Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Inzicht in alle wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt
 • Opleiding beoordeeld met een 8,6!

Deze opleiding is erg populair!  Schrijf je tijdig in om zeker te zijn van een plaats in 2021!

De Omgevingswet: nu tijd voor actie!

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuur
wet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. De invoering van de Omgevingswet in 2022 biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en bedrijven. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen.

Actuele kennis is nu van belang! 

 

Actuele wet- en regelgeving in het licht van de Omgevingswet

Sinds 2010 kennen we de Wabo, de op 1 januari 2017 aangepaste Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverandering en zorgplichtverantwoordelijkheid op het gebied van externe veiligheid. Allemaal van extreem belang bij het aanvragen, opstellen, toetsen en handhaven van omgevingsvergunningen en het realiseren van projecten. Op dit moment vindt een grootscheepse wetgevingsoperatie plaats die wettelijke regelingen integreert en (geheel of gedeeltelijk) laat vervallen. Deze opleiding leert je wat er gaat veranderen met de Omgevingswet.

 

Je krijgt alle onmisbare kennis over:

 • De nieuwe Omgevingswet & het Overgangsrecht
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
 • De nieuwe omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit
 • Algemene regels voor de milieubelastende activiteit: Besluit activiteiten leefomgeving als opvolger van het Activiteitenbesluit
 • Omgevingsplan als opvolger van het bestemmingplan
 • Lokale milieugevolgen in het Omgevingsplan
 • Functie zorgplicht wijzigt
 • Inhoud richtlijnen Emissiehandel
 • Regeling bodem, geluid, geur, afval, water
 • Externe veiligheid
 • Milieueffectrapportage & Milieuaansprakelijkheid
 • Toezicht en handhaving
 • Gebieds- en soortbescherming
 • Actualiteiten Programma Aanpak Stikstof

Bekijk het programma

 

Deze 5-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft je inzicht in:

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving, zoals: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de nieuwe Ministeriële regeling
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt
 • De valkuilen bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen, handhaving en aansprakelijkheid
 • Alle benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht inclusief natuurbescherming

Download de brochure (pdf)

 

Opleiding Milieu in de Omgevingswet op maat

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat je concreet wilt leren en wat jouw behoeften en leerdoelen zijn. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.

 

Je ontvangt:

Als deelnemer van deze opleiding ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze opleiding. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.
Daarnaast ontvang je de wetbundel: Milieuwetgeving en na afloop het Opleiding Certificaat.

Programma van de opleiding Milieu in de Omgevingswet

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Introductie en kennismaking

Omgevingswet

 • Inleiding Omgevingswet
 • Stand van zaken wetgevingstraject
 • Instrumenten (omgevingsplan, omgevingsvergunning, etc.)

Luchtkwaliteit

 • Inhoud regelgevingen binnen NL en de EU
 • Ontwikkelingen binnen NL en de EU

Mr. Erik Dans

Geur en emissies - Zeer zorgwekkende Stoffen (zzs)

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Natuurbeschermingsrecht

 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Vergunningen en ontheffingen
 • Relevante jurisprudentie
 • Actualiteiten en ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek

Mr. Wienke Zwier


Het complete programma handig in één overzicht?  Download de brochure (pdf)

Dag 2

Algemene inleiding

 • Begrip milieurecht
 • Ontstaan en bronnen van milieurecht
 • Privaat-, straf-, en bestuursrechtelijk milieurecht
 • Bestuursrechtelijk milieurecht en omgevingsrecht
 • Op weg naar Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

 Inrichtingen: vergunningen en/of algemene regels (Activiteitenbesluit)

 • Begrip ‘milieubelastende activiteit’
 • Vergunningplicht
 • Uitzonderingen op vergunningplicht
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Soorten vergunningen
 • Aanvraag
 • Bevoegd gezag
 • Gelding omgevingsvergunning (milieu)

Mr. Eelco de Jong


Dag 3

Reikwijdte, toetsing en inhoud milieuvergunning

 • Soorten omgevingsvergunning activiteit milieu
 • Audits, BMP en ISO 14001
 • Vergunningsvoorschriften: welke voorschriften en beperkingen zijn ontoelaatbaar?
 • De nieuwe functie van de zorgplicht

Gevolgen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75 (de RIE, opvolger IPPC-richtlijn 2008/1)

 • Implementatie RIE in de Omgevingswet
 • BBT-conclusies

Procedures

 • Resterende coorindatie en andere Wabo activiteiten
 • Rechtsbescherming
 • Aandachtspunten bij bezwaar en beroep

Toezicht & Handhaving

 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • Wat is “toezicht”?
 • Functie toezicht:rechten en verplichtingen
 • Handhavingsinstrumenten; dwangsom en bestuursdwang
 • Grondslagen voor handhaving
 • Ongewone voorvallen
 • Zorgplichten
 • Jurisprudentie-update

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Praktijkcase Handhaving

 • Over handhaving wordt vaak gepraat, maar het komt lastig tot echte resultaten. Daarnaan liggen een aantal vragen ten grondslag”
 • Hoe krijg je de goede informatie binnen zodat je echt aan de slag kan?
 • Hoe selecteer je die informatie (informatie gestuurde handhaving Bottom-Up)?
 • Hoe organiseer je de samenwerking binnen de (asbest-)keten?
 • Welke interventiestrategie spreek je af? Wie voert deinterventie daadwerkelijk uit?

Otto Hegeman


Dag 4 (Virtuele bijeenkomst)

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

 • De positie van m.e.r. onder de Omgevingswet
 • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
 • Relevante en recente jurisprudentie

Mr. Selma van Velsen 

CO2 - Emissiehandel

 • Mondiale doelen Parijs Akkoord
 • Klimaatwet vs Omgevingswet
 • CO2-handel en CO2-heffing
 • Inbedding CO2-handel, overdracht en toezicht in Nederlandse regelgeving
 • Analyse van de CO2 markt: volumes en CO2-prijsontwikkeling
 • CO2 Footprint bedrijven en compensatie via vrijwillige CO2-markt
 • Nationale Koolstofmarkt en rol van overheden

Jos Cozijnsen, MMA 

Bodem

 • Bodemkwaliteit
 • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
 • Bodemonderzoek en saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Bodembescherming
 • Begrippenkader
 • Bodem in de Omgevingswet
 • Gebiedgericht grondwaterbeheer
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Praktijkcase

Ing. Maarten Kantelberg


Het complete programma handig in één overzicht?  Download de brochure (pdf)

Dag 5 (Virtuele bijeenkomst)

Water in het Omgevingsrecht

 • De integratie van de Waterwet in de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten voor het waterbeheer
 • Kaderrichtlijn Water
 • Bevoegde gezagen en procedures
 • Vergunningverlening, algemene regels en handhaving

Mr. Robin Janssen 

Geluid

 • Geluid als fenomeen
 • Wet- en regelgeving: Wgh, Wabo, Activiteitenbesluit, Wro, Handreiking Industrielawaai
 • Geluid in de Omgevingswet (Bkl, Abg, Areg)
 • Jurisprudentie

Ir. Jan Granneman 

Afvalstoffen

 • Herkennen van EU-regelgeving (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en EVOA)
 • Afvalstoffen in de nationale wetgeving (bedrijven)
 • Transport en opslag (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Vergunningverlening afvalstoffen

Mr. Stijn Boot 

Externe veiligheid

 • Grip op externe veiligheidsvraagstukken
 • Toepassing externe veiligheid bij bedrijven
 • Toepassing externe veiligheid bij transport
 • Aandachtspunten bij ruimtelijke ordening
 • Ontwikkelingen Externe Veiligheid / omgevingsveiligheid

Mr. Stijn Boot

Jouw docenten:

 

Mr. Eveline Sillevis Smitt
Advocaat/partner, AKD Advocaten & Notarissen. Eveline is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht. Zij begeleidt complexe vergunningprocedures en adviseert en procedeert ook over specialistische (milieu)geschillen. Eveline is in de Chambers 2012 genoemd als "Leading Lawyer) op haar vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.

 

Mr. Erik Dans
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen. Erik maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

 

Mr. Eelco de Jong
Advocaat bij ZYPP advocaten Overheid en Vastgoed in Arnhem. Eelco is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Naast dat hij als advocaat optreedt voor met name overheden en ontwikkelaars, doceert en publiceert hij veel over omgevingsrecht.

 

Ing. Maarten Kantelberg

Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven. Al 22 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb

 

Otto Hegeman

Otto is zelfstandig adviseur die overheden, met name omgevingsdiensten ondersteunt bij milieuthema’s en de uitvoering van VTH-taken. Specialiteiten zijn asbest, bodem, energie en circulaire economie. Naast opstellen van uitvoeringsprogramma’s en procesondersteuning verzorgt hij ook opleidingen die gericht zijn op kennisvermeerderen en professionalisering van de taakuitvoering.

 

Mr. Robin Janssen
Advocaat, AKD advocaten en notarissen te Amsterdam. Robin is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Op het gebied van het omgevingsrecht treedt hij met name op voor overheden (waaronder gemeenten, provincies en waterschappen) en het bedrijfsleven.

 

Jos Cozijnsen, MMA
Consulting Attorney emissions trading, emissierechten.nl. Hij is zelfstandig juridisch consultant emissiehandel sinds 1998, gevestigd in Utrecht. Jos heeft, werkend voor VROM (93-97), als delegatielid in Kyoto aan de wieg gestaan van het ontstaan van CO2-emissiehandel. Na 1997 heeft hij via studies en workshops kennis over emissiehandel in Europa overgedragen aan overheden, bedrijven en NGO’s. Hij heeft gewerkt voor Natuur en Milieu, Ecofys, ERM en Shell Global Solutions. Momenteel adviseert hij bedrijven, overheden en NGOs.

 

Ir. Jan Granneman
Directeur, Industrie Peutz. Jan heeft jarenlange advieservaring inzake omgevingsgeluid voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Hij is lid van Stuurgroep geluid van VNO-NCW, en van een werkgroep Swung II voor wijziging van de Wet geluidhinder.

 

Mr. Stijn Boot
Partner/advocaat, BHW advocaten. Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral
overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

 

Mr. Selma van Velsen
Zelfstandig adviseur, docent en auteur omgevingsrecht.

 

Mr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen. Wienke maakt deel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD, waar
zij zich bezighoudt met het omgevingsrecht en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

 

 

Algemene informatie over de opleiding Milieu in de Omgevingswet

 

Data en Locatie

 • 5 & 12 oktober & 2, november | La Vie Utrecht
 • 9 & 16 november | Virtuele bijeenkomst

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie & thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Einde van de lesdagen

Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Bestemd voor:

 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en -adviseurs binnen het bedrijfsleven
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties
 • Medewerkers omgevingsvergunningen
 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en rijksoverheid
 • Kwaliteitfunctionarissen
 • Advocaten
 • Juridische adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Rechtshulpverleners
 • Procesgemachtigden betrokken bij bezwaarprocedures
 • Docenten milieurecht en milieukunde
 • Nieuwe toetreders tot de milieubranche
 • Beginnende medewerk

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, wetbundel: Milieuwetgeving, toegang tot de online leeromgeving met alle lesmaterialen én de mogelijkheid om ook na de opleiding via email jouw hoofdvraag/probleemstelling te bespreken met de docenten.

Wil je losse modules volgen? Inschrijving per module is mogelijk, losse modules volg je voor €999,- (excl. btw) per persoon per module. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleidingsadviseur.

 

EXTRA

Raadpleeg jouw online-docent! Heb je na afloop van de opleiding nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online en ontvang zijn persoonlijke reactie/advies op jouw vraagstuk!

 

Meer informatie?

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 780

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Milieu in de Omgevingswet online leeromgeving

Reacties van deelnemers vorige edities

 • "Nuttige cursus, waarbij ik allerlei materiaal heb gekregen om me verder te verdiepen"
 • "Goede pragmatische cursus met veel verhelderende en verduidelijkende cases en voorbeelden"
 • "Een schat aan informatie"
 • "Zeer helder en in klein verband veel leerzamer dan in een grote zaal/massaal"
 • "Een professioneel en degelijk overzicht van milieurecht in NL"
 • "Goed georganiseerd, goede lunch, goed verzorgd. Goede accommodatie"
 • "De cases zijn erg goed. Hier word je gedwongen goed na te denken over een vraagstuk en leer je hoe dit uit te zoeken"
 • "Docent weet heel boeiend te vertellen en geeft veel informatie. Ik heb de hele dag aan zijn lippen gehangen"
 • "Leuke afwisseling van presentaties en docenten, hierdoor blijft je concentratie hoog"
 • "Voor mij was het overzicht heel fijn. Alle puzzelstukjes vielen na 7 jaar werken in het vakgebied eindelijk op hun plaats"

Incompany

Wil jij deze opleiding met jouw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kun je deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op jouw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Milieu in de Omgevingswet inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Milieu in de Omgevingswet start op 5 & 12 oktober, 2, 9 & 16 november 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 5 & 12 oktober, 2, 9 & 16 november 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

 

In samenwerking met:

 

Relevant aanbod

18 Nov

Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 3-dagen ben je voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
20 Jan

Basiscursus Omgevingswet

Basiscursus Omgevingswet, In 4-dagen op de hoogte van alle basiskennis van de omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer Lees meer
Type: 4-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events