Cursus Anti-discriminatiebeleid

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie!

 • Handvatten voor het opstellen van een anti discriminatiebeleid
 • Leer hoe u discriminatie waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt
 • Diverse praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten
 • Checklisten, modellen en casus; ga direct zelf aan de slag!
 • Inclusief certificaat van deelname

Voorkom discriminatie, uitsluiting en polarisatie!

Discriminatie van individuele personen of groepen is een veelvoorkomend probleem. Het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van personen op basis van persoonlijke kenmerken kan ertoe leiden dat deze personen zich voelen aangetast in hun menselijke waardigheid. Daarnaast verstoort discriminatie de saamhorigheid in een gemeenschap en werkt het polarisatie in de hand. Het heeft dus niet alleen schadelijke gevolgen voor individuen, maar ook voor de samenleving als geheel.

 

Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat de gevolgen zijn van discriminatie
 • Hoe u discriminatie waar mogelijk voorkomt en waar nodig bestrijdt
 • Wat de wet- en regelgeving voorschrijft op het terrein van discriminatie
 • Hoe u beleid opstelt om discriminatie tegen te gaan
 • Op welke manier u discriminatie herkent en signaleert
 • Hoe u onderzoek verricht naar incidenten

 

U gaat naar huis met:

 • Handvatten voor het opstellen van een anti discriminatiebeleid
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u: 

Programma van de cursus Anti discriminatie beleid

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Discriminatie

Discriminatie

 • Wat kan worden verstaan onder discriminatie?
 • Welke discriminatiegronden (godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd) zijn er te onderscheiden?
 • Welke verschijningsvormen van discriminatie doen zich voor?
 • Hoe herkent u signalen van discriminatie?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers en de daders?
 • Hoe ontstaat discriminatie?
 • Wat is de aard en omvang van discriminatie in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van discriminatie?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van discriminatie voor de slachtoffers en hun omgeving?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u discriminatie een halt toe roept?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de cursus Anti discriminatiebeleid

 

Discriminatie vanuit een internationaal perspectief

 • Wat is de ontstaansgeschiedenis van conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen?
 • Hoe kan discriminatie leiden tot uitsluiting en geweld tegen etnische en religieuze minderheden?

Bob Deen, adviseur van de commissaris van nationale minderheden bij de Organisation for Security and Co-operation in Europe

 

Praktijkcase: Discriminatie Meldpunt Groningen

 • Hoe behandelt u meldingen van personen die zich ongelijk behandeld, uitgesloten of gediscrimineerd voelen?
 • Op welke manier verleent u specialistische hulp en bijstand aan personen die uitsluitingsgevoelens melden?
 • Hoe deelt u kennis en expertise met professionals die vragen hebben over discriminatie en polarisatie?
 • Hoe toont u betrokkenheid en deskundigheid en werkt u tegelijkertijd onpartijdig?

Sanne Smid, manager van het Discriminatie Meldpunt Groningen, regionaal expertisebureau voor discriminatiezaken en diversiteit


 

Module 2 

Beleid

Anti discriminatiebeleid

 • Wat is anti discriminatiebeleid en waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het?
 • Hoe stelt u anti discriminatiebeleid op? En waaraan moet dit voldoen?
 • Hoe verankert u het anti discriminatiebeleid in flankerend beleid en zorgt u voor draagvlak?
 • Welke maatregelen treft u om discriminatie waar mogelijk te voorkomen en waar nodig te bestrijden?
 • Hoe bewaakt u de voortgang van de genomen maatregelen?
 • Hoe legt u externe verantwoording af over het gevoerde anti discriminatiebeleid, genomen maatregelen en bereikte resultaten?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de cursus Anti discriminatiebeleid

 

Wet- en regelgeving voor discriminatie

 • Wat schrijven nationale en internationale wet- en regelgeving voor op het terrein van discriminatie?
 • Wanneer is er sprake van discriminatie?
 • Welke geschreven en ongeschreven rechtsregels gelden er?
 • Wanneer is iemand juridisch aansprakelijk en welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Welke juridische maatregelen kunnen worden ondernomen wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie?
 • Hoe kunt u bij discriminatie de geleden (materiele en immateriele) schade verhalen op de dader?
 • Wat kunt u leren van jurisprudentie met betrekking tot discriminatie?

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

Praktijkcase: Voedingsbodem voor radicalisering

 • Hoe is radicalisering in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe kan de weerbaarheid van jongeren worden vergroot om radicalisering te voorkomen?

Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie


 

 

Module 3

Onderzoek

Het verrichten van een onderzoek 

 • Op welke manier voert u een onderzoek uit naar een melding van discriminatie?
 • Welke fases doorloopt u tijdens het onderzoek?
 • Welke onderzoeksmogelijkheden en –middelen heeft u ter beschikking en waar is dat geregeld?
 • Wanneer en onder welke voorwaarden mogen onderzoeksmethoden als observatie en heimelijke camera's worden ingezet?
 • Wanneer moet de betrokkene geïnformeerd worden dat hij/zij subject van onderzoek is/was?
 • Hoe raadpleegt u open en gesloten bronnen? En welke juridische en praktische randcondities zijn hierbij van belang?
 • Hoe beoordeelt u de onderzoeksgegevens (wat is bewijs en wat zijn bewijsmiddelen)?
 • Hoe komt u tot een goed dossier?
 • Op welke moment is het van belang om zaken schriftelijk vast te leggen?
 • Wat zijn de handvatten om objectief en waardevrij gespreksverslagen en rapportages op te stellen?

Aangifte van discriminatie

 • Wat is een aangifte?
 • Op welke manier wordt een aangifte opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?
 • Wat is het verschil tussen een onderzoeksrapport en een aangifte?
 • Waarom doet u aangifte en hoe doet u dat?

Gerard Blonk, directeur van Forensic Plaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter bij de rechtbank in Zutphen en offi cier van justitie bij het openbaar ministerie in Arnhem, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg, managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg

 

Praktijkcase: Het voorkomen van bedreigende situaties

 • Hoe voorkomt u dat slachtoffers van discriminatie in een bedreigende situatie terechtkomen?
 • Hoe beschermt u slachtoffers van discriminatie tegen agressie, intimidatie en geweld?
 • Op welke manier kunt u slachtoffers van discriminiatie beveiligen tegen daders die bedreigingen uiten?

Peter Adriaens , beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd' over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau

Uw docenten:

 

 • Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de cursus Anti discriminatiebeleid

 • Bob Deen, adviseur van de commissaris van nationale minderheden bij de Organisation for Security and Co-operation in Europe

 • Sanne Smid, manager van het Discriminatie Meldpunt Groningen, regionaal expertisebureau voor discriminatiezaken en diversiteit

 • Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

 • Engin Baydar, ervaringsdeskundige, reisde af naar Syrië om deel te nemen aan de gewapende strijd van een terroristische organisatie

 • Gerard Blonk, directeur van Forensic Plaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter bij de rechtbank in Zutphen en offi cier van justitie bij het
  openbaar ministerie in Arnhem, gespecialiseerd in forensische besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg, managementbeginselen voor opsporing, onderzoek en rechtshandhaving bij informatiegestuurde veiligheidszorg

 • Peter Adriaens, beleidsmedewerker Bewaken & Beveiligen bij het Openbaar Ministerie en docent op de opleiding beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid, schreef het boek ‘Het stelsel B&B geëvalueerd' over het stelsel bewaken en beveiligen van (bedreigde) personen, objecten en diensten op decentraal niveau

Algemene informatie over de cursus Anti discriminatiebeleid

 

Data en locatie

28 september, 2 oktober & 9 oktober 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
Tel. 030 256 7390
Routebeschrijving

 

Tijdschema alle dagen 

08.30 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.00 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma,met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Deze cursus is bestemd voor: 

Regisseurs, managers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Meldpunten Discriminatie
 • Veiligheidshuizen
 • Veilig Thuis
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Zorginstellingen 
 • Onderwijsinstellingen 
 • Politie
 • Openbaar Ministerie

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid
Sandra van der Burgt
Projectcoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Anti-discriminatiebeleid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Anti-discriminatiebeleid start op 25 september, 2 en 9 oktober 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Brochure Anti discriminatiebeleid

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 25 september, 2 en 9 oktober 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: