Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Op weg naar een veilige zorg! Verbeter de kwaliteit binnen de zorg

 • Leer binnen 4 dagen de kwaliteit en veiligheid van zorg te borgen
 • Streef als adviseur kwaliteit en veiligheid in de zorg naar continue verbetering
 • Leer op praktische wijze het kwaliteitsbeleid te implementeren in jouw organisatie
 • Werk met methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 4 punten, SKO-AH: 4 punten, SKO-MVK: 4 punten

Let op: Voorgaande 5 edities waren snel uitverkocht. Voorkom teleurstellingen en reserveer snel je plaats, neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780!

Hoe informeer, adviseer en ondersteun je zorgverleners en het management om de kwaliteit binnen je organisatie continue te verbeteren?

 

Zorggerelateerde schade

Uit onderzoek van NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in 2016 bleek dat circa 1.035 patiënten zijn overleden door zorggerelateerde schade die wellicht voorkomen had kunnen worden. Technische, organisatorische of menselijke factoren kunnen de oorzaak zijn. De vraag is hierbij altijd hoe het kan dat de vangnetten van de organisatie het incident niet hebben kunnen voorkomen en wat de organisatie binnen het kwaliteitssysteem kan doen om dit te verbeteren.

Bekijk het opleidingsprogramma

 

Veiligheid binnen de zorgsector is cruciaal

 • Patiënten en cliënten moeten er vanuit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is.
 • De werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

Veiligheid in de zorg is een intrinsiek onderdeel van het kwaliteitsbeleid van jouw organisatie. Goede zorg kan immers niet geleverd worden zonder goede aandacht voor risico’s en veiligheid. En zonder veiligheid kan er geen kwaliteit geleverd worden.

 

Waarom is de rol van Adviseur Kwaliteit & Veiligheid in de zorg nu zo belangrijk?

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg hangt daarbij altijd af van het functioneren van het totale proces. Iedere zorginstelling heeft daarom een sterke Adviseur Kwaliteit en Veiligheid nodig die het kwaliteitssysteem kan borgen en verbeteren zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen.

 

Bekijk de visie van voormalig docent Daan Botje!

 

Waarom deze opleiding volgen?

Je leert de risico’s van jouw organisatie in kaart te brengen en op eenvoudige wijze de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. We geven je concrete handvatten, die onderbouwt zijn vanuit wetenschappelijke modellen zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt. Iedere module is daarom als volgt opgebouwd:

Download de brochure (PDF)

 

Kennisdeling

Kennisdeling staat centraal, zowel van de docent naar jou, als tussen de deelnemers onderling. Breng vooral jouw eigen praktijk in en spar met collega’s om het rendement van je opleiding te verhogen

Inspiratie

Elke opleidingsdag komt er een praktijkspreker die vertelt en inspireert met een ervaringsverhaal uit eigen organisatie.

Je gaat naar huis met:

 • Tools om het kwaliteitssysteem verder uit te dragen binnen jouw organisatie;
 • Methodieken om de veiligheidscultuur te vergroten binnen jouw organisatie;
 • Praktische handvatten om de kwaliteit continue te verbeteren in uw organisatie;
 • Praktijkcases van andere zorgorganisaties om vanuit verschillende perspectieven en vanuit de dagelijkse praktijk van elkaar te leren;
 • Een certificaat van deelname.

 

Maximaal 20 deelnemers

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

Programma van de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1 (BCN Dalltonlaan Utrecht)

Kwaliteit- en veiligheidsmanagement binnen de zorg

Inzicht in de kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Hoe krijg je zicht op de kwaliteit en veiligheid binnen jouw organisatie?
 • Welke bestaande kwaliteitsinstrumenten heb je en hoe worden ze ingezet?
 • In welke mate gebruikt jouw organisatie prestatie indicatoren?

Hoe leert jouw organisatie van de geleverde zorg?

 • Hoe worden de uitkomsten van de zorg geëvalueerd?
 • Betrek je de zorgverleners hier voldoende bij?
 • In welke mate draagt het management uit wat belangrijk is?

Hoe kom je tot daadwerkelijk verbetering in de praktijk?

 • Hoe leiden geleerde lessen tot effectieve en haalbare verbeteringen?
 • Hoe creëer je draagvlak voor deze verbeteringen?
 • Is duidelijk wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is?

Hoe borg je wat goed gaat?

 • Hoe behoud je wat goed gaat?
 • Hoe beleg je wat verbeterd is?
 • Is borging iets statisch, of is het een ander woord voor continu blijven
  verbeteren?

Praktijkcase: Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ?

 • Hoe ga je om met kwaliteitsmanagement?
 • Hoe beleg je wat verbeterd is?
 • Hoe zorg je dat de impact op de dagelijkse praktijk wordt vergroot?
 • Op welke manier communiceer je over kwaliteit met het betrokken netwerk?

Module 2 (Interactieve online lesdag)

Opstellen van beleid

Opstellen van beleid

 • Wat is eigenlijk beleid en waarom draagt dat bij aan kwaliteit?
 • Wat is de rol van de kwaliteitsafdeling bij het opstellen van beleid? En wat is je rol?
 • Welke beleidsprocessen zijn er binnen zorgorganisaties?
 • Wat zijn de strategische en operationele aspecten van kwaliteit?
 • Hoe stel je een kwaliteitsbeleid op voor jouw organisatie en aan welke normen moet dit voldoen?
 • Waarmee moet je rekening houden bij het ontwikkelen van beleid?
 • Op welke manier kun je het kwaliteitsbeleid, de systemen en daarbij behorende instrumenten implementeren in jouw organisatie?
 • En hoe zorg je er dan voor dat het beleid wordt nageleefd?
 • Hoe zet je een kwaliteitshandboek op en hoe zorg je ervoor dat deze continue verbeterd wordt?

Advisering en begeleiding

 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen?
 • Hoe creëer je draagvlak op bestuurlijk en uitvoerend niveau?
 • Hoe veranker je het beleid binnen jouw organisatie en hoe zorg je voor draagvlak binnen de verschillende afdelingen om conform het beleid te werken?
 • Op welke wijze adviseer je m.b.t. het ontwikkelen van nieuw beleid?
 • Hoe lever je managementinformatie aan?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kun je hanteren?
 • Hoe zorg je ervoor dat systeem- en leefwereld bij elkaar aansluiten?

Cultuur en gedrag van stakeholders

 • Welke stakeholders zijn er rondom beleid? Wie betrek je bij beleid?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Op welke manier beïnvloed je houding en gedrag?
 • Hoe bevorder je het kwaliteitsbewust handelen en het risicobewustzijn van medewerkers?

Praktijkcase: Waar draait het nu echt om bij kwaliteit?

 • Waarom kwaliteit en veiligheid alles te maken heeft met Visie, Lef en Leiderschap
 • Introductie van het nieuwe kwaliteitsmanagement systeem: Beelden van Kwaliteit
 • Kwaliteit van zorg is dat hetzelfde als kwaliteit van leven?
 • Terug naar de AWBZ: Aandacht, Warmte, Betrokkenheid en Zorg

Module 3 (BCN Daltonlaan Utrecht)

Kwaliteitsbeheersing

Kwaliteitsbeheersing

 • Welke vormen van kwaliteitsbeheersing zijn er mogelijk voor jouw organisatie?
 • Hoe houd je toezicht op het naleven van wettelijke kaders en kwaliteitsnormen?
 • Hoe organiseer, coördineer en analyseer je interne en externe audits?
 • Welke mogelijke vormen van audits zijn er?
 • Wat leveren deze audits op voor jouw organisatie?

Risicomanagement

 • Wat is het doel van een RI&E en waar moet deze aan voldoen?
 • Hoe verkrijg je inzicht in al deze soorten (veiligheid)risico’s?
 • Hoe kom je tot een risicostrategie voor jouw zorginstelling?
 • Hoe maak je een risicoanalyse?
 • Hoe beoordeel je de geïnventariseerde veiligheidsrisico’s op basis van een risicoanalyse?
 • Hoe vertaal je de risicoanalyse naar een concreet plan van aanpak?

Klachtenmanagement

 • Hoe regel je een goed klachtensysteem in binnen jouw organisatie?
 • Hoe ga je om met klachtenregistratie?
 • Hoe zet je een patiënttevredenheidsonderzoek op?

Calamiteitenanalyse en -management

 • Hoe zet je calamiteitenonderzoek op en analyseer je dit?
 • Hoe zorg je voor een goede veiligheidscultuur zodat medewerkers zelf calamiteiten melden?
 • Hoe kom je tot verbetermaatregelen die zin hebben?

Praktische toepassing van wet- en regelgeving

 • Wetten op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg:
  - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet Big);
  - Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)
  - Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo);
 • Wat is “goede zorg” en wat is een “goed hulpverlener” in de praktijk?
 • Hoe kijkt de rechter daar naar?
 • Welke rol spelen standaarden, richtlijnen en protocollen daarbij?
 • Leren van fouten: wat zijn de wettelijke regels voor het omgaan met klachten, incidenten en het melden van calamiteiten?
 • Wat kan en mag de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd?

Module 4 (BCN Daltonlaan Utrecht + UMC Utrecht)

Kwaliteitverbetering

Kwaliteit van zorg

 • Wat is kwaliteit binnen de zorg- en welzijnssector?
 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw organisatie haarkwaliteitssysteem op orde heeft?
 • Wat zijn de laatste ontwikkelingen van kwaliteitszorg binnen de sector?
 • Wat is de rol van de patiënt in jouw kwaliteitssysteem?

Veiligheid van zorg

 • Wat is de relatie tussen kwaliteit en veiligheid in de zorg?
 • Welke rol speelt veiligheid in jouw zorginstelling?
 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid in
  jouw zorginstelling gewaarborgd is?

Patiënten participatie

 • Wat betekent veiligheid voor cliënten/patiënten en medewerkers?
 • Hoe betrek je patiënten actief bij de organisatie van zorg?
 • In hoeverre wordt de patiënt betrokken bij het ontwikkelen,
  implementeren en evalueren van kwaliteit en veiligheid van zorg?

Calamiteitenhospitaal UMC Utrecht 

Het Calamiteitenhospitaal wordt ingezet bij ongevallen en rampen voor groepen, die de reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief en kwantitatief opzicht te boven gaat.

 • Wat is het calamiteitenhospitaal en waarom is het calamiteitenhospitaal in het leven geroepen?
 • Over welke voorzieningen beschikt het calamiteitenhospitaal?
 • Hoe gaat het calamiteitenhospitaal om met kwaliteit?
 • Wat kan het calamiteitenhospitaal betekenen bij de opvang van grote aantallen slachtoffers bij een crisis of een ramp?
 • Hoe gaat het calamiteitenhospitaal om met kwaliteit en veiligheid in geval van een crisis of ramp?

Een greep uit het docententeam:

Hoofddocent: Margreet Groen, Partner RONT Management Consultants. Margreet heeft veel ervaring als projectleider en consultant op het terrein van kwaliteitsmanagement, met name in de zorg. Ze ondersteunt bij de ontwikkeling van modellen en manieren om waardevol te kunnen werken aan de kwaliteit van zorgverlening.

Dr. Nikki Damen,  Senior adviseur Kwaliteit & Veiligheid, ElisabethTweesteden Ziekenhuis. Nikki is gepromoveerd binnen de medische psychologie en werkte bij de onderzoeksgroep ‘Kwaliteit en Organisatie van de zorg’ van NIVEL.

Simona Tiems, Advocaat, Legaltree. Simona is een ervaren advocaat op het gebied van het gezondheidsrecht. Zij adviseert en procedeert o.a. op het gebied van patiëntenrechten, privacy, specifieke wetgeving voor de zorgsector, samenwerken in de zorg, mogelijk disfunctioneren en zij voert verweer in tuchtzaken. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van ’s Heeren Loo.

Jonas Rubrech, Consultant, Zorgverbeteraars. In de dagelijkse praktijk helpt Jonas zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in de zorg bij het optimaliseren van hun informatiehuishouding en het implementeren van EPD- en eHealth-toepassingen

Wim van den Hoeven, Hoofd Calamiteitenhospitaal van het UMC, een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van grote aantallen
slachtoffers bij uitzonderlijke situaties.

Algemene informatie over de opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

 

Data & locatie

 • 16 september, 5 en 14 oktober 2021 - BCN Utrecht (Daltonlaan)

 • 23 september 2021 - Interactieve online lesdag 

 
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
030 - 256 73 91
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ja, ik meld me aan!

Maximaal 20 deelnemers

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

Speciaal ontwikkeld voor:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Adviseur kwaliteit en veiligheid
 • Medewerker patiënten veiligheid
 • Kwaliteitsfunctionaris
 • Regisseur kwaliteit en veiligheid
 • Beleidsmedewerker kwaliteit
 • Manager kwaliteit en veiligheid
 • Teammanagers
 • (Q)HSE Managers en KAM-coördinatoren
 • Afdelingshoofden
 • Facility managers
 • Veiligheidskundigen in de zorg

En overige professionals die zich bezighouden met kwaliteit en veiligheid en werkzaam zijn bij zorgorganisaties zoals; asielzoekerscentra, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, gevangenissen, psychiatrische instellingen, particuliere klinieken, revalidatiecentra, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, jeugdzorg, thuiszorg, verslavingszorg, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorggerelateerde instellingen.

Tijdschema dagen

09.00 uur - Ontvangst 
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.00 uur - Lunchpauze
13.00 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting module

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg online leeromgeving

veiligheid in de wijkeBook over Kwaliteit en Veiligheid in de zorg

Ieder individu zal altijd de best mogelijke zorg leveren. De kwaliteit en veiligheid van zorg hangt daarbij altijd af van het functioneren van het totale proces. Iedere zorginstelling heeft daarom een sterke Adviseur Kwaliteit en Veiligheid nodig die het kwaliteitssysteem kan borgen en verbeteren zodat de zorgverleners hun werk nog beter kunnen doen.

Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat zij op correcte wijze behandeld worden en dus hun veiligheid geborgd is. En de werkomgeving moet zo zijn ingericht dat medewerkers zich veilig voelen om de hoge mate van kwaliteitszorg te kunnen leveren.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • In hoeverre is de zorg nog veilig ondanks alle beperkingen?
 • Is veilige zorg ook goede zorg?
 • In hoeverre is zinvol beleid een randvoorwaarde voor veilige zorg?
 • Hoeveel waarde hebben kwaliteitskeurmerken nog voor ziekenhuizen?
 • Wat zijn uitdagingen voor kwaliteit en veiligheid in de zorg?

In dit eBook lees je de meest gelezen blogs over kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg start op 16, 23 september, 5 en 14 oktober 2021 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Adviseur Kwaliteit en Veiligheid in de zorg start op 16, 23 september, 5 en 14 oktober 2021 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 16, 23 september, 5 en 14 oktober 2021
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany