Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg!

 • Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden
 • Ontwikkel jezelf in 7 dagen tot regisseur in jouw gemeente!
 • Samenwerking tussen betrokken partners organiseren en regisseren
 • Wegens succes 9e editie!
 • Inclusief excursie naar Pompekliniek Nijmegen

 

Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij de coördinator nazorg ex-gedetineerden.
Samen met je samenwerkingspartners moeten jullie komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.
Ben jij goed voorbereid om deze taak op je te nemen?

 

De regie ligt in jouw handen!

Om een optimaal resultaat binnen jouw gemeente te bereiken is jouw actuele kennis van cruciaal belang. Je moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

 

Ontwikkel jezelf in 7 dagen tot regisseur in jouw gemeente

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Bekijk het programma

 

Resultaat na de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden:

 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot een digitale leeromgeving
 • Het boek Eens een boef, van jouw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames
 • Een certificaat van deelname

 Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de opleiding. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om ook na de opleiding met jou mee te denken over vraagstukken waar jij in de praktijk tegen aan loopt.

 

Docent Frans van Beuningen over waarom ketensamenwerking bij de nazorg van
ex-gedetineerden belangrijk is?

Programma van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 

Module 1

Nazorg aan ex-gedetineerden

Introductie en kennismaking

 •  Hoe biedt je ex-gedetineerden een perspectief?
 • Op welke manier zorg je ervoor dat ex-gedetineerden beter uit detentie komen?
 • Op welke manier ontwikkel je een integrale, persoonsgerichte aanpak van ex-gedetineerden? En wie doet wat?

Wet straffen en beschermen

 • Wat betekent de wet straffen en beschermen?
 • Welke invloed heeft deze wet op jouw werkzaamheden?
 • Hoe helpt de wet in een de voorbereiding op een goede terugkeer in de samenleving?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van ex-gedetineerden: hoe gaat dit in de praktijk?

PRAKTIJKCASE:

Gemeenten en jeugdreclassering

 • Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen eruit? En op welke wijze wordt de begeleiding van en het toezicht op jongeren georganiseerd?
 • Hoe organiseer je de samenwerking met andere gemeenten rond jeugdreclassering? En welke schaalgrootte van bovenlokale samenwerking past hierbij?

Module 2 (Online module)

Informatie-uitwisseling

Informatie uitwisseling over ex-gedetineerden

 • Welke informatie heb je nodig over ex-gedetineerden?
 • En waar kun je deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijg je deze informatie?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met jouw partners?
 • Welke informatie mag je delen en met wie?
 • Bouw je een netwerk om ex-gedetineerden dat hen helpt in de maatschappij te integreren en jou helpt hun gedrag te beïnvloeden?
 • Hoe overkom je praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Informatiepositie van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden

 • Hoe kom je tot een goede informatiepositie op het terrein van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Op welke manier behoudt en versterk je jouw informatiepositie in samenwerking met jouw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Hoe zet jouw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in voor nazorg aan ex-gedetineerden?

 Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Ketenregie: samenwerking organiseren en regisseren

Ketensamenwerking rond nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking en wanneer is casemanagement noodzakelijk?
 • Wat is jouw rol en die van betrokken partners in de keten?
 • Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle ketensamenwerking?
 • Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor ex-gedetineerden, jouw eigen organisatie en voor betrokken partners?
 • Ketensamenwerking bezien vanuit de ex-gedetineerden: wat kun jij hiervan leren?

PRAKTIJKCASE:

Opvang ex-gedetineerden

 • Focus op wonen, werk, relaties en zingeving: hoe doe je dit?
 • Persoonlijke en kleinschalige aanpak: wat zijn hiervan de voordelen?
 • Solide ketensamenwerking vanaf het begin van detentie tot ver in het vrije leven: welke resultaten levert dit op?
 • Regierol van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden
 • Hoe vul je de regierol in?
 • Tegen welke problemen loop je hierbij aan?
 • Wanneer pak je de regierol goed op? Wat doe je dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe ga je daarmee om?
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol: hoe kun je deze toepassen?

Module 4

Herstelgericht werken

PRAKTIJKCASE:

Begeleiding van gedetineerden in detentie

 • Hoe kunnen gedetineerden door het trainen van asielhonden tegelijkertijd werken aan hun eigen ontwikkeling?
 • Wat zijn de taken én verantwoordelijkheden van de gedetineerden gedurende de training?
 • Hoe kan de training bijdragen aan een toekomst van de gedetineerden buiten detentie?

Gemeenten en nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wie is er verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat is de rol van jouw gemeente op het terrein van nazorg aan exgedetineerden?
 • Hoe ziet jouw functie als coördinator nazorg ex-gedetineerden eruit?
 • Welke positie heb je in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe werk je met andere afdelingen op aanverwante beleidsterreinen samen aan nazorg voor ex-gedetineerden?
 • Op welke manier organiseer en regisseer jij de nazorg aan exgedetineerden in jouw gemeente?

Herstelrecht en herstelgericht werken

 • Wat is het doel van herstelrecht?
 • Wat is de rol van de dader en het slachtoffer van een misdrijf bij herstelgericht werken?
 • Wanneer zet je herstelrecht in?

Module 5 (Online module)

Bijzondere doelgroepen helpen

Ex-gedetineerden met (extreem) middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico’s van (extreem) middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) op de korte en lange termijn?
 • Hoe communiceer je met ex-gedetineerden onder invloed?
 • Welke instanties zijn er voor de opvang en begeleiding van (ex) verslaafden? En hoe werk je hiermee samen?

Ex-gedetineerden met geldschulden

 • Hoe geeft jouw gemeente invulling aan de wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak met aandacht voor problemen achter de geldschulden?
 • Op welke manier leg je meer nadruk op de eigen kracht van exgedetineerden?
 • Hoe houd je de ex-gedetineerde gemotiveerd om aan zijn schuldenproblematiek te werken?

PRAKTIJKCASE:

Nazorg ex-gedetineerden na detentie in het buitenland

 • Hoe zorg je ervoor dat ex-gedetineerden in het buitenland niet tussen wal en schip vallen?
 • Op welke manier bereidt je de nazorg in Nederland voor?

Module 6

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Lokale politiek en beleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier ga je om met tegenstrijdige en veranderende belangen?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voer je overleg op bestuurlijk ambtelijk niveau?

Sturen van lokale zorgnetwerken

 • Wat verwacht je van een lokaal zorgnetwerk?
 • Hoe borg je dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kun je samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Herstelbemiddeling tijdens de re-integratie van ex-gedetineerden

 • Wat is herstelbemiddeling?
 • Wat is de toegevoegde waarde voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat betekent het voor andere betrokkenen en op gemeentelijk niveau?
 • Hoe verloopt de samenwerking met de bemiddelaar?

Ex-gedetineerden en de terugkeer in de samenleving

 • Hoe ziet het leven van een ex-gedetineerde eruit na detentie?
 • Welke nazorg heeft een ex-gedetineerde nodig?

Excursie: Pompekliniek Nijmegen

10:00 - 13:00 uur

 • Op welke wijze vindt de overstap van detentie naar de Pompekliniek plaats?
 • Hoe worden patienten voorbereid op hun terugkeer in de samenleving?
 • Hoe worden patienten begeleid binnen en buiten de kliniek?

Jouw docenten:

 • Amos Gomes de Mesquita, project- en verandermanager
  Amos is project- en verandermanager en hoofddocent van de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. Hij begeleidt organisaties bij het realiseren van veranderingen. Zijn specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het creëren van synergie tussen project-, verander- en communicatiemanagement. 

 • Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, een onderzoek, advies en interim-bureau voor strategische vraagstukken in het publieke domein. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij onderzoek in beleid en politieke besluitvorming. Hij was als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij doceerde over beleidsprocessen in het openbaar bestuur. Hij gaf leiding aan grootschalige onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder meer naar de regierol van gemeenten op veiligheid
 • Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen
 • Joost Vos, adviseur bij RONT, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie voor bedrijfsleven en overheid. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op een onderzoek naar ketensamenwerking. Recent verrichte hij een driejarig actieonderzoek naar de aanpak van onverbeterlijke veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden.
 • Monique Gerrits, manager van het Exodushuis te 's-Hertogenbosch, biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie
 • Lucien Stöpler, jurist en organisatiedeskundige, is gespecialiseerd in de samenwerking van veiligheidspartners, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie en veiligheidshuizen bij het uitwisselen van informatie
 • Marlies de Bats en Betty Buijtels, initiatiefnemers van Dutch Cell Dogs, een stichting die gespecialiseerd is in het begeleiden van gedetineerden in het trainen van asielhonden. Ze begeleiden gedetineerden in diverse gevangenissen en TBS-klinieken in Nederland
 • Gert Jan Slump, criminoloog en expert op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken
 • Sonja Stenferd, preventie coordinator Plangroep
 • Marco Brok, beleidsmedewerker bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, richt zich op de reclasseringsbegeleiding van Nederlanders in buitenlandse detentie
 • Reynaldo Adames, ervaringsdeskundige en auteur van de boeken Dader, Eens een boef en Herstelgerichte detentie, over zijn ervaringen met detentie en de terugkeer in de samenleving

 • Mieke Wouters, perspectief herstelbemiddeling

 • Harry Rienmeijer, algemeen directeur Trafieq groep

Algemene informatie van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 

Data & locatie

 

 • 21 september, 5, 12, oktober, 9 november 2021 >> La Vie Utrecht
 • 28 septebmer en 2 november 2021 >> Online module
 • 10 november 2021 >> Excursie Pompekliniek Nijmegen

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Pompekliniek Nijmegen
Weg door Jonkerbos 55
6532 CN Nijmegen

 

Tijdschema modules

09.00 uur  - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag 

 

Bestemd voor:

Coördinatoren, ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, beleidsmakers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen nazorg ex-gedetineerden bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Politie
 • Bureaus Halt
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Stichtingen op het gebied van nazorg ex-gedetineerden

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals van o.a.:

 • Gemeente Steenwijkerland
 • Gemeente IJsselstein
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Amersfoort
 • Parnassiaba Groep
 • Gemeente Dordrecht
 • Gemeente Katwijk
 • Gemeente Spijkenisse
 • Veiligheidshuis Tilburg
 • Gemeente Lelystad
 • Veiligheidshuis Peelland
 • Gemeente Sudwest Fryslan
 • Gemeente Sint-Michielsgestel
 • Penitentiar Coördinatie- en
 • Trainingscentrum Breda
 • Gemeente Helmond
 • Gemeente Stadskanaal
 • Gemeente Texel
 • Veiligheidshuis Groningen
 • Gemeente Alphen aan den Rijn
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Veenendaal
 • Gemeente Zeist
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Gemeente Schiedam
 • Amarant
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Almelo
 • Veiligheidshuis Parkstad
 • DDFK gemeenten
 • Veiligheidshuis Hollands-Midden
 • Halt
 • Gemeente Tilburg
 • Gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • Gemeente Aalten
 • Gemeente Zutphen
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Gemeente Rotterdam

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Tip! Meld je nu aan en ontvang gratis het boek: Herstelgerichte detentie, van jouw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden online leeromgeving

Eens een boef…

Ooit was Jengo Amadi een boef. Zijn leven stond in het teken van drugs dealen en roofovervallen. Hoe verandert een doorgewinterde crimineel in een hardwerkende man en toegewijde vader?

In dit fascinerende boek beschrijft Jengo zijn leven in de gevangenis. Hij maakt ons deelgenoot van het moeilijke proces, waarin hij leerde zijn misdaden en de gevolgen daarvan onder ogen te zien. Van de bijna onmogelijke keuzes die hij moest maken, wilde hij zichzelf ooit nog recht in de ogen kunnen kijken.

Als Jengo besluit dat hij nooit meer een boef wil zijn ontmoet hij wantrouwen en weerstand. Tot zijn verbijstering moet hij niet alleen het gevecht met zichzelf aangaan, maar ook met de samenleving, waar het principe 'eens een boef, altijd een boef' diepe wortels blijkt te hebben.

Je krijgt de unieke mogelijkheid om gratis dit aangrijpende verhaal over de weg naar vrijheid te lezen. 

Laat je gegevens achter en download hier dit unieke eBook. Veel leesplezier!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden start op 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2 & 9 november 2021 excursie: 10 november 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3.499,- excl. btw
Datum: 21, 28 september, 5, 12 oktober, 2 & 9 november 2021 excursie: 10 november 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: