Opleiding Milieu in de Omgevingswet

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt

Inzicht in alle wet- en regelgeving en de toepassing in de praktijk

 • 5-daagse opleiding
 • 7 november - 19 december 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De Omgevingswet: nu tijd voor actie!

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening, ook wel: het omgevingsrecht. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. De invoering van de Omgevingswet biedt zowel kansen als uitdagingen voor overheden en bedrijven. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op je afkomen.
Actuele kennis is nu van belang! 

Actuele wet- en regelgeving in het licht van de Omgevingswet

Sinds 2010 kennen we de Wabo, de op 1 januari 2017 aangepaste Wet natuurbescherming, het Activiteitenbesluit, energiebeleid, Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75, wetgeving rondom afvalstoffen, waterbeleid, luchtkwaliteit, klimaatverandering en zorgplichtverantwoordelijkheid op het gebied van externe veiligheid. Allemaal van extreem belang bij het aanvragen, opstellen, toetsen en handhaven van omgevingsvergunningen en het realiseren van projecten. Op dit moment vindt een grootscheepse wetgevingsoperatie plaats die wettelijke regelingen integreert en (geheel of gedeeltelijk) laat vervallen. Deze opleiding leert je wat er gaat veranderen met de Omgevingswet.

Je krijgt alle onmisbare kennis over:

 • De nieuwe Omgevingswet & het Overgangsrecht
 • Van inrichting naar milieubelastende activiteit
 • De nieuwe omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit
 • Algemene regels voor de milieubelastende activiteit: Besluit activiteiten leefomgeving als opvolger van het Activiteitenbesluit
 • Omgevingsplan als opvolger van het bestemmingplan
 • Lokale milieugevolgen in het Omgevingsplan
 • Functie zorgplicht wijzigt
 • Inhoud richtlijnen Emissiehandel
 • Regeling bodem, geluid, geur, afval, water
 • Externe veiligheid
 • Milieueffectrapportage & Milieuaansprakelijkheid
 • Toezicht en handhaving
 • Gebieds- en soortbescherming
 • Actualiteiten Programma Aanpak Stikstof

Deze 5-daagse opleiding Milieu in de Omgevingswet geeft je inzicht in:

 • De Omgevingswet, de 6 kerninstrumenten en de onderliggende wet- en regelgeving, zoals: het Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de nieuwe Ministeriële regeling
 • De grootste wijzigingen ten opzichte van het huidige recht
 • Het zogenaamde Overgangsrecht waar je in de praktijk mee te maken krijgt
 • De valkuilen bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen, handhaving en aansprakelijkheid
 • Alle benodigde kennis over de laatste (Europese) ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht inclusief natuurbescherming

Opleiding Milieu in de Omgevingswet op maat

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat je concreet wilt leren en wat jouw behoeften en leerdoelen zijn. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.

Je ontvangt:

Als deelnemer van deze opleiding ontvang je een toegangscode tot de online leeromgeving van deze opleiding. Hierop vind je alle presentaties, relevante artikelen en behandelde praktijkcases. Hieruit stel je jouw eigen naslagwerk samen. Het materiaal wordt speciaal voor deze opleiding ontwikkeld en is dus gegarandeerd actueel.
Daarnaast ontvang je de wetbundel: Milieuwetgeving en na afloop het Opleiding Certificaat.

Programma van de opleiding Milieu in de Omgevingswet

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Tip: Een uitgebreid lesprogramma lees je in de brochure

Dag 1:

 • Introductie en kennismaking
 • Geur en emissies - Zeer zorgwekkende Stoffen (zzs)
 • Natuurbeschermingsrecht

Dag 2:
 • Algemene inleiding milieurecht
 • Inrichtingen: vergunningen en/of algemene regels (Activiteitenbesluit) 

Dag 3:

 • Reikwijdte, toetsing en inhoud milieuvergunning
 • Gevolgen van de Europese Richtlijn Industriële Emissies 2010/75 (de RIE, opvolger IPPC-richtlijn 2008/1)
 • Procedures
 • Toezicht & Handhaving
 • Praktijkcase Handhaving

Dag 4 (Virtuele bijeenkomst):

 • Milieueffectrapportage (m.e.r.)
 • CO2 - Emissiehandel
 • Bodem

Dag 5 (Virtuele bijeenkomst):

 • Water in het Omgevingsrecht
 • Geluid
 • Afvalstoffen
 • Externe veiligheid

Docenten

img-Eelco de jong

Eelco de jong
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Eelco maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD en is
gespecialiseerd in het omgevingsrecht (milieu en ruimtelijke ordening).

img-Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt
Advocaat/partner, AKD Advocaten & Notarissen

Eveline is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht. Zij begeleidt complexe vergunningprocedures en adviseert en procedeert ook over specialistische (milieu)geschillen. Eveline is in de Chambers 2012 genoemd als "Leading Lawyer) op haar vakgebied milieurecht en ruimtelijke ordening.

img-Stijn Boot

Stijn Boot
Partner/advocaat BHW Advocaten

Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

img-Jos Cozijnsen MMA

Jos Cozijnsen MMA
Carbon specialist, Climate Neutral Group

img-Ing. Maarten Kantelberg

Ing. Maarten Kantelberg
Eigenaar Artifex Terra en adviseur voor complexe vraagstukken

Al 22 jaar werkzaam in het werkveld van bodemonderzoek, -saneringen, -beleid en handhaving. Met specifieke kennis van gebiedsgericht grondwaterbeheer, bestekken en aanbestedingen, advisering in juridische trajecten, voorlichting bewoners en bevoegd gezag taken Wbb

img-Mr. Wienke Zwier

Mr. Wienke Zwier
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke maakt deel uit van de praktijkgroep Overheid & Onderneming van AKD, waar
zij zich bezighoudt met het omgevingsrecht en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder.

img-Eugene de Beer

Eugene de Beer
Senior Projectmanager, Peutz

img-Jamaal Mohuddy

Jamaal Mohuddy
Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

img-Geertje Korf

Geertje Korf
Zelfstandig adviseur, Bureau GK milieu erfgoed ruimte

Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast milieueffectrapportage ook erfgoed en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet.

Ze studeerde in 1999 af als archeoloog. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het domein van de fysieke leefomgeving. 

img-Kristian van Soest

Kristian van Soest
Vakspecialist ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten

Kristian beschikt over een brede achtergrond in het ruimtelijke domein. Sinds ca. tien jaar is hij werkzaam als adviseur Ketentoezicht. Vanuit verschillende rollen heeft hij met een breed scala aan handhavingspartners gewerkt om uitvoering te geven aan ketentoezicht. Met ketentoezicht wordt milieu- en meer specifiek afvalcriminaliteit onderzocht en aangepakt

Bestemd voor:

 • Milieucoördinatoren, -kundigen, -managers, -juristen en -adviseurs binnen het bedrijfsleven
 • Omgevingsvergunningverleners en -handhavers bij gemeenten, provincies, water- en zuiveringsschappen en inspecties
 • Medewerkers omgevingsvergunningen
 • Ambtenaren werkzaam bij gemeenten, provincies en rijksoverheid
 • Kwaliteitfunctionarissen
 • Juridische adviseurs en bedrijfsjuristen
 • Procesgemachtigden betrokken bij bezwaarprocedures
 • Nieuwe toetreders tot de milieubranche
 • Beginnende medewerkers van adviesbureaus en advocatenkantoren

 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 7 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 2 14 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 3 28 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 4 12 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Dag 5 19 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy