Opleiding Milieurecht

Verdiep jouw kennis in het Milieurecht

 • Inzicht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Inclusief: doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet
 • Benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen
 • Extra! Online-docent voor vragen ná de opleiding

Editie 2019 uitverkocht. Schrijf je tijdig in voor de volgende editie, oktober 2020!

Actuele ontwikkelingen in het Milieurecht

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op u afkomen. Actuele kennis is juist nu voor jou van belang!

 

Een greep uit de actuele wet- en regelgeving

De Wabo, de nieuwe Omgevingswet, de nieuwe Wet natuurbescherming (per 1 januari 2017), het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverandering, Wet milieubeheer, zorgplichtverantwoordelijkheid op het gebied van externe veiligheid.... Allemaal van extreem belang bij het aanvragen, opstellen, toetsen en handhaven van omgevingsvergunningen en het realiseren van projecten. Weet jij de meest actuele regelgeving nog toe te passen in de praktijk?

 

Je krijgt alle onmisbare kennis over:

 • Nieuwe omgevingswet
 • Wet milieubeheer
 • Wet algemeen bepalingen milieubeheer (-Wabo)
 • Wet ruimtelijke ordening
 • De omgevingsvergunning
 • Activiteitenbesluit
 • Gevolgen van de richtlijnen Emissiehandel en aankomende veranderingen na 2020
 • Bodem, geluid, geur, afval, water
 • Externe veiligheid
 • Milieueffectrapportage
 • Wet Natuurbescherming
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Toezicht en handhaving
 • Actualiteiten Programma Aanpak Stikstof

Bekijk het programma

 

Deze 5-daagse opleiding Milieurecht bied je:

 • Inzicht in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), als rode draad door deze gehele opleiding en doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet
 • Inzicht in de valkuilen bij verlening van omgevingsvergunningen, handhaving en aansprakelijkheid
 • Alle benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en natuurbescherming  
 • Verschillende praktijkcases door gastdocenten uit het werkveld, die je helpen de theorie om te zetten naar de praktijk. Zij werken met diverse checklisten, modellen en cases, zodat je na deze opleiding in jouw eigen praktijksituatie direct aan de slag kunt
 • Antwoorden op al jouw vragen, gegeven door specialisten uit jouw eigen vakgebied

Download de brochure (pdf)

 

Opleiding Milieurecht op maat

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat je concreet wilt leren en wat jouw behoeften en leerdoelen zijn. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.

 

Je ontvangt:

Als deelnemer van deze opleiding ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze opleiding. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.
Daarnaast ontvang je de wetbundel: Milieuwetgeving en na afloop het Opleiding Certificaat.

Programma van de opleiding Milieurecht

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Introductie en kennismaking

Algemene inleiding

 • Begrip milieurecht
 • Ontstaan en bronnen van milieurecht
 • Privaat-, straf-, en bestuursrechtelijk milieurecht
 • Bestuursrechtelijk milieurecht en omgevingsrecht
 • Karakteristieken omgevingswetten
 • Doel en opzet van Wro, Ww, Wm en Wabo
 • Hoofdlijnen van de Wro, Ww, Wm en Wabo (o.m. Bestemmingsplan,algemene regels ruimte, Bouwbesluit 2012, Omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit)
 • Ontwikkelingen: op weg naar één Omgevingswet

Inrichtingen: vergunningen en/of algemene regels (Activiteitenbesluit)

 • Begrip ‘inrichting'
 • Typologie van inrichtingen (A, B en C)
 • Regimes van regulering
 • Milieuvergunningplicht
 • Uitzonderingen op vergunningplicht
 • Soorten omgevingsvergunningen (milieu)
 • Aanvraag (onlosmakelijke samenhang)
 • Bevoegd gezag
 • Advisering en vvgb
 • Gelding omgevingsvergunning (milieu)
 • Ontwikkelingen
 • Algemene regels (activiteitenbesluit en melding)

Mr. Eelco de Jong


Het complete programma handig in één overzicht?  Download de brochure (pdf)

Module 2

Reikwijdte, toetsing en inhoud milieuvergunning

 • Soorten omgevingsvergunning activiteit milieu
 • Audits, BMP en ISO 14001
 • Vergunningsvoorschriften: welke voorschriften en beperkingen zijn ontoelaatbaar?
 • Maatwerkvoorschriften onder Activiteitenbesluit
 • Aandachtspunten als type c voor deels vergunningsplichtig bedrijf

Mr. Eveline Sillevis Smitt 

Gevolgen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75 (de RIE, opvolger IPPC-richtlijn 2008/1)

 • Implementatie RIE in Wabo, Wet milieubeheer, Bor, Mor en het Activiteitenbesluit
 • BBT-conclusies

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Procedures, handhaving en rechtsbescherming in de praktijk

 • Resterende coorindatie en andere Wabo activiteiten
 • Rechtsbescherming
 • Aandachtspunten bij bezwaar en beroep

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Toezicht & Handhaving

 • Toezicht en handhaving onder de Wabo
 • Wat is “toezicht”?
 • Functie toezicht:rechten en verplichtingen
 • Handhavingsinstrumenten; dwangsom en bestuursdwang
 • Grondslagen voor handhaving
 • Ongewone voorvallen
 • Zorgplichten
 • Jurisprudentie-update

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Praktijkcase Handhaving

 • Over handhaving wordt vaak gepraat, maar het komt lastig tot echte resultaten. Daarnaan liggen een aantal vragen ten grondslag”
 • Hoe krijg je de goede informatie binnen zodat je echt aan de slag kan?
 • Hoe selecteer je die informatie (informatie gestuurde handhaving Bottom-Up)?
 • Hoe organiseer je de samenwerking binnen de (asbest-)keten?
 • Welke interventiestrategie spreek je af? Wie voert deinterventie daadwerkelijk uit?
 • Deze praktijkcase geef je gereedschap om jouw informatiegestuurdehandhaving te concretiseren?

Harry Kremer


Module 3

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

 • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
 • Hoofdstuk 7 Wm en het Besluit m.e.r.
 • Relevante en recente jurisprudentie
 • De positie van m.e.r. onder de Omgevingswet

Mr. Selma van Velsen 

Emissiehandel

 • Richtlijn CO2-handel, veranderingen na 2020
 • Mondiale doelen Parijs Akkoord en Luchtvaart
 • Inbedding CO2-handel, overdracht en toezicht in Nederlandse regelgeving
 • Analyse van de CO2 markt: volumes en CO2-prijsontwikkeling
 • CO2-credit mogelijkheden via projecten in buitenland
 • CO2 Footprint bedrijven en compensatie via vrijwillige CO2-markt
 • Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt en rol van gemeenten

Jos Cozijnsen, MMA 

Bodem

 • Bodemkwaliteit
 • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
 • Bodemonderzoek en saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Bodembescherming
 • Begrippenkader
 • Bodem in de Omgevingswet
 • Gebiedgericht grondwaterbeheer
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Praktijkcase

Ing. Maarten Kantelberg


Het complete programma handig in één overzicht?  Download de brochure (pdf)

Module 4

Water

 • Water in het omgevingsrecht
 • Waterwet, Kaderrichtlijn water en andere regelingen
 • Plannen, programma’s en projecten in waterbeheer
 • Watervergunning, algemene regels en handhaving
 • Procedures en bevoegd gezag
 • Samenhang met Wabo, Wm, Wbb, Wro en Chw

Mr. Robin Janssen 

Geluid

 • Geluid als fenomeen
 • Wet- en regelgeving: Wgh, Wabo, Activiteitenbesluit, Wro, Handreiking Industrielawaai, EU-richtlijn
 • Geluid in de toekomstige Omgevingswet
 • Jurisprudentie

Ir. Jan Granneman 

Afvalstoffen

 • Herkennen van EU-regelgeving (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en EVOA)
 • Afvalstoffen in de nationale wetgeving (bedrijven)
 • Transport en opslag (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Vergunningverlening afvalstoffen

Mr. Stijn Boot 

Externe veiligheid

 • Grip op externe veiligheidsvraagstukken
 • Toepassing externe veiligheid bij bedrijven
 • Toepassing externe veiligheid bij transport
 • Aandachtspunten bij ruimtelijke ordening
 • Ontwikkelingen Externe Veiligheid / omgevingsveiligheid

Mr. Stijn Boot


Module 5

Geur en emissies - Zeer Zorgwekkende Stoffen (zzs)

Mr. Eveline Sillevis Smitt

Luchtkwaliteit

 • Inhoud regelgevingen binnen NL en de EU
 • Ontwikkelingen binnen NL en de EU
 • Titel 5.2 Wet milieubeheer (Wet luchtkwaliteitseisen)

Mr. Erik Dans

Doorkijk Omgevingswet

 • Eerste contouren Omgevingswet
 • Instrumenten (omgevingsplan, omgevingsvergunning, etc.)

Mr. Erik Dans

Natuurbeschermingsrecht

 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming
 • Vergunningen en ontheffingen
 • Relevante jurisprudentie
 • Actualiteiten en ontwikkelingen rondom Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Mr. Wienke Zwier

Jouw docenten:

 

Mr. Eelco de Jong
Advocaat bij ZYPP advocaten Overheid en Vastgoed in Arnhem. Eelco is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Naast dat hij als advocaat optreedt voor met name overheden en ontwikkelaars, doceert en publiceert hij veel over omgevingsrecht.

 

Mr. Eveline Sillevis Smitt
Advocaat/partner, AKD Advocaten & Notarissen. Eveline is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht. Zij begeleidt complexe vergunningprocedures en adviseert en procedeert ook over specialistische (milieu)geschillen. Eveline is in de Chambers 2012 genoemd als "Leading Lawyer) op haar vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.

 

Ing. Maarten Kantelberg
Eigenaar Artifex Terra en onafhankelijk adviseur voor complexe bodemvraagstukken voor overheid en bedrijfsleven. Al 22 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb

 

Robin Janssen
Advocaat, AKD advocaten en notarissen te Amsterdam. Robin is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht. Op het gebied van het omgevingsrecht treedt hij met name op voor overheden (waaronder gemeenten, provincies en waterschappen) en het bedrijfsleven.

 

Jos Cozijnsen, MMA
Consulting Attorney emissions trading, emissierechten.nl. Hij is zelfstandig juridisch consultant emissiehandel sinds 1998, gevestigd in Utrecht. Jos heeft, werkend voor VROM (93-97), als delegatielid in Kyoto aan de wieg gestaan van het ontstaan van CO2-emissiehandel. Na 1997 heeft hij via studies en workshops kennis over emissiehandel in Europa overgedragen aan overheden, bedrijven en NGO’s. Hij heeft gewerkt voor Natuur en Milieu, Ecofys, ERM en Shell Global Solutions. Momenteel adviseert hij bedrijven, overheden en NGOs.

 

Ir. Jan Granneman
Directeur, Industrie Peutz. Jan heeft jarenlange advieservaring inzake omgevingsgeluid voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Hij is lid van Stuurgroep geluid van VNO-NCW, en van een werkgroep Swung II voor wijziging van de Wet geluidhinder.

 

Mr. Stijn Boot
Partner/advocaat, Boot Haeser Walraven advocaten. Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral
overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

 

Mr. Selma van Velsen
Zelfstandig adviseur, docent en auteur omgevingsrecht.

 

Mr. Erik Dans
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen. Erik maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

 

Mr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen. Wienke maakt deel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD, waar
zij zich bezighoudt met het omgevingsrecht en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

 

Harry Kremer
Projectmanager Ketentoezicht bij de Omgevingsdienst Rivierenland. Harry werkt, met name op het gebied van asbest, samen met gemeenten, de provincie Gelderland, de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Politie en Functioneel Parket. Harry is trekker van het Gelders Asbest Interventie Team, het enige Provinciebrede multidisciplinaire asbestcasusoverleg in Nederland.

Algemene informatie over de opleiding Milieurecht

 

Data en Locatie

 • 1, 8, 29 oktober, 5 & 12 november 2020

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie & thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Einde van de lesdagen

Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Bestemd voor:

 • Advocaten
 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en -adviseurs binnen het bedrijfsleven
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties
 • Medewerkers omgevingsvergunningen
 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en rijksoverheid
 • Kwaliteitfunctionarissen
 • Juridische adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Rechtshulpverleners
 • Procesgemachtigden betrokken bij bezwaarprocedures
 • Docenten milieurecht en milieukunde
 • Nieuwe toetreders tot de milieubranche
 • Beginnende medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, wetbundel: Milieuwetgeving, toegang tot de online leeromgeving met alle lesmaterialen én de mogelijkheid om ook na de opleiding via email jouw hoofdvraag/probleemstelling te bespreken met de docenten.

Wil je losse modules volgen? Inschrijving per module is mogelijk, losse modules volg je voor €999,- (excl. btw) per persoon per module. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de opleidingsadviseur.

 

PO/PE-punten aanvragen

De opleiding Milieurecht heeft 29,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) ( laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) kent 12 punten toe aan deze opleiding. Om gebruik te maken van de opleidingspunten dien je tijdens de opleidingsdagen de registratielijst te tekenen. SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij NVR aan te tonen, namelijk: certificaat van deelname en het opleidingsprogramma.

 

EXTRA

Raadpleeg jouw online-docent! Heb je na afloop van de opleiding nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online en ontvang zijn persoonlijke reactie/advies op jouw vraagstuk!

 

Meer informatie?

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Milieurecht online leeromgeving

Reacties van deelnemers vorige edities

 • "Nuttige cursus, waarbij ik allerlei materiaal heb gekregen om me verder te verdiepen"
 • "Goede pragmatische cursus met veel verhelderende en verduidelijkende cases en voorbeelden"
 • "Een schat aan informatie"
 • "Zeer helder en in klein verband veel leerzamer dan in een grote zaal/massaal"
 • "Een professioneel en degelijk overzicht van milieurecht in NL"
 • "Goed georganiseerd, goede lunch, goed verzorgd. Goede accommodatie"
 • "De cases zijn erg goed. Hier word je gedwongen goed na te denken over een vraagstuk en leer je hoe dit uit te zoeken"
 • "Docent weet heel boeiend te vertellen en geeft veel informatie. Ik heb de hele dag aan zijn lippen gehangen"
 • "Leuke afwisseling van presentaties en docenten, hierdoor blijft je concentratie hoog"
 • "Voor mij was het overzicht heel fijn. Alle puzzelstukjes vielen na 7 jaar werken in het vakgebied eindelijk op hun plaats"

Incompany

Wil jij deze opleiding met jouw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kun je deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op jouw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Milieurecht inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Milieurecht start op 1, 8, 29 oktober, 5 & 12 november 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 1, 8, 29 oktober, 5 & 12 november 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

 

In samenwerking met:

 

Relevant aanbod

14 Mei

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events