Cursus APV & Bijzondere Wetten

Leer alles wat u moet weten over de APV en Bijzondere Wetten

 • In 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • Stel vragen, discussieer en deel ervaringen met medecursisten en docenten
 • Ontvang concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
 • Blijf ook na afloop van de cursus in contact met medecursisten en docenten

Compleet overzicht van Bijzondere Wetten en de APV

Als gemeente heeft u een breed juridisch instrumentarium tot uw beschikking om de leefbaarheid in wijken en buurten te waarborgen. De Algemene Plaatselijke Verordening en diverse Bijzondere Wetten verschaffen u mogelijkheden om waar mogelijk toezicht te houden en waar nodig te handhaven.

Bekijk het complete programma

 

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen op het gebied van:

 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • Algemene wet bestuursrecht
 • Winkeltijdenwet
 • Drank- en Horecawet
 • Wet op de kansspelen
 • Omgevingswet
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

6 redenen waarom u deze cursus niet mag missen:

 • U bent in 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen
 • U krijgt concrete voorbeelden van de gevolgen van de veranderende wetgeving en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten
 • U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • U blijft ook na afloop van de cursus via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten
 • Alle belangrijke informatie voor u verzamelt in één opleiding

Download de brochure in PDF

 

Voor wie is deze cursus bestemd?

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid of toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdienst)

Twijfelt u over uw deelname of heeft u een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten | T: 040 2 972 780

 

Ook interessant voor u:

Cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid

Cursus Bestuursrechtelijk handhaven

Cursus Openbare Orde, Rampen en Noodbevoegdheden

Opleiding Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid

Opleiding Bibob coördinator

Cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Cursus Cameratoezicht in de openbare ruimte

Opleiding Overlastcoördinator

Opleiding Integraal toezichthouder handhaving

 

Programma van de cursus APV & Bijzondere Wetten

Module 1

Algemene Plaatselijke Verordening

Algemene Plaatselijke Verordening

 • Hoe kan met een gemeentelijke verordening de leefbaarheid in uw gemeente worden gewaarborgd?
 • Wat is de rol van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester bij de vaststelling van een gemeentelijke verordening?
 • Uit welke algemene bepalingen bestaat de APV? En wat schrijven deze voor?
 • Hoe kan de APV bijdragen aan het handhaven van de openbare orde (waaronder het bestrijden van ongeregeldheden, veiligheid op de weg, overlast in de openbare ruimte)?
 • Welke rol speelt de APV ten aanzien van evenementen (toezicht op horeca, standplaatsen, geluidhinder, verlichting, parkeren)?
 • Wat kan de APV betekenen bij de aanpak van overlast (maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bestuurlijke ophouding, aanwijzen veiligheidsrisicogebieden en cameratoezicht op openbare plaatsen)?

 

Algemene wet bestuursrecht

 • Wat schrijft de Algemene wet bestuursrecht voor over de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers, bedrijven en instellingen?
 • Welke centrale begrippen zijn er te onderscheiden?
 • Wat zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?
 • Hoe dient de voorbereiding en bekendmaking van besluiten te geschieden?
 • Op welke manier geschiedt het bezwaar en beroep ten aanzien van een besluit?
 • Hoe is een mandaat en delegatie belegd?
 • Op welke manier is het klachtrecht georganiseerd?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht


Module 2

Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen

Winkeltijdenwet

 • Wat schrijft de Winkeltijdenwet voor over de openingstijden van winkels?
 • Wanneer verleent uw gemeente een ontheffing en stelt u winkels in staat om af te wijken van de verboden volgens de Winkeltijdenwet?
 • Welke belangen (zoals werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, zondagrust, leefbaarheid en veiligheid) laat u meewegen in de besluitvorming?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

 

Drank- en Horecawet

 • Wat is het doel van de Drank en Horecawet?
 • Welke (nieuwe) bevoegdheden heeft uw gemeente op het gebied van regelgeving en handhaving?
 • Hoe gaat de vergunningverlening in de praktijk en wat zijn de raakvlakken met andere vergunningen?
 • Hoe houdt uw gemeente toezicht op horecagelegenheden, supermarkten en slijterijen die drank verkopen?
 • Welke handhavingsinstrumenten staan uw gemeente ter beschikking?

Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Wet op de kansspelen

 • Wat schrijft de Wet op de kansspelen voor?
 • Hoe vindt de vergunningverlening voor kansspelen plaats?
 • Op welke manier is het toezicht en de handhaving op kansspelen georganiseerd?
 • Hoe houdt de Kansspelautoriteit toezicht op het veilig spelen in een eerlijke markt?
 • Welke illegale en criminele vormen van kansspelen zijn er te onderscheiden?

Lucas Kneppelhout, adviseur integriteitsbeoordelingen bij de afdeling Toezicht & Aanbieder bij de Kansspelautoriteit, onafhankelijke toezichthouder die toeziet op een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod


Module 3

Omgevingswet, Wob en Wet bibob

Omgevingswet

 • Wat is de belangrijkste huidige wet- en regelgeving op het terrein van omgevingsrecht?
 • Wat is het instrumentarium en wat zijn de relevante procedures?
 • Hoe vindt het toezicht en de handhaving plaats?
 • Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor uw gemeente?
 • Welke veranderingen doen zich voor op het terrein van omgevingsrecht?
 • Wat zijn de belangrijkste beginselen van de Omgevingswet?
 • Hoe kunt u anticiperen op de komst van de Omgevingswet?

Nusin Higazi, adviseur omgevingsrecht bij Ruimtemeesters

 

Wet openbaarheid van bestuur

 • Waarom is de Wob in het leven geroepen?
 • Hoe garandeert de Wob een ieder de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente) op te vragen?
 • Waarom is openbaarmaking van informatie een plicht van elk bestuursorgaan en is het een juridisch uitgangspunt?
 • Wanneer kan gemotiveerd voor geheimhouding van informatie worden gekozen?
 • Welke informatie (bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen, privacy gevoelige informatie en concurrentiegevoelige informatie) zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de Wob in te zien?
 • Wanneer kan een dwangsom worden opgelegd wanneer de gevraagde informatie niet tijdig openbaar wordt gemaakt?
 • Op welke manier kan misbruik van de Wob worden voorkomen?

Yolanda Rechter, zelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, de cursus APV & Bijzondere Wetten en de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht

 

Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 • Wat is het doel van de Wet Bibob?
 • Wat schrijft de Wet Bibob voor op het terrein van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur? En aan welke regels en procedures moet uw gemeente voldoen bij toepassing van de Wet Bibob?
 • Wat is de reikwijdte en wat zijn de toepassingsgebieden van de Wet Bibob?
 • Wanneer mag u de Wet Bibob toepassen? En aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
 • Wat kunnen we leren van jurisprudentie met betrekking tot de Wet Bibob?

Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in de Wet Bibob


Tijdschema modules opleiding:

 • 09:00 - Ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 12:30 - Lunchpauze
 • 13:30 - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 17:00 - Afsluiting van de module

Uw docenten:

 • Yolanda Rechterzelfstandig jurist en hoofddocent van de cursus APV en Bijzondere Wetten, de cursus Wet- en regelgeving in Openbare Orde en Veiligheid en de cursus Bestuursrechtelijk handhaven, heeft ruim 25 jaar ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht
 • Peter Roumen, directeur van het Bureau Horeca Bijzondere Wetten, toonaangevend adviesbureau op het terrein van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Lucas Kneppelhout, adviseur integriteitsbeoordelingen bij de afdeling Toezicht & Aanbieder bij de Kansspelautoriteit, onafhankelijke toezichthouder die toeziet op een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod
 • Nusin Higazi, adviseur omgevingsrecht bij Ruimtemeesters
 • Franc Pommer, advocaat bij Hekkelman Advocaten & Notarissen en docent op de opleiding Bibob coördinator, gespecialiseerd in de Wet Bibob

Algemene informatie over de cursus APV & Bijzondere Wetten

 

Data & locatie

Opleidingsdagen: 3, 10 en 31 oktober 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

De opleiding is bestemd voor:

Beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, (programma)managers, coördinatoren, adviseurs en juristen openbare orde en veiligheid of toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Rijk en Provinciale overheden
 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Lokale/regionale samenwerkingsverbanden (o.a. Veiligheidshuis, Veiligheidsregio, Regionale Informatie en Expertise Centra, Regionale Omgevingsdienst)

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus APV & Bijzondere Wetten online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus APV & Bijzondere Wetten inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus APV & Bijzondere Wetten start op 3, 10 en 31 oktober 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 3, 10 en 31 oktober 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: