Cursus APV & Bijzondere Wetten

Leer alles wat je moet weten over de APV en Bijzondere Wetten

 • In 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • Stel vragen, discussieer en deel ervaringen met medecursisten en docenten
 • Ontvang concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
 • Blijf ook na afloop van de cursus in contact met medecursisten en docenten

Compleet overzicht van Bijzondere Wetten en de APV

Als gemeente heb je een breed juridisch instrumentarium tot je beschikking om de leefbaarheid in wijken en buurten te waarborgen. De Algemene Plaatselijke Verordening en diverse Bijzondere Wetten verschaffen je mogelijkheden om waar mogelijk toezicht te houden en waar nodig te handhaven.

Bekijk het complete programma

 

Leer de wetgeving en regelgeving voor jouw gemeente correct toe te passen op het gebied van:

 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Winkeltijdenwet
 • Drank- en Horecawet
 • Wet op de kansspelen
 • Omgevingswet
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 

5 redenen waarom je deze cursus niet mag missen:

 • Je bent in 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • Je krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor jouw uitvoeringspraktijk
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met jouw medecursisten en jouw docenten
 • Je krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Je blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met jouw medecursisten en jouw docenten

Download de brochure in PDF

Docent Yolanda Rechter deelt haar visie over de APV en de toepassing hiervan!

 

Voor wie is deze cursus bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid of toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdienst)

Twijfel je over jou deelname of heb je een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten | T: 040 2 972 780

 

Ook interessant voor jou:

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Opleiding Bibob coördinator

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Opleiding Integraal toezichthouder handhaving

Programma van de cursus APV & Bijzondere Wetten

Module 1 | 29 september 2020 | 09:00 - 16:30 uur | La Vie Utrecht

Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene wet bestuursrecht

 • Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor over de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en instellingen?
 • Welke centrale begrippen zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
 • Hoe dient de voorbereiding en bekendmaking van besluiten te geschieden?
 • Op welke manier geschiedt het bezwaar en beroep ten aanzien van een besluit?
 • Hoe is een mandaat en delegatie belegd?
 • Op welke manier is het klachtrecht georganiseerd? 

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Hoe kan met een gemeentelijke verordening de leefbaarheid in jouw gemeente worden gewaarborgd?
 • Wat is de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bij de vaststelling van een gemeentelijke verordening?
 • Uit welke algemene bepalingen bestaat de APV? En wat schrijven deze voor?
 • Hoe kan de APV bijdragen aan het handhaven van de openbare orde (waaronder het bestrijden van ongeregeldheden, veiligheid op de weg, overlast in de openbare ruimte)?
 • Welke rol speelt de APV ten aanzien van evenementen (toezicht op horeca, standplaatsen, geluidhinder, verlichting, parkeren)?
 • Wat kan de APV betekenen bij de aanpak van overlast (maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bestuurlijke ophouding, aanwijzen veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen)?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 2 | 6 oktober 2020 | 09:00 - 16:30 uur | Online module

Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de Wet Bibob?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet jouw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet Bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet Bibob?
 • Wanneer mag je de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet je dan voldoen?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in de Wet Bibob

Wet openbaarheid van bestuur

 • Waarom is de Wob in het leven geroepen?
 • Hoe garandeert de Wob een ieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen?
 • Waarom is openbaarmaking van informatie een plicht van elk bestuursorgaan en is het een juridisch uitgangspunt?
 • Wanneer kan gemotiveerd voor geheimhouding van informatie worden gekozen?
 • Welke informatie (bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen, privacy gevoelige informatie en concurrentiegevoelige informatie) zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de Wob in te zien?
 • Wanneer kan een dwangsom worden opgelegd wanneer de gevraagde informatie niet tijdig openbaar wordt gemaakt?
 • Op welke manier kan misbruik van de Wob worden voorkomen?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

Wet op de kansspelen

 • Wat schrijft de Wet op de kansspelen voor?
 • Hoe vindt de vergunningverlening voor kansspelen plaats?
 • Op welke manier is het toezicht en de handhaving op kansspelen georganiseerd?
 • Hoe houdt de Kansspelautoriteit toezicht op het veilig spelen in een eerlijke markt?
 • Welke illegale en criminele vormen van kansspelen zijn er te onderscheiden?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Module 3 | 27 oktober 2020 | 09:00 - 16:30 uur | La Vie Utrecht

Omgevingswet, Wob en Wet bibob

Omgevingswet

 • Wat is de belangrijkste huidige wet- en regelgeving op het terrein van omgevingsrecht?
 • Wat is het instrumentarium en wat zijn de relevante procedures?
 • Hoe vindt het toezicht en de handhaving plaats?
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor jouw gemeente?
 • Welke veranderingen doen zich voor op het terrein van omgevingsrecht?
 • Wat zijn de belangrijkste beginselen van de Omgevingswet?
 • Hoe kun je anticiperen op de komst van de Omgevingswet?

Winkeltijdenwet

 • Wat schrijft de Winkeltijdenwet voor over de openingstijden van winkels?
 • Wanneer verleent jouw gemeente een ontheffing en stel je winkels in staat om af te wijken van de verboden volgens de Winkeltijdenwet?
 • Welke belangen (zoals werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, zondagrust, leefbaarheid en veiligheid) laat je meewegen in de besluitvorming?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

Drank- en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft jouw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt jouw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan jouw gemeente ter beschikking?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

 

De docenten:

 • Yolanda Rechterzelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus APV en Bijzondere Wetten, de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
 • Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in de Wet Bibob

Algemene informatie over de cursus APV & Bijzondere Wetten

 

Data & locatie

29 september, 27 oktober 2020 - La Vie Utrecht
6 oktober 2020 - Online module

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

De opleiding is bestemd voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid of toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdienst)

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus APV & Bijzondere Wetten online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus APV & Bijzondere Wetten inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus APV & Bijzondere Wetten start op 29 september, 6 en 27 oktober 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2.499,- excl. btw
Datum: 29 september, 6 en 27 oktober 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: