Cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk!

 • Antwoord op al uw vragen door experts en ervaringsdeskundigen
 • Een certificaat van deelname
 • Praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten
 • Toegang tot de online leeromgeving

Ook interessant voor u of uw collega:

Bevorder de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in uw wijk!

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals woonoverlast, ondermijnende criminaliteit en High Impact Crimes (woninginbraken, straatroof en roofovervallen). Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners. Nu de overheid zich meer terugtrekt, wordt van burgers meer verantwoordelijkheid  verwacht. Ook daar waar het gaat om de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Tegelijkertijd heeft de overheid te maken met mondige burgers die hun eigen keuzes maken en hoge verwachtingen hebben van diezelfde overheid. Hiermee verandert niet alleen de rol van burgers, maar ook die van de overheid.

Tijdens deze cursus leert u:

 • Wat het doel is van burgerparticipatie
 • Welke vormen van burgerparticipatie er zijn te onderscheiden
 • Op welke manier u criminaliteit en onveiligheid in uw wijk met behulp van burgers kunt aanpakken
 • Hoe uw organisatie moet worden ingericht om burgerparticipatie succesvol te kunnen toepassen
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

Benieuwd naar de opleiding? Voor een compleet overzicht raden wij aan om de brochure te downloaden


 

De 3 modules van de Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein:

Module 1

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Module 2

Samenwerken aan de veiligheid in de wijk

Module 3

Burgerparticipatie en sociale media

 

Wat levert de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein u op?

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afl oop van de cursus contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u:

Opleiding wijk- en gebiedsmanager(www.sbo.nl/wijkmanager)
Congres Veiligheid in de wijk (www.sbo.nl/veiligewijk)
Opleiding Overlastcoördinator (www.sbo.nl/overlast)
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteiten (www.sbo.nl/criminaliteit)
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning (www.sbo.nl/ondermijning)
Cursus Bestuursrechtelijk handhaven (www.sbo.nl/handhaven)
Opleiding ketenregisseur risicojeugd (www.sbo.nl/ketenregisseur)
Congres Radicalisering & Terrorisme (www.sbo.nl/terrorisme)
Cursus Bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme (www.sbo.nl/radicalisering)
Opleiding regisseur multi-probleemgezinnen (www.sbo.nl/probleemgezinnen)
Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling (www.sbo.nl/regisseur)
Cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen (www.sbo.nl/veiligheidsketen)
Opleiding coördinator nazorg ex-gedetineerden (www.sbo.nl/ex-gedetineerden)

Programma van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Burgerparticipatie

 • Wat kan worden verstaan onder burgerparticipatie?
 • Wat is het doel van burgerparticipatie?
 • Waarom wordt burgerparticipatie in het veiligheidsdomein steeds belangrijker?
 • Welke vormen van burgerparticipatie zijn er te onderscheiden? En welke vormen van burgerparticipatie past u wanneer toe?
 • Op welke manier mobiliseert u alle belanghebbenden?
 • Hoe organiseert u inspraak voor bewoners?
 • Op welke manier komt u tot zorgvuldige oordeelsvorming en betere besluitvorming door burgerparticipatie?
 • Hoe legt u verantwoording af richting bewoners over het besluitvormingsproces, de gekozen aanpak en de bereikte resultaten?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van burgerparticipatie? En wat kunt u hiervan leren?

Igno Propper, directeur van Partners+Propper, gespecialiseerd in burgerparticipatie, interactief beleid, en opgaven gestuurd werken, gepromoveerd op een onderzoek naar politiek en bestuurlijke besluitvorming, schreef het boek “De aanpak van interactief beleid” en
het boek “Tussen pluche en publiek”

Maatschappelijke weerbaarheid en een veilige woon- en leefomgeving

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang
  moeten worden aangepakt?
 • Hoe brengt u samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stelt u prioriteiten?
 • Op welke manier betrekt u bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met bewoners, ondernemers en instellingen in uw wijk?

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein, helpt gemeenten, politie en justitie bij het samenwerken met burgers aan veiligheidsvraagstukken

 

Praktijkcase: Buurtbemiddeling als middel om woonoverlast te reduceren

 • Hoe kunt u buurtbemiddeling inzetten om confl icten tussen buurtbewoners op te lossen en woonoverlast in uw wijk te reduceren?
 • Wanneer is buurtbemiddeling gewenst?
 • Voor welke soorten overlast is buurtbemiddeling een geschikt middel?

Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij NIM Maatschappelijk Werk en docent op de opleiding Overlastcoördinator, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren


Module 2

Samenwerken aan de veiligheid in de wijk

Veiligheid in de wijk

 • Hoe realiseert u een veilige wijk?
 • Op welke manier kunnen burgers bijdragen aan de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in hun wijk?
 • Hoe betrekt u kritische bewoners bij de aanpak van onveiligheid en het bevorderen van de leefbaarheid?
 • Op welke manier kunt u het besluitvormingsproces beïnvloeden en tegelijkertijd het initiatief bij de bewoners laten?
 • Hoe kunt u bewonersinitiatieven faciliteren en stimuleren?
 • Op welke manier voorkomt u dat u onbewust bewonersinitiatieven frustreert?

Patrick van den Brink, voormalig burgemeester van de gemeente IJsselstein en directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten

 

Praktijkcase: WaakSamen en de signalering van onveiligheid en criminaliteit

 • Hoe kunnen buurtbewoners u ondersteunen bij het signaleren van onveiligheid en criminaliteit?
 • Op welke manier kunnen buurtbewoners informatie verzamelen over onveiligheid en criminaliteit in hun wijk? En hoe kunnen zij

deze informatie delen met de gemeente, de politie en andere buurtbewoners?

Hein Molenaar, project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in observatie door middel van cameratoezicht en apps om de  veiligheid te waarborgen en initiatiefnemer van WaakSamen, helpt alerte burgers om snel en overzichtelijk een melding te maken


Module 3

Burgerparticipatie en sociale media

Burgerparticipatie en de realisatie van uw veiligheidsopgave

 • Welke veiligheidsopgave wilt u met burgerparticipatie realiseren?
 • Op welke manier gaat u dit veiligheidsvraagstuk met behulp van burgerparticipatie oplossen?
 • Hoe moet uw organisatie worden ingericht om burgerparticipatie succesvol te kunnen toepassen? En aan welke randvoorwaarden moet
  hierbij zijn voldaan?
 • Op welke manier kunt u veranderingen teweeg brengen in uw organisatie die burgerparticipatie mogelijk maken?

Raoul Wirtz, programmamanager bij Nyenrode Business Universiteit, ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties bij transformaties

Burgerparticipatie en sociale media

 • Op welke manier kunnen sociale media door u worden gebruikt bij burgerparticipatie?
 • Hoe kan met sociale media een grote groep bewoners worden gemobiliseerd?
 • Op welke manier kan via sociale media het gedrag van een grote groep bewoners worden beïnvloed?
 • Hoe kunt u met behulp van sociale media samen met bewoners veiligheidsvraagstukken oplossen?
 • Op welke manier kunt u via sociale media vroegtijdig signalen opsporen van tegenstelleningen en groeiende kloven tussen bewoners?

John Rozema , strategisch adviseur bij How About You, gespecialiseerd in sociale media

 

Praktijkcase: Burgernet

 • Hoe kunt u via Burgernet de hulp inschakelen van burgers om een verdacht of vermist persoon op te sporen?
 • Welke informatie over een verdacht of vermist persoon wordt op welke wijze gedeeld met burgers?
 • Wanneer en onder welke omstandigheden wordt Burgernet ingezet?
 • Op welke manier kunnen burgers contact opnemen met de gemeente en/of de politie over een verdacht of vermist persoon?

Gerard Mouwen, programmamanager Burgernet bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, een netwerk van gemeente, politie en burgers waarmee een verdacht of vermist persoon kan worden opgespoord

 


Tijdsschema

09.00 uur - Ontvangst met koffi e en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de module

Uw docenten:

Igno Propper, directeur van Partners+Propper, gespecialiseerd in burgerparticipatie, interactief beleid, en opgaven gestuurd werken, gepromoveerd op een onderzoek naar politiek en bestuurlijke besluitvorming, schreef het boek “De aanpak van interactief beleid” en het boek “Tussen pluche en publiek”.

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en hoofddocent van de cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein, helpt gemeenten, politie en justitie bij het samenwerken met burgers aan veiligheidsvraagstukken. Download het E-book Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein geschreven door Lucien.

Petra Verschoor, coördinator buurtbemiddeling bij NIM Maatschappelijk Werk en docent op de opleiding Overlastcoördinator, zet zich in om woonoverlast in de gemeente Nijmegen te reduceren.

Patrick van den Brink, voormalig burgemeester van de gemeente IJsselstein en directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat instrumenten ontwikkelt en implementeert voor gemeenten om de veiligheid te vergroten.

Hein Molenaar, project consultant bij VCS Observation, gespecialiseerd in observatie door middel van cameratoezicht en apps om de veiligheid te waarborgen en initiatiefnemer van WaakSamen, helpt alerte burgers om snel en overzichtelijk een melding te maken.

Raoul Wirtz, programmamanager bij Nyenrode Business Universiteit, ondersteunt, begeleidt en adviseert organisaties bij transformaties.

John Rozema, strategisch adviseur bij How About You, gespecialiseerd in sociale media.

Gerard Mouwen, programmamanager Burgernet bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, een netwerk van gemeente, politie en burgers waarmee een verdacht of vermist persoon kan worden opgespoord

 

Algemene informatie cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Data & locatie

 • 5, 12 en 19 juni 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Politie
 • Justitie
 • Publieke en private toezichthoudersorganisaties
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Veiligheidshuizen
 • Veiligheidsregio’s
 • Regionale Omgevingsdiensten

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein start op 5, 12 en 19 juni 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,-,- excl. btw
Datum: 5, 12 en 19 juni 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)
Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met:

040 - 2 972 780
Tonnie van Zanten
Tonnie van Zanten Opleidingsadviseur t.van.zanten@Sbo.nl

In samenwerking met:

Relevant aanbod

10 Jan

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Hoe voorkomt u dat criminele organisaties zich vestigen in uw gemeente? Leer in 8 dagen alles over de bestuurlijk aanpak van ondermijning Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
16 Jan

Cursus Crowd management in de praktijk

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement en voorkom fatale ongelukken! Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
30 Jan

Congres Personen met verward gedrag

Organiseer de opvang en hulpverlening aan verwarde personen en voorkomen onveiligheid en overlast in uw gemeente door verwarde personen. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:The Hague Security Delta Campus
8 Feb

Cursus bestuurlijke aanpak van radicalisering en terrorisme

In Nederland zijn verschillende radicale (religieuze) groepen actief die zich aan het zicht van de overheid onttrekken en zich schuldig maken aan misstanden in binnen- en buitenland (zoals opruien, ronselen en het beraden van een terroristische aanslag). Hoe pakt u deze misstanden aan in uw gemeente? Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
6 Mrt

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Voorkom dreigende verstoringen en handhaaf de openbare orde in uw gemeente! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht

Alle events