Cursus Omgang met complexe scheidingen

Voorkom ernstige gevolgen veroorzaakt door echtscheidingen

 • Leer wat de mogelijke gevolgen zijn van een scheiding voor alle gezinsleden
 • Inclusief excursie naar De Viersprong in Eindhoven!
 • Ontvang antwoorden op al uw vragen door experts en ervaringsdeskundigen
 • Zorg dat de veiligheid van gezinsleden, in het bijzonder de kinderen, kan worden gewaarborgd
 • Inclusief toekenning SKJ-punten

Voorkom ernstige gevolgen veroorzaakt door complexe scheidingen

Jaarlijks maken zo'n 70.000 kinderen een echtscheiding mee. 16.000 kinderen hebben ernstige last van de gevolgen ervan. Kinderen lijden onder strijdende ouders, ook wanneer die strijd doorgaat na de scheiding. Kinderen van wie de ouders zijn verwikkeld in een complexe scheiding raken beschadigd. Dit gaat van depressies tot moeilijk relaties kunnen aangaan, slechte schoolprestaties en gedragsproblemen. Daarnaast lijden ook de ouders onder de machteloos makende strijd.

Bekijk het complete programma

 

Alle belangrijke informatie voor u verzamelt in één opleiding

Tijdens de opleiding leert u:

 • Wat kan worden verstaan onder een complexe scheiding
 • Wat de achtergronden, patronen en dimensies zijn van een complexe scheiding
 • Wat de mogelijke gevolgen zijn van een scheiding voor de gezinsleden waaronder de kinderen
 • Welke begeleiding is gewenst voor de leden van een gezin voorafgaand, tijdens en na afloop van een scheiding
 • Op welke manier conflicten tussen ouders over de kinderen worden beslecht
 • Hoe de veiligheid van de gezinsleden en in het bijzonder de kinderen kan worden gewaarborgd

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten

Na het voltooien van de opleiding ontvangt u uiteraard een certificaat van deelname!

Download de brochure in PDF

 

Interessante opleidingen voor u:

Opleiding Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Voorkom huiselijk geweld en kindermishandeling in uw gemeente!

Opleiding Regisseur multi probleemgezinnen

Hulpverlening aan multi probleemgezinnen, krijg de regie in handen!

Opleiding Ketenregisseur risicojeugd

Zorg voor een integrale aanpak van risicojongeren!

Opleiding Overlastcoördinator

Voorkomen en bestrijden van hardnekkige woonoverlast in o.a. probleemwijken

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening voor personen met verward gedrag!

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Hoe signaleert u personen met verward gedrag?

 

Is de cursus Omgang met Complexe Scheidingen iets voor u?

De cursus is uitermate geschikt voor ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs jeugd, sociale domein, openbare orde en veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Zorg-, en Advies Teams
 • Sociale Wijkteams
 • Politie
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Bureaus Halt
 • Zorg- en welzijnsinstellingen
 • Stichtingen op het gebied van de jeugdzorg
 • Onderwijsinstellingen

Twijfelt u over uw deelname of heeft u een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten
040 2 972 780

Programma van de cursus Omgang met complexe scheidingen

Module 1

Echtscheidingen

Introductie en kennismaking

Frans van Beuningen, hoofddocent van de cursus Omgang met complexe scheidingen en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, werkzaam bij Slachtoffer Nederland en supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen

 

Complexe scheidingen en de bescherming van het kind

 • Wat kan worden verstaan onder een complexe scheiding?
 • Wat zijn de achtergronden, patronen en dimensies van een complexe scheiding?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen voor het kind?

Anja van Elst, trainer en onderzoeker bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

 

Het leven van een gescheiden gezin

 • Hoe ziet het leven van een gescheiden gezin eruit?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van een scheiding voor de gezinsleden waaronder kinderen?
 • Welke begeleiding is gewenst voor de leden van een gezin voorafgaand, tijdens en na afloop van een scheiding?

Phaedra Werkhoven, ervaringsdeskundige, columnist, journalist, schrijver en moeder van vier kinderen

 

Complexe trauma's

 • Hoe kan (de voorgeschiedenis van) een scheiding leiden tot complexe trauma's bij de gezinsleden waaronder kinderen?
 • Welke verschillende complexe trauma's zijn er te onderscheiden als gevolg van een scheiding (en de voorgeschiedenis daarvan)?
 • Hoe herkent en signaleert u complexe trauma's?
 • Op welke manier kunnen complexe trauma's worden behandeld?

Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, gespecialiseerd in complexe tweede en derdelijnszorg voor kinderen en volwassenen


Module 2

Begeleiding en hulpverlening

Mediation

 • Wat is het doel van mediation?
 • Hoe kunt u mediation inzetten voor conflictbemiddeling tussen de ouders bij een complexe scheiding ten einde onderling tot een oplossing te komen en een vechtscheiding te voorkomen?
 • Wat is de rol van de ouders en de bemiddelaar?
 • Wanneer is mediation wel/niet gewenst?
 • In welke situaties is mediation een geschikt middel?

Desiree de Jong, directeur van het Bureau Ouderschap Na Scheiding en coördinator Begeleide Omgangsregeling bij stichting Humanitas, richt zich op het ondersteunen van ouders en het kind, waarbij één ouder na de scheiding geen contact of een niet goed lopend contact heeft met zijn of haar kind(eren), was betrokken bij de totstandkoming van de methodiek Ouderschap Blijft

 

Begeleiding en hulpverlening

 • Wat zijn de juridische kaders in wet- en regelgeving rondom scheidingen en complexe scheidingen?
 • Op welke manier organiseert u de begeleiding en hulpverlening van gezinsleden die te maken hebben met een complexe scheiding?
 • Welke begeleiding en hulpverlening is vereist?
 • Op welke manier kunt u gezinsleden (indien nodig) doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg?

Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk en mede oprichter van de stichting Veilige Haven, die is gericht voor het realiseren van een samenhangende aanpak van relationeel geweld en kindermishandeling

Peter Gunst, projectleider van de leertuin Samenwerken aan Zorg & Veiligheid en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en de opleiding ketenregisseur risicojeugd

 

Oplossingsgerichte gespreksvoering bij relatieproblemen

 • Hoe bouwt u een samenwerkingsrelatie op met een gezin waar sprake is van een complexe scheiding?
 • Op welke manier creëert u een veilige situatie voor de gezinsleden en met name voor de kinderen?
 • Welke positie neemt ieder gezinslid in ten opzichte van het probleem en de mogelijke oplossing?
 • Hoe werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van het gezin en haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is het gezin in staat en bereid om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?
 • Hoe kan deze benadering bijdragen aan samenwerking en resultaat in de hulpverleningsketen?

Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen


Module 3

Scheidingen en geweld

Scheidingen en geweld

 • Wat kan worden verstaan onder (verbaal en non verbaal) geweld?
 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van geweld tijdens of na het verbreken van een relatie?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van geweld voor de afzonderlijke gezinsleden waaronder de kinderen?
 • Op welke manier kunnen conflicten tussen ouders over de kinderen worden beslecht?
 • Hoe kan de veiligheid van de gezinsleden en in het bijzonder de kinderen worden gewaarborgd bij een scheiding?
 • Hoe zet u uw handelingsrepertoire in om (verdere) escalatie (waar mogelijk) te voorkomen?

Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, verbonden als expert huiselijk geweld aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld

 

Veilig Thuis en de aanpak van vechtscheidingen

 • Op welke manier schakelt u Veilig Thuis in als u vermoedens heeft van een complexe scheiding?
 • Hoe onderzoekt u of er sprake is van (verbaal en/of non verbaal) geweld tussen gezinsleden?
 • Op welke manier doorbreekt u onveilige situaties?
 • Hoe organiseert u de juiste hulp?
 • Hoe kan de hulpverlening gebruik maken van de juridische kaders van de wet- en regelgeving om escalaties te voorkomen en/of te stoppen?

Anja van Elst, trainer en onderzoeker bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies

 

Evaluatie en afsluiting

Frans van Beuningen, hoofddocent van de cursus Omgang met complexe scheidingen en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen, werkzaam bij Slachtoffer Nederland en supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen


Excursie de viersprong - 19 april 2019

 • Welke behandelingen kan de Viersprong bieden bij vechtscheidingen of andere ernstige gedragsproblemen in het gezin?
 • Welke rol is hiervoor weggelegd voor het gezin zelf en haar omgeving?

Lütfiye Karatas, MST-Therapeut bij de Viersprong, een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan


Tijdschema modules cursus:

 • 09:00 - Ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 12:30 - Lunchpauze
 • 13:30 - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 16:30 - Afsluiting van de module

Uw hoofddocent:

Frans van Beuningen

Frans is hoofddocent van verschillende opleidingen en cursussen, waaronder de cursus Omgang met complexe scheidingen en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen. Hij is werkzaam bij Slachtoffer Nederland en is supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

 

Uw overige docenten:

 • Anja van Elst, trainer en onderzoeker bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid, het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies
 • Phaedra Werkhoven, ervaringsdeskundige, columnist, journalist, schrijver en moeder van vier kinderen
 • Marina Reijns, klinisch psycholoog/psychotherapeut en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, gespecialiseerd in complexe tweede en derdelijnszorg voor kinderen en volwassenen
 • Desiree de Jong, directeur van het Bureau Ouderschap Na Scheiding en coördinator Begeleide Omgangsregeling bij stichting Humanitas, richt zich op het ondersteunen van ouders en het kind, waarbij één ouder na de scheiding geen contact of een niet goed lopend contact heeft met zijn of haar kind(eren), was betrokken bij de totstandkoming van de methodiek Ouderschap Blijft
 • Jolanda van Boven, jurist en directeur van Van Boven juridische adviespraktijk en mede oprichter van de stichting Veilige Haven, die is gericht voor het realiseren van een samenhangende aanpak van relationeel geweld en kindermishandeling
 • Peter Gunst, projectleider van de leertuin Samenwerken aan Zorg & Veiligheid en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en de opleiding ketenregisseur risicojeugd
 • Paut Kromkamp, zelfstandig organisatieadviseur en trainer oplossingsgericht werken bij de stichting Vraagkracht, docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling en de opleiding regisseur multi probleemgezinnen
 • Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra en docent op de opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling, verbonden als expert huiselijk geweld aan het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht en voormalig lector Huiselijk Geweld en Hulpverlening in de keten aan het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld

Algemene informatie over de Cursus Omgang met complexe scheidingen

 

Data & locatie

Cursusdagen: 4, 11 en 18 april 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

Excursie: 19 april 2019


De Viersprong Eindhoven
Noord Brabantlaan 2
5651 LX Eindhoven
T. 0164 632 707

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Omgang met complexe scheidingen


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Omgang met complexe scheidingen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Omgang met complexe scheidingen start op 4, 11 en 18 april 2019 Excursie: 19 april 2019 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 4, 11 en 18 april 2019 Excursie: 19 april 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780