Opleiding Gebiedsregisseur

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

 • Handvatten voor een gebiedsontwikkelingsplan
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Diverse praktijkvoorbeelden
 • Met excursie naar de wijk Leidsche Rijn in Utrecht
 • Inclusief certificaat van deelname

 

Ook interessant voor u: Opleiding wijk- en gebiedsmanager

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Bevorder de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit in achtergestelde gebieden zoals kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen leidt ertoe dat goedwillende bewoners en ondernemers eerder besluiten om te vertrekken waardoor het gebied nog verder achteruitgaat.

Bekijk het programma

 

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen aan hoge eisen als gebiedsregisseur.

 

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Wat de rol is van een gebiedsregisseur
 • Hoe u de regierol invult
 • Hoe u de leefbaarheid en veiligheid bevordert in kwetsbare wijken, voormalige vakantieparken, woonwagenlocaties en bedrijventerreinen
 • Op welke manier u bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving
 • Hoe u een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
 • Op welke manier u de economische groei bevordert en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbetert in uw gebied

Download de brochure (pdf)

 

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en docenten
 • Een certificaat van deelname

Module 1

Regievoeren

 

Introductie en kennismaking

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Gebiedsregisseur en de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Regisseur

 • Wat is de rol van een gebiedsregisseur?
 • Hoe ziet de functie van u als gebiedsregisseur eruit?
 • Welke verschillende rollen heeft u?
 • Welke positie heeft u in het netwerk?
 • Waarom wordt de rol van u als gebiedsregisseur steeds belangrijker?
 • Op welke manier positioneert u zich in uw eigen organisatie en daarbuiten?
 • Hoe werkt u samen met andere afdelingen op aanverwante beleidsterreinen aan gemeenschappelijke (veiligheids)opgaven in uw gebied?

 

Regierol

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Wanneer pakt u uw regierol goed op? Wat doet u dan wel en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regie voeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet u dat?

Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

 

PRAKTIJKCASE: Aanpak van ondermijning in het buitengebied

 • Hoe komt u tot een integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied
 • Op welke manier werkt u integraal samen met uw veiligheidspartners bij de aanpak van ondermijning in het buitengebied?
 • Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle integrale aanpak van ondermijning in het buitengebied?

Jochem Spoorendonk, projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure


Module 2

Gebiedsontwikkeling

 

Gebiedsontwikkeling en gebiedscohesie

 • Hoe ziet het gebied er in de toekomst uit?
 • Op welke manier verricht u een analyse van uw gebied?
 • Met welke kansen en bedreigingen heeft uw gebied (in de toekomst) te maken?
 • Wat betekenen versnellende globalisering, klimaatverandering en klimaatadaptie, de energietransitie, de komst van de omgevingswet, technologische ontwikkelingen en demografische veranderingen in uw gebied?
 • Hoe kunt u een meervoudige businesscase ontwikkelen voor uw gebied?
 • Hoe betrekt u bewoners, leefbaarheidsgroepen, woningbouwcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het bevorderen van de leefomgeving en op welke wijze vindt samenwerking plaats?
 • Hoe stelt u een ontwikkelingsplan op?
 • Welke maatschappelijke economische waarde wordt ontwikkeld?
 • Hoe komt u tot een gebiedsgerichte financiering?
 • Welke maatregelen neemt u om de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving (nu en in de toekomst) op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren?

Eduard Ravenhorst, oprichter/bestuurder bij De Cooperatieve Samenleving en TSG
Eef Spronck, oprichter en bestuurder van TwentyOne

 

PRAKTIJKCASE: Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Op welke manier handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken


Module 3

Samenwerking

 

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie: wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereert u op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe mobiliseert u stakeholders en belanghebbenden?
 • Hoe gaat u een coalitie aan? En voor welke coalitievormen kiest u?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting stakeholders en belanghebbenden over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kunt u hanteren voor een succesvolle participatie?

Eduard Ravenhorst, oprichter/bestuurder bij De Cooperatieve Samenleving en TSG
Eef Spronck, oprichter en bestuurder van TwentyOne

 

PRAKTIJKCASE: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken

 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, kwartiermaker Ariadne project bij de Provincie Gelderland en voormalig juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke Ordening en Milieu en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten


Module 4

Leefbaarheid, bedrijvigheid en veiligheid

 

Gebiedsregisseur nieuwe stijl

 • Wat is de toekomst van gebiedsontwikkeling?
 • Hoe ziet u rol als gebiedsregisseur er in de toekomst uit?
 • Hoe moet uw organisatie worden ingericht om gebiedsontwikkeling nieuwe stijl mogelijk te maken?
 • Op welke manier kunt u veranderingen teweeg brengen in uw organisatie die gebiedsontwikkeling nieuwe stijl mogelijk maken?

Mark Albers, adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Gebiedsregisseur en de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning

 

Bevordering bedrijvigheid en veiligheid

 • Op welke manier bevordert u de economische groei en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied?
 • Hoe stelt u een business case op voor uw gebied?
 • Wat is het profiel van uw gebied?
 • Op welke wijze positioneert uw gebied zich in de nabije omgeving?
 • Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van uw gebied?
 • Hoe bevordert u de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in uw gebied? En welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heeft u hiervoor tot uw beschikking?
 • Op welke wijze zorgt u ervoor dat bedrijven zich vestigen in uw gebied?
 • Wat heeft uw gebied ondernemers te bieden? En waarom loont het voor een bedrijf om zich hier te vestigen?
 • Over welke voorzieningen moet uw gebied beschikken? En wat weegt het zwaarst bij de keuze van een vestigingslocatie?
 • Op welke manier behoudt u bedrijven en investeerders voor het gebied en trekt u nieuwe aan?

Rob Bogman, regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland

 

PRAKTIJKCASE: Veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen

 • Op welke manier bevordert u een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe signaleert u criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen criminele netwerken die met hun criminele activiteiten de samenleving ondermijnen en maakt u het bedrijventerrein aantrekkelijk voor bonafide ondernemingen?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Marcel van de Ven, voormalig stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en de opleiding wijk- en gebiedsmanager


Excursie Leidsche Rijn

 

Herstructurering

 • Hoe herstructureert u een gebied?
 • Op welke manier betrekt u bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een gebied?
 • Waar moet u allemaal rekening mee houden bij de herstructurering van een gebied?

 

PRAKTIJKCASE: Sociale herstructurering in wijken

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe bevordert u door middel van sociale herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier kunt u met de inzet van sociale herstructurering overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe om te gaan met waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Marij Tiemessen, adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding Overlastcoördinator, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering, medeontwikkelaar van werkprincipe 'zoet-zuur-zout-bitter', een meervoudige manier van werken in kwetsbare wijken met kwetsbare bestanddelen

Uw docenten:

 

 • Mark Albers
  Adviseur veiligheid en innovatie bij Van Aetsveld en hoofddocent van de opleiding Gebiedsregisseur en de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning
 • Debbie Bruijn
  Afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen
 • Ino Kalker
  Bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool
 • Jochem Spoorendonk
  Projectleider aanpak ondermijning buitengebied bij de Provincie Noord-Brabant
 • Eduard Ravenhorst
  Oprichter/bestuurder bij De Cooperatieve Samenleving en TSG, biedt procesondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties
 • Eef Spronck
  Oprichter en bestuurder van TwentyOne, werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling in Nederland, Europa en opkomende landen, waaronder in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Twente, Vlissingen, Bommelerwaard, Oeganda, Tanzania, en Indonesië
 • Jeroen Kemna
  Projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken
 • Arjan Stokreef
  Kwartiermaker Ariadne project bij de Provincie Gelderland en voormalig juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten
 • Rob Bogman
  Regiomanager bij VNO-NCW Brabant Zeeland, zet zich in voor een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemingsklimaat in Brabant en Zeeland
 • Marcel van de Ven
  Voormalig stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en de opleiding Wijk-en gebiedsmanager
 • Marij Tiemessen
  Adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding Overlastcoördinator, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering, medeontwikkelaar van werkprincipe 'zoet-zuur-zout-bitter', een meervoudige manier van werken in kwetsbare wijken met kwetsbare bestanddelen

Algemene informatie over de opleiding Gebiedsregisseur

 

Data en locatie

 • Praktijkcursus: 19, 26 september, 3 en 10 oktober 2019
 • Excursie: 11 oktober 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Provincies
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid
 • Adviesbureaus
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema modules opleiding

09.00 - Ontvangst met koffie en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de module

 

Meer informatie

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Gebiedsregisseur online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Gebiedsregisseur inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Gebiedsregisseur start op 19, 26 september, 3 en 10 oktober 2019 Excursie: 11 oktober 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 19, 26 september, 3 en 10 oktober 2019 Excursie: 11 oktober 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: 

 

 

Relevant aanbod

9 Sep

Opleiding Coördinator evenementenveiligheid

Leer in 4 dagen hoe je tragische incidenten kunt voorkomen op jouw evenement en ontwikkel jezelf tot Veiligheidsregisseur op jouw evenement. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
16 Sep

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - Door grensoverschrijdende samenwerking naar een effectieve aanpak! Lees meer... Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Antwerpen / Breda
24 Sep

Opleiding Coördinator nazorg ex-gedetineerden

Effectief organiseren en regisseren van nazorg aan ex-gedetineerden. Inclusief unieke excursie naar de Pompekliniek Nijmegen. Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Sep

Cursus APV & Bijzondere Wetten

Leer de wetgeving en regelgeving voor uw gemeente correct toe te passen. Compleet overzicht van bijzondere wetten en de APV waarmee je in de dagelijkse praktijk te maken hebt Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
29 Okt

Opleiding Bibob coördinator

Voorkom dat jouw gemeente criminele organisaties faciliteert! Leer in 5 dagen alles over de wet Bibob. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events