Opleiding Gebiedsregisseur

 • Handvatten voor een gebiedsontwikkelingsplan
 • Inzicht in trends en ontwikkelingen
 • Diverse praktijkvoorbeelden
 • Maximaal aantal deelnemers: 25

Bevorder de bedrijvigheid, leefbaarheid en veiligheid in uw gebied

Veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in achtergestelde gebieden, zoals overlast, verloedering, leegstand en ondermijnende criminaliteit  leiden ertoe dat bedrijven eerder vertrekken. Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid kan dan ook een gunstig effect hebben op de bedrijvigheid in een gebied. Omgekeerd draagt meer bedrijvigheid ook bij aan een afname van veiligheids- en leefbaarheidsproblemen (minder werkloosheid, sociale isolatie en inkomensverschillen en meer sociale cohesie en controle).

De regie ligt in uw handen!

Om optimaal resultaat binnen uw gebied te behalen is uw actuele kennis over gebiedsontwikkeling van cruciaal belang. U moet voldoen  aan hoge eisen als gebiedsregisseur.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • Wat de rol is van een gebiedsregisseur
 • Hoe u de regierol invult
 • Op welke manier u bewoners en ondernemers kunt betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblematiek in de omgeving
 • Hoe u een gebiedsontwikkelingsplan opstelt
 • Op welke manier u de economische groei bevordert en tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid verbetert in uw gebied

Bekijk het programma

U gaat naar huis met:

 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot een online leeromgeving, waar u ook na afloop van de opleiding contact kunt onderhouden met uw medecursisten en
  docenten
 • Een certificaat van deelname

 

 

Programma van de opleiding gebiedsregisseur

Module 1 

Regievoeren

Regisseur

 • Wat is de rol van een gebiedsregisseur?
 • Hoe ziet de functie van u als gebiedsregisseur eruit?
 • Welke verschillende rollen heeft u?
 • Welke positie heeft u in het netwerk?
 • Waarom wordt de rol van u als gebiedsregisseur steeds belangrijker?
 • Op welke manier positioneert u zich in uw eigen organisatie en daarbuiten?
 • Hoe werkt u samen met andere afdelingen op aanverwante beleidsterreinen aan gemeenschappelijke (veiligheids)opgaven in uw gebied?

Regierol

 • Hoe vult u de regierol in?
 • Welke verschillende rollen en stijlen van besturen kunt u hanteren?
 • Welke partijen zijn betrokken?
 • Wat zijn de verschillende rollen, verantwoordelijkheden en belangen van stakeholders?
 • Welke bevoegdheden heeft u om invulling te geven aan uw regierol?
 • Wanneer pakt u uw regierol goed op? Wat doet u dan wel en wat niet?
 • Voeren andere partijen ook regie en wat zijn hun bevoegdheden?
 • Regie voeren zonder doorzettingsmacht: hoe doet u dat?

Debbie Bruijn, afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen
Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Praktijkcase: Aanpak van onveiligheid in de wijk

 • Waarom is het van het grootste belang dat de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk gewaarborgd is?
 • Wat is de impact van criminaliteit en overlast op het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers?
 • Hoe bevordert u de veiligheid en leefbaarheid in uw wijk?
 • Hoe pakt u veiligheidsproblemen (huisjesmelkers, drugsoverlast, illegale prostitutie en illegale bewoning) in uw wijk aan?
 • Op welke manier kunnen burgers en ondernemers bijdragen aan de samenhang, leefbaarheid en veiligheid in uw wijk?

Steven Wierckx, mede eigenaar van Veelzijdig Veilig en voormalig
stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel


 

Module 2

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling en gebiedscohessie

 • Hoe ziet het gebied er in de toekomst uit?
 • Op welke manier verricht u een analyse van uw gebied?
 • Met welke kansen en bedreigingen heeft uw gebied (in de toekomst) te maken
 • Wat betekenen versnellende globalisering, klimaatverandering en klimaatadaptatie, de energietransitie, de komst van de omgevingswet, technologische ontwikkelingen en demografische veranderingen in uw gebied?
 • Hoe kunt u een meervoudige businesscase ontwikkelen voor uw gebied?
 • Hoe betrekt u bewoners, leefbaarheidsgroepen, woningbouwcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het bevorderen van de leefomgeving en op welke wijze vindt samenwerking plaats?
 • Hoe stelt u een ontwikkelingsplan op?
 • Welke maatschappelijke economische waarde wordt ontwikkeld?
 • Hoe komt u tot een gebiedsgerichte financiering?
 • Welke maatregelen neemt u om de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving (nu en in de toekomst) op niveau de houden en waar mogelijk te verbeteren?

Eduard Ravenhorstt, oprichter/bestuurder bij De Cooperatieve Samenleving en TSG, biedt proces- ondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties 

Eef Spronck, Oprichter en bestuurder van TwentyOne, werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling in Nederland, Europa en opkomende landen, waaronder in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Twente, , Vlissingen, Bommelerwaard, Oeganda, Tanzania, en Indonesië 

Praktijkcase: Normalisatie woonwagenlocaties

 • Op welke manier normaliseert u de situatie op een woonwagenlocatie?
 • Hoe houdt u toezicht op een woonwagenlocatie?
 • Op welke manier handhaaft u indien nodig?

Jeroen Kemna, projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en
woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken


 

Module 3 

Samenwerking

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie: wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereert u op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe mobiliseert u stakeholders en belanghebbenden?
 • Hoe gaat u een coalitie aan? En voor welke coalitievorm kiest u?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting stakeholders en belanghebbenden over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kunt u hanteren voor een succesvolle participatie?

Eduard Ravenhorstt, oprichter/bestuurder bij De Cooperatieve Samenleving en TSG, biedt proces- ondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties 

Eef Spronck, Oprichter en bestuurder van TwentyOne, werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling in Nederland, Europa en opkomende landen, waaronder in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Twente, , Vlissingen, Bommelerwaard, Oeganda, Tanzania, en Indonesië 

Praktijkcase: Aanpak van misstanden op voormalige vakantieparken

 • Hoe verkrijgt u zicht op voormalige vakantieparken die zich letterlijk en figuurlijk aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier kunt u een opeenstapeling van fysieke en sociale problemen in voormalige vakantieparken voorkomen?
 • Hoe treedt u op wanneer de situatie dreigt te escaleren?

Arjan Stokreef, juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten


 

Module 4 

Leefbaarheid, bedrijvigheid en veiligheid

Gebiedsregisseur nieuwe stijl

 • Wat is de toekomst van gebiedsontwikkeling?
 • Hoe ziet u rol als gebiedsregisseur er in de toekomst uit?
 • Hoe moet uw organisatie worden ingericht om gebiedsontwikkeling nieuwe stijl mogelijk te maken?
 • Op welke manier kunt u veranderingen teweeg brengen in uw organisatie die gebiedsontwikkeling nieuwe stijl mogelijk maken?

Ino Kalker, bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Bevordering bedrijvigheid en veiligheid

 • Op welke manier bevordert u de economische groei en verbetert u tegelijkertijd de leefbaarheid en veiligheid in uw gebied?
 • Hoe stelt u een business case op voor uw gebied?
 • Wat is het profiel van uw gebied?
 • Op welke wijze positioneert uw gebied zich in de nabije omgeving?
 • Hoe vergroot u de aantrekkingskracht van uw gebied?
 • Hoe bevordert u de continuïteit en diversiteit van de bedrijvigheid in uw gebied? En welke instrumenten (lokale belastingen, regelgeving) heeft u hiervoor tot uw beschikking?
 • Op welke wijze zorgt u ervoor dat bedrijven zich vestigen in uw gebied?
 • Wat heeft uw gebied ondernemers te bieden? En waarom loont het voor een bedrijf om zich hier te vestigen?
 • Over welke voorzieningen moet uw gebied beschikken? En wat weegt het zwaarst bij de keuze van een vestigingslocatie?
 • Op welke manier behoudt u bedrijven en investeerders voor het gebied en trekt u nieuwe aan?

Praktijkcase: Veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen

 • Op welke manier bevordert u een veilig, verantwoord en vitaal ondernemingsklimaat op bedrijventerreinen waar legale en illegale activiteiten van bonafide en malafide ondernemers met elkaar zijn verweven?
 • Hoe signaleert u criminele netwerken die gevestigd zijn op bedrijventerreinen en die zich aan het zicht van de overheid onttrekken?
 • Op welke manier treedt u op tegen criminele netwerken die met hun criminele activiteiten de samenleving ondermijnen en maakt u het bedrijventerrein aantrekkelijk voor bonafide ondernemingen?
 • Hoe verstoort u gelegenheidsstructuren en bestrijdt u economische machtposities van criminelen en hun facilitators?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en de opleiding wijk- en gebiedsmanager


 

Excursie Leidsche Rijn 

Herstructurering

 • Hoe herstructureert u een gebied?
 • Op welke manier betrekt u bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een gebied?
 • Waar moet u allemaal rekening mee houden bij de herstructurering van een gebied?

Praktijkcase: Sociale herstructurering in wijken

 • Wat is het doel van sociale herstructurering in wijken?
 • Hoe bevordert u door middel van sociale herstructurering de diversiteit (inkomens, huishoudtypen en etniciteit) van een wijk?
 • Op welke manier kunt u met in de inzet van sociale herstructurering overlast in de wijk tegengaan?
 • Hoe om te gaan met waterbedeffect naar andere omliggende wijken?

Marij Tiemessen, adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding Overlastcoördinator, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering

 


 

Uw docenten: 

Debbie Bruijn

Afdelingshoofd beleid bij de gemeente Wierden en voormalig projectleider veiligheid bij de gemeente Hoogeveen

Ino kalker

Bestuursondersteuner netwerken en ketensamenwerking bij de Nationale Politie eenheid Den Haag en docent Integrale Veiligheid aan de Academie Bestuurskunde, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool

Steven Wierckx

Mede eigenaar van Veelzijdig Veilig en voormalig stadsmarinier bij de gemeente Capelle aan den IJssel

Eduard Ravenhorst

Adviseur bij het TSG netwerk, biedt procesondersteuning middels voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken (onderwijs/training/coaching), waarbij kennis, kunde en vaardigheden in en vanuit het gebied zelf worden gebundeld in crisisbestendige werk- en gebied coöperaties

Jeroen Kemna

Projectmanager woonwagenzaken bij Be Flex en docent op de opleiding Overlastcoördinator, adviseert en begeleidt gemeenten en woningcorporaties bij projecten met bijzondere doelgroepen, waaronder woonwagencentra en krachtwijken

Eef Spronck

initiatiefnemer van TwentyOne, werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling in Nederland, Europa en opkomende landen, waaronder in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Twente, Stadskanaal, Vlissingen, Zutphen, Deventer, Bommelerwaard, Oeganda, Zuid Afrika en Indonesië

Arjan Stokreef

juridisch medewerker Bouwen, Ruimtelijke ordening en Milieu, docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en projectleider Interventieacties Vakantieparken bij de gemeente Putten

Marcel van de Ven

Stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de cursus Bestuurlijke aanpak van ondermijning en de opleiding wijk- en gebiedsmanager

Marij Tiemessen

Adviseur bij Verder Recherche & Woondiensten en docent op de opleiding Overlastcoördinator, gespecialiseerd in het opsporen van onzichtbare problematieken en sociale herstructurering

Algemene informatie over de opleiding Gebiedsregisseur

 

Data en locatie

5 april, 12 april, 19 april en 26 april 2018

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Voor wie bestemd? 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor coördinatoren, regisseurs, wijkmanagers, gebiedsmanagers, stedenbouwkundigen, planologen, projectleiders, beleidsmakers en adviseurs op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, wonen, wijkontwikkeling, toezicht en handhaving bij:

 • Gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Ontwikkelingsmaatschappijen
 • Provincies
 • Veiligheidshuizen
 • Regionale Informatie en Expertise Centra
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Rijksoverheid
 • Adviesbureaus
 • Ingenieursbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Kennisorganisaties
 • Opleidingsinstituten

Uw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving 

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. 
De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Uw persoonlijk opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Tel: 040 - 2 972 780

Incompany mogelijkheden

Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 972 729

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Gebiedsregisseur inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Gebiedsregisseur start op 5 april, 12 april, 19 april en 26 april 2018 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 5 april, 12 april, 19 april en 26 april 2018
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: