerwaarde, kosten, etc)? Waar moeten we aan denken bij de inrichting van zo’n toetsprogramma? Hoe kunnen we het leren het beste ondersteunen door middel van toetsing? Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk informatie over de lerende verzamelen en die informatie (longitudinaal) aggregeren? Hoe kunnen we zachte oordelen hard maken? Hoe kunnen we robuuste beslissingen nemen over studievoortgang? In deze sessie zullen de praktische principes van programmatisch toetsen uitgelegd worden door Cees van der Vleuten – Universiteit van Maastricht & Harold Bok – Universiteit Utrecht.13.00

Lunch


14.00

Maak je keuze uit stroming A of stroming B

Stroming A: 5 ronde tafels

In twee interactieve sessies van 35 minuten ga je de diepte in samen met een praktijkdeskundigen. Na een korte introductie heb je de kans om de spreker al je vragen voor te leggen.

Stand van zaken/ vervolg experimenten nieuwe accreditatiekader

Paul Zevenbergen, Lid dagelijks bestuur, NVAO

Lees meer over deze sessie
Leven lang leren, gepersonaliseerd leren, aansluiting op de arbeidsmarkt. Thema’s die ons in het onderwijs inmiddels al jaren bezighouden. Over het ‘wat’ zijn we het wel eens, naar het ‘hoe’ is het een zoektocht. Een boeiende route in die zoektocht zijn de experimenten rond wat in jargon heet flexibilisering van hoger onderwijs en het werken met leeruitkomsten. Er zijn meerdere wegen naar Rome, maar wel moet vastgesteld worden dat Rome echt bereikt wordt. Deze ronde tafel gaat in op de achtergronden, stand van zaken en het vervolg van de experimenten. Het gaat om studenten die een echt diploma kunnen behalen. De kwaliteit van het onderwijs in deze experimenten en hoe dan ook moet buiten kijf staan. De externe borging daarvan is de taak van de NVAO. Daarom komen in deze ronde tafel ook aan bod de ervaringen met het nieuwe accreditatiekader, de wijze waarop de NVAO de invulling van de kwaliteitsafspraken tussen het hoger onderwijs en de minister van ocw gaat beoordelen en de manier waarop de flexibiliseringsexperimenten worden beoordeeld. Kortom: een ronde tafel over kwaliteit aan de voorkant van de onderwijsontwikkelingen!

Inspectie over de pilots flexibilisering

Erik Martijnse, Directeur Hoger Onderwijs Inspectie

Lees meer over deze sessie
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het stelsel voor hoger onderwijs, er wordt toegezien op de kwaliteit, financiële rechtmatigheid, doelmatigheid en continuïteit en op de naleving van wettelijke voorschriften door instellingen in het hoger onderwijs. Wat zijn de mogelijkheden voor het HO om te flexibiliseren en personaliseren en hoe kijkt de inspectie naar deze ontwikkelingen? Wat zijn de ervaringen met de pilots flexibilisering, flexstuderen en hoe kunnen we de kwaliteit van het HO waarborgen?

Aanpak van de HAN: flexibel onderwijs van volwassenen in deeltijdonderwijs

Carola Doumen, Projectleider deeltijd flexiblisering en maatwerk (HAN)

Lees meer over deze sessie
De faculteit Educatie werkt sinds 2014 aan opleidingstrajecten in deeltijd die gemodulariseerd en gepersonaliseerd zijn. Leeruitkomsten zorgen ervoor dat de curricula leerwegonafhankellijk zijn en maken het mogelijk te studeren via de zogenaamde blend: een mix van contactonderwijs, online leren en werkplekleren. Een uitdaging is het organiseren van deze flexibiliteit.

Experiment flexstuderen Hogeschool Windesheim

Henk Hagoort, Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Windesheim

Lees meer over deze sessie
Het hoger onderwijs wil flexibiliseren. Maar hoe doe je dat? En waar begin je? Een essentieel onderdeel van flexibilisering is studenten de mogelijkheid te geven in eigen tempo te studeren. Er zijn allerlei goede redenen om in een jaar niet de volle 60 ECTS aan onderwijseenheden te willen volgen. Je hebt als student een eigen onderneming, je bent zwanger, je bent mantelzorger of topsporter, of je hebt een perfecte bijbaan. Allemaal goede redenen om korter of langer minder onderwijs te volgen. Hoe redelijk is het dan dat je wel het volledige collegegeld betaalt? In Nederland experimenteren 2 universiteiten en 2 hogescholen met het experiment Flexstuderen (betalen per studiepunt). Studenten bepalen in overleg met een studentbegeleider hoeveel onderwijs ze willen volgen en betalen vervolgens een bedrag per studiepunt. Hogeschool Windesheim in Zwolle doet mee aan het experiment. Wat leren we daarvan? In hoeverre kan ‘betalen per studiepunt’ bijdragen aan minder uitval? Wat betekent het voor de organisatie en financiering van een hogeschool? In deze ronde tafel bespreken we de eerste resultaten van het experiment en bespreken we aan de hand van het experiment de kansen en uitdagingen van flexibilisering in tempo en het alternatief dat opdoemt voor het ‘rendementsdenken’.

Flexibilisering: benut de mogelijkheden van Blockchaintechnologie en Open Badges

Theo Mensen, Initiatiefnemer Blockchain in Education, secretaris Stichting ePortfolio Support

Lees meer over deze sessie
Tal van instellingen in het hoger onderwijs werken samen aan experimenteren mbt. de ontwikkeling van open badges. Daar zijn goede redenen voor, zoals nut en noodzaak van flexibilisering inclusief een efficiënte productie van veilige en betrouwbare multimediale leerbewijzen. Door de opkomst van blockchain technologie kan aan deze ontwikkelingen een versnelling worden gegeven en daarom wordt momenteel binnen vrijwel alle instellingen van hoger onderwijs de nodige aandacht besteed aan en geëxperimenteerd met blockchaintechnologie. Voorbeelden van experimenten zijn bijvoorbeeld European Student Card (ESC), Erasmus Without Papers (EWP) en StudyBits. Studybits is een voorbeeld van een blockchainproject in het onderwijs (#BCINED). Het praktische doel is om de uitwisseling van studenten en studentgegevens binnen Erasmus+ uitwisselings¬programma’s sterk te vereenvoudigen en te verbeteren. Het is een voor alle instellingen en ontwikkelaars toegankelijke open source project waarin vorm en inhoud wordt geven aan volledig zelfgestuurde en gedistribueerde transacties. Onderwerp van gesprek is de vraag of Open Badges en Blockchaintechnologie een belangrijke rol gaan spelen in de flexibilisering van het onderwijs, in het waarborgen van de kwaliteit van leerwegonafhankelijke toetsresultaten.

Stroming B: 3 workshops

Een interactieve sessie van 90 minuten waarin je uitgedaagd wordt om out of the box na te denken over de onderwijsvragen van morgen.


Betrek de student bij het onderwijs

Marjolein de Jong, Jongerenspecialist & Founder van Young Inspiration

Lees meer over deze sessie
Eigenaarschap, motivatie en betrokkenheid van de student bij het onderwijs. Dit zijn essentiële aspecten voor het slagen van flexibel, gepersonaliseerd en online onderwijs. Wat is er nodig om deze eigenschappen tot uiting te laten komen bij de student? Tijdens onderwijs veranderingen is het belangrijk om deze vraag mee te nemen, daarbij is het belangrijk om met studenten het onderwijs en het curriculum te ontwikkelen. In deze workshop neem je de eerste stap en ga je in gesprek met de student en is er ruimte voor een gesprek. Hoe betrek je studenten bij onderwijsvernieuwing en hoe creëer je een omgeving waar betrokkenheid van de student vanzelfsprekend wordt? Voor welke vorm van studentenparticipatie lopen studenten warm en wat voor positieve voordelen levert dit op voor de onderwijsorganisatie? Een actieve workshop waarin de student een centrale rol speelt!

Samenwerking student, werkgever en het HO

Herman van de Mosselaer, Project Manager Education Research, AP Hogeschool Antwerpen

Lees meer over deze sessie
Afstemming en samenwerking tussen hoger onderwijs en werkveld zijn essentieel in een kenniseconomie die competitief wil blijven. Binnen deze context onderzocht het Erasmus+-project BEEHiVES de evoluerende samenwerking tussen hogeronderwijsinstellingen, werkveld en studenten. Waarom is deze samenwerking belangrijk? Wat zijn de drijfveren van de stakeholders? Op welke terreinen kan (meer) samengewerkt worden? Welke hindernissen worden ondervonden? Hoe kunnen die opgelost worden? Welke good practices bestaan er en hoe inspireren die? What works: Wat kunnen hoger onderwijs, werkgevers en studenten doen om samenwerking in elkaars belang en in het belang van de maatschappij te versterken?

Ontketen je creativiteit

Frits Philips, School of Life

Lees meer over deze sessie
Volgens Einstein worden we allemaal geboren als genie. Dat is maar goed ook. Want als we een beetje willen gedijen in een wereld die steeds sneller verandert, hebben we een flinke dosis creativiteit nodig. Dus waarom zouden we ons laten tegenhouden door de aloude mythe dat creativiteit is voorbehouden aan een enkeling? Met andere woorden: hoe herwinnen we ons eigen creatieve potentieel? In deze class doe je praktische vaardigheden op die je helpen jouw creativiteit te verhogen via experiment en gesprek. Ook leer je hoe je jouw creatieve zelfvertrouwen een boost geeft. Met elkaar onderzoeken we waarom intuïtie, spel en dagdromen van cruciaal belang zijn voor innovatie. We ervaren hoe blokkades en verveling katalysatoren voor creativiteit worden. We kijken naar mogelijke valkuilen en hoe we onszelf motiveren om niet op te geven. Ook raadplegen we eeuwenoude en moderne wijsheid over hoe we om kunnen gaan met kritiek, belemmering en mislukking.

15.40
Inspirerende afsluiting met Nicolien Sauerbreij

Professioneel snowboardster, Olympisch kampioen, sportmasseur, motiverende spreker en ambassadeur van de Nederlandse skivereniging


16.30
Vol inspiratie naar de trein of met de auto naar huis!

Onze dagvoorzitter:

Anna Heijker

Dagvoorzitter

Biografie

Anna Heijker heeft meer dan tien jaar ervaring als dagvoorzitter en gespreksleider. Anna leidt wekelijks bijeenkomsten, strategische sessies en brainstorms voor het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Ze is scherp en zakelijk, op een toegankelijke manier. Opdrachtgevers waarderen Anna’s gestructureerde manier van werken, energie en enthousiasme. Anna denkt vooraf graag mee over een zo effectief en interessant mogelijk programma en heeft een groot scala aan werkvormen in haar pakket. Anna bereidt zich altijd goed voor en dit zorgt ervoor dat zij tijdens de bijeenkomst zelf snel kan schakelen. Met Anna bent u verzekerd van nuttige interactie en een goede sfeer. Al vroeg in haar carrière is Anna naar het buitenland gegaan en dit heeft ervoor gezorgd dat ze zich snel kon ontwikkelen. Zo presenteerde ze in de vier jaar dat zij in Boekarest woonde diners met 150 C-level executives uit het Nederlandse bedrijfsleven, pitchevenementen en zakelijke seminars over uiteenlopende onderwerpen zoals macro-economische perspectieven tot employee engagement. Anna is veelzijdig en kan ingezet worden voor zowel Engels- als Nederlandstalige opdrachten. Anna heeft een master Nederlands (cum laude). Tijdens haar studie heeft ze wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het geven en krijgen van feedback na presentaties. Deze kennis, en haar podiumervaring, komt goed van pas wanneer Anna professionals en ondernemers traint en coacht in het creëren van een sterke boodschap en hoe je deze met impact presenteert.

Auli Toom

Phd, Professor of Higher Education, Director Centre for University Teaching and Learning University of Helsinki

Biografie

Auli Toom, PhD, Professor of Higher Education, works as a Director of the Centre for University Teaching and Learning at University of Helsinki, Finland. Dr. Toom is also the director of the doctoral programme PsyCo (Psychology, Learning and Communication). She holds Adjunct Professorship at the University of Eastern Finland and is Visiting Professor at University of Tartu, Estonia. Toom is also a Vice President of the Finnish Educational Research Association. Her research interests include teacher knowing, agency and teacher education as well as the scholarship of teaching and learning. She investigates student learning of knowledge work and global competencies, and pedagogies and digital technologies supporting learning in the contexts of upper secondary and higher education. She leads and co-leads several research projects and supervises PhD students. She serves on editorial boards in different journals and has acted as a reviewer for many scientific journals and research programs. Her research articles have appeared in several scientific journals and edited books. She is a regular keynote speaker and facilitator at national and international educational conferences. She also works as an expert in many international education researches, in OECD and in various development projects.

Cees van der Vleuten

Professor of Education at Maastricht University


Biografie

Prof. Dr. C.P.M. van der Vleuten studeerde psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 1982 werkt hij aan de Universiteit Maastricht, sinds 1996 als hoogleraar in de onderwijskunde. In 2005 werd hij wetenschappelijk directeur van de Graduate School of Health Professions Education . Zijn specialisatie is toetsing van professionele competenties, maar is breed betrokken bij onderzoek en ontwikkeling dat vooral gericht is op leren in het gezondheidszorgdomein. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd, diverse prijzen verkregen voor de kwaliteit van zijn werk, inclusief diverse loopbaanprijzen, een koninklijke onderscheiding (in 2010) en de Karolinska prijs voor Research in Medical Education (in 2012). Hij is een mentor van veel onderzoekers, zowel nu als in het verleden. Een volledig curriculum vitae is te vinden op: www.ceesvandervleuten.com

Peter Merry

Phd, Chief Innovation Officer at Ubiquity University


Biografie

Peter Merry is a social entrepreneur and education innovator. He is experienced in leadership and change processes for organizations and large-scale systems. In recent years he has specialised in education, co-founding the new global online Ubiquity University as its Chief innovation Officer, and supporting the development of the innovative secondary education stream Agora in the Netherlands. He also founded the Center for Human Emergence and related consulting company Synnervate. He is a popular public speaker, plays guitar and sings in anglo-celt folk band Maggies Wedding and is the author of the book Evolutionary Leadership.


Gideon Shimshon

Director Digital Learning & Innovation, Imperial College

Biografie

Gideon Shimshon is Imperial College London’s Director of Digital Learning Hub where he is tasked with designing and delivering on Imperia’s digital learning strategy and in increasing the level of online and digital innovative education-related activity across Imperial. Motivated by his passion for learning and teaching, Gideon leads a diverse portfolio of projects that examine the future of digital and campus education. Before joining Imperial, he was the director of the Centre for Innovation at Leiden University where he co-founded the Online Learning and New Media Labs, which now offer online courses to over 750,000 students worldwide, as well as HumanityX – an initiative which works with UN organisations, companies and NGOs to develop digital innovations for the peace, justice and humanitarian sectors. He is a board member of the Leiden International Film Festival and Brave New World Conference.

Marjolein de Jong

YoungInspiration


Biografie

Marjolein de Jong is dé jongerenspecialist. Zij is in 2009 gestart met Young Inspiration. Sindsdien werkt zij samen met organisaties in met name het onderwijs en de publieke sector aan de goede manieren om met jongeren samen te werken. Marjolein weet middelen te kiezen om jongeren te bereiken en betrekken. Zij vindt het belangrijk dat iedereen die met jongeren werkt of wil werken zich uitdaagt door de ogen van jongeren te kijken. Bij al haar projecten staan jongeren dan ook centraal. Marjolein heeft in het mbo en hbo veel ervaring met het opzetten van de goede aanpak van studentparticipatie. Hoe zorg je dat studenten meedenken met de keuzes die je maakt? Voor welke vormen van participatie loopt de student van nu nog warm? “Het is mijn drive om de stem van jongeren te laten horen. Niet omdat het moet, maar omdat het je zoveel oplevert.”

Nicolien Sauerbreij

Olympisch kampioen snowboarden


Biografie

Olympisch kampioen snowboarden Nicolien Sauerbreij wint in Vancouver in 2010 een gouden medaille op de reuzenslalom met het snowboard. Dit betekende de 100ste gouden medaille voor Nederland in de geschiedenis van de Olympische Spelen. In februari 2015 beëindigde Nicolien haar lange en imposante carrière.


Erik Martijnse

Directeur Hoger Onderwijs Inspectie


Biografie

Na een studie geografie aan de Universiteit van Utrecht heeft Erik Martijnse naast interim-management verschillende functies binnen het departement van OCW bekleedt alvorens de overstap naar de inspectie van het onderwijs te maken. Daar geeft hij sinds 2009 als directeur leiding aan het toezicht op het Hoger onderwijs.

Henk Hagoort

Voorzitter College van Bestuur, Hogeschool Windesheim

Biografie

Henk Hagoort (1965) is sinds 1 september 2016 collegevoorzitter van Hogeschool Windesheim. Binnen het College van Bestuur behartigt hij de portefeuilles onderwijs, marketing en communicatie, beleid & kwaliteit, internationalisering en medezeggenschap. Daarnaast is Henk portefeuillehouder voor de domeinen "Bewegen en Educatie", "Gezondheid en Welzijn" en "Windesheim Flevoland". Henk studeerde geschiedenis en was van 1 juni 2008 tot 1 september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als directeur van de Evangelische Omroep. Voordat hij in 1992 bij de EO in dienst kwam, werkte Henk als docent en onderzoeksmedewerker Middeleeuwse Geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Driestar, en als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Henk is naast zijn bestuursfunctie bij Hogeschool Windesheim onder andere voorzitter Raad van Toezicht van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Harold Bok

Ass. Professor Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht

Biografie

Harold Bok (PhD/DVM) is in 2005 afgestudeerd als dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij werkzaam als universitair docent binnen de leerstoel Kwaliteitsbevordering Diergeneeskundig Onderwijs. In 2014 is hij gepromoveerd op het proefschrift getiteld: Competency-based Veterinary Education: An integrative approach to learning and assessment in the clinical workplace. Zijn onderzoeksinteresse ligt op het gebied van werkplekleren en -beoordelen en programmatisch toetsen. Binnen dit onderzoeksdomein is Harold projectleider van diverse projecten en copromotor van verschillende promovendi. Ga voor een uitgebreider profiel en een overzicht van zijn publicaties naar zijn LinkedIn of Google Scholar accounts.


Carola Doumen

Projectleider deeltijd flexiblisering en maatwerk (HAN)

Biografie

Carola Doumen studeerde Nederlands en Duits en is sinds 1981 werkzaam in het onderwijs: voortgezet, middelbaar beroeps onderwijs en het hoger beroepsonderwijs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Rode draad in haar loopbaan is het leren van mensen binnen de context van het onderwijs. De focus ligt de laatste jaren op het Leven- Lang- Leren en het deeltijdonderwijs. De HAN werkt op grote schaal aan flexibele vormen van leren voor volwassenen.

Paul Zevenbergen

Lid dagelijks bestuur, NVAO


Biografie

Paul Zevenbergen startte zijn loopbaan als leraar Economie, daarna bij het ministerie van Financiën. Vervolgens werkte hij als consultant, directielid, partner bij Boer & Croon, voor een aantal sectoren, waaronder de (semi) overheid en zorg. Hij werd bestuursvoorzitter van IJsselgroep educatieve dienstverlening en is sinds 2011 werkzaam als bestuurder bij de NVAO. Deze beoordeelt de kwaliteit van alle opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Ook in nevenfuncties is hij actief, onder andere als voorzitter van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, vicevoorzitter van het algemeen bestuur van het Openbaar Onderwijs Rotterdam, lid raad van toezicht van het Albeda College, Lid Raad van Advies Stichting Handicap en Studie en Lid College van deskundigen van Stichting Visitaties Woningcorporaties. Tot voor kort was hij jurylid voortgezet onderwijs van de Jury Excellente Scholen.

Herman van de Mosselaer

Project Manager Education Research, AP Hogeschool Antwerpen

Biografie

Herman Van de Mosselaer is hoofd van de Artesis Plantijn Educational Research Unit (APERU). Hij coördineert en werkt mee aan onderwijsonderzoeksprojecten met betrekking tot de overgang naar hoger onderwijs, curriculumontwikkeling, leercompetenties en leercoaching, werkplekleren en de overgang naar en samenwerking met het werkveld. Herman was voorheen diensthoofd onderwijs en kwaliteitszorg. Hij heeft ervaring als voorzitter, secretaris en lid van visitatiecommissies voor bachelor- en masteropleidingen. Hij was jarenlang lid van de werkgroep Kwaliteitszorg van Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad, en van stuurgroep voor leerresultaten voor het hoger onderwijs van de VLUHR, de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad. Herman is ook actief in het European Network for First Year Experience (EFYE) en lid van de International Advisory Board van het National Resource Centre for The First-Year Experience and Students in Transition in de V.S.


Jeroen Boss

Bildung Academie: het Bildung jaarprogramma!


Frits Philips

School
of Life

Biografie

Frits Philips heeft een diepe belangstelling voor ondernemerschap, cultuur, creativiteit en menselijk gedrag. Na zijn studie Japanse taal en cultuur legde hij zich toe op het vak communicatie, waarin hij leerde hoe belangrijk het is dat mensen én organisaties oprecht en open met elkaar het gesprek aangaan. Frits wordt gedreven door het verlangen om mensen en organisaties te helpen grotere versies van zichzelf te worden. Dat doet hij als hoofd van de professionele programma’s en kerndocent van The School of Life en als executive coach.

Theo Mensen

Initiatiefnemer
Blockchain in Education

Biografie

Theo Mensen is secretaris van de Stichting ePortfolio Support (StePS) en mede-initiatiefnemer van het project StudyBits, een blockchaintoepassing voor het (hoger) onderwijs. Theo is als onderwijssocioloog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als universitair docent, wetenschappelijk onderzoeker en projectleider was hij initiatiefnemer van talrijke regionale, nationale en internationale onderwijs- en arbeidsmarktprojecten. In staf- en managementfunties bij Arbeidsvoorziening was hij betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van scholingsbeleid, arbeidsmarktonderzoek, competentietestcentra, mobiliteitscentra, gepersonaliseerde leerwegen en e-portfolio. In Brussel werkte hij als nationaal expert voor de Europese Commissie aan vernieuwingen in het werkgelegenheidsbeleid, de toetreding van nieuwe lidstaten, bevordering van mobiliteit (Europass) en de uitwisseling en uitwisselbaarheid van onderwijs- en arbeidsmarktdata tussen lidstaten (Eures/Ploteus). Als adviseur is hij momenteel betrokken bij projecten voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen gericht op onderzoek, ontwikkeling en gebruik van blockchaintechnologie om de dienstverlening te vereenvoudigen, administratieve rompslomp te verminderen en de betrouwbaarheid en veiligheid te waarborgen van school- en loopbaangegevens ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling en optimale inzet van talent.


Datum

Donderdag 12 december 2019

Locatie

Mediaplaza
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Routebeschrijving


Investering

 

 Tot 5 november 2019

 Na 5 november 2019

 € 599,- € 699,-


Groepskorting vanaf 4 personen:

Informeer bij Wendy voor speciale groepskortingen vanaf 4 personen.

Meld je nu aan!Heb je vragen?

Wil je meer weten over het congres, het programma en het aanmeldproces? Of wil je juist meewerken aan het programma? Neem dan contact op met onze congresadviseur of programmamanager.


Wendy Bekkers

Congresadviseur

w.bekkers@sbo.nl

📞040 - 297 27 60

Marit Spek

Programmamanager

m.spek@sbo.nlStudent meets Professional

Op de SBO onderwijscongressen gaat de student in gesprek met de onderwijsprofessional. In onderwijsland werken we hard aan innovatie, maar wat merkt de student hier eigenlijk van? En wat vindt de student hiervan?


Gepersonaliseerd onderwijs & het experiment flexstuderen

Henk Hagoort

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Windesheim

Beluister de podcast

Digitale en pedagogische transformatie in het hoger onderwijs

Gideon Shimshon

Director digital learning & innovation, Imperial College

Beluister de podcast

Samenwerking student, werkgever en het hoger onderwijs

Herman de Mosselaer

Project manager education research, AP Hogeschool Antwerpen

Beluister de podcast


Gepersonaliseerd onderwijs in Finland

Auli Toom

Phd, professor of Higher Education, University of Helskini

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering: flexibel onderwijs bij de HAN

Carola Doumen

Projectleider deeltijd flexibilisering en maatwerk HAN

Beluister de podcast

De toekomst van het nieuwe accreditatiekader

Paul Zeevenbergen

lid dagelijks bestuur
NVAO

Beluister de podcast


Agora Onderwijs

Sjef Drummen

Onderwijskunstenaar, directielid en co-founder Niekée en Agora

Beluister de podcast

Ubiquity University

Peter Merry

Chief Innovation Officer at Ubiquity University

Beluister de podcast

De Bildung Academie

Michiel Tolman

Directeur en onderwijsontwikkelaar van De Bildung Academie

Beluister de podcast

 


The future of technology in learning

Ashley Wheaton

Principal and Chief Executive Officer UCEM

Beluister de podcast

Pilot flexibilisering (HAN)

Fokke Aukema

Sectorhoofd Staf Politie academie

Beluister de podcast

Knowmads alternative business school

Pieter Spinder

Initiator & Storyteller Knowmads

Beluister de podcast

 


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Next Step in Higher Education
Inlogcode: