Opleiding Aanpak meervoudige problematiek

Opgaven gestuurd werken naar effectieve hulpverlening!

 • De regie over jouw complexe opgave, hoe pak jij jouw rol? 
 • Organiseer een concrete samenwerking rondom meervoudige problematiek
 • Leer complexe casussen effectief aanpakken
 • Wissel rechtmatig en doelmatig informatie uit conform Aanpak meervoudige problematiek
 • Volledig ingericht op je eigen casus!

Voor vragen of het reserveren van een plaats neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

 

Wereldwijde toename van meervoudige problematiek door de coronacrisis

Door corona werken en leven we veel meer thuis, hebben minder sociale contacten, minder afleiding en meer onzekerheid. Spanningen lopen eerder op en dat leidt tot meer fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Hulpverlening wordt moeilijker doordat problemen vaker verborgen blijven voor de buitenwereld.

Mensen met dit (gevaarlijke) gedrag moeten snel geholpen worden en zijn gebaat bij een integrale aanpak waarbij betrokken organisaties nauw samenwerken. In de praktijk komt deze samenwerking onvoldoende tot stand, wat ervoor zorgt dat problemen niet adequaat worden aangepakt met alle gevolgen van dien. Deze opleiding leert je hoe je complexe casussen effectief aanpakt door middel van opgaven gestuurd werken.

 

Opgaven gestuurd werken voor effectieve hulpverlening

Complexe, meervoudige problematiek is een omvangrijk thema waar lastig regie op te voeren valt. Opgaven gestuurd werken leert je om te doen wat nodig is om jouw opgave te realiseren. Breder kijken naar een opgave biedt ruimte voor creatieve oplossingen. Leer slimme acties in te zetten, maak dubbelslagen zodat je meer kunt realiseren.

Bekijk het programma

 

In deze opleiding leer je: 

 • Hoe je complexe casussen effectief aanpakt d.m.v. opgaven gestuurd werken
 • Concrete samenwerking organiseren rondom de aanpak van meervoudige problematiek
 • Hoe je met samenwerkingspartners gezamenlijk toewerkt naar de gewenste oplossing
 • Rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselen conform het nieuwe wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek
 • Hoe jij jouw rol pakt om de regie te hebben over jouw complexe opgave

 

Heb jij binnen jouw casus ook te maken met:

 • Het gezin of de persoon heeft problemen op meerdere gebieden zoals huisvesting, geweld, schulden en psychische problematiek
 • Een combinatie van een strafbaar feit en persoonlijke problematiek (bijv. een verslaving)
 • Er is sprake van of een dreiging tot crimineel en/of ernstig overlast gevend gedrag
 • Voor een effectieve aanpak van de problematiek is samenwerken met partners zoals schuldhulpverlening, verslavingszorg, strafrechtpartners, gemeenten cruciaal.

Dan biedt deze opleiding handvatten voor effectieve hulpverlening!

Download de brochure

 

Breng jouw eigen complexe casus in

We vragen je voorafgaand aan de opleiding een complexe casus in te brengen. In 5 modules word jouw eigen casus nader uitgewerkt. Door de methode van opgaven gestuurd werken maak jij snel de vertaalslag naar jouw eigen praktijk. Je leert niet alleen van jouw eigen casus, maar ook van die van jouw medecursisten.

 

Uniek leertraject

Deze opleiding bestaat uit:

 • Fysieke lesdagen op locatie
 • Online klassikale lesdagen
 • Online individueel leertraject

De modules worden ondersteund door asynchrone online lessen met verschillende opdrachten die in eigen tempo en op eigen moment kunnen worden gevolgd, desgewenst meerdere keren. Enige randvoorwaarde vanuit het programma is dat het onderdeel voor het begin van de module is doorlopen.

Programma van de opleiding Aanpak meervoudige problematiek

 

Module 1 

Opgaven gestuurd werken aan meervoudige problematiek 

Opgaven gestuurd werken

In deze module leer je aan de hand van het bouwschema en andere instrumenten jouw complexe situatie in beeld brengen en ga je van start met opgaven gestuurd werken.

 • Hoe breng je jouw opgave in beeld aan de hand van een bouwschema?
 • Hoe formuleer je de gewenste situatie van jouw opgave? M.a.w. waar is het echt om te doen?
 • Hoe bepaal je welk resultaat je wilt bereiken?
 • Wat is er nodig om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen?

Aanpak complexe multiproblematiek op meerdere leefgebieden

 • Wanneer spreek je van multiproblematiek?
 • Waar begin je?
 • Hoe zet je jouw handelingsrepertoire in om (verdere) escalatie (waar mogelijk) te voorkomen?
 • Er zijn veel partijen betrokken bij de aanpak van multiproblematiek. Wie doet nu wat en is waarvoor aanspreekbaar?
 • Hoe organiseer je de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, reclassering, politie en justitie?

Jouw docenten: 

Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding
Kees Zeebregts, procesregisseur, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond


Module 2 

Samenwerken met ketenpartners

Zichtbaar samen bouwen 

Bij complexe problematiek zijn veel verschillende partijen betrokken met ieder een eigen beeld van de casus en van de oplossing. In deze module leer je tot een gezamenlijk beeld van de gewenste situatie te komen zodat alle samenwerkingspartners aan dezelfde oplossing werken.

 • Wat zijn de spelregels rondom het bouwproces?
 • Hoe geef je werkrondes vorm?
 • Oefenen in het samen bouwen

Buurtaanpak: De Buurt Bestuurt

 • Hoe kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt?
 • Hoe breng je samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stel je prioriteiten?
 • Hoe betrek je bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?
 • Hoe kun je als persoon het verschil maken (waarbij de organisatie waarvoor je werkt maar ten dele meespeelt)?
 • Je kunt niet alle problemen tegelijk aanpakken. Hoe breng je hierin focus aan?

Jouw docenten: 

Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding
Hans Hoekman, wijkagent, Nationale Politie-eenheid Rotterdam


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure! 


Module 3 (online)

Voorkoming escalatie

Van opgave naar slimme acties

In deze module leer je hoe je met slimme acties een bijdrage kunt leveren aan meerdere doelen tegelijk en op deze manier de verschillende partijen meekrijgt voor je plan.

 • Welke acties zijn nodig om te ontdekken wat je wil bereiken en wat werkt?
 • Hoe kun je meteen en doordacht handelen?
 • Hoe zet je slimme acties in die tegelijkertijd bijdragen aan meerdere doelen?
 • Hoe maak je grotere opgaven hanteerbaar via mijlpalen en deelopgaven?

Huiselijk geweld

Wat kun jij doen om vroegtijdig (preventief) in te grijpen in een dreigende situatie achter de voordeur?

 • Hoe herken je signalen van huiselijk geweld en welke soorten van geweld zijn er en wat zijn geweldspatronen?
 • Hoe ontstaat huiselijk geweld en in hoeverre kun jij dit als regievoerder voorkomen?
 • Wat is de relatie tussen meervoudige problemen en intergenerationele herhaling van geweld?
 • Hoe pak je huiselijk geweld aan wanneer zich dit binnen jouw casus voordoet?
 • Met welke ketenpartners werk je samen voor een effectieve aanpak?
 • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen van huiselijk geweld voor de slachtoffers, plegers en hun omgeving? En hoe kun jij slachtoffers, plegers en hun omgeving hierin bijstaan?

Jouw docenten:

Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding
Sietske Dijkstra, eigenaar, Bureau Dijkstra


Module 4 (online)

Aanpak huiselijk geweld

Smeden van samenwerking

Meervoudige problematiek vraagt vaak om een bijdrage van meerdere partijen. In deze module leer je de samenwerking in kaart brengen en gegevens uitwisselen met samenwerkingspartners.

 • Hoe breng je in kaart wie je nodig hebt bij jouw opgave? En wat zijn de doelen en belangen van deze partijen?
 • Hoe ga je de samenwerking vormgeven?
 • Hoe bepaal je welke bijdrage een partij heeft bij het realiseren van de opgave?
 • Hoe zorg je voor een gezamenlijke informatiepositie?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit conform het nieuwe wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek?

Bescherming van het kind en bouwen aan versterken van de veiligheid voor alle gezinsleden

 • Hoe organiseer je samenhangende integrale hulp aan jeugdigen en hun ouders (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) als er sprake is van (vermoedens van) geweld?
 • Hoe stel je een beleidsplan op voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hoe beleg en bewaak je rollen in de keten?
 • Welk verschil maakt het of er sprake is van geweld voorafgaand, tijdens en na de scheiding?
 • Wat is de relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld?
 • Hoe ga je om met kinderen die een van beide ouders niet meer willen zien?
 • Hoe zet je jouw handelingsrepertoire in om escalatie te voorkomen en samen te bouwen aan effectieve hulp?

Jouw docenten: 

Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding
Sietske Dijkstra, eigenaar, Bureau Dijkstra


Module 5

Persoonlijke houding en gedrag

De manier waarop je iets doet, bepaalt of anderen met je meedoen en dat wordt vervolgens weer bepaald door jouw houding en gedrag. In deze module leer je het verder effectief maken van jouw houding en gedrag.

Interventie

Tijdens deze opleiding leer je niet alleen van de docenten, maar juist ook van jouw medecursisten. In module 1 t/m 4 ga je aan de slag met jouw eigen opgave(n) binnen het thema complexe meervoudige problematiek. In deze module wisselen we de resultaten van elkaars casussen inclusief leerpunten uit. Zo maak je een echte vertaling naar jouw eigen praktijk.

Jouw docent:

Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding

Jouw docenten:

 

 • Krist Dekkers, senior adviseur, Partners+Pröpper en hoofddocent van de opleiding. Specialist in Opgaven gestuurd werken om maatschappelijke opgaven en complexe vraagstukken hanteerbaar en realiseerbaar te maken.

 • Kees Zeebregts, procesregisseur, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, waar gemeente, Openbaar Ministerie en zorginstellingen samenwerken aan de aanpak van overlast en criminaliteit

 • Hans Hoekman, Wijkagent, Nationale Politie-eenheid Rotterdam. Betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk

 • Sietske Dijkstra, eigenaar van Bureau Dijkstra en voormalig lector huiselijk geweld en hulpverlening in de keten Avans Hogeschool. Promoveerde aan de Universiteit Utrecht naar hoe slachtoffers betekenis geven aan geweld.

Algemene informatie over de opleiding Aanpak meervoudige problematiek

 

Data en locatie

 • 27 mei, 3 en 24 juni 2021 > BCN Utrecht Daltonlaan
 • 10 en 17 juni 2021 > Online Module

BCN Utrecht Datlonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel.: 030 - 256 73 91

 

Voor wie bestemd?

Iedereen die werkzaam is binnen de publieke sector en de regie moet nemen in de aanpak van complexe, meervoudige problematiek zoals:

 • Ketenregisseurs
 • Procesmanagers
 • Casemanagers
 • Coördinatoren
 • Beleidsmakers/ Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • (programma)managers

Werkzaam bij:

Gemeenten, Veiligheidshuizen, Centra voor Jeugd en Gezin, Veilig Thuis, Sociale Wijkteams, Politie, Zorg- en welzijnsinstellingen, Stichtingen
op het gebied van de jeugdzorg, Onderwijsinstellingen

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz Boeren
Congres- en Opleidingsmanager Veiligheid


 

Ook interessant voor jou?

Sluitende aanpak personen met verward gedrag
In deze opleiding leer je hoe je de opvang en hulpverlening voor personen
met verward gedrag organiseert in jouw gemeente.

Wijk- en gebiedsmanager
In deze opleiding leer je participatie en zelfredzaamheid in jouw wijk te stimuleren.
www.sbo.nl/wijkmanager

Coordinator nazorg ex-gedetineerden
In deze opleiding leer je hoe je komt tot een sluitende aanpak van ex-gedetineerden in jouw gemeente.

 

 

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Aanpak meervoudige problematiek online leeromgeving

Complexe ProblematiekeBook over Complexe Problematiek

De coronacrisis raakt ons allemaal. Kwetsbare personen in onze samenleving zijn juist in deze tijden van crisis nog kwetsbaarder. Net als dat wij op afstand werken, hebben hulpverleners sinds de coronacrisis contact op afstand met cliënten en patiënten. Kwetsbare mensen hebben vaker geen zorg, begeleiding of dagbesteding meer. Mensen die al voor de coronacrisis niet veel buiten kwamen, hebben het tijdens de coronacrisis extra zwaar. Dit komt o.a. doordat;

 • het sociale vangnet weg is gevallen
 • de structuur van de dag wegvalt

Deze mensen gaan zichzelf nog meer verwaarlozen of gaan vitaal snel achteruit.

De GGZ verwacht daarnaast een nieuwe groep patiënten die een mentale dreun hebben gehad in coronatijd. Denk hierbij aan mensen die bijvoorbeeld een depressie ontwikkelen doordat zij;

 • (meer dan normaal) in isolement moesten leven
 • extra werkdruk hebben gehad (bijvoorbeeld in de zorg) of zorgen om het werk (bijvoorbeeld in de evenementensector)
 • zelf corona hebben gehad of een naaste hebben verloren aan het coronavirus

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Hoe voorkom je huiselijk geweld tijdens de corona crisis?
 • Hoe pak je de sociale gevolgen van de coronacrisis aan?
 • Hoe kun je dak- en thuisloosheid terugdringen?
 • Welke invloed heeft de corona crisis op de mentale gezondheid?
 • Hoe help je slachtoffers van geweld in de jeugdzorg?

In dit eBook lees je de 10 meest gelezen blogs over Complexe Problematiek.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Aanpak meervoudige problematiek inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Aanpak meervoudige problematiek start op start 27 mei 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: start 27 mei 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: