Congres Milieucriminaliteit

Congres: 14 februari 2019 | The Hague Security Delta Campus
Masterclass: 15 februari 2019

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Voorkom ontwrichtende en schadelijke gevolgen van milieucriminaliteit


De leefomgeving in Nederland ondervindt schade door ondermijnende milieucriminaliteit waarbij de kosten van illegale activiteiten worden afgewenteld op de samenleving. De productie van verboden gevaarlijke stoffen en het illegaal lozen van (drugs) afval zijn voorbeelden van criminele activiteiten die zich ook in uw regio kunnen manifesteren.

 Download de brochure


Thema's van het congres

 • Hoe u een strategie bepaalt voor de aanpak van milieucriminaliteit
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van de aanpak van milieucriminaliteit
 • Welke bestuurlijke instrumenten u tot uw beschikking heeft voor de aanpak van milieucriminaliteit
 • Op welke manier u samenwerkt met uw partners binnen de Regionale Omgevingsdienst aan de aanpak van milieucriminaliteit
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

 Bekijk het programma


Experts op het podium

Edwin Lakerveld

Hoofd Inlichtingen en Opsporingsdienst bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ingeborg Koopmans

Officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie

Koen Kolodziej

Hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken

Franc Pommer

Advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen

 Bekijk alle experts


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Milieucriminaliteit
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780


Volg ons ook op:

 

Congres Milieucriminaliteit
14 februari 2019

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

09.00

Ontvangst met koffie en thee

09.30

 

Opening congres Milieucriminaliteit

Joris den Bruinen, directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld

Richard Franken, directeur van Van Aetsveld en dagvoorzitter van het congres Milieucriminaliteit

10.00

Milieucriminaliteit in Nederland
 • Wat kan worden verstaan onder milieucriminaliteit?
 • Welke verschijningsvormen van milieucriminaliteit zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de belangrijkste vormen van milieucriminaliteit in Nederland? En wat is de impact hiervan op onze leefomgeving (bodem, water en lucht)?
 • Hoe stelt u prioriteiten en voert u regie op de aanpak van milieucriminaliteit?

Edwin Lakerveld, hoofd Inlichtingen en Opsporingsdienst bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verricht onderzoek naar personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu stelselmatig en op een ernstige manier overtreden

10.30

 

Milieucriminaliteit en georganiseerde criminaliteit
 • Wie maken zich schuldig aan milieucriminaliteit? En wat zijn hun motieven voor het plegen van milieucriminaliteit?
 • Wat is de relatie tussen milieucriminaliteit en georganiseerde criminaliteit?
 • Welke vormen van criminaliteit (valsheid in geschrifte en belastingontduiking) gaan vaak gepaard met milieucriminaliteit?
 • Waarom vindt milieucriminaliteit vaak in internationaal verband plaats?

Hugo van Klaveren, sectorhoofd Dienst Regionale Recherche bij de Nationale Politie eenheid Noord-Nederland, richt zich op de politiële aanpak van milieucriminaliteit

11.00

Koffie- en theepauze


11.30

Wet- en regelgeving op het terrein van milieucriminaliteit
 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Wat is strafbaar en wat niet? En wanneer is er sprake van een misdrijf?
 • Wanneer is een persoon of organisatie juridisch aansprakelijk en welke factoren spelen hierbij een rol?
 • Hoe kan milieucriminaliteit strafrechtelijk worden aangepakt?

Ingeborg Koopmans, officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, richt zich op de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit

12.00

De aanpak van milieucriminaliteit: verleden, heden en toekomst
 • Wat werkt wel en wat werkt niet bij de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Welke dilemma’s (verschillende rollen en belangen overheid) doen zich voor bij de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de aanpak van milieucriminaliteit?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land?

Wilfried Koomen, regisseur van de Beerput van Nederland, diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland

12.30

Lunchpauze

Interactieve sessies

Op het congres Milieucriminaliteit worden verschillende inspirerende sessies aangeboden. U kunt kiezen welk topic of welke spreker u het meest aanspreekt en deelnemen aan de desbetreffende sessie om kennis en ervaringen uit te wisselen. Er vinden drie sessierondes plaats.

13.30
Sessieronde 1
Bekijk de Sessies

 

evalueren
1. Informatiepositie op milieucriminaliteit
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op de aard en omvang van milieucriminaliteit in uw regio?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van milieucriminaliteit die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van milieucriminaliteit?
 • Welke open en gesloten bronnen (die u al tot uw beschikking heeft) kunt u hiervoor raadplegen?

Koen Kolodziej, hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving

 

evalueren
2. Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst
 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

evalueren
3. Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw partners over milieucriminaliteit?
 • Wat schrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie uitwisseling?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

 

evalueren
4. Samenwerken in een netwerk aan de aanpak van milieucriminaliteit
 • Wat verwacht u van een netwerk?
 • Hoe zet u een netwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie, Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

evalueren
5. Wildlife crime
 • Welke partijen zijn betrokken bij wildlife crime?
 • Hoe wordt deze bloeiende en winstgevende business georganiseerd?
 • Welke schade wordt er wereldwijd toegebracht aan diersoorten en ecosystemen?
 • Hoe kan wildlife crime worden aangepakt?

Daan van Uhm, assistent professor criminologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de raad van advies van de stichting No Wildlife Crime, promoveerde op het proefschrift Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders

 

evalueren
6. Opsporing van milieucriminaliteit
 • Hoe bouwt u een zaak op en stelt u een dossier samen?
 • Op welke manier verloopt de technische en tactische opsporing van milieucriminaliteit?
 • Welke recherche technieken en tactieken worden gebruikt bij de opsporing van milieucriminaliteit?
 • Hoe wordt een proces verbaal opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?

Henk Salomons, operationeel expert intelligence, Nationale Politie eenheid Noord Nederland, richt zich op de opsporing van milieucriminaliteit

 

7. Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving
 • Wat is de functie van een toezichthouder?
 • In welke domeinen (onder andere openbare ruimte, milieu, infrastructuur) kan een toezichthouder in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?

Arjan Stokreef, kwartiermaker Ariadne project bij de Provincie Gelderland en voormalig juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de gemeente Putten

 

evalueren
8. Toezicht en handhaving
 • Hoe houdt u toezicht op bedrijven met risicovolle bedrijfsprocessen die zich mogelijk schuldig maken aan milieucriminaliteit?
 • Hoe kan dit toezicht optimaal met intelligencematige typologieontwikkeling worden voorbereid en gefaciliteerd?
 • Op welke manier beoordeelt u overtredingen?
 • Welke handhavings-instrumenten heeft u tot uw beschikking? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Het bevorderen van doorzettingsmacht: op welke wijze vanuit de gekozen interventiestrategie een adequate rechtshandhaving realiseren?
 • Wat zijn bijzondere mogelijkheden tot afpakken?
 • Wat zijn mogelijkheden en meerwaarden van buitengerechtelijke afdoening?

Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie, Openbaar Ministerie Oost Nederland

 

evalueren
9. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Hoe kunt u met de wet bibob milieucriminaliteit aanpakken die de samenleving schade berokkent?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator


14.30
Sessieronde 2
Bekijk de Sessies

 

evalueren
1. Informatiepositie op milieucriminaliteit
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op de aard en omvang van milieucriminaliteit in uw regio?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van milieucriminaliteit die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van milieucriminaliteit?
 • Welke open en gesloten bronnen (die u al tot uw beschikking heeft) kunt u hiervoor raadplegen?

Koen Kolodziej, hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving

 

evalueren
2. Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst
 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

evalueren
3. Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw partners over milieucriminaliteit?
 • Wat schrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie uitwisseling?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

 

evalueren
4. Samenwerken in een netwerk aan de aanpak van milieucriminaliteit
 • Wat verwacht u van een netwerk?
 • Hoe zet u een netwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie, Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

evalueren
5. Wildlife crime
 • Welke partijen zijn betrokken bij wildlife crime?
 • Hoe wordt deze bloeiende en winstgevende business georganiseerd?
 • Welke schade wordt er wereldwijd toegebracht aan diersoorten en ecosystemen?
 • Hoe kan wildlife crime worden aangepakt?

Daan van Uhm, assistent professor criminologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de raad van advies van de stichting No Wildlife Crime, promoveerde op het proefschrift Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders

 

evalueren
6. Opsporing van milieucriminaliteit
 • Hoe bouwt u een zaak op en stelt u een dossier samen?
 • Op welke manier verloopt de technische en tactische opsporing van milieucriminaliteit?
 • Welke recherche technieken en tactieken worden gebruikt bij de opsporing van milieucriminaliteit?
 • Hoe wordt een proces verbaal opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?

Henk Salomons, operationeel expert intelligence, Nationale Politie eenheid Noord Nederland, richt zich op de opsporing van milieucriminaliteit

 

7. Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving
 • Wat is de functie van een toezichthouder?
 • In welke domeinen (onder andere openbare ruimte, milieu, infrastructuur) kan een toezichthouder in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?

Arjan Stokreef, kwartiermaker Ariadne project bij de Provincie Gelderland en voormalig juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de gemeente Putten

 

evalueren
8. Toezicht en handhaving
 • Hoe houdt u toezicht op bedrijven met risicovolle bedrijfsprocessen die zich mogelijk schuldig maken aan milieucriminaliteit?
 • Hoe kan dit toezicht optimaal met intelligencematige typologieontwikkeling worden voorbereid en gefaciliteerd?
 • Op welke manier beoordeelt u overtredingen?
 • Welke handhavings-instrumenten heeft u tot uw beschikking? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Het bevorderen van doorzettingsmacht: op welke wijze vanuit de gekozen interventiestrategie een adequate rechtshandhaving realiseren?
 • Wat zijn bijzondere mogelijkheden tot afpakken?
 • Wat zijn mogelijkheden en meerwaarden van buitengerechtelijke afdoening?

Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie, Openbaar Ministerie Oost Nederland

 

evalueren
9. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Hoe kunt u met de wet bibob milieucriminaliteit aanpakken die de samenleving schade berokkent?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator


15.30

Koffie- en theepauze

16.00
Sessieronde 3
Bekijk de Sessies

 

evalueren
1. Informatiepositie op milieucriminaliteit
 • Op welke manier verkrijgt u zicht op de aard en omvang van milieucriminaliteit in uw regio?
 • Hoe signaleert u verschijningsvormen van milieucriminaliteit die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van milieucriminaliteit?
 • Welke open en gesloten bronnen (die u al tot uw beschikking heeft) kunt u hiervoor raadplegen?

Koen Kolodziej, hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving

 

evalueren
2. Toezicht en handhaving door de Regionale Omgevingsdienst
 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Jacco Lievaart, programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

evalueren
3. Wet- en regelgeving rond informatie uitwisseling
 • Hoe wisselt u rechtmatig en doelmatig informatie uit met uw partners over milieucriminaliteit?
 • Wat schrijven de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Wet Politiegegevens (WPG), de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIVD) en de Wet Strafvorderlijke en Justitiële gegevens (WSJ) voor over informatie uitwisseling?
 • Welke informatie mag wel en welke informatie mag niet worden gedeeld?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie? En hoe zorgt u ervoor dat deze informatie veilig wordt behandeld en opgeborgen?
 • Hoe overkomt u praktische en organisatorische problemen bij informatie uitwisseling?

Lucien Stöpler, directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie

 

evalueren
4. Samenwerken in een netwerk aan de aanpak van milieucriminaliteit
 • Wat verwacht u van een netwerk?
 • Hoe zet u een netwerk op?
 • Hoe borgt u dat het netwerk duurzaam is?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Hoe zorgt u ervoor dat alle samenwerkingspartners hetzelfde doel voor ogen hebben en hier ook naar handelen?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie, Van Aetsveld en hoofddocent van de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

evalueren
5. Wildlife crime
 • Welke partijen zijn betrokken bij wildlife crime?
 • Hoe wordt deze bloeiende en winstgevende business georganiseerd?
 • Welke schade wordt er wereldwijd toegebracht aan diersoorten en ecosystemen?
 • Hoe kan wildlife crime worden aangepakt?

Daan van Uhm, assistent professor criminologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de raad van advies van de stichting No Wildlife Crime, promoveerde op het proefschrift Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders

 

evalueren
6. Opsporing van milieucriminaliteit
 • Hoe bouwt u een zaak op en stelt u een dossier samen?
 • Op welke manier verloopt de technische en tactische opsporing van milieucriminaliteit?
 • Welke recherche technieken en tactieken worden gebruikt bij de opsporing van milieucriminaliteit?
 • Hoe wordt een proces verbaal opgesteld? En welke informatie is hiervoor nodig?

Henk Salomons, operationeel expert intelligence, Nationale Politie eenheid Noord Nederland, richt zich op de opsporing van milieucriminaliteit

 

7. Wettelijke kaders en bevoegdheden voor toezicht en handhaving
 • Wat is de functie van een toezichthouder?
 • In welke domeinen (onder andere openbare ruimte, milieu, infrastructuur) kan een toezichthouder in uw gemeente worden ingezet?
 • Welke bevoegdheden en middelen hebben toezichthouders en handhavers?
 • Welke bestuursrechtelijke maatregelen (bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete) staan ter beschikking van uw gemeente? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?

Arjan Stokreef, kwartiermaker Ariadne project bij de Provincie Gelderland en voormalig juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de gemeente Putten

 

evalueren
8. Toezicht en handhaving
 • Hoe houdt u toezicht op bedrijven met risicovolle bedrijfsprocessen die zich mogelijk schuldig maken aan milieucriminaliteit?
 • Hoe kan dit toezicht optimaal met intelligencematige typologieontwikkeling worden voorbereid en gefaciliteerd?
 • Op welke manier beoordeelt u overtredingen?
 • Welke handhavings-instrumenten heeft u tot uw beschikking? En wanneer en onder welke voorwaarden kunt u deze inzetten?
 • Het bevorderen van doorzettingsmacht: op welke wijze vanuit de gekozen interventiestrategie een adequate rechtshandhaving realiseren?
 • Wat zijn bijzondere mogelijkheden tot afpakken?
 • Wat zijn mogelijkheden en meerwaarden van buitengerechtelijke afdoening?

Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie, Openbaar Ministerie Oost Nederland

 

evalueren
9. Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wat is het doel van de wet bibob?
 • Hoe kunt u met de wet bibob milieucriminaliteit aanpakken die de samenleving schade berokkent?
 • Wat schrijft de wet bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de wet bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de wet bibob?
 • Wanneer mag u de wet bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?

Franc Pommer, advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator


17.00

Afsluiting met borrel

Algemene informatie Ja, ik meld me aan!

Richard Franken

Directeur van The Hague Security Delta, het grootste veiligheidscluster van Europa, waar bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken om producten, diensten en kennis te ontwikkelen voor een veilige wereld


Klaas Litjens

Adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld

Edwin Lakerveld

Hoofd Inlichtingen en Opsporingsdienst bij de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verricht onderzoek naar personen en bedrijven die de regelgeving op het gebied van milieu stelselmatig en op een ernstige manier overtreden


Hugo van Klaveren

Sectorhoofd Dienst Regionale Recherche bij de Nationale Politie eenheid Noord-Nederland, richt zich op de politiële aanpak van milieucriminaliteit
Lucien Stöpler

Directeur van Justice in Practice en voormalig analist bij de Nationale Politie


Ingeborg Koopmans

Officier van justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, richt zich op de strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit

Wilfried Koomen

Regisseur van de Beerput van Nederland, diepgaand onderzoek naar milieucriminaliteit in Nederland


Koen Kolodziej

Hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Inlichtingen, Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving
Jacco Lievaart

Programmamanager Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving


Daan van Uhm

Assistent professor criminologie aan de Universiteit Utrecht en lid van de raad van advies van de stichting No Wildlife Crime, promoveerde op het proefschrift Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders

Franc Pommer

Advocaat, Hekkelman Advocaten en Notarissen en docent op de opleiding bibob coördinator


Henk Salomons

Operationeel expert intelligence, Nationale Politie eenheid Noord Nederland, richt zich op de opsporing van milieucriminaliteit
Arjan Stokreef

Jurist handhaving bij de gemeente Putten


Gerard Blonk

Oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie, Openbaar Ministerie Oost NederlandDatum en locatie


Congres: 14 februari 2019

The Hague Security Delta Campus
Wilhelmina van Pruisenweg 104
2595 AN Den Haag
Routebeschrijving

Masterclass: 15 februari 2019 (dezelfde locatie als het congres)


Uw investering

 

 Werkzaam in de publieke sector      

 

 

Congres   € 499,-
Masterclass   € 499,-
Congres + Masterclass   € 899,-
 Werkzaam voor de publieke sector

 

 

Congres   € 799,-
Masterclass   € 799,-
Congres + Masterclass   € 1.599,-

Ja, ik meld me aan!


Congres is bestemd voor

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Inspectie instellingen
 • Belastingdienst
 • Koninklijke Marechaussee
 • FIOD
 • Douane
 • Bijzondere opsporingsdiensten
 • Accountancybureaus
 • Advocatenpraktijken

 


Meer informatie

Heeft u vragen over het Congres Milieucriminaliteit
Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met onze congresadviseur:

140x140


Tonnie van Zanten

t.van.zanten@sbo.nl
040 - 2 972 780

 


Ook interessant voor u:


Partners

   

 

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Milieucriminaliteit, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Milieucriminaliteit bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Milieucriminaliteit

Wij bieden u een platform op het congres Milieucriminaliteit, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden of aanwezig zijn met uw eigen stand.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?

Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Frank van Summeren
Tel: 06 - 15 25 95 34

Masterclass - 15 februari 2019

Signalering van milieucriminaliteit

 

Signaleren en analyseren van milieucriminaliteit

 • Op welke manier brengt u de omgeving in beeld en signaleert u milieucriminaliteit?
 • Hoe herkent u milieucriminaliteit?
 • Op welke manier kunt u overtredingen onderkennen?
 • Welke indicatoren zijn goede voorspellers van milieucriminaliteit?
 • Hoe krijgt u een beter inzicht in de situatie en signaleert u veranderingen in de omgeving?
 • Op welke manier kunt u inschatten wat de impact is van de geconstateerde overtredingen op de leefomgeving (bodem, water en lucht)?

 

Opstellen van een interventiestrategie

 • Wie is de veroorzaker van de milieucriminaliteit? En wat is de gehanteerde werkwijze?
 • Hoe bepaalt u een strategie om overtredingen in de toekomst te voorkomen?
 • Op welke manier kunt u barrières opwerpen om milieucriminaliteit te ontmoedigen?
 • Welke interventiestrategieën werken wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Tactische en operationele interventie: het onderscheid tussen interventie- en opsporings-/ recherche- / toezichtstrategieën?
 • Interventiestrategieën voor sturing (intelligence) of bewijs (evidence): aandacht voor de gevolgen van de keuze?
 • Waarop is een interventiestrategie gericht? Maken van object- en/of subject georiënteerde keuzes: hoe te doen?
 • Interventiewaardering en –beoordeling: selectie van de meest adequate rechtshandhaving na afweging van relevante risico’s tegen onderkende kansen en mogelijkheden?
 • Het al dan niet vooraf en achteraf verantwoorden van de geselecteerde interventiestrategie: hoe geeft u hier invulling aan?
 • Hoe kunt u de voorgestelde interventiestrategie uitdragen en verdedigen?

Gerard Blonk, oud-directeur van ForensicPlaza en voormalig plaatsvervangend strafrechter, rechtbank in Zutphen en officier van justitie bij het Openbaar Ministerie Oost Nederland, voormalig directeur Rechercheschool Zutphen, Master NLP, gespecialiseerd in besliskunde binnen de publiekrechtelijke en private intelligence-, opsporings- en rechtshandhavingspraktijk, auteur van diverse artikelen en boeken, waaronder het studiehandboek ‘De link in veiligheidszorg’, ‘De Fraudeaangifte’ en ‘In de houtgreep! leidraad voor efficiënt afpakken van crimineel vermogen’

Algemene informatie Ja, ik meld me aan!

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Congres Milieucriminaliteit

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Milieucriminaliteit start op 14 februari 2019 Masterclass: 15 februari 2019 in The Hague Security Delta Campus!

Congres Milieucriminaliteit

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: