Cursus (Nood)bevoegdheden, rampenbestrijding & crisisbeheersing

Handhaving en (nood)bevoegdheden: zet jij ze goed in?

 • Wat is je rol en zijn je taken bij de handhaving van de openbare orde?
 • Krijg actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips voor jouw eigen praktijk
 • Hoe pas je een noodbevel of noodverordening toe?
 • In slechts 3 dagen volledig op de hoogte van de actualiteiten
 • Toegang tot een online leeromgeving

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Handhaving openbare orde en veiligheid via noodbevoegdheden complex

De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde binnen de gemeente. Jij hebt de belangrijke taak de burgemeester hierin bij te staan. Om de openbare orde te handhaven is het instrumentarium steeds verder uitgebreid met een groot aantal wettelijke bevoegdheden in openbare orderecht. Deze bevoegdheden worden o.a. ingezet bij; het bedwingen van het coronavirus, Zwartepietendiscussie en protesten, Evenementen, Extreme weersomstandigheden

Vrijwel elke week is er ergens in Nederland een noodmaatregel van kracht en met het coronavirus heeft iedere gemeente er op dit moment mee te maken. Maar hierbij is ook gebleken hoe complex het wel niet is. Tijdens deze 3-daagse cursus leer je hoe je de juiste beslissingen neemt en hierbij de (nood)bevoegdheden goed inzet!

Download de brochure (pdf)

 

Je krijgt antwoord op o.a.:

 • Inzet (nood)bevoegdheden; wat mag ik juridisch wel en niet doen?
 • Positie van de burgemeester, gemeenteraad, het college en de politie; wie is in welke situatie bevoegd om te handelen?
 • Juridisch instrumentarium; hoe maak ik een weloverwogen keuze voor handhaving van de openbare orde en veiligheid?

 

Tijdens deze cursus leer je:

 • Wat de bevoegdheden en taken zijn van de burgemeester bij een crisis of calamiteit
 • Hoe noodbevoegdheden praktisch ingezet kunnen worden bij een (dreigende) ramp of crisis
 • Welke bevoegdheden je inzet ter handhaving van de openbare orde en veiligheid
 • Hoe de burgemeester kan optreden om de openbare orde te herstellen en gevaar te beperken
 • Onder welke omstandigheden een noodbevel of een noodverordening kan worden toegepast

Bekijk het volledige programma

 

Na afloop van deze cursus:

 • Weet je welke bevoegdheid het meest geschikt is om in een bepaalde situatie toe te passen
 • Kun je in de praktijk uitvoering geven aan de verschillende bevoegdheden
 • Kun je de bestuurder bijstaan bij de handhaving van de openbare orde
 • Ken je de verschillende rollen van de stakeholders bij een crisis of ramp

 

Je gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door juridische experts
 • De allerlaatste kennis o.b.v. actualiteiten door topdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname

 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, medewerkers, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij gemeenten, politie, rijk, provincie en lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra)

 

Dit zeiden anderen over de cursus:

 • De juridische kant van de openbare orde en noodbevoegdheden praktisch begrijpelijk en toepasbaar gemaakt!
 • Een stoomcursus openbare orde recht, door gedreven docenten met passie voor hun vak en passie voor het delen van hun kennis!
 • Overzicht van de bevoegdheden van de burgemeester bij openbare ordeverstoring en crises in begrijpelijke taal overgebracht.

 

 

Programma van de cursus (Nood)bevoegdheden, rampenbestrijding & crisisbeheersing

 

Module 1 (online)

Noodrecht en coronacrisis

De online module wordt volledig aangepast aan de actualiteit van het moment en de vragen van de deelnemers.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Wie is de baas?
 • Welke bevoegdheden worden gebruikt?
 • Ruimte voor vragen

Module 2 (online)

Noodrecht en coronacrisis

De online module wordt volledig aangepast aan de actualiteit van het moment en de vragen van de deelnemers.

Noodrecht en coronacrisis

 • Welke maatregelen zijn getroffen en hoe kunnen die worden gehandhaafd?
 • Welke bevoegdheden kunnen in de toekomst nog gebruikt worden?
 • Ruimte voor vragen

Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3

Noodbevoegdheden bij ernstige wanordelijkheden, rampen en crises 

In deze module leer je in welke situaties een noodbevel of noodverordening mag worden toegepast en hoe je hieraan uitvoering geeft.

Noodbevel & noodverordening

 • Hoe ziet het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing eruit?
 • In welke uitzonderlijke situaties (oproer, wanordelijkheden, rampen of zware ongevallen) mag een noodbevel of noodverordening worden toegepast?
 • Wat zijn de bevoegdheden en taken (gezag, opperbevel, informatievoorziening) van de burgemeester bij een ramp of dreiging daarvan?
 • Wanneer kies je voor een noodbevel en wanneer is een noodverordening het geschikte middel?
 • Waar moeten een noodbevel en een noodverordening aan voldoen?
 • Op welke manier wordt de noodverordening ter kennis gebracht van de gemeenteraad, de Commissaris van de Koning en van de hoofdofficier van justitie?
 • Hoe trekt de burgemeester alle voorschriften weer in wanneer de buitengewone omstandigheden die tot de noodverordening noopten zijn opgeheven?
 • Welke grondrechten (vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering) kan een noodbevoegdheid onder welke omstandigheden inperken?
 • Onder welke omstandigheden (plotseling opkomende dreiging) kan de burgemeester een verblijfsontzegging of een gebiedsverbod opleggen aan één of meerdere personen die de openbare orde (dreigen te) verstoren?
 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten tijdens ernstige wanordelijkheden (openbare-ordehandhaving) en rampen?

Module 4

Rampenbestrijding en crisisbeheersing in de praktijk 

In deze module leer je in de praktijk uitvoering geven aan de verschillende bevoegdheden in geval van ernstige wanordelijkheden en crises.

Noodbevoegdheden praktisch toegepast

 • Hoe ziet het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing eruit in de praktijk?
 • Wat zijn de best practices bij het gebruik van noodbevoegdheden?
 • Waar moet op gelet worden bij het formuleren van noodbevelen en noodverordeningen?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor de handhaafbaarheid van de maatregelen?
 • Wat zijn nuttige en wat zijn overbodige voorschriften?
 • Wat zijn ontoelaatbare voorschriften?
 • Wat zijn de bijzondere aandachtspunten tijdens ernstige wanordelijkheden (openbare-ordehandhaving) en crises?
 • In welke buitengewone omstandigheden worden de noodbevoegdheden in de praktijk vaak gebruikt (bijvoorbeeld ontruiming van gebouwen en gebieden, dijkdoorbraken, brand, rellen, demonstraties)?
 • Wat zijn tijdens de verschillende noodsituaties de bijzondere aandachtspunten bij het opstellen van een noodbevel of een noodverordening?
 • Wat houdt staatsnoodrecht in?

Module 5

Openbare Orderecht

In deze module leer je wat het openbare orderecht is en welke juridische instrumenten je tot jouw beschikking hebt om de openbare orde te handhaven.

Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde

 • Wat is openbare orde?
 • Wanneer is er sprake van een verstoring van de openbare orde?
 • Met welke wettelijke bevoegdheden kan de burgemeester optreden om de openbare orde te herstellen?
 • Hoe kan de gemeenteraad een verordening opstellen voor de uitoefening van de bevoegdheden van de burgemeester?
 • Onder welke omstandigheden kan de burgemeester zelfstandig handelen (zonder tussenkomst van de gemeenteraad) als de situatie daarom vraagt en snel optreden gewenst is?
 • Op welke manier kan de burgemeester (na afloop) verantwoording afleggen over zijn optreden op het terrein van openbare orde?
 • Hoe kan de burgemeester overtredingen die leiden tot een verstoring van de openbare orde beletten of beëindigen?
 • Wanneer kan de burgemeester bij een (dreigende) verstoring van de openbare orde alle bevelen geven die noodzakelijk worden geacht voor de handhaving van de openbare orde?

De docenten:

 • Adriaan Wierenga docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en noodrecht specialist bij het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid
 • Jan Brouwer hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid

 

Algemene informatie over de cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

 

Datum en locatie

 • Online modules op 4 en 11 september 2020
 • Klassikale dagen op 18, 25 september en 2 oktober 2020

 

La Vie Utrecht (Module 3, 4 en 5)
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema

Module 1 en 2:

10.00 - 12.00 | onlinetraining

Module 3, 4 en 5:

Klassikaal
09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor:

Beleidsmakers, medewerkers, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid bij gemeenten, politie, rijk, provincie en lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Regionale Informatie en Expertise Centra)

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Meer informatie

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus (Nood)bevoegdheden, rampenbestrijding & crisisbeheersing


Deel 3: eBook over de juridische grondslagen van de corona besluiten!

De situatie rondom het coronavirus vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van ons allemaal. De besluiten van de rijksoverheid van de afgelopen weken geven ons handvatten maar roepen ook een aantal vragen op voor ons als veiligheidsprofessionals over de volgende thema’s;

 • De vrijheid om te demonstreren in coronatijd
 • Democratische toezicht onder druk
 • Rechtvaardiging van noodverordeningen
 • De juridische ins en outs van de Damdemonstratie op 1 juni 2020

In deel 3 van dit eBook geven prof. Mr. J.G. Brouwer, mr. A.J. Wierenga en mr. B. Roorda je inzicht in de juridische grondslag van deze vraagstukken. Prof. mr. J.G. Brouwer is hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, mr. A.J. Wierenga is rechtswetenschapper (noodrecht-specialist) bij Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid – Rijksuniversiteit Groningen en mr. B. Roorda is universitair docent bij Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeker bij Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.

We proberen je zoveel mogelijk van up-to-date informatie te voorzien, ondanks dat de situatie rondom het coronavirus natuurlijk ieder uur kan veranderen. Wellicht helpt dit e-book je verder met de vraagstukken die nu binnen jouw organisatie leven.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus (Nood)bevoegdheden, rampenbestrijding & crisisbeheersing start op 4 en 11 september, 18 en 25 september en 2 oktober 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 4 en 11 september, 18 en 25 september en 2 oktober 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

9 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Antwerpen / Breda
24 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Sep

Cursus APV & Bijzondere Wetten

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen. Compleet overzicht van bijzondere wetten en de APV waarmee je in de dagelijkse praktijk te maken hebt Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events