Next Higher Education

12 en 13 december 2018 | Media Plaza, Utrecht

Next Higher Education 2018


 

Uitnodiging


Thema's

 

Gepersonaliseerd
Internationaal
Rendement & Kwaliteit
Diversiteit
Flexibilisering
Innovatieve vormen

 

Download brochureHet laatste onderwijs nieuws

Blijf op de hoogte van alle onderwijs actualiteiten die ook aan bod komen op Next Higher Education. Breng een bezoekje aan ons blog en lees o.a. inspirerende interviews met sprekers, een column van dagvoorzitter Frans Nauta en download een handig eBook Toetsen!

Bezoek het blog

 


Wij zoeken gastbloggers!

Wij zijn op zoek naar gastbloggers! Wilt u graag uw kennis, resultaten uit uw (promotie)onderzoek, best practice, probleem of ervaring over dit onderwerp delen met vakgenoten? Meer informatie

 


Partners

Next Higher Education zou nooit zo een succes kunnen zijn zonder onze partners. Wij werken samen met:

 

Nationaal Onderwijsgids                    

Next Higher Education 2018 bestaat uit twee dagen (12 en 13 december). Op dit moment zijn wij druk bezig met het samenstellen van het programma. Houd de website in de gaten voor meer informatie.


 

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Thema's

Faciliteren van diversiteit
 • Flexibel en divers onderwijs ontwerpen en realiseren: praktijkervaringen
 • Universal Design for Learning (UDL) – een framework om studiesucces te vergroten bij diversiteit
 • Onderzoek HR: bepalende succesfactoren in diversiteit
Bekijk alles sessies

1.Workshop, Flexibel en divers onderwijs ontwerpen en realiseren: praktijkervaringen

Door: Marja Bakker en Johan de Bruin, onderwijskundig adviseurs van 2Blearning

2. Universal Design for Learning (UDL) – een framework om studiesucces te vergroten bij diversiteit.

Uit onderzoek blijkt dat diversiteit de kans op studiesucces beïnvloedt. In deze workshop gaan we hier dieper op in en leggen we de link naar Universal Design for Learning (UDL), een pedagogisch-didactisch framework dat uitgaat van diversiteit als norm. Hierbij hanteren we een brede definitie van diversiteit: èlke student is uniek, dit geldt voor zaken als vooropleiding, vaardigheden, talenten, achtergrond, maar ook voor de hersenen zelf. Door heldere doelen te stellen en flexibel te zijn in hoe de student die doelen haalt haal je onnodige barrières voor studiesucces weg. UDL geeft praktische handvatten om lessen en het curriculum zo te ontwerpen dat de kans op studiesucces voor alle studenten zo groot mogelijk is zonder de kwaliteit van het onderwijs te verlagen.

Door: Irma van Slooten (MSc) (irma@udlnederland.nl) trainer en coach Universal Design for Learning (UDL) bij UDL Nederland. Irma begeleidt UDL implementatietrajecten en UDL Professional Learning Communities.

3. Onderzoek HR, bepalende succesfactoren in diversiteit
 • Beschrijving van een ‘voorbeeldfiguur’ van succesvolle (mannelijke) studenten met migratie achtergrond: waarden, normen, voorbeeld figuren en concrete ervaringen met studenten, docenten en de opleiding.
 • Link met onderwijskundige theorieën
 • De rol van de onderwijsinstelling om gelijke kansen te bieden voor jongeren met een migratie achtergrond

Werkvorm:

In deze workshop gaat u actief aan de slag met het concept ‘voorbeeldfiguren’. Samen kijken we naar de rol die voorbeeldfiguren kunnen hebben voor studenten met een migratie achtergrond. U verlaat de zaal met praktische handvatten om hier ruimte voor te creëren in het onderwijs.

Door: Winnie Roseval volgt de masteropleiding Humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek. Als onderzoeker werkte zij in 2016 mee aan een onderzoek naar uitgestroomde mbo-studenten van Hogeschool Rotterdam. Voor haar masterscriptie richt zij zich op mannelijke studenten met een migratie achtergrond die hun studie binnen vijf jaar hebben afgerond. Ze gaat op zoek naar de verhalen van deze studenten en koppelt dit aan het concept voorbeeldfiguren

Flexibilisering van onderwijs en onderwijsinstelling
 • De opleiding van de toekomst: professionele masters in het HBO die aansluiten bij de huidige en toekomstige kenniseconomie
 • Pilot Nr 1 Flexibilisering Hoger Onderwijs – De aanpak van de HAN
 • Opbrengsten Pilot Nr 3 Flexibilisering Fotovakschool
Bekijk alles sessies

1. ‘De opleiding van de toekomst: professionele masters in het HBO die aansluiten bij de huidige en toekomstige kenniseconomie.’
 • De bijdrage van professionele masters aan de huidige kenniseconomie en aan de pilot flexibilisering
 • Het belang van de professionele master voor de student; meer mogelijkheden een passende master te kiezen en betere aansluiting bij de vraag van de arbeidsmarkt.
 • Benodigde competenties van Hbo-instellingen om professionele masters te ontwikkelen en masterstudenten op te leiden
 • Wat vraagt het van een HBO master om te flexibiliseren en maatwerk te leveren; aansluiten bij de behoeftes van de student en de arbeidsmarkt

Na deze workshop heeft u :

 • Inzicht in de benodigde kennis en vaardigheden om professionele masters te ontwikkelen en masterstudenten in het HBO op te leiden
 • Inzicht in het belang van de professionele masteropleidingen
 • Door de interactieve werkvorm 'medestanders' leren kennen waarmee u kennis kunt op doen en delen

Door: Ans Gielen, Programmamanager Masters HAN, Voorzitter Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen, Actieplan professionele masters (Vereniging Hogescholen)

Margreet Riemersma, onderwijsadviseur Hanzehogeschool Groningen & stafmedewerker professionele masters

2. Pilot Nr 1 Flexibilisering Hoger Onderwijs – De aanpak van de HAN
 • Wat is er voor nodig om de instroom van deeltijdstudenten van 1500 naar 2500 deeltijdstudenten per jaar te verhogen?
 • Verandermanagement in de organisatie: hoe kunnen we docenten professionaliseren om in flexibel les te geven in deeltijdopleidingen?
 • Modularisering van het curriculum en het vaststellen van leeruitkomsten
 • Het gebruik van online leer mogelijkheden om flexibilisering te ondersteunen

Door: Fokke Aukema, programmamanager Deeltijdonderwijs HAN

3. Opbrengsten Pilot Nr 3 Flexibilisering Fotovakschool

Door: Paul Akkerman, Directeur en voorzitter College van Bestuur Stichting de Nederlandse Fotovakschool

Verbeteren van leerrendement & kwaliteit
 • NVAO: Flexibilisering, modularisering en wijzing accreditatiestelsel)
 • Combinatie van structuur en flexibiliteit vergroot studierendement in deeltijd)
 • De rol en betekenis van toetsen in nieuwe onderwijsmodellen met meer blended leervormen en meer flexibel onderwijsaanbod
Bekijk alles sessies

1. NVAO: Flexibilisering, modularisering en wijzing accreditatiestelsel

Interactieve vraagsessie: Na een korte inleidende presentatie kunt u als deelnemer uw vraag voorleggen aan de NVAO of aan elkaar. Thema’s die in ieder geval aan bod komen:

1. Update Pilots Flexibilisering hoger onderwijs (met het accent op het experiment leeruitkomsten)

 • Welke overwegingen speelden een rol bij de toekenning van subsidies tbv aan instellingen voor hoger onderwijs op grond van de Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen?
 • Wat is het vervolgtraject en hoe zijn de diverse instellingen aan de slag?
 • Hoe zal het resultaat (te bereiken in 2022) gemeten worden?

2. Update Implementatie nieuwe accreditatiekader 2016

 • Wat zijn de concrete wijzigingen?
 • Wat zijn de eerste ervaringen met het nieuwe accreditatiekader?

3 Update Van Associate-degreeprogramma naar Associate-degree opleiding

 • Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe wetgeving?
 • Wat zijn de nieuwe mogelijkheden voor de Associate degree opleiding?
 • Hoe reageren hogescholen?

Door: Henri Ponds, beleidsmedewerker en coördinator interne kwaliteitszorg, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

2. Combinatie van structuur en flexibiliteit vergroot studierendement in deeltijd

Net zoals vrijwel iedereen tijdens dit congres, komt u van een klassikale aanpak vandaan en wilt u naar een blended aanpak. De Open Universiteit komt juist van een uitermate flexibile aanpak in afstandsonderwijs en heeft onlangs haar onderwijs gewijzigd naar combinatie van structuur en flexibiliteit in online onderwijs. Het studierendement is significant hoger. De kennis die de OU in huis heeft over online onderwijs én de nieuwe aanpak is waardevol. Anja Oskamp deelt met u haar nieuwe strategische aanpak:

 • Hoe kun je onderwijs personaliseren?
 • Wat zijn de dragers voor (studie-)succes?
 • Welke mix is waardevol voor de studenten?
 • Hoe realiseer je deze nieuwe onderwijsaanpak?

Door: Anja Oskamp, Rector Magnificus Open Universiteit

3. De rol en betekenis van toetsen in nieuwe onderwijsmodellen met meer blended leervormen en meer flexibel onderwijsaanbod

De laatste jaren wordt blended learning in het hoger onderwijs meer en meer gemeengoed. Van inpassing van applicaties in het bestaande onderwijs tot volledig ‘blended’ vormgegeven leeromgevingen. Ondertussen staat de wereld niet stil. Sinds het rapport ‘Rinnooy Kan’ uit 2014 is er toenemend aandacht voor flexibilisering van het hoger onderwijs. Door veranderingen in de demografie en de arbeidsmarkt ontstaat een studentenpopulatie, voor wie het standaard curriculum wellicht niet meer matcht. Bij de pilots flexibilisering speelt ict vaak een belangrijke rol.

Wat betekent dit alles voor de toetsing? Kan het met de technieken die we tot nog toe gebruikten? Gaan we werken met losse modules met bijbehorende toetsen? Zijn er andere toetsvormen meer geschikt? Is het verstandig om met leeruitkomsten en assessments te werken? Met porfolio’s en badges? Hoe maak je onderwijskundig de juiste keuzes?

Michael Nieweg legt u, vanuit een onderwijskundige blik, diverse keuzes en mogelijkheden voor. Hij scherpt zijn geest door discussies in zijn eigen hogeschool én door externe opdrachten, waar flexibilisering van het onderwijs op de agenda staat. Er zal uitgebreid ruimte zijn voor uitwisseling. Hét antwoord hebben we nog niet, maar we kunnen snel(ler) leren door uit te wisselen met elkaar. Neemt u de uitdaging aan?

Door: Michael Nieweg, Onderwijskundig Adviseur hbo-ict-deeltijd, Hogeschool Van Amsterdam

Internationalisering in beleid en onderwijs
 • Internationale vergelijking van diploma’s en onderwijs
 • Beleid internationalisering: strategische visie en implementatie
 • De ‘International Classroom’ (IC), de uitdagingen op organisatorisch gebied & de cruciale rol van de docent
Bekijk alles sessies

1. Internationale vergelijking van diploma’s en onderwijs
 • Wat is de waarde van Nederlandse diploma’s in het buitenland?
 • Hoe beoordeel je de diploma’s van internationale studenten?
 • Hoe doe Nederland het qua internationalisering t.o.v. het buitenland?

Door: Lucie de Bruin, Hoofd Afdeling Onderwijsvergelijking

2. Beleid internationalisering: strategische visie en implementatie
 • Hoe creëer je de fundering in de organisatie om te internationaliseren
 • Welke factoren zijn bepalend voor een succesvol internationaliseringsbeleid
 • Rol van docent en student

Door: Frans Snijders, Director International Office VU

3. De ‘International Classroom’ (IC), de uitdagingen op organisatorisch gebied & de cruciale rol van de docent
 • Beleid vormgeven van een reguliere bachelor naar een internationale bachelor.
 • Het aantrekken van nieuwe studenten; een opleiding gericht op de Europese sameleving op een onderwijskundige innovatieve manier.
 • Eerste ervaringen met de nieuwe Minor gebaseerd op distant learning/ e-learning, Met een startweek en de afsluitende week in Nederland. (Pilot start september ’17)

Door: Joke van Saane, Portefeuillehouder Onderwijs, Faculty of Theology, Vrije Universiteit Amsterdam

 • De componenten van een IC: Je bent er nog niet als je Engels gaat praten met elkaar, maar wat is er dan wel nodig? (Cultuurverschillen, werkvormen in een internationale context, taalvaardigheid van een docent)
 • Wat zijn de veel voorkomende uitdagingen van een IC?
 • De cruciale rol van de leerkracht in een IC, docent professionalisering

Door: Siema Ramdas, Teacher Trainer Vrije Universiteit Amsterdam


Gepersonaliseerd leren en ‘op maat’
 • Personalised learning eco systems: What is the optimal learning eco system for the individual student?
 • Learning Analytics als bron van leerfeedback voor persoonlijk leren
 • Gepersonaliseerd leren realiseren voor een grote groep studenten
Bekijk alle sessies

1. Personalised learning eco systems: What is the optimal learning eco system for the individual student?
 • Do we all mean the same thing when we say 'Personalised Learning'?
 • What is the optimal learning eco system for the individual student?
 • What is the influence of machine learning (AI) and learning analytics on the personalisation of education?
 • What are the ethical responsibilities of an educator using Personalised Learning technology?

Door: Ben Betts, CEO HT2, entrepreneur, technologist, and social learning expert


2. Learning Analytics als bron van leerfeedback voor persoonlijk leren

Zelf aan de slag gaan met learning analytics is vooral een kwestie van doen.

 • Wat kan learning analytics betekenen voor onderwijs op maat?
 • Hoe kan learning analytics inzicht geven in studentenactiviteiten?
 • Hoe kun je learning analytics inzetten voor studentbegeleiding?
 • Draagt learning analytics bij aan een beter leerrendement?

Door: Dennis van Oeveren, Onderwijs Innovatie Expert, MBO Landstede & KPZ. Inspirator en ontwikkelaar van een blended en persoonlijk onderwijs

3. Gepersonaliseerd leren realiseren voor een grote groep studenten

In deze sessie krijgt u een praktijkvoorbeeld van gepersonaliseerd leren zoals dat in bij MBO Landstede al 10 jaar wordt toegepast.

 • Verandermanagement, benodigde competenties van de instelling om de verandering naar gepersonaliseerd leren (talentvol ontwikkelen) te maken.
 • Korte toelichting op het curriculumontwerp (Wat zijn trajectlijnen, hoe werk je in een ETO, de leeromgeving, wat is een LWP/TWIXX, hoe ontwerp je die, waar op zijn deze gebaseerd?)
 • Succesfactoren, wat zijn de opbrengsten?
 • Wat zijn de randvoorwaarden voor de school om dit succesvol door te zetten?
 • Toekomstvisie

Door: Dennis van Oeveren, Onderwijs expert en onderwijs innovator. Inspirator en ontwikkelaar van een blended en persoonlijk onderwijs maar ook regelmatig betrokken bij de uitvoering; ''met de voeten in klei''. Verzorg onderwijs bij het MBO (Landstede) en het HBO (KPZ Zwolle en Windesheim Zwolle)

Ruimte voor innovatieve onderwijsvormen
 • Universiteitsbreed veranderen voor de student/werknemer van de 21ste eeuw (UU)
 • Revival van Bildung: de werknemer van de toekomst opleiden
 • Optimalisatie van de verbinding tussen online en contactonderwijs: op weg naar differentiatie
Bekijk alles sessies

1. Universiteitsbreed veranderen voor de student/werknemer van de 21ste eeuw (UU)

De nieuwe student verzamelt, verwerkt, analyseert en synthetiseert kennis op een andere, nieuwe wijze.

De verandering betekent altijd en overal de beschikking hebben over kennis, in contact zijn met peers en zeer diverse communities. Hoe kun je als universiteit hierop anticiperen en er je teaching skills en onderwijsconcepten op aanpassen?

Met het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it geeft de Universiteit Utrecht universiteitsbreed handen en voeten docentprofessionalisering, herontwerpen van onderwijs, ondersteuning docenten, infrastructuur en structureel onderzoek naar het effect van onderwijs met IT tools om verandering te laten plaatsvinden op basis van evidentie.

En niet te vergeten: de organisatie- en cultuurverandering.

Door: Jan Haarhuis, programmamanager Educate-it. In november 2016 ontving Jan Haarhuis van SURF de Changemaker Award
dr. Harold van Rijen, Hoogleraar Lifesciences Sciences | leeropdracht: Innovatieve leervormen in het Biomedisch Onderwijs

2. Revival van Bildung: de werknemer van de toekomst opleiden
 • Belang van de invoering van Bildung in het HO
 • Student eigenaar over eigen leerproces en ontwikkeling van 21’st Century Skills
 • De student als motor voor verandering
 • Integratie van Bildung in het onderiwjs + best practices
 • Professionalisering van de docent; terug geven van autonomie

Werkvorm:
Een actieve workshop waar je letterlijk (energizer) en figuurlijk wakker wordt geschud. Na de workshop verlaat je de zaal vol nieuwe (besproken) ideeën waar je de volgende dag mee aan de slag kan.

Door: Michiel Tolman, Initiatiefnemer en directeur De Bildung Academie


3. Optimalisatie van de verbinding tussen online en contactonderwijs: op weg naar differentiatie.

Hoe zorg je ervoor dat online en contactonderwijs goed op elkaar zijn afgestemd?

Online onderwijs wordt vaak ingezet voor theoretische voorbereiding (e-module, oefentoetsen, kennisclips), contactonderwijs voor verdieping (toepassingsopdrachten, vaardigheidstraining, discussies). De verbinding tussen voorbereiding en verdieping is soms lastig te maken (kans op herhaling van theorie, of juist teveel losgelaten in de praktijk).

Hoe kun je deze verbinding optimaliseren? Bij Universiteit Utrecht willen we meer toe naar customized learning, waarbij online data uit de voorbereiding ingezet kunnen worden voor gedifferentieerde leerpaden. Anne-Petra deelt haar aanpak en ervaring en wisselt graag met ieder nieuwe inzichten uit.

Door: Anne-Petra Rozendal, Projectleider, Adviseur, Onderzoeker: online/blended learning, lifelong learning, learning analytics UMC Utrecht


Next Higher Education 2018 bestaat uit twee dagen (12 en 13 december). Op dit moment zijn wij druk bezig met het samenstellen van het programma. Houd de website in de gaten voor meer informatie.


 

Data & locatie

 • 12 en 13 december

Media Plaza, Jaarbeurs
Croeselaan 6
3521 CA Utrecht

Media Plaza

 


Dit congres is speciaal bestemd voor:

 • (Afdelings)directeuren
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurders
 • Docenten
 • Lectoren
 • Onderwijskundigen
 • Opleidingscoördinatoren
 • Opleidingsmanagers
 • Teamleiders
 • En andere professionals werkzaam bij hogescholen en universiteiten die volledig op de hoogte willen zijn van dé actualiteiten, opinies en (toekomst)visies mbt het Hoger Onderwijs in Nederland. • Uw investering

   

   Vroegboekkorting tot 5 november 2018  
  Hoofdcongres (12 december 2018)
  € 599,-
  Opleidingsdag (13 december 2018) € 599,-
  Hoofdcongres en Opleidingsdag (12 & 13 december 2018)
  € 1100,-

   

   Na 5 november 2018  
  Hoofdcongres (12 december 2018)
  € 699,-
  Opleidingsdag (13 december 2018) € 699,-
  Hoofdcongres en Opleidingsdag (12 & 13 december 2018)
  € 1300,-

  De investering voor deelname aan dit congres is inclusief koffie en thee, lunch en borrel.

   

  Direct inschrijven

   

   

  Komt u met meerdere collega's?

  Bel voor een aantrekkelijke korting met Wendy Bekkers : 040 2 972 760

   


  Belastingvoordeel

  N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

  Blog Next Higher Education

   

  Waarborg met nieuw NVE Register Examenfunctionarissen

  De Nederlandse Vereniging voor Examens (NVE) is een nieuw register gestart om de kwaliteit van toetsprofessionals aantoonbaar te maken en te waarborgen.  Lees verder...

  Door: Ank Dierckx

   

   


  Blockchain + microcredentialing = nieuwe manier van valideren van leren

  Een blog over een nieuwe manier van valideren van leren door middel van microcredentialing en blockchain. Valideren van leren wordt steeds belangrijker, zeker ook met de toenemende behoefte aan flexibilisering in het onderwijs.Lees verder...

  Door: Wilfred Rubens | www.te-learning.nl

   


  Luister naar de student & maak het onderwijs persoonlijk!

  Studenten leven in een snel veranderende wereld waar de mogelijkheden oneindig zijn en de verschillende manieren om te ontwikkelen al net zo breed. Het onderwijs speelt hier te weinig op in, studenten willen niet meer in een collegezaal zitten wachten tot de docent gaat vertellen hoe de komende vier jaar eruit gaat zien en welke stof ze moeten leren. Leven, ondernemend, spanning en uitdaging, dat is waar studenten naar op zoek zijn.Lees verder...

  Knowmads – Discover Yourself & Create Your Own Story

   


  Waardering en kanttekeningen: Rapport Doordacht Digitaal – Onderwijsinspectie

  Op 9 mei 2017 verscheen het rapport ‘Doordacht digitaal. Onderwijs in het digitale tijdperk’ van de Onderwijsraad. Wilfred Rubens vertelt wat hem hierin opvalt? Lees verder...

  Wilfred Rubens | www.te-learning.nl

   

   


  De toekomst van het onderwijs

  Dirk van Damme vertelt over de toekomst van het onderwijs. Veel van wat er 10 tot 20 jaar geleden voorspeld werd, gebeurde uiteindelijk niet. Maar wat staat ons nu te wachten? Dirk geeft zijn visie aan de hand van globalisering, competenties, flexibilisering, digitalisering en meer. Lees verder...

  Presentatie van Dirk van Damme, gegeven op Next Higher Education 2016

   


  3 successen én uitdagingen van Associate Degree’s in het Hoger Onderwijs

  Associate Degree’s (Ad’s), een concept wat sinds 2006 zijn intrede heeft gedaan in het onderwijs en momenteel nog onderdeel is van geaccrediteerde HBO-bacherloropleiding, wordt waarschijnlijk per eind 2018 een zelfstandige opleiding. Lees verder...

  Anne-Magreet Boerma, opleidingscoördinator & docent van de Stenden Hotel Management School, Associate Degree te Emmen

   


   

  Op zoek naar de universiteit anno 2040

  Universiteiten zullen over hun eigen schotjes heen moeten gaan kijken, zo betoogt Bert van der Zwaan, rector magnificus van Universiteit Utrecht. De rol van universiteiten verandert, er komen meer studenten en minder geld. Hij sprak voor zijn boek met talloze experts over de hele wereld en vindt grote veranderingen noodzakelijk. Lees verder

  Opinieblog door Sybren Visser

   


  5 essentiële kwaliteiten van professionals in een snel veranderende wereld

  Docenten en bestuurders in het hoger onderwijs halen alles uit de kast om studenten voor te bereiden op een snel veranderende beroepspraktijk. Tegelijkertijd lijken studenten vooral te leren om zich binnen de comfortzone van het toetsbare onderwijs te bewegen. Excellentie zou dan betekenen dat studenten hoge cijfers voor de toetsen halen, in plaats van dat ze kritisch en innovatief zijn. Dat is ronduit een absurde situatie. Lees verder

  Henriëtta Joosten, filosoof en hogeschooldocent IT&Design, de Haagse Hogeschool

   


  Vijf tips voor hulp aan studenten bij het leren van een toets

  “De meeste studenten leren kort voor een tentamen. Onderzoek wijst uit dat de meeste stof al weer na een maand is verdwenen. Bovendien werkt een student niet voor elk vak even hard. Studenten maken de keuze welk vak het belangrijkste is. Wat kun jij doen om die keuze te beïnvloeden? Hoe zorg je dat leren makkelijk wordt en je de stof beter onthoudt. Young Inspiration geeft 5 tips die je in de smiezen moet hebben als je studenten wilt helpen bij het leren voor een toets. Lees verder

  Marjolein de Jong van Young Inspiration

   


  Meer aandacht voor onderwijskwaliteit

  “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor verbetering. Lees verder

  Artikel van Frans van Heest, ‘Meer aandacht voor onderwijskwaliteit’, ScienceGuide 

   


  Ook zo'n zin om lekker te innoveren in het hoger onderwijs?

  blog next higher education innovatie onderwijs

  Zo, terug van vakantie, we zijn allemaal eindelijk weer aan de slag. Ook zo’n zin om lekker te innoveren? Nee, natuurlijk niet. We zijn razend druk met achterstallige emails wegwerken, de jaarlijkse POP cyclus inplannen, brandjes blussen omdat er mensen zijn uitgevallen of gelazer met IT die niet goed werkt. En laten we de managementteamheidag niet te vergeten. Wie kan redelijkerwijs geacht worden tijd en energie te besteden aan nieuwe ontwikkelingen terwijl we tot onze oren in het dagelijkse werk zitten? Niemand toch? Lees verder

  Column van dagvoorzitter Frans Nauta


  Buitenstaander in onderwijs

  Op de Deloitte University worden jaarlijks duizenden medewerkers geschoold. Deloitte is een van de voorlopers, maar steeds vaker ontwikkelen multinationals hun eigen onderwijs. Deloitte geeft een kijkje in eigen keuken en legt uit waarom zij voor deze oplossing hebben gekozen. Lees verder

  Interview met spreker Jorrit Volkers, Dean Deloitte University

   


  Verschil maken door goede onderwijsondersteuning

  Mirjam Bult vindt onderwijsondersteuning niet alleen belangrijk voor het primaire proces (onderwijs en onderzoek) op zich, maar ook voor de aantrekkelijkheid van onderwijsinstellingen. “Je kunt je als onderwijsinstelling onderscheiden door een goede onderwijsondersteuning." Lees verder

  Interview met spreker Mirjam Bult, Universiteit Twente

   


  Filip Dochy: High Impact Learning that Lasts (HILL)

  David Jan van Stolk, redactielid van het tijdschrift MD, bestudeerde het nieuwe boek van Filip Dochy, “Bouwstenen voor High Impact Learning – het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties”. Hij verwonderde zich en reisde af naar Maastricht waar hij de auteur een aantal van zijn vragen voorlegde. Lees verder

  Interview met Filip Dochy, Universiteit Maastricht en KU Leuven

   


  Schoolsysteem Finland: 7 waardevolle lessen voor Nederland

  Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste systeem ter wereld. Onderzoeker Pasi Sahlberg (uit Finland) merkt een verandering in het Nederlandse onderwijssysteem. Eerst stond ons systeem zowat gelijk aan het Finse systeem, maar we zijn steeds verder van het pad af geraakt. Lees verder

   

   


  eBook Toetsen

  Voor het verbeteren van leerrendement en de kwaliteit van onderwijs is toetsen steeds belangrijker. Daarom hebben wij alle tips en inspiratie m.b.t. innovatief toetsen gebundeld in het mini-eBook Toetsen. Download het eBook!

   

   

   


  Onderwijs na de informatierevolutie

  Twee zaken staan ter discussie, namelijk: of de doelen en middelen in ons onderwijs nog wel aansluiten bij de eisen die deze tijd stelt én hoe een verandering in het onderwijs tot stand kan komen. Lees verder

  Artikel van spreker Kees Versteeg, ZuluBook

   

   


  Verslag van Next Higher Education 2015

  Luuk Terbeek, spreker Next Higher Education 2015 én 2016, deelt met jullie zijn ervaringen van Next Higher Education 2015. Wat kunt u verwachten? Lees verder

   

   


  Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

   

  Leg uw deelname vast!
  Next Higher Education

  Download de Brochure

  Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Next Higher Education start op 12 december 2018 in MediaPlaza - Utrecht!

  Next Higher Education

  Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

  Onze privacy-policy

  Inlogcode:

  Contact

  Meer informatie

  Wil u meer informatie over Next Higher Education? Neem dan gerust contact op met onze congresadviseur:

  Wendy Bekkers
  Tel: 040 - 2 972 760
  E: w.bekkers@sbo.nl