Cursus De Nieuwe AVG & WBP Overheid

Nieuwe privacywetgeving per mei 2018

 • Optioneel! Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Na deze cursus weet u concreet hoe u om gaat met privacywetgeving
 • Incl. wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele regelgeving
 • Deskundige docenten, experts op het gebied van privacy
 • Inhoud en praktische bruikbaarheid beoordeeld met een 8!

Ook interessant voor u of uw collega: opleiding Data Protection Officer of het Congres Dataprotectie & Privacy

November editie is vol! Nieuwe editie gaat in januari van start, aanmelden?
Neem contact op met opleidingsadviseur:
Sandra Donkers | T: 040 – 2972 770

Persoonsgegevens bij de overheid: hoog op de toezichtagenda van de AP

In 2017 staan de persoonsgegevens bij de (digitale) overheid hoog op de toezichtagenda van de Autoriteit Persoonsgegevens. De overheid beschikt over grote hoeveelheden informatie, waar zij zorgvuldig mee om dient te gaan. In het verleden heeft de privacytoezichthouder erop gewezen dat overheidsorganisaties te vaak onvoldoende aandacht hebben voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

WBP, AVG, UAVG, EVRM en Europees Handvest: heeft u het overzicht nog?

Gegevensbescherming binnen de overheid is complex. Er is veel geregeld in de algemene privacywetgeving. Maar, in aanvulling daarop, zijn er ook veel overheidspecifieke regels. Wanneer is welke regeling van toepassing en hoe vertaalt u dit naar de praktijk? De cursus WBP overheid helpt u hierbij!

Download de brochure (pdf)

 

Persoonsgegevens delen in netwerk- en ketensamenwerking

Daarnaast heeft de overheid (door de transities binnen het sociaal domein) in sterke mate te maken met ketensamenwerking. Welke normen zijn er wanneer u als gemeente gegevens wilt delen met de belastingdienst, DUO, zorginstellingen of politie? Welke afspraken maakt u over het bewaren, inzage bieden en vernietigen van gegevens? En aan welke eisen moet worden voldaan om persoonsgegevens op de juiste manier te delen in het kader van ketensamenwerking? En wat zegt de Rotterdamwet?

 

Praktijkgerichte aanpak

De 2-daagse cursus WBP overheid & Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt u in staat privacy gerelateerde vraagstukken te doorgronden en hierover een onderbouwd advies te geven. Na deze cursus weet u concreet hoe om te gaan met privacywetgeving en kunt u antwoord geven op de volgende vragen:

 • Wanneer is de WBP van toepassing en hoe staat deze in verhouding tot sectorwetgeving?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?
 • Het delen van gegevens in samenwerkingsverbanden; waar moet u rekening mee houden?
 • Wat is de plaats van de WBP in het stelsel van basisregistraties?
 • Zijn de verzamelde persoonsgegevens voldoende beveiligd en hoe voorkomt u datalekken?
 • Wat zijn de verschillen van inzicht tussen de Hoge Raad en afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State?
 • Wat zijn de gevolgen van de Europese Privacyverordening?
 • Wat kan Big Data betekenen voor de overheid? En welke wetgeving is hierbij van toepassing?

Bekijk het cursusprogramma

 

Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming

Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Dit betekent dat er veel gaat veranderen. De docenten van de masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Bekijk het programma van de masterclass

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG gaat in mei 2018 van kracht en dan mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

Programma cursus Wet bescherming persoonsgegevens overheid

 

Dag 1 | Ochtendprogramma 09:00 uur - 12:15 uur

Achtergronden van privacywetgeving

 • Waarom eigenlijk Europese privacywetgeving?
 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG
 • De Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet AVG

Prof. mr.  Gerrit-Jan Zwenne

De toepassing en reikwijdte van de WBP en AVG

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet? Wat is een bestand?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Wanneer is de Nederlandse privacywet van toepassing en wanneer niet?
 • Wat verandert er door de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Prof. mr.  Gerrit-Jan Zwenne

Middagprogramma 13:15 uur – 17:00 uur

De werking van de WBP en AVG

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht? Wat is het vergeetrecht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens?
 • En wat zeggen de nieuwe richtsnoeren over cameratoezicht daarover?
 • De WP29 opinies over de FG en gegevensoverdraagbaarheid

Prof. mr.  Gerrit-Jan Zwenne

Toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens en rechtsbescherming

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Goedkeuring van gedragscodes
 • Welke bestuurlijke boetes kan de toezichthouder opleggen?
 • Wat verandert er als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

mr. Quinten Kroes

mr. Huub de Jong

Beveiliging van persoonsgegevens binnen de overheid

 • Welke eisen stelt de wet aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Hoe zit het met de contractuele waarborgen?
 • Bij wie moet u datalekken melden?
 • Wat is responsible disclosure?

mr. Huub de Jong


 Voor een compleet overzicht van de cursus raden wij u aan de brochure te downloaden

Download de brochure (pdf)

Dag 2 | Ochtendprogramma 09:00 uur – 12:15 uur

Delen van persoonsgegevens binnen de (semi-)overheid

De deelnemers wordt gevraagd in groepsverband twee situaties uit te werken van samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisseling: één gericht op dienstverlening aan de burger en een ander op handhaving. Belangrijke vragen hierbij zijn:

 • Wat is de grondslag voor het verzamelen en delen van gegevens binnen samenwerkingsverbanden?
 • Zijn er gemeenschappelijke doelen van samenwerking?
 • Staat het beroepsgeheim samenwerking in de weg?
 • Wordt de juiste selectie gemaakt van gegevens?
 • Bij wie kan de burger terecht met zijn verzoek om inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens?
 • Wie gaat over het bewaren en vernietigen van gegevens?
 • Wat zijn de beperkingen vanuit het beroepsgeheim?
 • Weten burgers wat er met hun gegevens gebeurt en moet dat?

mr. dr. Ulco van de Pol

Middagprogramma 13:15 uur – 17:00 uur

Keten- en netwerksamenwerking door en met overheden, incl. basisregistratie (BRP)

 • Ketens of netwerken; welke structurele samenwerkingsvormen binnen en met de overheid zijn te onderscheiden?
 • Welke rol spelen basisregistraties?
 • Verplicht gebruik van informatie uit basisregistraties: wat vindt de bestuursrechter van besluiten die gebaseerd worden op gegevens uit basisregistraties?
 • Keuzes maken in controleren van informatie; wat vindt de bestuursrechter van risicoprofielen?

mr. Marlies van Eck

Internet of Things, Datafication and Big Data

 • Wat is Internet of Things? Wat is datafication? Wat kan Big Data betekenen voor de overheid?
 • Wat mag als het gaat om profiling? Wat niet?
 • En hoe zit het met doelbinding en minimalisatie?

Prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne

Uw deskundige docententeam

 

Uw docenten zijn absolute experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties.

 • Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne (uw hoofddocent)
  is advocaat-partner bij Brinkhof te Amsterdam en daarnaast hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatie maatschappij
 • Mr. dr. U. (Ulco) van de Pol
  is voormalig Gemeentelijke Ombudsman voor Amsterdam. Daarvoor ruim 10 jaar plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer en later het CBP. Ook is hij rechter geweest in Amsterdam en nu nog in het gerechtshof van Den Haag. Daarnaast is hij adviseur ben bij het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit BZK/ICTU
 • Mr. H. (Huub) de Jong
  is advocaat-partner bij Louwers|IP Technology advocaten. Huub geeft regelmatig seminars en gastcolleges, onder andere aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Academie Rotterdam
 • Mr. Q (Quinten) Kroes
  is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie- en privacyregulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam
 • Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP
  is partner bij Privacy Management Partners, voorzitter van de Commissie Privacy van de VNO-NCW en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht
 • Mr. dr. B.W. (Bart) Schermer
  is mede-oprichter van adviesbureau Considerati, alsmede universitair hoofddocent bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij
 • Mr. B.M.A. (Marlies) van Eck
  is werkzaam als juridisch adviseur CIO belastingdienst en promovenda Tilburg University

Algemene informatie over de cursus Wet bescherming persoonsgegevens overheid

 

Data en locatie

 • Praktijkcursus: 17 januari en 24 januari 2018
 • Masterclass Europese Privacy Verordening: 6 maart 2018

 

Regardz La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Tel. 030 234 0088
Routebeschrijving

 

Speciaal ontwikkeld voor:

 • Advocaten
 • Juristen bij (semi-)overheidsinstellingen
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers en –adviseurs
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Functionarissen informatiebeveiliging
 • Privacy officers
 • Compliance officers
 • Security officers
 • Functies die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Kortom: voor iedereen die werkzaam is binnen het (semi-)overheidsdomein en te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving.

 

Uw investering

De deelnamekosten bedragen:

 • 2-daagse praktijkcursus + Masterclass: €2.199,- (excl. btw) per persoon
 • 2-daagse praktijkcursus: €1.599,- (excl. btw) per persoon
 • Masterclass Europese privacyverordening: €699,- (excl. btw) per persoon

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een wetgevingsbundel Wbp (bij deelname aan de cursus) en toegang tot de online leeromgeving.

 

Extra

 • Wetgevingsbundel
  U ontvangt een wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele wetgeving, samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de
  online leeromgeving.

 • PO-punten
  Heeft u PO-punten nodig? Deze vraagt u eenvoudig zelf aan.
  De Orde van Advocaten laat het aan uzelf om te beoordelen of u voor de gevolgde lessen PO-punten kunt noteren. Bij de jaarlijkse controle bekijkt de Orde of de bijgewoonde bijeenkomst inderdaad heeft bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van uw kennis en kunde. Indien u van mening bent dat u voor deze bijeenkomst punten kunt krijgen, kunt u per gevolgd lesuur 1 PO punt noteren. (Punten naar beneden afronden; bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten.) SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname, brochure, deelnemerslijst.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur Sandra Donkers

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel.: 040-2 972 770

 

Verantwoordelijk voor deze cursus

Ank Dierckx
Opleidingsmanager


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Programma Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk

 

Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Dit betekent dat er veel gaat veranderen. De docenten van de masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Toepassingsbereik verordening

 • Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
 • Welke uitzonderingen zijn er?
 • En wat betekent dat voor niet Europese ondernemingen?

Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
 • Welke regels gaan er gelden voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?
 • En wat gaat er gelden voor pseudonieme gegevens? Voor medische gegevens? En voor werknemersgegevens?

Rechten voor betrokkenen

 • Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
 • Wat gaat er veranderen in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
 • Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
 • Welke regels gelden er voor profiling
 • Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?

Formaliteiten

 • Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten straks voldoen?
 • Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?
 • Wat is een privacy impact assessment? Wat verlangt de documentatieplicht?

Handhaving

 • Welke nieuwe bevoegdheden krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen of met de AP overleggen?
 • Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels eruit?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereidt, want op niettijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan
boetes die kunnen oplopen tot 2-4% van de wereldwijde omzet!

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus De Nieuwe AVG & WBP Overheid

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus De Nieuwe AVG & WBP Overheid start op 17 januari & 24 januari, masterclass 6 maart 2018 in Regardz La Vie!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Sandra Donkers-Habraken
 • Per telefoon: 040-2972770
 • Via een e-mail: s.donkers@sbo.nl

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2199,- excl. btw
Datum: 17 januari & 24 januari, masterclass 6 maart 2018
Locatie: Regardz La Vie

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Mediapartners: