Opleiding Milieu in de Omgevingswet

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt

Inzicht in alle wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk

 • 5 oktober - 16 november 2021
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De Omgevingswet: nu tijd voor actie!

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. De invoering van de Omgevingswet in 2022 biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en bedrijven. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen.
Actuele kennis is nu van belang! 

Actuele wet- en regelgeving in het licht van de Omgevingswet

Sinds 2010 kennen we de Wabo, de op 1 januari 2017 aangepaste Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverandering en zorgplichtverantwoordelijkheid op het gebied van externe veiligheid. Allemaal van extreem belang bij het aanvragen, opstellen, toetsen en handhaven van omgevingsvergunningen en het realiseren van projecten. Op dit moment vindt een grootscheepse wetgevingsoperatie plaats die wettelijke regelingen integreert en (geheel of gedeeltelijk) laat vervallen. Deze opleiding leert je wat er gaat veranderen met de Omgevingswet.

Je krijgt alle onmisbare kennis over:

 • De nieuwe Omgevingswet & het Overgangsrecht
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
 • De nieuwe omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit
 • Algemene regels voor de milieubelastende activiteit: Besluit activiteiten leefomgeving als opvolger van het Activiteitenbesluit
 • Omgevingsplan als opvolger van het bestemmingplan
 • Lokale milieugevolgen in het Omgevingsplan
 • Functie zorgplicht wijzigt
 • Inhoud richtlijnen Emissiehandel
 • Regeling bodem, geluid, geur, afval, water
 • Externe veiligheid
 • Milieueffectrapportage & Milieuaansprakelijkheid
 • Toezicht en handhaving
 • Gebieds- en soortbescherming
 • Actualiteiten Programma Aanpak Stikstof

Deze 5-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft je inzicht in:

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving, zoals: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de nieuwe Ministeriële regeling
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt
 • De valkuilen bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen, handhaving en aansprakelijkheid
 • Alle benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht inclusief natuurbescherming

Opleiding Milieu in de Omgevingswet op maat

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat je concreet wilt leren en wat jouw behoeften en leerdoelen zijn. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.

Je ontvangt:

Als deelnemer van deze opleiding ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze opleiding. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.
Daarnaast ontvang je de wetbundel: Milieuwetgeving en na afloop het Opleiding Certificaat.

Programma van de opleiding Milieu in de Omgevingswet

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1

Introductie en kennismaking

Omgevingswet

 • Inleiding Omgevingswet
 • Stand van zaken wetgevingstraject
 • Instrumenten (omgevingsplan, omgevingsvergunning, etc.)

Luchtkwaliteit

 • Inhoud regelgevingen binnen NL en de EU
 • Ontwikkelingen binnen NL en de EU

Mr. Erik Dans

Geur en emissies - Zeer zorgwekkende Stoffen (zzs)

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Natuurbeschermingsrecht

 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Vergunningen en ontheffingen
 • Relevante jurisprudentie
 • Actualiteiten en ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek

Mr. Wienke Zwier

Dag 2

Algemene inleiding

 • Begrip milieurecht
 • Ontstaan en bronnen van milieurecht
 • Privaat-, straf-, en bestuursrechtelijk milieurecht
 • Bestuursrechtelijk milieurecht en omgevingsrecht
 • Op weg naar Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

 Inrichtingen: vergunningen en/of algemene regels (Activiteitenbesluit)

 • Begrip ‘milieubelastende activiteit’
 • Vergunningplicht
 • Uitzonderingen op vergunningplicht
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Soorten vergunningen
 • Aanvraag
 • Bevoegd gezag
 • Gelding omgevingsvergunning (milieu)

Mr. Eelco de Jong


Dag 3

Reikwijdte, toetsing en inhoud milieuvergunning

 • Soorten omgevingsvergunning activiteit milieu
 • Audits, BMP en ISO 14001
 • Vergunningsvoorschriften: welke voorschriften en beperkingen zijn ontoelaatbaar?
 • De nieuwe functie van de zorgplicht

Gevolgen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75 (de RIE, opvolger IPPC-richtlijn 2008/1)

 • Implementatie RIE in de Omgevingswet
 • BBT-conclusies

Procedures

 • Resterende coorindatie en andere Wabo activiteiten
 • Rechtsbescherming
 • Aandachtspunten bij bezwaar en beroep

Toezicht & Handhaving

 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • Wat is “toezicht”?
 • Functie toezicht:rechten en verplichtingen
 • Handhavingsinstrumenten; dwangsom en bestuursdwang
 • Grondslagen voor handhaving
 • Ongewone voorvallen
 • Zorgplichten
 • Jurisprudentie-update

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Praktijkcase Handhaving

 • Over handhaving wordt vaak gepraat, maar het komt lastig tot echte resultaten. Daarnaan liggen een aantal vragen ten grondslag”
 • Hoe krijg je de goede informatie binnen zodat je echt aan de slag kan?
 • Hoe selecteer je die informatie (informatie gestuurde handhaving Bottom-Up)?
 • Hoe organiseer je de samenwerking binnen de (asbest-)keten?
 • Welke interventiestrategie spreek je af? Wie voert deinterventie daadwerkelijk uit?

Drs. Otto Hegeman MBA


Dag 4 (Virtuele bijeenkomst)

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

 • De positie van m.e.r. onder de Omgevingswet
 • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
 • Relevante en recente jurisprudentie

Mr. Selma van Velsen 

CO2 - Emissiehandel

 • Mondiale doelen Parijs Akkoord
 • Klimaatwet vs Omgevingswet
 • CO2-handel en CO2-heffing
 • Inbedding CO2-handel, overdracht en toezicht in Nederlandse regelgeving
 • Analyse van de CO2 markt: volumes en CO2-prijsontwikkeling
 • CO2 Footprint bedrijven en compensatie via vrijwillige CO2-markt
 • Nationale Koolstofmarkt en rol van overheden

Jos Cozijnsen, MMA 

Bodem

 • Bodemkwaliteit
 • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
 • Bodemonderzoek en saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Bodembescherming
 • Begrippenkader
 • Bodem in de Omgevingswet
 • Gebiedgericht grondwaterbeheer
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Praktijkcase

Ing. Maarten Kantelberg

Dag 5 (Virtuele bijeenkomst)

Water in het Omgevingsrecht

 • De integratie van de Waterwet in de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten voor het waterbeheer
 • Kaderrichtlijn Water
 • Bevoegde gezagen en procedures
 • Vergunningverlening, algemene regels en handhaving

Mr. Robin Janssen 

Geluid

 • Geluid als fenomeen
 • Wet- en regelgeving: Wgh, Wabo, Activiteitenbesluit, Wro, Handreiking Industrielawaai
 • Geluid in de Omgevingswet (Bkl, Abg, Areg)
 • Jurisprudentie

Ir. Jan Granneman 

Afvalstoffen

 • Herkennen van EU-regelgeving (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en EVOA)
 • Afvalstoffen in de nationale wetgeving (bedrijven)
 • Transport en opslag (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Vergunningverlening afvalstoffen

Mr. Stijn Boot 

Externe veiligheid

 • Grip op externe veiligheidsvraagstukken
 • Toepassing externe veiligheid bij bedrijven
 • Toepassing externe veiligheid bij transport
 • Aandachtspunten bij ruimtelijke ordening
 • Ontwikkelingen Externe Veiligheid / omgevingsveiligheid

Mr. Stijn Boot

Docenten

img-Eelco de jong

Eelco de jong
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Erik maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

img-Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt
Advocaat/partner, AKD Advocaten & Notarissen

Eveline is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht. Zij begeleidt complexe vergunningprocedures en adviseert en procedeert ook over specialistische (milieu)geschillen. Eveline is in de Chambers 2012 genoemd als "Leading Lawyer) op haar vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.

img-Stijn Boot

Stijn Boot
Partner/advocaat BHW Advocaten

Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

img-Robin Janssen

Robin Janssen
Advocaat, AKD advocaten en notarissen te Amsterdam

Robin is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Op het gebied van het omgevingsrecht treedt hij met name op voor overheden (waaronder gemeenten, provincies en waterschappen) en het bedrijfsleven.

img-Ir. Jan Granneman

Ir. Jan Granneman
Directeur, Industrie Peutz

Jan heeft jarenlange advieservaring inzake omgevingsgeluid voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Hij is lid van Stuurgroep geluid van VNO-NCW, en van een werkgroep Swung II voor wijziging van de Wet geluidhinder.

img-Selma van Velsen

Selma van Velsen
Zelfstandig adviseur, docent en auteur omgevingsrecht

img-Jos Cozijnsen MMA

Jos Cozijnsen MMA
Consulting Attorney emissions trading, emissierechten.nl

Hij is zelfstandig juridisch consultant emissiehandel sinds 1998, gevestigd in Utrecht. Jos heeft, werkend voor VROM (93-97), als delegatielid in Kyoto aan de wieg gestaan van het ontstaan van CO2-emissiehandel. Na 1997 heeft hij via studies en workshops kennis over emissiehandel in Europa overgedragen aan overheden, bedrijven en NGO’s. Hij heeft gewerkt voor Natuur en Milieu, Ecofys, ERM en Shell Global Solutions. Momenteel adviseert hij bedrijven, overheden en NGOs.

img-Ing. Maarten Kantelberg

Ing. Maarten Kantelberg
Eigenaar Artifex Terra en adviseur voor complexe vraagstukken

Al 22 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb

img-Erik Dans

Erik Dans
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Erik maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

img-Mr. Wienke Zwier

Mr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke maakt deel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD, waar
zij zich bezighoudt met het omgevingsrecht en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

img-Drs. Otto Hegeman MBA

Drs. Otto Hegeman MBA
Zelfstandig adviseur

Otto is zelfstandig adviseur die overheden, met name omgevingsdiensten ondersteunt bij milieuthema’s en de uitvoering van VTH-taken. Specialiteiten zijn asbest, bodem, energie en circulaire economie. Naast opstellen van uitvoeringsprogramma’s en procesondersteuning verzorgt hij ook opleidingen die gericht zijn op kennisvermeerderen en professionalisering van de taakuitvoering.

Bestemd voor:

 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en -adviseurs binnen het bedrijfsleven
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties
 • Medewerkers omgevingsvergunningen
 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en rijksoverheid
 • Kwaliteitfunctionarissen
 • Advocaten
 • Juridische adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Rechtshulpverleners
 • Procesgemachtigden betrokken bij bezwaarprocedures
 • Docenten milieurecht en milieukunde
 • Nieuwe toetreders tot de milieubranche
 • Beginnende medewerk

 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: +31 (0)30 234 00 88

Dag Datum Tijd Locatie
5 oktober 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
12 oktober 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
2 november 2021 09:00 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 9 november 2021 09:00 - 17:00 online (of n.t.b.)
Dag 5 16 november 2021 09:00 - 17:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 297 27 40 nicole.vonk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy