Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Op weg naar een veilige zorg! Verbeter de kwaliteit binnen uw organisatie

 • Leer binnen 4 dagen de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen
 • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid naar continue verbetering
 • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in uw organisatie
 • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen uw organisatie
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 4 punten, SKO-AH: 4 punten, SKO-MVK: 4 punten

Let op: voorjaar 2019 volgeboekt. Nieuwe startdatum beschikbaar: 12 september!

Hoe informeert, adviseert en ondersteunt u zorgverleners en het management om de kwaliteit binnen uw organisatie continue te verbeteren?

 

Zorggerelateerde schade

Uit onderzoek van NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in 2016 bleek dat circa 1.035 patiënten zijn overleden door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

Bekijk het opleidingsprogramma

 

Veiligheid binnen de zorgsector is cruciaal

 • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is.
 • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid van uw organisatie. Goede zorg kan immers niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden.

 

Waarom is de rol van Adviseur Kwaliteit & Veiligheid nu zo belangrijk?

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg hangt daarbij altijd af van het functioneren van het totale proces. Iedere zorginstelling heeft daarom een sterke Adviseur Kwaliteit en Veiligheid nodig die het kwaliteitssysteem kan borgen en verbeteren zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen.

 

Waarom deze opleiding volgen?

U leert de risico’s van uw organisatie in kaart te brengen en op eenvoudige wijze de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. We geven u concrete handvatten, die onderbouwt zijn vanuit wetenschappelijke modellen zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt. Iedere module is daarom als volgt opgebouwd:

Download de brochure (PDF)

 

Visie Daan Botje; waarom kwaliteit en veiligheid binnen de zorg zo belangrijk is?

 

Kennisdeling

Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar u, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral uw eigen praktijk in en spar met collega’s om het rendement van uw opleiding te verhogen

Inspiratie

Elke opleidingsdag komt er een praktijkspreker die vertelt en inspireert met een ervaringsverhaal uit eigen organisatie.

U gaat naar huis met:

 • Tools om het kwaliteitssysteem verder uit te dragen binnen uw organisatie;
 • Methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen uw organisatie;
 • Praktische handvatten om de kwaliteit continue te verbeteren in uw organisatie;
 • Praktijkcases van andere zorgorganisaties om vanuit verschillende perspectieven en vanuit de dagelijkse praktijk van elkaar te leren;
 • Een certificaat van deelname.

 

Maximaal 20 deelnemers

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen. Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wilt u vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Nancy Kager, T: 040 - 2 972 774

Programma van de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1 (NBC Nieuwegein)

Kwaliteit- en veiligheidsmanagement binnen de zorg

Kennismakig

Hoofddocent: Judieke van Dijk, Trainer RONT Management Consultants

Introductie kwaliteit

 • Wat is kwaliteit binnen de zorg- en welzijnssector?
 • Waarom is het van het grootste belang dat uw organisatie haar kwaliteitssysteem op orde heeft?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen van kwaliteitszorg binnen de sector?
 • Wat is de rol van de patiënt in uw kwaliteitssysteem?

Introductie veiligheid

 • Wat is de relatie tussen kwaliteit en veiligheid in de zorg?
 • Welke rol speelt veiligheid in uw zorginstelling?
 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid in uw zorginstelling gewaarborgd is?

Patiënten participatie

 • Wat betekent veiligheid voor cliënten/patiënten en medewerkers?
 • Hoe betrekt u patiënten actief bij de organisatie van zorg?
 • In hoeverre wordt de patiënt betrokken bij het ontwikkelen,implementeren en evalueren van kwaliteit en veiligheid van zorg?

Dr. Nikki Damen, Senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid, ElisabethTweesteden Ziekenhuis

 

Praktijkcase: Veilige omgeving voor patiënten/cliënten en medewerkers

 • Welke risico’s zijn er binnen uw organisatie?
 • Hoe creëert u een veilige omgeving voor zowel uw patiënten/ cliënten als uw medewerkers?
 • Hoe gaat uw organisatie om met crisismanagement?
 • Hoe borgt u de kwaliteit van zorg in uw organisatie?
 • Hoe borgt u de veiligheid van zorg in uw organisatie?

Ronald Roothans, Huisarts, Het Huisartsenteam


Module 2 (NBC Nieuwegein)

Opstellen en uitdragen van beleid

Opstellen van beleid

 • Wat is eigenlijk beleid en waarom draagt dat bij aan kwaliteit?
 • Wat is de rol van de kwaliteitsafdeling bij het opstellen van beleid? En wat is uw rol?
 • Welke beleidsprocessen zijn er binnen zorgorganisaties?
 • Wat zijn de strategische en operationele aspecten van kwaliteit?
 • Hoe stelt u een kwaliteitsbeleid op voor uw organisatie en aan welke normen moet dit voldoen?
 • Waarmee moet u rekening houden bij het ontwikkelen van beleid?
 • Op welke manier kunt u het kwaliteitsbeleid, de systemen en daarbij behorende instrumenten implementeren in uw organisatie? En hoe zorgt u er dan voor dat het beleid wordt nageleefd?
 • Hoe zet u een kwaliteitshandboek op en hoe zorgt u ervoor dat deze continue verbeterd wordt?

Advisering en begeleiding

 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen?
 • Hoe creëert u draagvlak op bestuurlijk en uitvoerend niveau?
 • Hoe verankert u het beleid binnen uw organisatie en hoe zorgt u voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen om conform het beleid te werken?
 • Op welke wijze adviseert u m.b.t. het ontwikkelen van nieuw beleid?
 • Hoe levert u managementinformatie aan?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kunt u hanteren?
 • Hoe zorgt u ervoor dat systeem- en leefwereld bij elkaar aansluiten?

Cultuur en gedrag van stakeholders

 • Welke stakeholders zijn er rondom beleid? Wie betrekt u bij beleid?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier beïnvloedt u houding en gedrag?
 • Hoe bevordert u het kwaliteitsbewust handelen en het risicobewustzijn van medewerkers?

Drs. Saskia Papenhuijzen, Hoofd Kwaliteit van Zorg Universitair Medisch Centrum Utrecht

 

Praktijkcase: Gedrag en cultuur bepalen van cliënten/patiënten en medewerkers

 • Hoe gaat MedTzorg om met kwaliteitsmanagement binnen de verschillende instellingen waarvoor jullie werkzaam zijn?
 • Hoe wordt er binnen MedTzorg om gegaan met kwaliteitsbewust handelen van medewerkers?
 • Hoe zorgt u ervoor dat de regeldruk bij medewerkers verminderd?
 • Op welke manier communiceert MedTzorg met patiënten/cliënten, partners, media, medewerkers en omwonenden?

Martijn Ruiten, Projectmanager, huisarts en justitieel geneeskundige MedTzorg


Module 3 (NBC Nieuwegein)

Kwaliteitsbeheersing

Kwaliteitsbeheersing

 • Welke vormen van kwaliteitsbeheersing zijn er mogelijk voor uw organisatie?
 • Hoe houdt u toezicht op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen?
 • Hoe organiseert, coördineert en analyseert u interne en externe audits?
 • Welke mogelijke vormen van audits zijn er?
 • Wat leveren deze audits op voor uw organisatie?

Risicomanagement

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Hoe verkrijgt u inzicht in al deze soorten (veiligheid)risico’s?
 • Hoe komt u tot een risicostrategie voor uw zorginstelling?
 • Hoe maakt u een risicoanalyse?
 • Hoe beoordeelt u de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Hoe vertaalt u de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?

Klachtenmanagement

 • Hoe regelt u een goed klachtensysteem in binnen uw organisatie?
 • Hoe gaat u om met klachtenregistratie?
 • Hoe zet u een patiënttevredenheidsonderzoek op?

Calamiteitenanalyse en -management

 • Hoe zet u calamiteitenonderzoek op en analyseert u dit?
 • Hoe zorgt u voor een goede veiligheidscultuur zodat medewerkers zelf calamiteiten melden?
 • Hoe komt u tot verbetermaatregelen die zin hebben?

Dr. Nikki Damen, Senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid, ElisabethTweesteden Ziekenhuis

 

Praktische toepassing van wet- en regelgeving

 • Wetten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg:
  - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big);
  - Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
  - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo);
 • Wat is “goede zorg” en wat is een “goed hulpverlener” in de praktijk?
 • Hoe kijkt de rechter daar naar?
 • Welke rol spelen standaarden, richtlijnen en protocollen daarbij?
 • Leren van fouten: wat zijn de wettelijke regels voor het omgaan met klachten, incidenten en het melden van calamiteiten?
 • Wat kan en mag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

Simona Tiems, Advocaat Legaltree


Module 4 (BCN Daltonlaan Utrecht + UMC Utrecht)

Kwaliteitverbetering

Inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie?
 • Welke bestaande kwaliteitsinstrumenten heeft u en hoe worden ze ingezet?
 • In welke mate gebruikt uw organisatie prestatie indicatoren?

Hoe leert uw organisatie van de geleverde zorg?

 • Hoe worden de uitkomsten van de zorg geëvalueerd?
 • Betrekt u de zorgverleners hier voldoende bij?
 • In welke mate draagt het management uit wat belangrijk is?

Hoe komt u tot daadwerkelijk verbetering in de praktijk?

 • Hoe leiden geleerde lessen tot effectieve en haalbare verbeteringen?
 • Hoe creëert u draagvlak voor deze verbeteringen?
 • Is duidelijk wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is?

Hoe borgt u wat goed gaat?

 • Hoe behoudt u wat goed gaat?
 • Hoe belegt u wat verbeterd is?
 • Is borging iets statisch, of is het een ander woord voor continu blijven verbeteren?

Dr. Daan Botje, Hoofd Kwaliteit in Ziekenhuis Gelderse Vallei

 

Excursie: Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht

Het Calamiteitenhospitaal wordt ingezet bij ongevallen en rampen voor groepen, die de reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief en kwantitatief opzicht te boven gaat.

 • Wat is het calamiteitenhospitaal en waarom is het calamiteitenhospitaal in het leven geroepen?
 • Over welke voorzieningen beschikt het calamiteitenhospitaal?
 • Hoe gaat het calamiteitenhospitaal om met kwaliteit?
 • Wat kan het calamiteitenhospitaal betekenen bij de opvang van grote aantallen slachtoffers bij een crisis of een ramp?
 • Hoe gaat het calamiteitenhospitaal om met kwaliteit en veiligheid in geval van een crisis of ramp?
Wim van den Hoeven, Hoofd Calamiteitenhospitaal Universitair Medisch Centrum Utrecht

Uw docententeam:

Hoofddocent: Judieke van Dijk, Organisatieadviseur en trainer bij RONT Management Consultants. Judieke is actief op het gebied van organisatieontwikkeling, procesbegeleiding, gebruik van kwaliteit-en sturingsmodellen en screeningsinstrumenten.

Dr. Nikki Damen,  Senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid, ElisabethTweesteden Ziekenhuis. Nikki is gepromoveerd binnen de medische psychologie en werkte bij de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit en Organisatie van de zorg’ van NIVEL.

Drs. Saskia Papenhuijzen- de Wit, Hoofd kwaliteit van zorg, UMC Utrecht. Saskia is verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem en de accreditatie door de Joint Commission International. Haar focus ligt op actief leren van wat er is mis gegaan en proactief verbeteren en het risicobewustzijn vergroten.

Dr. Daan Botje, Hoofd Kwaliteit in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daan promoveerde in 2017 op het onderwerp Governance en kwaliteitsmanagement in zorgorganisaties. Hij is nu verantwoordelijk voor het continue verbeteren van de kwaliteit en veiligheid binnen zijn organisatie.

Simona Tiems, Advocaat, Legaltree. Simona is een ervaren advocaat op het gebied van het gezondheidsrecht. Zij adviseert en procedeert o.a. op het gebied van patiëntenrechten, privacy, specifieke wetgeving voor de zorgsector, samenwerken in de zorg, mogelijk disfunctioneren en zij voert verweer in tuchtzaken. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo.

Martijn Ruiten, Projectmanager, huisarts en justitieel geneeskundige bij MedTzorg. MedTzorg levert huisartsenzorg en behandeldiensten aan patiënten verblijvend in instellingen voor langdurige zorg.

Ronald Roothans, Huisarts, Het Huisartsenteam. Praktijkhoudend huisarts (Kaderarts Beleid en Beheer, CHBB registratie EKC en oogheelkunde) in Het Huisartsenteam en MT lid met speciale aandacht voor strategie, innovatie, kwaliteit en communicatie.

Wim van den Hoeven, Hoofd Calamiteitenhospitaal van het UMC, een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote aantallen slachtoffers bij uitzonderlijke situaties.

Algemene informatie over de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

 

Data & locatie

12, 26 september, 10 en 31 oktober 2019

12, 19, 26 maart en 2 april 2019 (VOLGEBOEKT)

NBC Nieuwegein (12, 26 september en 10 oktober 2019)
Blokhoeve 1
3438 LC, Nieuwegein
030 - 602 69 00
Routebeschrijving


BCN Utrecht (31 oktober 2019)
Daltonlaan 100
3584 BJ  Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ja, ik meld me aan!


Maximaal 20 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.
Wilt u weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn, neem dan contact op met Nancy Kager, Opleidingsadviseur bereikbaar op telefoonnummer 040-297 27 74

Indien u een vrijblijvende reservering wilt plaatsen, neem dan contact op met Nancy Kager. Wij houden u dan op de hoogte indien de opleiding vol dreigt te raken.

 

Speciaal ontwikkeld voor:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Adviseur kwaliteit en veiligheid
 • Medewerker patiënten veiligheid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Regisseur kwaliteit en veiligheid
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
 • Manager kwaliteit en veiligheid
 • Teammanagers
 • (Q)HSE Managers en KAM-coördinatoren
 • Afdelingshoofden
 • Facility managers
 • Veiligheidskundigen in de zorg

En overige professionals die zich bezighouden met kwaliteit en veiligheid en werkzaam zijn bij zorgorganisaties zoals; asielzoekerscentra, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, gevangenissen, psychiatrische instellingen, particuliere klinieken, revalidatiecentra, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorggerelateerde instellingen.

 

Tijdschema dagen

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.00 uur - Lunchpauze
13.00 uur - Aanvang middagprogramma
15.00 uur - Praktijkcase
17.00 uur - Afsluiting module


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg start op 12, 26 september, 10 en 31 oktober 2019 in NBC Nieuwegein!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 12, 26 september, 10 en 31 oktober 2019
Locatie: NBC Nieuwegein

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774