Opleiding Regie in de Circulaire Economie

Leer de circulaire beleidsdoelstellingen toepasbaar maken!

 • Krijg handvatten over circulariteit en circulaire bedrijfsvoering
 • Leer een circulair business model opstellen
 • Vergroot je kennis en persoonlijk leiderschap rondom circulariteit!
 • Leer welke kansen de circulaire economie biedt en pas deze toe in je organisatie! 

Klaar om de expert van jouw bedrijf te worden? Schrijf je vandaag nog in.

Handvatten over circulariteit en circulaire bedrijfsvoering!

Het belang voor de circulaire Economie groeit binnen de overheid en het bedrijfsleven. Door een groeiende bevolking en toenemende welvaart is er steeds meer behoefte aan grondstoffen en worden bepaalde grondstoffen steeds schaarser. Maar liefst 70% van alle CO2 uitstoot hangt samen met  grondstofmanagement. Door efficiënter met de beschikbare grondstoffen om te gaan en materiaalkringlopen te sluiten draagt de Circulaire Economie voor 1/3 bij de oplossing om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze nieuwe denkwijze leidt tot nieuwe businessmodellen die weer op een andere manier gefinancierd moeten worden. Hierbij is integrale ketensamenwerking een vereiste. Dit alles biedt veel kansen: nieuwe markten, nieuwe verdienmodellen, meer samenwerking, minder grondstoffenverbruik en minder CO2 uitstoot. 

Met de 5 daagse opleiding Regie in de Circulaire Economie leer je de circulaire beleidsdoelstelling toepasbaar maken!

Bekijk het complete programma

 

Vergroot je kennis en persoonlijk leiderschap rondom circulariteit!

Deze opleiding Regie in de Circulaire Economie richt zich op het organiseren en implementeren van oplossingen en legt tegelijkertijd de focus op waarde-creatie voor alle partijen. Je leert welke beleidskaders er zijn, welke instanties de transitie naar een Circulaire Economie versnellen, hoe circulaire businessmodellen werken en hoe je deze kunt financieren. Verder leer je hoe het inkoopproces in elkaar steekt en over de kracht van ketensamenwerking. Want niemand kan in z’n eentje circulair worden. Tot slot maak je kennis met materiaalkringlopen en de principes om binnen een CE om deze kringlopen te sluiten. 

 

Leer tijdens de opleiding Regie in de Circulaire Economie:

 • Omgaan met complexe ketensamenwerkingen
 • Hoe je de bedrijfsvoering (meer) circulair inricht en duurzame impact creëert
 • Hoe je een circulair business model opstelt
 • Om te gaan met circulaire inkoop, aanbestedingen en financiering
 • Hoe je materiaalkringlopen sluit
 • Welke instrumenten en instanties er zijn om jouw circulaire ambities te ondersteunen

Download de brochure (pdf)

 

Je resultaat:

 • Je herkent circulaire kansen en zet deze om naar concrete initiatieven
 • Je bent sparring partner en weet circulaire keteninitiatieven van de grond te krijgen
 • Je past processen aan om meer circulair in te kopen en te produceren
 • Je zet stakeholders in beweging om bij te dragen aan circulariteit in de waardeketen

 

 

 

Programma van Regie in de Circulaire Economie

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1 

Inleiding CE, waarde-proposities en verdienmodellen

Om deze dag te volgen is geen voorkennis nodig. De ochtend is bedoeld om je te introduceren in het fenomeen circulaire economie. Je krijgt beeld bij het belang en de rol van de circulaire economie. We zoomen in op circulaire businesskansen en de strategieën die daarachter zitten. In de middag leer je waar we wereldwijd, op EU niveau en nationaal staan. Welke sectoren hebben impact in de strijd tegen klimaatverandering en welke circulaire
maatregelen hebben impact.

 • Introductie circulaire economie
 • Circulaire businesskansen en voorbeelden
 • Diverse modellen van circulariteit
 • Het bouwen van een circulaire propositie
 • Circulariteit wereldwijd en in Nederland, uitdagingen en mogelijkheden

Hoofddocent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie Expert, Renewi


Dag 2 (online)

Overheidsbeleid en Circulaire steden en regio’s

Het vormgeven van een circulaire economie gebeurt door het samenspel van ondernemingen in een keten, afnemers - zowel consument als B2B en B2G - en de juiste randvoorwaarden hiervoor, die primair worden gecreëerd door overheden. Het gaat bij dit laatste om beleid op Europees, landelijk en regionaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan normeringen en regelgeving, en aan stimulerende maatregelen zoals subsidies en andere ondersteunende maatregelen. Het dagdeel staat in het teken van kennis nemen van de meest relevante beleidsontwikkelingen en de verschillende instrumenten die er zijn om organisaties te helpen bij het zetten van concrete stappen.

Docent: Michel Schuurman, Directeur Economie en Politiek, MVO Nederland

Het middagdeel gaat over circulaire steden en regio’s en de rol die lokaal bestuur speelt in de realisatie ervan.

 • Wat is een circulaire stad of gemeente? Welke rol spelen lokale besturen?
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten (ruimte, werkgelegenheid, investeringsbeleid) om rekening mee te houden?
 • Voorbeelden van circulaire steden en regio’s
 • Hoe realiseer je betrokkenheid en verantwoordelijkheid en bevorder je de sociale samenhang?
 • Hoe draagt CE bij aan de leefbaarheid en economie van een regio of stad?

Docent: Annerieke Douma, Director Global Alliances and Cities at Circle Economy


Het complete programma in één overzicht? Download de brochure (pdf)


 Dag 3

Circulair inkopen & aanbesteden voor bedrijven en overheden en Ketensamenwerking

Een belangrijke enabler om vanuit het overheden en het bedrijfsleven de circulaire economie aan te jagen, is inkoop. Het stimuleert en creëert vraag naar circulaire bedrijfsvoering, processen en producten door te zorgen voor functionaliteit, waarde behoud van grondstoffen en (keten)samenwerking. Doordacht inkopen, betekenisvol samenwerken en aangepaste contractvormen zijn essentieel om dit van de grond te krijgen. Maar het is ook belangrijk om je flexibel en betrokken op te stellen. Deze dag belicht zowel de technische aspecten als de sociale kant van circulair inkopen.

Het werken naar een circulaire economie vergt samenwerking op meerdere fronten: in de interne organisatie, in de keten en met andere stakeholders. Een breed scala aan stakeholders is hiermee gemoeid: burgers, bedrijven, gemeenten, provincies en soms zelfs de EU. Vaak zien we dat samenwerkingen optimaler kunnen verlopen. Hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Daarover hoor je meer in de middag.

 • Waarom circulair inkopen?
 • Vormen van circulair inkopen en de uitdagingen daarvan
 • Aanpak en competenties om circulair inkopen in te richten in jouw organisatie
 • De financiële kant van circulair inkopen
 • Contractvormen

Docent: Mirjam Kibbeling, Duurzame innovatieversneller, STILWERKT 


Dag 4 (online)

Circulaire Businessmodellen en Financiering

Circulariteit vereist circulaire businessmodellen. Inmiddels hebben circulaire businessmodellen bestaansrecht en bewijzen deze zich ook in de praktijk. Wat is de theorie achter deze modellen en hoe pas je dergelijke modellen toe in de praktijk? Dat leer je in de ochtend.

 • Strategieën voor circulariteit
 • Hoe maak je circulariteit meetbaar?
 • Inspirerende voorbeelden waarmee je aan de slag kunt
 • Hoe breng je de schakels in jouw keten in kaart?

Docent: Arnoud Walrecht, Director KPMG Sustainability | Global Circular Economy Lead

In de middag gaan we in op de financiering van circulariteit. Financiering is een belangrijk aspect om circulariteit van de grond te krijgen. Hoe kijken financiële instellingen naar circulaire businessmodellen, wat is anders aan het financieren van circulaire businessmodellen?

 • Huidige regelgeving op financieringsgebied creëert een ongelijk speelveld tussen
 • lineaire bedrijven en circulaire bedrijven
 • Het onderscheid tussen financieren met risicokapitaal (“equity”) en bancair financieren
 • Hoe financier je een circulair business model?
 • Waar kijken financierders naar?
 • Types van financiering
 • Welke vormen van kapitaal zijn beschikbaar?

Docenten: Hein Brekelmans, Head Sustainable Finance Desk, ABN AMRO Bank N.V. en Ricardo Tacken, Sustainable Finance Desk, ABN AMRO Bank N.V.


Dag 5

Materialen verdieping en de CE in internationaal perspectief

In hoeverre is het sluiten van kringlopen en circulair werken haalbaar? Waar liggen kansen en waar moet je beginnen? Deze dag draait om de materiaalstormen en je ontvangt inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor je eigen praktijk. Verder kijken we ook naar de CE in internationaal perspectief met verschillende voorbeelden en lessen die je hieruit kunt trekken.

 • Circulaire kringlopen en partijen in de praktijk (textiel, organisch afval, plastic, etc.)
 • Voorbeelden van hergebruik en recycling
 • Inzicht in het recycling proces
 • De CE in internationaal perspectief
 • Internationale ambities en inspirerende voorbeelden
 • Waar kunnen we van leren?

Docent: Freek van Eijk, Managing Director Acceleratio BV en Directeur Holland Circular Hotspot

Afsluiting en samenvatting

Samenvatting en terugblik door: 
Hoofddocent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie Expert, Renewi


 

Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
16:30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

Jouw docententeam:

 

Hoofddocent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie Expert, Renewi

Gilbert is sinds 2014 werkzaam bij Renewi, het toonaangevende waste-to-product bedrijf van de Benelux. In 2017 stond hij aan de basis van Renewi’s Circulaire Coalitie en sinds 2020 is hij Circular Economy Expert bij Renewi. In deze rol jaagt hij het circulaire denken binnen Renewi en bij hun klanten aan Zijn motto: de circulaire economie is veel meer dan alleen recycling, maar recycling is wel dé randvoorwaarde om materiaalkringlopen te sluiten.

 

 

Michel Schuurman, Directeur Economie en Politiek, MVO Nederland

Vanuit MVO Nederland is Michel betrokken bij diverse activiteiten om circulair beleid goed aan te laten sluiten bij de praktijk van ondernemers en werkt hij samen met o.a.: VNONCW, het Ministerie van IenW en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het Versnellingshuis Nederland Circulair! Een initiatief wat ondernemers helpt hun bedrijf en keten meer circulair te maken.

 

Arnoud Walrecht, Director KPMG Sustainability, Global Circular Economy Lead

Arnoud is verantwoordelijk voor de Circular Economy-opdrachten van KPMG in Nederland en wereldwijd. Hij heeft uitgebreide ervaring met het leiden van complexe projecten in een internationale context en heeft gewerkt aan meerdere opdrachten rondom de circulaire economie, de bredere duurzaamheidsstrategieagenda in de publieke en private sector en met allianties zoals de WBCSD.

 

Mirjam Kibbeling, Duurzame innovatieversneller, STILWERKT & Bestuurder Nevi (vereniging voor inkoop- en supply management)

Mirjam begeleidt organisaties in het succesvol samenwerken aan duurzame oplossingen. Ze heeft een achtergrond in inkoopen leveranciersmanagement en schreef haar proefschrift over samenwerken in de keten vanuit een waardegedreven stakeholderperspectief. Daarna vervulde ze verschillende rollen rondom samenwerking, duurzaamheid en innovatie in het bedrijfsleven bij Van Gansewinkel en Renewi.

 

 

Hein Brekelmans, Sustainable Finance Desk, ABN AMRO

Hein Brekelmans is in 2005 begonnen bij ABN AMRO met het schrijven van zijn afstudeerscriptie over duurzaamheid. Vanaf 2007 tot 2012 heeft Hein diverse functies bekleed in het bankwezen binnen kredietverstrekking en risicomanagement. Sinds 2016 werkt hij op de afdeling duurzame financieringen bij ABN AMRO. Deze afdeling ondersteunt haar zakelijke klanten in de transitie naar een CO2 arme, circulaire en sociaal inclusieve economie. In zijn werk is Hein een warm pleitbezorger van een systeemverandering. Een systeemverandering waardoor er tenminste een gelijk speelveld ontstaat tussen lineaire bedrijven en bedrijven met een circulair bedrijfsmodel.”

 

Ricardo Tacken, Sustainable Finance Desk, ABN AMRO N.V.

Ricardo Tacken werkt al meer dan 25 jaar bij ABN AMRO en is altijd in het veld van de kredietverlening werkzaam geweest, in diverse functies. Sinds een jaar of 15 heeft Ricardo zich toegelegd op het financieren van technische innovaties waarbij de laatste jaren nadrukkelijk ook de duurzame financieringen in beeld zijn gekomen. De uitdagingen van het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en circulaire producten in combinatie met het feit dat je vaak te maken hebt met een start-up of scale-up, zijn legio en vereisen soms creatieve oplossingen. Een financier kan dat niet alleen, samenwerking met andere partijen is nodig.”

 

Feek van Eijck, Managing Director Acceleratio BV en Directeur Holland Circular Hotspot

 

Annerieke Douma, Director Global Alliances and Cities, Circle Economy

Annerieke focust op CE meetbaar & traceerbaar maken, te begrijpen welke beleidsinterventies dit ondersteunen en zorgen dat meer wereldsteden deelnemen aan de circulaire missie. Recente prestaties zijn het Amsterdam City Doughnut Project en Programma ontwikkeling in samenwerking met Oxford economist Kate Raworth. Daarnaast werkt ze nauw samen met organisaties als C40 opgezet en ICLEI en UN Environment rondom circulaire banen in steden.

Algemene informatie over Regie in de Circulaire Economie

 

Data en locatie

28 september, 2 & 16 november 2021 | BCN Utrecht CS
5 oktober & 9 november 2021 | Virtuele bijeenkomst

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Tel. 030 - 256 73 91

Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die willen weten welke kansen de circulaire economie biedt en hoe zij hier op praktische wijze invulling aan kunnen geven binnen hun organisatie.

Functies:

 • (Programma) managers
 • Adviseurs
 • (Beleids)medewerkers
 • Projectleiders
 • Managers bedrijfsvoering

Binnen circulariteit, duurzaamheid, klimaat, afval en milieu.
Werkzaam bij: overheidsinstanties, adviesbureaus, productontwikkelaars en industriële organisaties.

 

Jouw investering

Jouw investering voor deze 3-daagse basiscursus omgevingsrecht bedraagt €3.999,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
16:30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

 

Ook interessant voor jou?

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Regie in de Circulaire Economie online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Regie in de Circulaire Economie inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Regie in de Circulaire Economie start op Start 28 september 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 28 september 2021
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met:

Relevant aanbod

17 Sep

Opleiding Taalcoördinator PO

Met de 8-daagse Jaaropleiding of 5-daagse Verkorte opleiding Taalcoördinator PO til je het taalonderwijs van jouw leerlingen en school naar een hoger niveau! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:Aristo Meeting Plaza Utrecht
23 Sep

Programma Management voor overheid en non-profit

De opleiding Programma Management voor overheid en non-profit biedt een solide theoretische en praktische basis voor het werken in of leiding geven aan een programma. Bekijk het programma. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan & Virtuele Classroom
27 Sep

Congres Next Learning

Hoor én ervaar alles over het (nieuwe) leren in organisaties. Thema 2018: Game Changers. Bekijk het programma en bepaal je eigen route! Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch
29 Sep

Verkorte opleiding Teamleider in het MBO/HO

Als teamleider geef je dagelijks leiding aan een onderwijsteam. Samen ben je verantwoordelijk voor goed onderwijs en als teamleider geef je het team voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. Leer tijdens de 4-daagse verkorte opleiding Teamleider in het MBO/HO jouw leiderschapsvaardigheden verbeteren en het onderwijsteam optimaal te ondersteunen. Lees meer
Type: 4-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Daltonlaan Utrecht
30 Sep

Opleiding Netwerk- en Ketenregie

De opleiding Netwerk- en Ketenregie leer je binnen 5 dagen hoe je effectief samenwerkt in de onverwachte dynamiek van ketens en netwerken. Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS & Interactieve online les

Alle events