Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Effectieve aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit

 • Bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van ondermijning
 • Ontmoedig criminele netwerken om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Aanpak van drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie
 • Opstellen van bibob beleid, richtlijnen en procedures
 • Wegens succes: 7e editie!

Ook interessant voor jou of je collega:

Jaaropleiding Integrale aanpak van ondermijning
Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Let op: volgeboekt! Wil je op de wachtlijst geplaatst worden, neem dan contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

Voorkom criminele organisaties in jouw gemeente!

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland ondervindt schade van georganiseerde criminaliteit, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en waarbij de directe leefomgeving van bewoners wordt bedreigd. Drugshandel, milieucriminaliteit, mensenhandel en illegale prostitutie zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in jouw gemeente kunnen manifesteren.

 

Jouw verantwoordelijkheden nemen toe

De bestuurlijke aanpak is hét instrument om criminele activiteiten te belemmeren en te frustreren. Ook voorkom je met de bestuurlijke aanpak dat (nieuwe) criminele organisaties zich vestigen in jouw gemeente.

 

Tijdens deze cursus leer je:

 • Hoe je een strategie bepaalt voor de aanpak van georganiseerde ondermijning in jouw gemeente
 • Op welke manier je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten
 • Welke bestuurlijke instrumenten je tot jouw beschikking heeft voor de aanpak van ondermijning
 • Hoe je criminele netwerken kunt ontmoedigen om zich te vestigen in jouw gemeente
 • Op welke manier je samenwerkt met veiligheidspartners binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum aan de aanpak van ondermijning
 • Hoe je rechtmatig en doelmatig informatie uitwisselt met jouw veiligheidspartners

Bekijk het programma

 

De cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning geeft jou:

 • Handvatten voor de bestuurlijke aanpak van ondermijning in jouw gemeente
 • Antwoorden op al jouw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving
 • Een certificaat van deelname 

 Download de brochure (pdf)

 

Stel jouw eigen praktijk centraal

Na inschrijving krijg je de gelegenheid om jouw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haal je het maximale uit de cursus. Heb je nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met jou mee te denken over vraagstukken waar je in de praktijk tegen aan loopt.

 

Reacties eerdere deelnemers:

 • "De mix tussen theorie en praktijk is mij goed bevallen. De bevlogenheid, het enthousiasme van de docenten en de interactie binnen de groep."
 • "Ik heb echt genoten van diverse super goede en inspirerende sprekers. Deze sprekers heb ik beoordeeld met een 9! want naar hen kon ik wel dagen blijven luisteren."

Programma van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1 - La Vie Utrecht

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

Opening

Peter van Dusseldorp, projectmanager en organisatieontwikkelaar in tijden van ondermijning, Van Aetsveld

 

De bestuurlijke aanpak van ondermijning anno 2021

 • Wat zijn de speerpunten van het ministerie van Veiligheid en Justitie op het terrein van de aanpak van ondermijning?
 • Meer aandacht voor een probleemgerichte aanpak van criminele netwerken: hoe geeft jouw gemeente hier invulling aan?
 • Opkomst van de bestuurlijke aanpak van ondermijning en de Regionale
 • Informatie en Expertise Centra: wat betekent dit voor de samenwerking tussen jou en jouw veiligheidspartners?
 • Toename van samenwerking binnen en buiten de overheid: hoe komt effectieve samenwerking tot stand?

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’.

 

Gemeenten en de bestuurlijke aanpak van ondermijning

 • Waarom is het van het grootste belang dat jouw gemeente ondermijning een halt toe roept?
 • Wat zijn de verschijningsvormen van ondermijning?
 • Hoe bepaal je een strategie voor de aanpak van ondermijning in jouw gemeente?
 • Op welke manier kun je barrières opwerpen tegen criminele activiteiten?
 • Hoe voorkom je dat criminele organisaties onbedoeld door de overheid worden gefaciliteerd?
 • Op welke manier voorkom je vermenging tussen de onder- en bovenwereld?
 • Hoe kun je criminele netwerken ontmoedigen om zich te vestigen in jouw gemeente? En hoe kun je gevestigde criminele netwerken weren?
 • Welke bestuurlijke instrumenten heb je tot jouw beschikking voor de aanpak van ondermijning?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle bestuurlijke aanpak van ondermijning?

 

Praktijkcase: Integrale aanpak van ondermijning

 • Hoe bepaal je, op basis van de gezamenlijke informatiepositie van jou en jouw veiligheidspartners, welke criminele netwerken je met prioriteit aanpakt?
 • Hoe combineer je de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale aanpak om de impact te vergroten?
 • Op welke manier vertaal je de gekozen interventiestrategie op strategisch/bestuurlijk niveau naar het tactisch en operationeel niveau?

Module 2 - Online module

Geïntegreerde aanpak van ondermijning

 

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

 • Op welke manier kan de overheid zich organiseren voor de geïntegreerde aanpak van ondermijning?
 • Hoe werk je integraal samen bij de aanpak van ondermijning?
 • Welke barrières kun je opwerpen om het criminele ondernemingsklimaat te verslechteren?
 • Hoe verstoor je gelegenheidsstructuren en bestrijd je economische machtposities van criminelen en hun facilitators?
 • Hoe voorkom je misbruik van legale economische en juridische (overheids-) voorzieningen voor investeringen van crimineel vermogen en het ontplooien van criminele activiteiten?
 • Hoe speel je in op relevante ontwikkelingen van ondermijning in jouw regio?

 

Praktijkcase: Strafrechtelijke én bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door Regionale Informatie en Expertise Centra

 • Georganiseerde criminaliteit trekt zich niets aan van gemeentegrenzen, daarom is samenwerking noodzakelijk: hoe geeft het RIEC hier invulling aan?
 • Waarom is het RIEC in het leven geroepen? En wat betekent de opkomst van de RIEC’s voor jou en jouw gemeente?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van het RIEC?
 • Hoe kan het RIEC jouw gemeente ondersteunen bij de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit?

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit

 

Milieucriminaliteit en opsporing van criminaliteitWat kan worden verstaan onder milieucriminaliteit?

 • Welke verschijningsvormen van milieucriminaliteit zijn er teonderscheiden?
 • Wat zijn de belangrijkste vormen van milieucriminaliteit (productie vanverboden gevaarlijke stoffen en het illegaal lozen van afval) in Nederland?
 • En wat is de impact hiervan op onze leefomgeving (bodem, water enlucht)?
 • Wie maken zich schuldig aan milieucriminaliteit?BB Waarom vindt milieucriminaliteit vaak in internationaal verband plaats?
 • Wat is de relatie tussen milieucriminaliteit en georganiseerdecriminaliteit?
 • Welke vormen van criminaliteit (valsheid in geschrifte enbelastingontduiking) gaan vaak gepaard met milieucriminaliteit?

mr Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’.

 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 3 - Online Module

Gemeenten en de aanpak van drugshandel

 

De bestuurlijke aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

 • Hoe krijg je zicht op de drugshandel in jouw gemeente?
 • Op welke manier werk je integraal samen aan de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel?
 • Hoe gebruik je straatinformatie bij de aanpak van drugshandel?
 • Op welke manier realiseer je samenhang en continuïteit in de aanpak van drugshandel?

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel.

 

Wet- en regelgeving ondermijning

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van drugshandel?
 • Wat is strafbaar (bezit, bereiding, verkoop en export) en wat niet (gebruik)?
 • Hoe handhaaft jouw gemeente de opiumwet?
 • Welke richtlijnen gelden er ten aanzien van het optreden tegen coffeeshops?
 • Hoe treed je op tegen een coffeeshop die de voorwaarden overtreedt? En hoe pas je de wet Damocles toe wanneer er wordt gehandeld in drugs vanuit cafe’s, winkels of woningen?
 • Hoe pas je de Wet Victor toe om (overlast)panden in beheer te nemen of te onteigenen?

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht.

 


Module 4 - La Vie Utrecht

Gemeenten en de aanpak van mensenhandel en illegale prostitutie

 

Mensenhandel en illegale prostitutie

 • Wat zijn de speerpunten van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche?
 • Wat schrijft het uniforme vergunningstelsel voor de uitoefening van een seksbedrijf voor aan exploitanten?
 • Aan welke vergunningsvoorwaarden dient de exploitant te voldoen? En wanneer kun je een vergunning weigeren?
 • Hoe kun je de achtergrond van de exploitant onderzoeken?

 

Signalering van mensenhandel

 • Hoe herken je mensenhandel?
 • Wat is het profiel van de slachtoffers?
 • Op welke manier kan je signalen van mensenhandel opmerken en hoe kun je daarop anticiperen?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap van mensenhandel te voorkomen?
 • Welke opvang en hulpverlening is er nodig voor slachtoffers van mensenhandel?

Romaike Zuidema, projectmanager bij FairWork Academy, helpt professionals bij het signaleren van mensenhandel

 

Praktijkcase: De bestuurlijke aanpak van mensenhandel

 • Wat is de rol van jouw gemeente bij de aanpak van (seks gerelateerde) mensenhandel?
 • Hoe kom je tot een integrale aanpak van mensenhandel?
 • Op welke manier betrek je jouw veiligheidspartners in de aanpak van mensenhandel?

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland


Module 5 - La Vie Utrecht

Gemeenten en een integrale aanpak van ondermijning

 

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Hoe kun je beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kun je hanteren?
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, hoe voer je overleg op bestuurlijkambtelijk niveau?
 • Op welke manier communiceer je met partners, media en burgers?

Frank van Summeren, consultant bij RONT Management Consultants

 

Praktijkcase: Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werk je regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseer je (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorg je ervoor dat je signalen binnenkrijgt? En hoe weeg je deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe kom je tot een interventiestrategie? Welke interventie zet je wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Module 6 - La Vie Utrecht

Gemeenten en de aanpak van vrijplaatsen

 

Praktijkcase: Aan de slag met de aanpak van ondermijning in de wijk

 • Op welke manier pak je huisjesmelkers, drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning in jouw wijk aan?
 • Hoe leg je duurzame verbindingen met partijen in jouw wijk?
 • Op welke manier kun je de samenwerking tussen partijen in jouw wijk organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseer je politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kun je bewoners betrekken bij de aanpak van ondermijning in jouw wijk?

 

Praktijkcase: Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseer je de situatie op een woonwagenlocatie in jouw gemeente?
 • Hoe houd je toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Hoe handhaaf je indien nodig?

Peter van den Bogaert, Projectmanager, Forticon. Peter heeft jarenlange ervaring in communicatie, afstemming, onderhandelen en
sluiten van overeenkomsten met woonwagenbewoners


Module 7 - Online module

De wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 

Wet Bibob en de aanpak van ondermijning

 • Wat is het doel van de wet bibob? En waarom is het van het grootste belang dat jouw gemeente haar bibob beleid op orde heeft?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet jouw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat zijn de consequenties van de uitbreiding van de wet bibob voor je en jouw gemeente?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag je de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?
 • Hoe kun je advies inwinnen bij het Landelijk Bureau Bibob?
 • Wanneer kan het Landelijk Bureau Bibob om een advies worden gevraagd? En welke voorwaarden zijn er verbonden aan het aanvragen van een bibob advies?
 • Op welke wijze voert het Landelijk Bureau Bibob het onderzoek uit en hoe is het bibob advies opgebouwd?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de wet bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

 

Het opstellen van bibob beleid, richtlijnen en procedures

 • Hoe stel je consistent bibob beleid op voor jouw gemeente? En aan welke basisnormen moet het bibob beleid van jouw gemeente voldoen?
 • In welke branches wordt door jouw gemeente de wet bibob toegepast en bij welke indicatoren kan een bibob advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau bibob?
 • Pas je de wet bibob structureel toe in bepaalde risicogebieden of op basis van een risicoinschatting?

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

 

Een integrale aanpak van ondermijning in Vlaanderen

 • Wat kunnen Nederland en Vlaanderen van elkaar leren op het gebied van ondermijning?
 • Op welke manier kun je de samenwerking tussen partijen in organiseren en regisseren?
 • Op welke wijze adviseer je de politie, justitie en gemeentelijke diensten daar waar nodig?
 • Hoe kun je bewoners betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in jouw wijk?

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen


Module 8 - La Vie Utrecht

Informatie-uitwisseling en de aanpak van ondermijning

Financieel forensisch onderzoek naar witwassen 

 • Wat zijn de mogelijkheden van financieel forensisch onderzoek bij de aanpak van witwassen?
 • Welke methoden van witwassen zijn er te onderscheiden? En welke vormen van witwassen worden toegepast door criminele netwerken?
 • Hoe kun je witwastechnieken herkennen?

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’

 

Wet- en regelgeving rond informatie-uitwisseling

 • Hoe versterk je de informatiepositie van jouw gemeente om samen met jouw veiligheidspartners ondermijning tegen te gaan?
 • Hoe krijg je deze informatie van jouw veiligheidspartners?
 • Wat schrijven de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten(WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie-uitwisseling?
 • Hoe wissel je rechtmatig en doelmatig informatie uit met jouw veiligheidspartners en andere gemeenten?
 • Op welke wijze ga je om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorg je ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Hoe voorkom je praktische en organisatorische problemen bij informatieuitwisseling?
 • Hoe kun je het OM, de Belastingdienst, de FIOD en de Koninklijke Marechaussee gebruiken als tipgever?

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

 

Het aanpakken van criminele netwerken met Big Data

 • Hoe zitten criminele netwerken in elkaar?
 • Op welke manier kun je aan de hand van Big Data criminele netwerkenhet beste aanpakken?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Jouw docenten:

Mark Albers, van Albers Adviseert!, begeleidt organisaties bij het formuleren van een realiseerbare strategie om hun doelen te bereiken. Daarnaast is hij hoofddocent van de opleiding Bibobcoördinator en de verkorte opleiding Inzicht in criminologie. Daarin zet hij zijn ervaring in die hij opdeed bij politie, justitie en gemeenten in de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit

Edward Kleemans, hoogleraar zware criminaliteit en rechtshandhaving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, richt zich in zijn onderzoek op vormen van zware criminaliteit die in georganiseerd verband worden gepleegd en publiceerde het boek ‘Georganiseerde misdaad en de zichtbare hand’

Ton Slingerland, projectleider bij het RIEC Zuid-West Nederland, waar gemeenten, de provincie, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Belastingdienst en de Douane samenwerken aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit

mr. Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van
justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’ en ‘De Fraudeaangifte’

Edward van der Torre, onderzoeker bij Bureau Lokale Zaken, lector Gebiedsgebonden politie aan de Politieacademie, verricht onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken actief in de drugshandel

Jan Brouwer, hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent op de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid, toonaangevend kenniscentrum dat onderzoek verricht op het terrein van openbare- orderecht

Romaike Zuidema, projectmanager bij FairWork Academy, helpt professionals bij het signaleren van mensenhandel

Joelle Hermens, beleidsadviseur bij de Nationale Politie eenheid Midden-Nederland

Frank van Summeren, consultant bij RONT Management Consultants

Jacco Lievaart, programmamanager bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

Peter van den Bogaert, projectmanager, Forticon

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

Jaap van Leeuwen, bestuurlijk beleidsmedewerker bij de gemeente Den Haag, verantwoordelijk voor het bibob beleid in de gemeente Den Haag

Kris Renckens, directeur veiligheid bij de gemeente Antwerpen

Jan Janse, districtchef Zeehaven bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam en docent op de cursus Informatie uitwisseling in de veiligheidsketen, heeft ruim 30 jaar in verschillende functies gewerkt bij de politie ondermeer op het terrein van intelligence

Paul Duijn, strategisch analist bij de FIOD, docent op de cursus Big Data in het veiligheidsdomein en voormalig strategisch analist bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en Europol, verricht aan de hand van Big Data onderzoek naar de aanpak van criminele netwerken

Algemene informatie over de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Datum en Plaats

 
 • 5, 26 januari, 2, 9 februari, 9 maart 2021 - La Vie Utrecht 
 • 12, 19 januari, 2 maart 2021 - Online module 

Let op: opleiding volgeboekt. Wil je op de reservelijst geplaatst worden, neem dan contact op met opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

 

Bestemd voor:

beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk
 • Provincies
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Veiligheidshuizen

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Extra

Inclusief het boek De Fraudeaangifte van docent Gerard Blonk. Tevens heb je toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
T: 040 - 2 972 789

 
smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning


Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning start op 5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en 9 maart 2021 in La Vie Utrecht!

Brochure bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 5, 12, 19, 26 januari, 2, 9 februari, 2 en 9 maart 2021
Beoordeling (6):
8,4 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

11 Mrt

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid. Geeft je een compleet overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen in openbare orde en veiligheid. Lees meer
Type: 6-daagse cursus | | Lokatie:Regardz La Vie Utrecht
8 Apr

Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Deze opleiding leer je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
1 Jun

Opleiding Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Cursus Procesregisseur personen met verward gedrag. Organiseer de opvang en hulpverlening van personen met verward gedrag in jouw gemeente. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
8 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
21 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events