Opleiding Milieu in de Omgevingswet

 • Inzicht in de grootste wetswijzigingen
 • Het Overgangsrecht 
 • Bekende valkuilen bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen
 • Alle benodigde kennis over de laatste (EU) ontwikkelingen op het gebied van omgevingsrecht

Inzicht in alle wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk

 • 5-daagse opleiding
 • 5 november - 3 december 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Veel nieuwe regelgeving

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Met de ingang van de Omgevingswet, lopen we tegen veel uitdagingen aan, maar zien wij zeer zeker ook kansen voor overheid en bedrijven. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen.
Actuele kennis is nu van belang! 

Actuele wet- en regelgeving in het licht van de Omgevingswet

Sinds 2010 kennen we de Wabo, de op 1 januari 2017 aangepaste Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverandering en zorgplichtverantwoordelijkheid op het gebied van externe veiligheid. Allemaal van extreem belang bij het aanvragen, opstellen, toetsen en handhaven van omgevingsvergunningen en het realiseren van projecten.  Deze opleiding leert je wat is veranderend met de Omgevingswet.

Je krijgt alle onmisbare kennis over o.a.:

 • De Omgevingswet & het Overgangsrecht
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
 • De nieuwe omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit
 • Algemene regels voor de milieubelastende activiteit: Besluit activiteiten leefomgeving als opvolger van het Activiteitenbesluit
 • Omgevingsplan als opvolger van het bestemmingplan

Download de brochure voor het complete lesprogramma

Deze opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft je inzicht in:

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving, zoals: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de nieuwe Ministeriële regeling
 • De grootste wijzigingen
 • Het zogenaamde Overgangsrecht
 • De valkuilen bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen en handhaving
 • Alle benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht inclusief natuurbescherming

Programma 

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Tip: Een uitgebreid lesprogramma lees je in de brochure

Module 1

Omgevingswet

 • Inleiding Omgevingswet
 • Stand van zaken wetgevingstraject
 • Instrumenten (omgevingsplan, omgevingsvergunning, etc.)

Luchtkwaliteit

 • Inhoud regelgevingen binnen NL en de EU
 • Ontwikkelingen binnen NL en de EU

Geur en emissies - Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

 

Natuurbeschermingsrecht

 • Gebiedsbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Soortenbescherming in de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet
 • Vergunningen en ontheffingen
 • Actualiteiten en ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek
 • Relevante jurisprudentie

Module 2

Algemene inleiding milieurecht

 • Begrip milieurecht
 • Ontstaan en bronnen van milieurecht
 • Privaat-, straf-, en bestuursrechtelijk milieurecht
 • Bestuursrechtelijk milieurecht en omgevingsrecht
 • Op weg naar Omgevingswet: wat gaat er veranderen?

Inrichtingen: vergunningen en/of algemene regels (Activiteitenbesluit)

 • Begrip ‘milieubelastende activiteit’
 • Vergunningplicht
 • Uitzonderingen op vergunningplicht
 • Besluit activiteiten leefomgeving
 • Soorten vergunningen
 • Aanvraag
 • Bevoegd gezag
 • Gelding omgevingsvergunning (milieu) 

Module 3

Reikwijdte, toetsing en inhoud milieuvergunning

 • Soorten omgevingsvergunningen en de milieubelastende activiteit
 • Algemene regels voor omgevingsplanactiviteit, bouwactiviteit en de knip en de milieubelastende activiteit
 • Beoordelingsregels voor de aanvraag: waar te vinden en inhoud
 • Vergunningsvoorschriften: welke voorschriften en beperkingen zijn ontoelaatbaar?
 • De nieuwe functie van de zorgplicht
 • Financiële zekerheid
 • Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften
 • Rol van Audits, BMP en ISO 14001

Gevolgen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75 (de RIE, opvolger IPPC-richtlijn 2008/1)

 • Implementatie RIE in de Omgevingswet, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit algemene regels leefomgeving
 • BBT-conclusies

Procedures

 • Resterende coördinatie en andere omgevingsplanactiviteiten (zoals bouwen en de knip)
 • Rechtsbescherming
 • Procedures en resterende coördinatie

Toezicht & Handhaving

 • Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet
 • Wat is “toezicht”?
 • Functie toezicht: rechten en verplichtingen
 • Handhavingsinstrumenten; dwangsom en bestuursdwang
 • Grondslagen voor handhaving
 • Ongewone voorvallen
 • Zorgplichten
 • Jurisprudentie-update

Praktijkcase handhaving

 • Over handhaving wordt vaak gepraat, maar het komt lastig tot echte resultaten.
  Daaraan liggen een aantal vragen ten grondslag”
 • Hoe krijg je de goede informatie binnen zodat je echt aan de slag kunt?
 • Hoe selecteer je die informatie (informatie gestuurde handhaving Bottom-Up)?
 • Hoe organiseer je de samenwerking binnen de (asbest-)keten?
 • Welke interventiestrategie spreek je af?

Module 4

CO2-Emissiehandel

 • Mondiale doelen Parijs Akkoord
 • Klimaatwet vs Omgevingswet
 • CO2-handel en CO2-heffing
 • Inbedding CO2-handel, overdracht en toezicht in Nederlandse regelgeving
 • Analyse van de CO2 markt: volumes en CO2-prijsontwikkeling
 • CO2 Footprint bedrijven en compensatie via vrijwillige CO2-markt
 • Nationale Koolstofmarkt en rol van overheden

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

 • M.e.r. onder de Omgevingswet
 • Europese richtlijnen (incl. de Wijzigingsrichtijn 2014/52/EU)
 • Relevante en recente jurisprudentie

Bodem

 • Bodemkwaliteit
 • Hoofdlijnen Wet bodembescherming
 • Bodemonderzoek en saneringen
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Bodembescherming
 • Begrippenkader
 • Bodem in de Omgevingswet
 • Gebiedgericht grondwaterbeheer
 • Nieuwe ontwikkelingen
 • Praktijkcase

Module 5

Water in het omgevingsrecht

 • Waterwet in de Omgevingswet
 • Kerninstrumenten voor het waterbeheer
 • Kaderrichtlijn Water
 • Bevoegde gezagen en procedures
 • Vergunningverlening, algemene regels en handhaving

Geluid

 • Geluid in het stelsel Omgevingswet
 • Beoordelingssystematiek
 • GPP/BGE/Geluid van MBA
 • Meet- en rekenmethoden

Afvalstoffen

 • Herkennen van EU-regelgeving (Kaderrichtlijn Afvalstoffen en EVOA)
 • Afvalstoffen in de nationale wetgeving (bedrijven)
 • Transport en opslag (gevaarlijke) afvalstoffen
 • Vergunningverlening afvalstoffen

Externe veiligheid

 • Grip op externe veiligheidsvraagstukken
 • Toepassing externe veiligheid bij bedrijven
 • Toepassing externe veiligheid bij transport
 • Aandachtspunten bij ruimtelijke ordening
 • Ontwikkelingen Externe Veiligheid / omgevingsveiligheid

Docenten

img-Eelco de jong

Eelco de jong
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Eelco maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

img-Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt
Advocaat/partner, AKD Advocaten & Notarissen

Eveline is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht. Zij begeleidt complexe vergunningprocedures en adviseert en procedeert ook over specialistische (milieu)geschillen. Eveline is in de Chambers 2012 genoemd als "Leading Lawyer) op haar vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.

img-Stijn Boot

Stijn Boot
Partner/advocaat BHW Advocaten

Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

img-Jos Cozijnsen MMA

Jos Cozijnsen MMA
Carbon specialist, Climate Neutral Group

img-Ing. Maarten Kantelberg

Ing. Maarten Kantelberg
Eigenaar Artifex Terra en adviseur voor complexe vraagstukken

Al 22 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb

img-Mr. Wienke Zwier

Mr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke maakt deel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD, waar
zij zich bezighoudt met het omgevingsrecht en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

img-Jamaal Mohuddy

Jamaal Mohuddy
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

img-Geertje Korf

Geertje Korf
Interim-werkgroepsecretaris, GK milieu erfgoed ruimte

img-Leonie Mentink

Leonie Mentink
Interim-werkgroepsecretaris GK milieu erfgoed ruimte

img-Edwin Buikema

Edwin Buikema
Senior projectmanager, Peutz bv

Bestemd voor:

 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en -adviseurs binnen het bedrijfsleven
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties
 • Medewerkers omgevingsvergunningen
 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en rijksoverheid
 • Kwaliteitfunctionarissen
 • Juridische adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Procesgemachtigden betrokken bij bezwaarprocedures
 • Nieuwe toetreders tot de milieubranche
 • Beginnende medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren

 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 5 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 12 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 19 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 26 november 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 3 december 2024 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy