Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Kom met ketenpartners tot een preventieve integrale aanpak!

 • Leer de eerste signalen naar crimineel gedrag herkennen voor een preventieve aanpak
 • Samenwerken met ketenpartners om jongeren in de wijk toekomstperspectief te bieden
 • Pak problematische jeugdgroepen aan en verklein onveiligheid in de wijk
 • Werk aan schoolveiligheid zodat de jongere vroegtijdig geholpen worden
 • Concreet plan van aanpak om de awareness en digitale weerbaarheid te versterken

Reserveer tijdig je plaats bij opleidingsadviseur Tonnie van Zanten - T: 040 - 2 972 780

Verharding binnen jeugdcriminaliteit

Jeugdcriminaliteit en overlast van jongeren leiden tot onveiligheid in wijken en een gevoel van onveiligheid bij inwoners. De afgelopen jaren is de leeftijd waarop jongeren in de criminaliteit belanden steeds lager geworden en zijn de strafbare feiten die zij plegen veel ernstiger. Het is daarom belangrijker dan ooit om er vroeg bij te zijn.

 

Op naar een preventieve, integrale aanpak

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. De gemeente speelt een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het grote aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg. De 5-daagse opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je hoe je samen met ketenpartners tot een preventieve, integrale aanpak komt!

Bekijk het programma

 

De opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen leert je:

 • Voorkomen dat probleemgedrag van jongeren zich ontwikkelt tot crimineel gedrag
 • Vroegtijdig ingrijpen zodat jongeren niet de fout in gaan en de justitiële keten in werking treedt
 • Optimaliseren van samenwerking tussen zorg- en strafpartners
 • Het realiseren van een succesvolle gedragsverandering bij zowel de jongere als zijn ouders/verzorgers om recidive te voorkomen
 • Investeren in de omgeving door samen te werken met het gezin, vrienden, school en de wijk
 • Hoe je jongeren op het rechte pad brengt en houdt door hen een goed perspectief op scholing, werk en vrijetijdsbesteding te bieden

Meer informatie over de inhoud van de opleiding? Download de brochure (pdf)

 

Deze opleiding is bestemd voor

Professionals uit het veiligheids- en sociaal domein die betrokken zijn bij de aanpak van jeugd en jeugdgroepen. Denk hierbij aan jeugdregisseurs,
uitvoeringscoördinatoren, procesregisseurs, beleidsadviseur OOV, programmamanagers bij;

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Openbaar Ministerie
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Jongerenwerk

Programma opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

 

Module 1: Vroegtijdige aanpak jeugdcriminaliteit

4 november 2021 | 09.00 – 16.30 uur | BCN Utrecht (Daltonlaan)

In deze module leer je wat de aard, kenmerken en aanpak van jeugdcriminaliteit in Nederland zijn. Je krijgt meer inzicht in waarom bepaalde jeugdgroepen, in bepaalde buurten, op bepaalde tijdstippen actief zijn, zodat je de problematiek beter kunt verklaren en de inzet binnen jouw gemeente daarop inregelt. Daarnaast leer je jonge aanwas in de georganiseerde ondermijnende criminaliteit te voorkomen door in te zetten op een preventieve aanpak.

Preventieve en sociaal-repressieve aanpak van jeugdcriminaliteit

 • Wat is jeugdcriminaliteit?
 • Wat is de relatie tussen jeugdcriminaliteit en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke sociale schade richt (georganiseerde) criminaliteit aan onder jongeren?
 • Welke groepen daders en slachtoffers kunnen worden onderscheiden?
 • Welke interventies zijn kansrijk; preventief, repressief en combinaties daarvan? Wanneer helpt een top-X aanpak?
 • In welke mate is jeugdcriminaliteit een taak voor politie en OOV en in hoeverre voor het sociaal domein van de gemeente?

Edward van der Torre, Bestuurskundige en criminoloog bij Bureau LokaleZaken

Jonge aanwas en ondermijning

 • Hoe zetten jongeren de eerste stappen in criminaliteit en hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Hoe ga je aan de slag met een preventieve gebiedsgerichte aanpak van ondermijning om jonge aanwas te voorkomen?
 • Hoe ontwikkel je niet alleen preventieve maar ook repressieve interventies?
 • Hoe versterk je de weerbaarheid en veerkracht onder jongeren tegen criminele verleiding?

Peter van Dusseldorp, Projectleider jonge aanwas, Gemeente Eindhoven


Module 2: Van kansarme naar kansrijke jongeren

11 november 2021 | 09.00 – 16.30 uur | BCN Utrecht (Daltonlaan)

In deze module leer je ketenpartners (zoals wijkprofessionals, opvoeders en buurtbewoners) binnen de wijk ondersteunen, zodat jongeren weer toekomstperspectief krijgen en weerbaarder zijn tegen uitsluiting, polarisatie en radicalisering. Je krijgt handvatten wat de taal van de jeugd is en hoe jij en je ketenpartners met hen in contact te komen en blijven.

Voedingsbodem voor polarisatie & radicalisering

 • Hoe kun je polarisatie in wijken voorkomen of verminderen?
 • Wat zijn de kenmerken van radicalisering van jongeren en hoe is dit in een vroegtijdig stadium te herkennen?
 • Welke factoren (werkeloosheid, schooluitval, discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij radicaliseringsprocessen?
 • Hoe stimuleer je een gezonde identiteitsontwikkeling en hoe ondersteun je opvoeders hierin?
 • Hoe kunnen professionals jongeren en hun opvoeders ondersteunen, zodat zij weerbaar zijn tegen spanningen en negatieve ervaringen

Jan Roelants, adviseur Openbare orde & Veiligheid, gemeente Veldhoven

Straat- en jongerencultuur en gebruik van social media

 • Hoe ziet de straat- en jongerencultuur eruit?
 • Hoe voorkom je dat jongeren die overlast geven doorgroeien naar crimineel gedrag?
 • Hoe kun je jouw informatiepositie vanuit de wijk versterken?
 • Op welke manier krijg je zicht op en contact met gesloten gemeenschappen in jouw wijk?
 • Hoe leg je duurzame verbindingen met bewoners, ondernemers en instellingen in de wijk?
 • Hoe voorkom je dat jeugdoverlast en –criminaliteit een negatieve invloed hebben op woongenot en de veiligheidsbeleving in de wijk?
 • Spreek jij de taal van de jeugd? En weet jij waar jongeren (online en offline) te vinden zijn?
 • In hoeverre versterkt social media het ‘wij’ ‘zij’ denken?
 • Hoe leid je jongerenwerkers op om online in gesprek te komen met jongeren?

Jeroen van den Broek, Criminoloog Straatcultuur, social media & jeugdcriminaliteit, Partner in Crime

 


Download de brochure voor meer informatie. Download de brochure (pdf)


Module 3: Aanpak van problematische jeugdgroepen

18 november 2021 | 09.00 – 16.30 uur | BCN Utrecht (Daltonlaan)

In deze module leer je overlast en criminaliteit door jeugdgroepen te voorkomen zodat onveiligheid in de wijk en een onveilig gevoel bij inwoners verkleind wordt.

Aanpak van problematische jeugdgroepen

 • Hoe breng je problematische jeugdgroepen in beeld?
 • Op welke locaties houden de jeugdgroepen zich op?
 • Wat is de samenstelling van jeugdgroepen?
 • Wat zijn de dagelijkse bezigheden en riskante gewoonten van de jeugdgroepen? En wat is de aard en omvang van recent delict gedrag?
 • Hoe zorg je dat je snel scherp zicht hebt op de problemen en de onderliggende oorzaken van jeugdgroepen?

Jan Roelants, adviseur Openbare orde & Veiligheid, gemeente Veldhoven

Vergroot de samenwerking met (veiligheids)partners

 • Wanneer zet je in op een groeps-, situatie- of persoonsgerichte aanpak?
 • Hoe zorg je dat jouw aanpak zich richt op zowel het individu in de groep, als het individu thuis, op school of werk en bij het uitgaan?
 • Hoe analyseer je wie er in de jeugdgroep welk gedrag vertoont?
 • Welke preventieve en repressieve componenten kun je inzetten in jouw aanpak?
 • Welke strafrechtelijke en zorgcomponenten kun je inzetten in jouw aanpak?
 • Hoe kom je tot een prioritering in de driehoek en een gemeenschappelijke aanpak van jeugdgroepen?

Gaby Rasters, programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven


Module 4: Samenwerken aan schoolveiligheid

25 november 2021 | 09.00 – 16.30 uur | BCN Utrecht (Daltonlaan)

Op school (leerplicht) zijn vaak de allereerste signalen van problemen bij jongeren te vinden. In deze module leer je de samenwerking met scholen continueren en verbeteren. Je leert de signalen herkennen en op welke manier schoolpartners hier een rol in hebben zodat jullie gezamenlijk werken aan een vroegtijdige preventie van problemen bij jongeren.

Schoolveiligheid

 • Hoe biedt je jongeren die een verhoogd risico lopen op problemen in de sociale ontwikkeling, snel en vroegtijdig hulp?
 • Hoe verklein je het risico op ernstige gedragsproblemen en zorg je dat jongeren hun schoolloopbaan succesvol doorlopen?
 • Hoe biedt je kansen en perspectief aan jongeren om hen weerbaarder te maken en zelf grenzen te stellen?
 • Hoe kom je tot een plan van aanpak ter voorkoming van agressie en geweld tegen leerlingen en medewerkers?
 • Hoe creëer je een veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers?
 • voorkom of verklein je de kans op wapenbezit onder jongeren?

Gevaren van onlinegedrag

Doordat alles steeds digitaler wordt, groeit ook de digitale criminaliteit onder jongeren. Hierbij kun je denken aan online oplichting, fraude, hacken, grooming of verspreiden van porno. Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de ernst van hun onlinegedrag. In deze module leer je een aanpak opzetten om de awareness en digitale weerbaarheid onder jongeren te versterken.

Cyber(crime)

 • Hoe vergroot je de bewustwording van onlinegedrag bij jongeren?
 • Hoe voorkom je dat zij digitaal een strafbaar feit plegen?
 • Hoe krijg je inzicht in groepen en chats waarin jongeren elkaar opruien en bijvoorbeeld rellen plannen?
 • Wat zijn de juridische en ethische grenzen van online?

Paul Giesen, Beleidsmedewerker Jeugd, ‎Nationale Politie - eenheid Oost Brabant


Module 5: Integrale aanpak van jeugdcriminaliteit en -overlast

9 december 2021 | 09.00 – 16.30 uur | BCN Utrecht (Daltonlaan)

De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Een integrale aanpak met ketenpartners is daarom noodzakelijk. In deze module leer je samenwerken aan een integrale aanpak op het snijvlak zorg, veiligheid, onderwijs, jeugdcriminaliteit, ondermijning en sociaal domein.

Jeugdstrafrecht en nazorg jeugd

 • Hoe zit het jeugdzorgstelsel in elkaar?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de jeugdzorg en wat betekent dit voor gemeenten?
 • Welke straffen en welke interventies kennen we in Nederland en wat zijn de mogelijkheden voor preventie?
 • Wie moet toestemming geven voor de inzet van hulp?
 • Hoe zit het met de privacy van cliënten?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met ketenpartners?

Jolanda Huitema, Jurist gespecialiseerd in jeugdrecht & Jeugd

Signaleren en samenwerken

 • Hoe werk je samen met scholen, politie, jeugdhulp, gemeenten en de buurt in de aanpak van jeugdcriminaliteit en –overlast?
 • Veiligheid is van iedereen, maar wie neemt de regie?
 • Hoe zorg je voor een goede verbinding tussen de preventieve en repressieve aanpak?
 • Hoe richt je je zowel op de communicatie met ketenpartners als de communicatie, gericht op de doelgroep?
 • Vastpakken en niet meer loslaten: hoe volg je de voortgang van deze aanpak?

Gaby Rasters, programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven

Jouw Docenten

 

Gaby Rasters, Programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven

 

 

Edward van der Torre, Programmamanager Jeugdcriminaliteit en -overlast van de gemeente Eindhoven

 

 

Jeroen van den Broek, Criminoloog Straatcultuur, social media & jeugdcriminaliteit, Partner in Crime

 

 

Peter van Dusseldorp, Projectleider jonge aanwas, Gemeente Eindhoven

 

 

Jan Roelants, Adviseur Openbare orde & Veiligheid, gemeente Veldhoven

 

 

Jolanda Huitema, Jurist gespecialiseerd in jeugdrecht, &Jeugd

 

 

Paul Giesen, Beleidsmedewerker Jeugd, ‎Nationale Politie - eenheid Oost Brabant

 

Algemene informatie opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Data en locatie

 • 4, 11, 18, 25 november en 9 december 2021

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Routebeschrijving

 


Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief certificering (indien voldaan wordt aan de voorwaarden), koffie, thee, lunches en toegang tot een digitale leeromgeving.


Voor wie bestemd

Deze opleiding is bestemd voor programmamanagers bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Politie
 • Onderwijsinstellingen
 • Openbaar ministerie
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Jongerenwerk

en professionals uit het veiligheids- en sociaal domein die betrokken zijn bij de aanpak van jeugd en jeugdgroepen. Denk hierbij aan jeugdregisseurs, uitvoeringscoördinatoren, procesregisseurs, beleidsadviseur OOV.


Studiewijze

 • Gericht op jouw praktijk: Je kent je vak, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Je werkt met praktijkcases en -opdrachten
 • Leer van elkaar: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • Certificaat van deelname: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren

Vragen?

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Voor vragen over incompany kun je direct contact opnemen met:
Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 974 980

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen start op 4, 11, 18, 25 november en 9 december 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Opleiding Aanpak Jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 4, 11, 18, 25 november en 9 december 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany