Opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit

Integratie en diversiteit: beleid, sturing en draagvlak

 • Handvatten voor het opstellen van een integratie en diversiteitsbeleid
 • Hoor hoe u tijdelijke opvang en permanente huisvesting organiseert
 • Zeer praktijkgericht: met diverse checklisten, modellen en cases
 • Ontvang toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten

Bevorder integratie en diversiteit en voorkom discriminatie en polarisatie!

Ons land kent een multiculturele samenleving bestaande uit verschillende nationaliteiten en etniciteiten ieder met hun eigen achtergrond, geloofsovertuiging en cultuur. Het is van belang dat alle bewoners in uw gemeente op een goede manier met elkaar samenleven. Hoe zorgt u ervoor dat al uw (nieuwe) bewoners integreren en participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit en gebruiken zonder dat zij te maken krijgen met discriminatie en polarisatie?

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Hoe u integratie en diversiteit bevordert
 • Op welke manier u discriminatie en polarisatie voorkomt
 • Hoe u de huisvesting verzorgt voor (nieuwe) bewoners
 • Op welke manier u zorgdraagt voor passend onderwijs en dagbesteding
 • Hoe u adviseert in een politiek-bestuurlijke omgeving

 

De opleiding heeft 5 modules:

Module 1

Integratie & diversiteit

Module 2

Opvang & huisvesting

Module 3

Onderwijs & dagbesteding

Module 4

Discriminatie & polarisatie

Module 5

Adviseren 


Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij u aan om de brochure te downloaden


Deze opleiding geeft u:

 • Handvatten voor het opstellen van een integratie en diversiteitsbeleid voor uw gemeente
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u of uw collega:

 

Programma van de cursus Beleidsadviseur integratie en diversiteit

 

Module 1

Integratie & diversiteit

Introductie en kennismaking

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit en de cursus Anti discriminatiebeleid.

 

Wet- en regelgeving

 • Wat schrijven nationale en internationale wet- en regelgeving voor op het terrein van integratie en diversiteit?
 • Hoe vertaalt u de wet- en regelgeving naar lokaal beleid?
 • Wat zijn de rechten en plichten van (nieuwe) bewoners?
 • Waarom is het van het grootste belang dat (nieuwe) bewoners hieraan voldoen? 

Fokko Oldenhuis, hoogleraar Recht en Religie aan de Rijksuniversiteit Groningen, plaatsvervangend raadsheer aan het Gerechtshof Arnhem en plaatsvervangend rechter bij de rechtbank in Groningen

 

Integratie en diversiteitsbeleid

 • Waarom moet uw gemeente beschikken over een integratie en diversiteitsbeleid? En waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het integratie en diversiteitsbeleid?
 • Hoe stelt u een integratie en diversiteitsbeleid op voor uw gemeente? En waaraan moet dit voldoen?
 • Hoe verankert u het integratie en diversiteitsbeleid in flankerend beleid en zorgt u voor draagvlak?
 • Welke maatregelen treft u om integratie en participatie in de gemeenschap te bevorderen en discriminatie en polarisatie waar mogelijk te voorkomen en waar nodig te bestrijden?
 • Hoe bewaakt u de voorgang van de genomen maatregelen?
 • Hoe legt u verantwoording af over het gevoerde integratie en diversiteitsbeleid, genomen maatregelen en bereikte resultaten?


Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit en de cursus Anti discriminatiebeleid

 


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 

Module 2

Opvang & huisvesting

Tijdelijke opvang

 • Hoe organiseert u de tijdelijke opvang van asielzoekers die voor een relatief korte periode in uw gemeente verblijven?
 • Over welke voorzieningen moet een tijdelijke opvang van asielzoekers beschikken?
 • Hoe zorgt u voor draagvlak bij omwonenden van de tijdelijke opvang voor asielzoekers?

Lars Pijlman, directeur van Seinpost Adviesbureau, coördinator moskeehuisvesting bij de gemeente Gouda en voormalig projectleider asielzoekerscentrum bij de gemeente Zutphen

 

Permanente huisvesting

 • Hoe zorgt u voor permanente huisvesting voor (nieuwe) bewoners in uw gemeente?
 • Waar moet de huisvesting aan voldoen? 
 • Welke locatie in uw gemeente is het meest geschikt en waarom?
 • Hoe bevordert u de diversiteit in wijken en buurten en voorkomt u gesloten gemeenschappen in uw gemeente?
 • Op welke manier kunt u ervoor zorgen dat (nieuwe) bewoners zich welkom voelen in hun (nieuwe) verblijfplaats?
 • Hoe vinden (nieuwe) bewoners aansluiting met hun buurtbewoners? En hoe kunt u hieraan bijdragen?

Hans van Walsem, beleidsadviseur Volkshuisvesting bij de gemeente Veenendaal en docent op de opleiding beleidsmedewerker Volkshuisvesting

 


Module 3

Onderwijs & dagbesteding

 

Onderwijs

 • Hoe zorgt u voor passend onderwijs voor (nieuwe) bewoners met een andere achtergrond en (taal)achterstand?
 • Welke kennis over de Nederlandse samenleving is vereist om te integreren en participeren in de maatschappij?
 • Welke voorzieningen zijn hiervoor nodig? En welke activiteiten kunnen hieraan bijdragen?
 • Op welke manier kan onderwijs bijdragen aan passend werk of een zinvolle dagbesteding van (nieuwe) bewoners?

Esma Salama, adviseur diversiteit bij de stichting voor Interculturele Participatie en Integratie (SIPI), een deskundige en innovatieve partner voor onderzoek, advies, training en opleiding op het gebied van inburgering, re-integratie, opvoeding en jeugd voor gemeenten, provincies, ministeries, het UWV, woningbouwverenigingen, scholen, welzijnsorganisaties en zorginstellingen

 

Werk en dagbesteding

 • Op welke manier zorgt u voor aansluiting naar de arbeidsmarkt voor (nieuwe) bewoners?
 • Hoe leidt u (nieuwe) bewoners toe naar werk of een andere zinvolle dagbesteding?
 • Welke kennis en vaardigheden zijn vereist op de arbeidsmarkt? En hoe zorgt u ervoor dat (nieuwe) bewoners hieraan voldoen? Welke (bij) scholing is nodig en mogelijk?
 • In welke branches en beroepsfuncties is er vraag naar nieuwe arbeidskrachten?
 • Wat wordt er gevraagd van nieuwe arbeidskrachten? En hoe kunnen (nieuwe) bewoners hierin voorzien?
 • Wat is een alternatieve zinvolle dagbesteding voor (nieuwe) bewoners wanneer een betaalde baan (nog) niet tot de mogelijkheden behoort?

 


 

Module 4

Discriminatie & polarisatie

 

Discriminatie

 • Wat kan worden verstaan onder discriminatie?
 • Welke discriminatiegronden (godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte, leeftijd) zijn er te onderscheiden?
 • Welke verschijningsvormen van discriminatie doen zich voor?
 • Hoe herkent u signalen van discriminatie?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers en de daders?
 • Hoe ontstaat discriminatie?
 • Wat is de aard en omvang van discriminatie in Nederland?
 • Wat zijn veel voorkomende vormen van discriminatie?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van discriminatie voor de slachtoffers en hun omgeving?
 • Waarom is het van het grootste belang dat u discriminatie een halt toe roept?

Sanne Smid, manager van het Discriminatie Meldpunt Groningen, regionaal expertisebureau voor discriminatiezaken en diversiteit

 

Polarisatie

 • Wat is polarisatie?
 • Wanneer is er sprake van polarisatie?
 • Waardoor wordt polarisatie veroorzaakt?
 • Welke factoren (discriminatie, ongelijkheid, sociale spanningen) spelen een rol bij het ontstaan van polarisatie?
 • Hoe kan de weerbaarheid van (nieuwe) bewoners worden vergroot om polarisatie te voorkomen?
 • Op welke manier kunt u anticiperen wanneer polarisatie leidt tot sociale spanningen in uw gemeenschap?

Chakib Lamnadi, procesmanager preventie radicalisering en polarisatie bij de gemeente Schiedam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

 


 

Module 5

Adviseren

 

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van integratie en diversiteit?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kunt u hanteren?
 • Hoe adviseert u gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het gevoerde integratie en diversiteitsbeleid?
 • Politieke-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?

Michiel Holtackers, zelfstandig trainer en voormalig lid van de Tweede Kamer, traint professionals in het adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 

Evaluatie en afsluiting

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding beleidsadviseur integratie en diversiteit en de cursus Anti discriminatiebeleid

Uw docenten

 

Esma Salama
Adviseur diversiteit bij SIPI
Carl Steinmetz
Directeur Expats & Immigrants
Fokko Oldenhuis
Hoogleraar recht en religie
Rijksuniversiteit Groningen

Data en locatie


5-DAAGSE OPLEIDING
1, 8, 15, 22 en 29 november 2018

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving


EXCURSIE
30 november 2018
Rotterdam

 

Deze opleiding wordt speciaal georganiseerd voor:

Regisseurs, managers, coördinatoren, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers en adviseurs integratie, diversiteit, inburgering, maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, openbare orde en veiligheid bij:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Centraal Orgaan Asielzoekers
 • Meldpunten Discriminatie
 • Veiligheidshuizen
 • Veilig Thuis
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • UWV
 • Woningcorporaties

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen belt u met:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Programma excursie - 30 november 2018

Integratie en participatie in de wijk

 • Hoe kunnen (nieuwe) bewoners (met verschillende nationaliteiten, achtergronden, geloofsovertuiging en cultuur) samenleven in een wijk?
 • Op welke manier kunt u de sociale cohesie in een wijk bevorderen?
 • Welke activiteiten (sport, cultuur) kunnen bijdragen aan de sociale cohesie in een wijk?

Herstructurering van wijken

 • Wat is het doel van herstructurering (vervangen van verouderde woningen, huisvesten van nieuwe bewoners, segregatie tegengaan) van bestaande woonwijken?
 • Hoe bevordert u door middel van herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier bevordert u met herstructurering (in combinatie met sociale activiteiten) de sociale stijging in een wijk?
 • Hoe voorkomt u een waterbedeffect in andere omliggende buurten en wijken?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding wijk- en gebiedsmanager en de opleiding gebiedsregisseur

 

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit start op 1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,-,- excl. btw
Datum: 1, 8, 15, 22, 29 en 30 november 2018
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: