Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg!

 • Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden
 • Ontwikkel uzelf in 6 dagen tot regisseur in uw gemeente
 • Uw eigen praktijk centraal
 • Wegens succes 7e editie!
 • Inclusief excursie naar Pompekliniek Nijmegen

Ook interessant voor u:
Opleiding Ketenregisseur Risicojeugd

Voorkom herhalingscriminaliteit van ex-gedetineerden

Per jaar keren ruim dertigduizend ex-gedetineerden burgers terug in de maatschappij. Veel van hen vallen na hun detentie terug in strafbaar gedrag wat leidt tot overlast, onveiligheid en hoge maatschappelijke kosten. Een sleutelrol ligt bij u als coördinator nazorg ex-gedetineerden. Samen met uw samenwerkingspartners moet u komen tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in uw gemeente. Bent u goed voorbereid om deze taak op u te nemen?

 

De regie ligt in uw handen!

Om een optimaal resultaat binnen uw gemeente te bereiken is uw actuele kennis van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als coördinator nazorg ex-gedetineerden.

 

Ontwikkel uzelf in 6 dagen tot regisseur in uw gemeente

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Een lokaal zorgnetwerk opzetten en sturen
 • Partners binden en duurzame coalities smeden
 • Optimaal invulling geven aan de gemeentelijke regierol
 • Integraal samenwerken met partners binnen het Veiligheidshuis
 • Stagnaties in samenwerking signaleren en doorbreken
 • Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Bekijk het programma

 

Resultaat na de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Toegang tot een digitale leeromgeving
 • Het boek Eens een boef, van uw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames
 • Een certificaat van deelname

 Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om ook na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Programma van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 

Module 1

Nazorg aan ex-gedetineerden

Introductie en kennismaking

Frans van Beuningen, hoofddocent van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden en de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag, werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie

Gemeenten en nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wie is er verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat is de rol van uw gemeente op het terrein van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Hoe ziet de functie van u als coördinator nazorg ex-gedetineerden eruit?
 • Welke positie heeft u in de gemeentelijke organisatie?
 • Hoe werkt u met andere afdelingen op aanverwante beleidsterreinen samen aan nazorg voor ex-gedetineerden?
 • Op welke manier organiseert en regisseert u de nazorg aan ex-gedetineerden in uw gemeente?

Aniek Verwest, onderzoeker en adviseur bij DSP Groep, een bureau voor onderzoek, advies en interimmanagement op het terrein van veiligheid, betrokken bij de Top 600 aanpak van daders van High Impact Crimes in de gemeente Amsterdam.

Praktijkcase: Gemeenten en jeugdreclassering

 • Hoe ziet de jeugdstrafrechtketen er uit? En op welke wijze wordt de begeleiding van en het toezicht op jongeren georganiseerd?
 • Hoe organiseert u samenwerking met andere gemeenten rond jeugdreclassering? En welke schaalgrootte van bovenlokale samenwerking past hierbij?

Ray David, teammanager Jeugdbescherming bij de regio Holland Rijnland, samenwerkingsverband waarin 14 gemeenten samenwerken aan onder andere jeugdreclassering.


Module 2

Regie voeren

Regierol van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Tegen welke problemen loopt u hierbij aan?
 • Wanneer pakt u de regierol goed op? Wat doet u dan wél en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en hoe gaat u daarmee om?
 • Welke verschillende vormen van regievoeren kunt u hanteren?
 • Regie voeren zonder macht: hoe doet u dat?
 • Handvatten voor een optimale invulling van de regierol: hoe kunt u deze toepassen?

Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, verrichte een onderzoek naar de regierol op veiligheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Informatiepositie van de gemeente op nazorg aan ex-gedetineerden

 • Hoe komt u tot een goede informatiepositie op het terrein van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Op welke manier behoudt en versterkt u uw informatiepositie in samenwerking met uw partners?
 • Welke rol speelt een integrale informatievoorziening in de organisatie van een sluitende aanpak van nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Hoe zet uw organisatie en haar samenwerkingspartners haar capaciteit en middelen zo goed mogelijk in voor nazorg aan ex-gedetineerden?

Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen.

Praktijkcase: Het Veiligheidshuis, samenwerken aan veiligheid

 • Wat is het Veiligheidshuis en wat kan het betekenen voor uw gemeente?
 • Hoe werkt u met justitiepartners en zorg- en welzijninstellingen samen onder één dak?
 • Op welke manier ontwikkelt u een integrale, persoonsgerichte aanpak van ex-gedetineerden? En wie doet wat?
 • De combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving bij de aanpak van ex-gedetineerden: hoe gaat dit in de praktijk?

Karel van Duijvenbooden, ketenmanager bij het Veiligheidshuis regio Utrecht en voormalig projectleider verbetering nazorg voor gedetineerden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.


 Het programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

Module 3

Ketenregie: samenwerking organiseren en regisseren

Ketensamenwerking rond nazorg aan ex-gedetineerden

 • Wat is de noodzaak voor ketensamenwerking en wanneer is casemanagement noodzakelijk?
 • Wat is uw rol en die van betrokken partners in de keten?
 • Wat zijn belangrijke factoren voor een succesvolle ketensamenwerking?
 • Wat zijn de gevolgen van ketensamenwerking voor ex-gedetineerden, uw eigen organisatie en voor betrokken partners?
 • Ketensamenwerking bezien vanuit de ex-gedetineerden: wat kunt u hiervan leren?

Joost Vos, partner bij RONT en gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking, verrichtte een meerjarig actieonderzoek naar de aanpak van onverbeterlijke veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden.

Praktijkcase: Opvang ex-gedetineerden

 • Integrale en structurele aanpak die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de ex-gedetineerden: hoe werkt dit in de praktijk?
 • Focus op wonen, werk, relaties en zingeving: hoe doet u dit?
 • Persoonlijke en kleinschalige aanpak: wat zijn hiervan de voordelen?
 • Solide ketensamenwerking vanaf het begin van detentie tot ver in het vrije leven: welke resultaten levert dit op?

Roos Wisse, manager van het Exodushuis te ‘s-Hertogenbosch, biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie

Informatie uitwisseling over ex-gedetineerden

 • Welke informatie heeft u nodig over ex-gedetineerden? En waar kunt u deze informatie vinden?
 • Welke partners beschikken over de benodigde informatie? En hoe verkrijgt u deze informatie?
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw partners?
 • Welke informatie mag u delen en met wie?
 • Hoe informeert u ex-gedetineerden over wat u met hun gegevens doet?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Lucien Stöpler, jurist en organisatiedeskundige, is gespecialiseerd in de samenwerking van veiligheidspartners, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie en veiligheidshuizen bij het uitwisselen van informatie


Module 4

Innovatieve methodieken

Evidence based werken met interventies

 • Hoe voorkomt u herhalingscriminaliteit?
 • Op welke manier pakt u onderliggende factoren van afwijkend, crimineel gedrag aan?
 • Welke gedragsbeïnvloedende interventies werken wanneer, bij wie en onder welke omstandigheden? En welk rendement leveren deze interventies op?
 • Hoe biedt u ex-gedetineerden een perspectief?
 • Zet u in op een regulier traject of maatwerk?
 • Op welke manier zorgt u ervoor dat ex-gedetineerden beter uit detentie komen?

Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog, voormalig lector Jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde op een longitudinaal onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam en schreef het boek Marokkaanse lieverdjes en het boek Marokkanen in de marge

Praktijkcase: Begeleiding van gedetineerden in detentie

 • Hoe kunnen gedetineerden door het trainen van asielhonden tegelijkertijd werken aan hun eigen ontwikkeling?
 • Wat zijn de taken én verantwoordelijkheden van de gedetineerden gedurende de training?
 • Hoe kan de training bijdragen aan een toekomst van de gedetineerden buiten detentie?

Marlies de Bats en Betty Buijtels, initiatiefnemers van Dutch Cell Dogs, een stichting die gespecialiseerd is in het begeleiden van gedetineerden in het trainen van asielhonden.

Herstelbemiddeling tijdens de re-integratie van ex-gedetineerden

 • Wat is herstelbemiddeling?
 • Wat is de toegevoegde waarde voor de nazorg aan ex-gedetineerden?
 • Wat betekent het voor andere betrokkenen en op gemeentelijk niveau?
 • Komt iedereen in aanmerking?
 • Hoe verloopt de samenwerking met de bemiddelaar?

Anne Frederiks, beleidsmedewerker bij Perspectief Herstelbemiddeling, deze organisatie is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid aangewezen om herstelbemiddelingen te begeleiden, bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling zijn door heel Nederland werkzaam

 

Herstelrecht en herstelgericht werken

 • Wat is het doel van herstelrecht?
 • Wat is de rol van de dader en het slachtoffer van een misdrijf bij herstelgericht werken?
 • Wanneer zet u herstelrecht in?

Gert Jan Slump, criminoloog en expert op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken.


Module 5

Bijzondere doelgroepen

Ex-gedetineerden met (extreem) middelengebruik

 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Wat zijn de eigenschappen van deze middelen? En wat is de werking van deze middelen op de hersenen?
 • Wat zijn de effecten en risico’s van (extreem) middelengebruik (alcohol, drugs, medicijnen) op de korte en lange termijn?
 • Wat is het effect van gecombineerd gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen?
 • Hoe communiceert u met ex-gedetineerden onder invloed?
 • Wat zijn de ontwenningsverschijnselen van een alcohol en/of drugsverslaving? En wat zijn de gevaren hiervan?
 • Welke instanties zijn er voor de opvang en begeleiding van (ex) verslaafden? En hoe werkt u hiermee samen?
 • Welke middelen zijn vrij verkrijgbaar?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?

Yvonne Looijschelder, psychosociaal therapeut en adviseur bij Trafieq, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid.

Ex-gedetineerden met geldschulden

 • Hoe geeft uw gemeente invulling aan de wet gemeentelijke schuldhulpverlening?
 • Hoe komt u tot een integrale aanpak met aandacht voor problemen achter de geldschulden?
 • Op welke manier legt u meer nadruk op de eigen kracht van ex-gedetineerden?
 • Hoe bereidt u een goede overdracht vanuit detentie voor naar de gemeente? En hoe houdt u de ex-gedetineerde gemotiveerd om aan zijn schuldenproblematiek te werken?

Jardy ten Kleij, projectmanager bij PLAN groep, dé specialist in schuldhulpverlening en budgetbeheer, heeft bijna 30 jaar ervaring in de ondersteuning van gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, woningcorporaties en welzijnsorganisaties op het terrein van schuldhulpverlening en budgetbeheer.

 

Praktijkcase: Nazorg ex-gedetineerden na detentie in het buitenland

 • Hoe zorgt u ervoor dat ex-gedetineerden in het buitenland niet tussen wal en schip vallen?
 • Op welke manier bereidt u de nazorg in Nederland voor?

Marco Brok, beleidsmedewerker bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, richt zich op de reclasseringsbegeleiding van Nederlanders in buitenlandse detentie.


Module 6

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

Lokale politiek en beleid

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier gaat u om met tegenstrijdige en veranderende belangen?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk ambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceert u met partners, media en burgers?

Sturen van lokale zorgnetwerken

 • Wat verwacht u van een lokaal zorgnetwerk?
 • Hoe zet u een lokaal zorgnetwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, verrichte een onderzoek naar de regierol op veiligheid in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Ex-gedetineerden en de terugkeer in de samenleving

 • Waarom is het van het grootste belang dat de nazorg aan ex-gedetineerden in uw gemeente goed georganiseerd is?
 • Hoe ziet het leven van een ex-gedetineerde eruit na detentie?
 • Welke nazorg heeft een ex-gedetineerde nodig?
 • Op welke manier kan de nazorg goed aansluiten op de zorg tijdens detentie?

Reynaldo Adames, ervaringsdeskundige, auteur van de boeken Dader en Eens een boef, over zijn ervaringen met detentie en de terugkeer in de samenleving

 


Excursie: Pompekliniek Nijmegen

10:00 - 13:00 uur

 • Op welke wijze vindt de overstap van detentie naar de Pompekliniek plaats?
 • Hoe worden patienten voorbereid op hun terugkeer in de samenleving?
 • Hoe worden patienten begeleid binnen en buiten de kliniek?

Uw docenten:

 

 • Frans van Beuningen, hoofddocent van de opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden en de opleiding procesregisseur personen met verward gedrag, werkzaam bij Slachtofferhulp Nederland, supervisor bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen en voorheen werkzaam bij William Schrikker Groep en de Pompestichting Forensische Psychiatrie, heeft ruime ervaring in het coachen en begeleiden van medewerkers binnen de GGZ en de Forensische Psychiatrie.
 • Aniek Verwest, onderzoeker en adviseur bij DSP Groep, een bureau voor onderzoek, advies en interimmanagement op het terrein van veiligheid, betrokken bij de Top 600 aanpak van daders van High Impact Crimes in de gemeente Amsterdam.
 • Ray David, teammanager Jeugdbescherming bij de regio Holland Rijnland, samenwerkingsverband waarin 14 gemeenten samenwerken aan onder andere jeugdreclassering
 • Igno Pröpper, directeur van Partners+Pröpper, een onderzoek, advies en interim-bureau voor strategische vraagstukken in het publieke domein. Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente en promoveerde bij onderzoek in beleid en politieke besluitvorming. Hij was als hoofddocent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij doceerde over beleidsprocessen in het openbaar bestuur. Hij gaf leiding aan grootschalige onderzoeken in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder meer naar de regierol van gemeenten op veiligheid.
 • Robert van Brakel, directeur van C3 Group, begeleidt organisaties bij het succesvol samenwerken in informatiesystemen en complexe omgevingen.
 • Karel van Duijvenbooden, ketenmanager bij het Veiligheidshuis regio Utrecht, waar wordt samengewerkt door ketenpartners op het gebied van strafrecht en zorg bij de aanpak van veelplegers. Hiervoor was Karel ondermeer werkzaam als projectleider verbetering nazorg voor gedetineerden bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Joost Vos, adviseur bij RONT, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie voor bedrijfsleven en overheid. Hij studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op een onderzoek naar ketensamenwerking. Recent verrichte hij een driejarig actieonderzoek naar de aanpak van onverbeterlijke veelplegers in de veiligheidshuizen van Rotterdam en Leiden.
 • Roos Wisse, manager van het Exodushuis te 's-Hertogenbosch, biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun detentie
 • Lucien Stöpler, jurist en organisatiedeskundige, is gespecialiseerd in de samenwerking van veiligheidspartners, adviseert en traint politie, gemeenten, openbaar ministerie en veiligheidshuizen bij het uitwisselen van informatie
 • Hans Werdmölder, sociaal antropoloog en criminoloog, voormalig lector Jeugd en Veiligheid bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, promoveerde op een longitudinaal onderzoek onder criminele Marokkaanse jongeren aan de Vrije Universiteit Amsterdam en schreef het boek Marokkaanse lieverdjes en het boek Marokkanen in de marge
 • Marlies de Bats en Betty Buijtels, initiatiefnemers van Dutch Cell Dogs, een stichting die gespecialiseerd is in het begeleiden van gedetineerden in het trainen van asielhonden. Ze begeleiden gedetineerden in diverse gevangenissen en TBS-klinieken in Nederland.
 • Anne Frederiks, beleidsmedewerker bij Perspectief Herstelbemiddeling, een organisatie die door het Ministerie van Justitie en Veiligheid is aangewezen om herstelbemiddelingen te begeleiden, bemiddelaars van Perspectief Herstelbemiddeling zijn door heel Nederland werkzaam
 • Gert Jan Slump, criminoloog en expert op het terrein van herstelrecht en herstelgericht werken
 • Yvonne Looijschelder, psychosociaal therapeut en adviseur bij Trafieq, adviseert instellingen over middelengebruik, wetgeving en veiligheid
 • Jardy ten Kleij, projectmanager bij PLAN groep, dé specialist in schuldhulpverlening en budgetbeheer, heeft bijna 30 jaar ervaring in de ondersteuning van gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, woningcorporaties en welzijnsorganisaties op het terrein van schuldhulpverlening en budgetbeheer
 • Marco Brok, beleidsmedewerker bij Bureau Buitenland van Reclassering Nederland, richt zich op de reclasseringsbegeleiding van Nederlanders in buitenlandse detentie
 • Reynaldo Adames, ervaringsdeskundige en auteur van de boeken Dader en Eens een boef, over zijn ervaringen met detentie en de terugkeer in de samenleving

Algemene informatie van de opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

 

Data & locatie

Opleiding:
26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 november 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Excursie:
15 november 2019

Pompekliniek Nijmegen
Weg door Jonkerbos 55
6532 CN Nijmegen

 

Tijdschema modules

09.00 uur  - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag 

 

Bestemd voor:

Coördinatoren, ketenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, beleidsmakers, teamleiders, (programma)managers, adviseurs en juristen nazorg ex-gedetineerden bij:

 • Gemeenten
 • Veiligheidshuizen
 • Politie
 • Bureaus Halt
 • Reclasseringsorganisaties
 • Openbaar Ministerie
 • Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Stichtingen op het gebied van nazorg ex-gedetineerden

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Tip! Meld u nu aan en ontvang gratis het boek: Eens een boef, van uw docent en ervaringsdeskundige Reynaldo Adames.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Frank van Summeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid

Sandra van der Burgt
Projectcoördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden start op 26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 november 2019 Excursie: 15 november 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 26 september, 3, 10, 31 oktober, 7 en 14 november 2019 Excursie: 15 november 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Ben jij onze STAR?

Dan kan je sparen voor een gratis opleidingsbudget bij ons!

Bekijk de voorwaarden

In samenwerking met: