Opleiding Adviseur Kwaliteit & Veiligheid in de zorg

 • Leer binnen 4 dagen de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen
 • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg naar continue verbetering
 • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in jouw organisatie
 • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie
 • Incl. SKO-opleidingspunten: HVK | MVK | AH: 4 punten en A&O 2 punten!

Op weg naar een veilige zorg! Verbeter de kwaliteit binnen de zorg

 • 4-daagse opleiding
 • 2 november - 14 december 2023
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact
Hoe informeer, adviseer en ondersteun je zorgverleners en het management om de kwaliteit binnen je organisatie continue te verbeteren?

 

Zorggerelateerde schade

Uit onderzoek van NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in 2016 bleek dat circa 1.035 patiënten zijn overleden door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

Veiligheid binnen de zorgsector is cruciaal

 • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is.
 • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid van jouw organisatie. Goede zorg kan immers niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden.

Download de brochure

Waarom is de rol van Adviseur Kwaliteit & Veiligheid in de zorg nu zo belangrijk?

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg hangt daarbij altijd af van het functioneren van het totale proces. Iedere zorginstelling heeft daarom een sterke Adviseur Kwaliteit en Veiligheid nodig die het kwaliteitssysteem kan borgen en verbeteren zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen.

Bekijk het programma

Hoofddocent Margreet Groen vertelt kort wat kwaliteit en veiligheid voor cliënten en medewerkers betekent: 


Waarom deze opleiding volgen?

Je leert de risico’s van jouw organisatie in kaart te brengen en op eenvoudige wijze de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. We geven je concrete handvatten, die onderbouwt zijn vanuit wetenschappelijke modellen zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt. Iedere module is daarom als volgt opgebouwd:

Je gaat naar huis met:

 • Tools om het kwaliteitssysteem verder uit te dragen binnen jouw organisatie;
 • Methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie;
 • Praktische handvatten om de kwaliteit continue te verbeteren in uw organisatie;
 • Praktijkcases van andere zorgorganisaties om vanuit verschillende perspectieven en vanuit de dagelijkse praktijk van elkaar te leren;
 • Een certificaat van deelname.

Maximaal 20 deelnemers

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

Programma van de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1 (BCN Dalltonlaan Utrecht)

Kwaliteit- en veiligheidsmanagement binnen de zorg

Inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Hoe krijg je zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen jouw organisatie?
 • Welke bestaande kwaliteitsinstrumenten heb je en hoe worden ze ingezet?
 • In welke mate gebruikt jouw organisatie prestatie indicatoren?

Hoe leert jouw organisatie van de geleverde zorg?

 • Hoe worden de uitkomsten van de zorg geëvalueerd?
 • Betrek je de zorgverleners hier voldoende bij?
 • In welke mate draagt het management uit wat belangrijk is?

Hoe kom je tot daadwerkelijk verbetering in de praktijk?

 • Hoe leiden geleerde lessen tot effectieve en haalbare verbeteringen?
 • Hoe creëer je draagvlak voor deze verbeteringen?
 • Is duidelijk wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is?

Hoe borg je wat goed gaat?

 • Hoe behoud je wat goed gaat?
 • Hoe beleg je wat verbeterd is?
 • Is borging iets statisch, of is het een ander woord voor continu blijven
  verbeteren?

Module 2 (Interactieve online lesdag)

Opstellen van beleid

 • Wat is eigenlijk beleid en waarom draagt dat bij aan kwaliteit?
 • Wat is de rol van de kwaliteitsafdeling bij het opstellen van beleid? En wat is je rol?
 • Welke beleidsprocessen zijn er binnen zorgorganisaties?
 • Wat zijn de strategische en operationele aspecten van kwaliteit?
 • Hoe stel je een kwaliteitsbeleid op voor jouw organisatie en aan welke normen moet dit voldoen?
 • Waarmee moet je rekening houden bij het ontwikkelen van beleid?
 • Op welke manier kun je het kwaliteitsbeleid, de systemen en daarbij behorende instrumenten implementeren in jouw organisatie?
 • En hoe zorg je er dan voor dat het beleid wordt nageleefd?
 • Hoe zet je een kwaliteitshandboek op en hoe zorg je ervoor dat deze continue verbeterd wordt?

Advisering en begeleiding

 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen?
 • Hoe creëer je draagvlak op bestuurlijk en uitvoerend niveau?
 • Hoe veranker je het beleid binnen jouw organisatie en hoe zorg je voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen om conform het beleid te werken?
 • Op welke wijze adviseer je m.b.t. het ontwikkelen van nieuw beleid?
 • Hoe lever je managementinformatie aan?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kun je hanteren?
 • Hoe zorg je ervoor dat systeem- en leefwereld bij elkaar aansluiten?

Cultuur en gedrag van stakeholders

 • Welke stakeholders zijn er rondom beleid? Wie betrek je bij beleid?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier beïnvloed je houding en gedrag?
 • Hoe bevorder je het kwaliteitsbewust handelen en het risicobewustzijn van medewerkers?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 (BCN Daltonlaan Utrecht)

Kwaliteitsbeheersing

 • Welke vormen van kwaliteitsbeheersing zijn er mogelijk voor jouw organisatie?
 • Hoe houd je toezicht op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen?
 • Hoe organiseer, coördineer en analyseer je interne en externe audits?
 • Welke mogelijke vormen van audits zijn er?
 • Wat leveren deze audits op voor jouw organisatie?

Risicomanagement

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Hoe verkrijg je inzicht in al deze soorten (veiligheid)risico’s?
 • Hoe kom je tot een risicostrategie voor jouw zorginstelling?
 • Hoe maak je een risicoanalyse?
 • Hoe beoordeel je de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Hoe vertaal je de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?

Klachtenmanagement

 • Hoe regel je een goed klachtensysteem in binnen jouw organisatie?
 • Hoe ga je om met klachtenregistratie?
 • Hoe zet je een patiënttevredenheidsonderzoek op?

Calamiteitenanalyse en -management

 • Hoe zet je calamiteitenonderzoek op en analyseer je dit?
 • Hoe zorg je voor een goede veiligheidscultuur zodat medewerkers zelf calamiteiten melden?
 • Hoe kom je tot verbetermaatregelen die zin hebben?

Module 4 (BCN Daltonlaan Utrecht + UMC Utrecht)

Kwaliteitverbetering

Kwaliteit van zorg

 • Wat is kwaliteit binnen de zorg- en welzijnssector?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haarkwaliteitssysteem op orde heeft?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen van kwaliteitszorg binnen de sector?
 • Wat is de rol van de patiënt in jouw kwaliteitssysteem?

Veiligheid van zorg

 • Wat is de relatie tussen kwaliteit en veiligheid in de zorg?
 • Welke rol speelt veiligheid in jouw zorginstelling?
 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid in
  jouw zorginstelling gewaarborgd is?

Patiënten participatie

 • Wat betekent veiligheid voor cliënten/patiënten en medewerkers?
 • Hoe betrek je patiënten actief bij de organisatie van zorg?
 • In hoeverre wordt de patiënt betrokken bij het ontwikkelen,
  implementeren en evalueren van kwaliteit en veiligheid van zorg?

Docenten:

img-Hoofddocent: Margreet Groen

Hoofddocent: Margreet Groen
Partner RONT Management Consultants

Margreet heeft veel ervaring als projectleider en consultant op het terrein van kwaliteitsmanagement, met name in de zorg. Ze ondersteunt bij de ontwikkeling van modellen en manieren om waardevol te kunnen werken aan de kwaliteit van zorgverlening.

img-Dr. Nikki Damen

Dr. Nikki Damen
Senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid, ElisabethTweesteden Ziekenhuis

Nikki is gepromoveerd binnen de medische psychologie en werkte bij de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit en Organisatie van de zorg’ van NIVEL.

img-Simona Tiems

Simona Tiems
Advocaat, Legaltree

Simona is een ervaren advocaat op het gebied van het gezondheidsrecht. Zij adviseert en procedeert o.a. op het gebied van patiëntenrechten, privacy, specifieke wetgeving voor de zorgsector, samenwerken in de zorg, mogelijk disfunctioneren en zij voert verweer in tuchtzaken. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo.

img-Jonas Rubrech

Jonas Rubrech
Consultant, Zorgverbeteraars

In de dagelijkse praktijk helpt Jonas zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het implementeren van EPD- en eHealth-toepassingen.

img-Wim van den Hoeven

Wim van den Hoeven
Hoofd Calamiteitenhospitaal, UMC Utrecht

Een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote aantallen
slachtoffers bij uitzonderlijke situaties.

img-Laurent de Vries

Laurent de Vries
Voorzitter college van bestuur, Summa college en daarvoor bestuurder bij ouderenzorgorganisatie Viattence

img-Frank Valkenburg

Frank Valkenburg
Manager Bedrijfsvoering CS, GGZ Breburg

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Adviseur kwaliteit en veiligheid
 • Medewerker patiënten veiligheid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Regisseur kwaliteit en veiligheid
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
 • Manager kwaliteit en veiligheid
 • Teammanagers
 • (Q)HSE Managers en KAM-coördinatoren
 • Afdelingshoofden
 • Facility managers
 • Veiligheidskundigen in de zorg

En overige professionals die zich bezighouden met kwaliteit en veiligheid en werkzaam zijn bij zorgorganisaties zoals; asielzoekerscentra, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, gevangenissen, psychiatrische instellingen, particuliere klinieken, revalidatiecentra, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorggerelateerde instellingen.

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 2 november 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 16 november 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 30 november 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 14 december 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook over Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Jaarlijks overlijden er patiënten door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Hoe kunnen we de zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren?
 • Hoe investeer je in crisis- en toekomstbestendige zorg?
 • In hoeverre leidt sturen op kwaliteit tot lagere kosten?
 • Hoe bewaak je de kwaliteit van zorg?

In dit eBook lees je de meest gelezen blogs over kwaliteit en veiligheid in de zorg. Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Proefles downloaden

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod