Opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

Bevorder de sociale cohesie en doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

 • Leer hoe u eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk voorkomt en waar nodig doorbreekt
 • Inclusief excursie naar Odensehuis!
 • Ontvang antwoorden op al uw vragen door experts en ervaringsdeskundigen
 • Zorg dat u eenzaamheid en sociaal isolement doorbreekt

Doorbreek eenzaamheid en sociaal isolement

Eenzaamheid en sociaal isolement is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Naar schatting een miljoen Nederlanders (waaronder ouderen, personen met psychische problematiek en immigranten) voelen zich in ernstige mate eenzaam. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld komen na een scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische problemen. Om personen die eenzaam zijn en in isolement leven de juiste ondersteuning en zorg te bieden moet door gemeenten en partners worden geïnvesteerd in onder andere preventie, vroegtijdige signalering en hulpverlening.

Bekijk het complete programma

 

Alle belangrijke informatie voor u verzamelt in één opleiding

Tijdens de opleiding leert u:

 • Hoe u eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk voorkomt en waar nodig doorbreekt
 • Op welke manier u eenzaamheid signaleert
 • Hoe u samenwerkt met uw partners aan de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement in uw gemeente
 • Op welke manier u de hulpverlening organiseert voor kwetsbare personen
 • Wat u kunt leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit het land

De opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement geeft u:

 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

Download de brochure in PDF

 

Is de opleiding iets voor u?

Coördinatoren, regisseurs, procesmanagers, casemanagers, wijkmanagers, gebiedsmanagers, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, sociale domein, leefbaarheid, veiligheid, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Zorg- en welzijninstellingen
 • Sociale Wijkteams
 • Zorg-, en Advies Teams
 • Sociale Wijkteams
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Veiligheidshuizen
 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • Veilig Thuis
 • Instellingen in de verslavingszorg
 • Politie

Twijfelt u over uw deelname of heeft u een vraag? Neem geheel vrijblijvend contact op met de opleidingsadviseur:
Tonnie van Zanten | T: 040 2 972 780

 

Ook interessant voor u:

Congres Personen met verward gedrag

Opleiding Procesregisseur personen met verward gedrag

Cursus Inzicht in de Verslavingszorg

Opleiding Regisseur multi probleemgezinnen

Opleiding Ketenregisseur risicojeugd

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Opleiding Beleidsadviseur integratie en diversiteit

Opleiding Overlastcoördinator

Opleiding wijk- en gebiedsmanager

 

Programma van de opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

Module 1

Eenzaamheid en sociaal isolement

Introductie 

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

 

Eenzaamheid en sociaal isolement

 • Wat kan worden verstaan onder eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Welke verschijningsvormen van eenzaamheid en sociaal isolement zijn er te onderscheiden
 • Wat is de aard en omvang van eenzaamheid en sociaal isolement in Nederland?
 • Wat zijn risicogroepen (ouderen, personen met psychische problematiek en immigranten) waar eenzaamheid en sociaal isolement relatief veel voorkomt?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen van eenzaamheid en het leven in sociaal isolement voor een persoon?
 • Waarom is het van het grootste belang dat eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk wordt voorkomen en waar nodig wordt doorbroken?
 • Hoe kan het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving worden vergroot?
 • Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

 

Het leven van personen in sociaal isolement

 • Hoe ziet het leven van een persoon in sociaal isolement eruit?
 • Welke factoren (scheiding, sterfgeval, verhuizing of door lichamelijke of psychische problemen) spelen een rol bij het ontstaan van eenzaamheid?
 • Op welke manier is eenzaamheid te herkennen?
 • Welke ondersteuning en hulpverlening heeft een persoon die leeft in sociaal isolement nodig?

Caren Hagen, coördinator Eenzaamheid bij Humanitas Amsterdam en Diemen, helpt mensen bij het leggen en onderhouden van contacten, zodat ze er niet (meer) alleen voor staan, bijvoorbeeld met een maatje, vriendschappelijk huisbezoek of maatschappelijke begeleiding


Module 2

Beleid aanpak eenzaamheid

Beleid aanpak eenzaamheid en sociaal isolement

 • Waarom moet uw gemeente beschikken over een beleid op het terrein van eenzaamheid en sociaal isolement? En waarvoor dient het?
 • Wie ontwikkelt, onderhoudt en accordeert het beleid op eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Hoe stelt u een beleid op voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement voor uw gemeente? En waar moet dit aan voldoen?
 • Hoe verankert u het beleid op eenzaamheid en sociaal isolement in flankerend beleid en zorgt u voor draagvlak?
 • Welke maatregelen treft u om sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement waar mogelijk te voorkomen en waar nodig te doorbreken?
 • Hoe bewaakt u de voorgang van de genomen maatregelen?
 • Hoe legt u verantwoording af over het gevoerde beleid op eenzaamheid en sociaal isolement, genomen maatregelen en bereikte resultaten?

Marijke Andeweg, adviseur bij BMC en voormalig regisseur eenzaamheid bij de gemeente Amsterdam, gespecialiseerd in maatschappelijk vraagstukken

 

Adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving

 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders ten aanzien van eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Hoe kunt u beleid en adviezen uitdragen en verdedigen?
 • Welke rollen en stijlen van adviseren kunt u hanteren?
 • Hoe adviseert u gevraagd en ongevraagd het management en de politiek over het gevoerde beleid op eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Politieke-bestuurlijke sensitiviteit: hoe voert u overleg op bestuurlijk-ambtelijk niveau?

Michiel Holtackers, zelfstandig trainer en voormalig lid van de Tweede Kamer, traint professionals in het adviseren in een politiekbestuurlijke omgeving


Module 3

Regie voeren

Regierol van de gemeente

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regievoeren zonder doorzettingsmacht: Hoe doet u dat?

Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek

 

Samenwerken aan de aanpak van eenzaamheid

 • Hoe werkt u samen met uw partners aan de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Op welke manier betrekt u uw ketenpartners in de aanpak?
 • Hoe realiseert u samenhang en continuïteit in de aanpak?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goede samenwerking?
 • Wat kunt u leren als u kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Hoe kunt u samenwerking tussen partijen organiseren en regisseren?

Marijke Andeweg, adviseur bij BMC en voormalig regisseur eenzaamheid bij de gemeente Amsterdam, gespecialiseerd in maatschappelijk vraagstukken


Module 4

Signalering en hulpverlening

Signalering van eenzaamheid en sociaal isolement

 • Hoe herkent u signalen van eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Wat is het profiel van personen die leven in een sociaal isolement?
 • Hoe brengt u risicogebieden in kaart?
 • Op welke manier stelt u een meldpunt op voor eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Welke rol kunnen digitale signaleringsnetwerken spelen om eenzaamheid inzichtelijk te maken?
 • Op welke manier kunt u signalen van eenzaamheid opmerken en hoe kunt u de diagnose bepalen?
 • Hoe verricht u een huisbezoek aan een persoon die in een sociaal isolement leeft?

Marc Rakers, medeoprichter van stichting Eropaf!, stimuleert outreachend werken en denken bij professionals, managers, bestuurders en andere burgers

 

Hulpverlening

 • Hoe bepaalt u de oorzaken en gevolgen van eenzaamheid bij een persoon die in sociaal isolement leeft?
 • Welke ondersteuning en hulpverlening is nodig bij een persoon voor het doorbreken van eenzaamheid en sociaal isolement?
 • Welke positie neemt de persoon en zijn of haar omgeving in ten opzichte van de problematiek en de mogelijke oplossing?
 • Op welke manier werkt u aan een oplossing in plaats van te blijven hangen in het zoeken van oorzaken?
 • Hoe vindt u aansluiting op de eigen mogelijkheden van de persoon en zijn of haar netwerk om tot oplossingen te komen?
 • In hoeverre is de persoon en zijn of haar omgeving in staat om een verandering in de situatie te bewerkstelligen?

Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

 

Zorgwekkende zorgmijders

 • Wanneer is er sprake van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Wat zijn de kenmerken (dakloosheid, stapeling van problemen, zorgmijding) van een zorgwekkende zorgmijder?
 • Welke verschillende zorgwekkende zorgmijders zijn er te onderscheiden?
 • Hoe verkrijgt u zicht op de verborgen groep zorgwekkende zorgmijders die zich aan het zicht van instanties onttrekken?
 • Op welke manier creëert u een sluitend vangnet voor zorgwekkende zorgmijders?
 • Hoe kunt u zorgwekkende zorgmijders helpen om de grip op hun leven terug te krijgen?

Mieke Broeren, zelfstandig adviseur en trainer en initiatiefnemer van inXtremis, gespecialiseerd in zorg- en veiligheidsvraagstukken


Excursie 

Odensehuis en personen met dementie

 • Wat is dementie? En wat zijn de oorzaken van dementie?
 • Op welke manier kunnen personen met dementie in sociaal isolement terechtkomen?
 • Hoe kan het Odensehuis ondersteuning bieden aan personen met dementie?

Loesan Peters, initiatiefnemer van het Odensehuis in Wijchen, een inloop, -informatie-, en ontmoetingscentrum voor personen
met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden specifiek gericht op jonge mensen


Tijdschema modules opleiding:

 • 09:00 - Ontvangst met koffie en thee
 • 09:30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 12:30 - Lunchpauze
 • 13:30 - Aanvang middagprogramma met tussentijdse koffie- en theepauze
 • 17:00 - Afsluiting van de module

Uw docenten:

 • Carl Steinmetz, psycholoog, victimoloog, directeur van Expats & Immigrants en hoofddocent van de opleiding coördinator eenzaamheid en sociaal isolement
 • Caren Hagen, coördinator Eenzaamheid bij Humanitas Amsterdam en Diemen, helpt mensen bij het leggen en onderhouden van contacten, zodat ze er niet (meer) alleen voor staan, bijvoorbeeld met een maatje, vriendschappelijk huisbezoek of maatschappelijke begeleiding
 • Marijke Andeweg, adviseur bij BMC en voormalig regisseur eenzaamheid bij de gemeente Amsterdam, gespecialiseerd in maatschappelijk vraagstukken
 • Michiel Holtackers, zelfstandig trainer en voormalig lid van de Tweede Kamer, traint professionals in het adviseren in een politiekbestuurlijke omgeving
 • Joost Vos, adviseur bij RONT Management Consultants, gepromoveerd op een onderzoek naar ketensamenwerking rond complexe meervoudige problematiek
 • Marc Rakers, medeoprichter van stichting Eropaf!, stimuleert outreachend werken en denken bij professionals, managers, bestuurders en andere burgers
 • Mieke Broeren, zelfstandig adviseur en trainer en initiatiefnemer van inXtremis, gespecialiseerd in zorg- en veiligheidsvraagstukken
 • Loesan Peters, initiatiefnemer van het Odensehuis in Wijchen, een inloop, -informatie-, en ontmoetingscentrum voor personen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden specifiek gericht op jonge mensen

Algemene informatie over de opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement

 

Data & locatie

Opleidingsdagen: 6, 13, 20 en 27 juni 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

Excursie: 28 juni 2019

Odensehuis Wijchen
Herenstraat 16
6602 BB Wijchen
T. 024 679 3967

Uw investering

De investering voor deze dagen bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies 

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement online leeromgeving

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Coördinator eenzaamheid en sociaal isolement start op 6, 13, 20, 27 en 28 (excursie) juni 2019 in La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 6, 13, 20, 27 en 28 (excursie) juni 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780