Regie in de Circulaire Economie

 • Krijg handvatten over circulariteit en circulaire bedrijfsvoering
 • Leer een circulair business model opstellen
 • Vergroot je kennis en persoonlijk leiderschap rondom circulariteit!
 • Leer welke kansen de circulaire economie biedt en pas deze toe in je organisatie!
 • Het STAP-budget is voor deze opleiding beschikbaar!
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

Leer de circulaire beleidsdoelstellingen toepasbaar maken!

 • Opleiding
 • 14 maart - 11 april 2023
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Handvatten over circulariteit en circulaire bedrijfsvoering!

Het belang voor de circulaire Economie groeit binnen de overheid en het bedrijfsleven. Door een groeiende bevolking en toenemende welvaart is er steeds meer behoefte aan grondstoffen en worden bepaalde grondstoffen steeds schaarser. Maar liefst 70% van alle CO2 uitstoot hangt samen met  grondstofmanagement. Door efficiënter met de beschikbare grondstoffen om te gaan en materiaalkringlopen te sluiten draagt de Circulaire Economie voor 1/3 bij de oplossing om klimaatverandering tegen te gaan.

Deze nieuwe denkwijze leidt tot nieuwe businessmodellen die weer op een andere manier gefinancierd moeten worden. Hierbij is integrale ketensamenwerking een vereiste. Dit alles biedt veel kansen: nieuwe markten, nieuwe verdienmodellen, meer samenwerking, minder grondstoffenverbruik en minder CO2 uitstoot. 

Met de 5 daagse opleiding Regie in de Circulaire Economie leer je de circulaire beleidsdoelstelling toepasbaar maken!

Vergroot je kennis en persoonlijk leiderschap rondom circulariteit!

Deze opleiding Regie in de Circulaire Economie richt zich op het organiseren en implementeren van oplossingen en legt tegelijkertijd de focus op waarde-creatie voor alle partijen. Je leert welke beleidskaders er zijn, welke instanties de transitie naar een Circulaire Economie versnellen, hoe circulaire businessmodellen werken en hoe je deze kunt financieren. Verder leer je hoe het inkoopproces in elkaar steekt en over de kracht van ketensamenwerking. Want niemand kan in z’n eentje circulair worden. Tot slot maak je kennis met materiaalkringlopen en de principes om binnen een CE om deze kringlopen te sluiten. 

Leer tijdens de opleiding Regie in de Circulaire Economie:

 • Omgaan met complexe ketensamenwerkingen
 • Hoe je de bedrijfsvoering (meer) circulair inricht en duurzame impact creëert
 • Hoe je een circulair business model opstelt
 • Om te gaan met circulaire inkoop, aanbestedingen en financiering
 • Hoe je materiaalkringlopen sluit
 • Welke instrumenten en instanties er zijn om jouw circulaire ambities te ondersteunen

Je resultaat:

 • Je herkent circulaire kansen en zet deze om naar concrete initiatieven
 • Je bent sparring partner en weet circulaire keteninitiatieven van de grond te krijgen
 • Je past processen aan om meer circulair in te kopen en te produceren
 • Je zet stakeholders in beweging om bij te dragen aan circulariteit in de waardeketen

Programma van Regie in de Circulaire Economie

Iedere dag start om 09.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Dag 1 

Inleiding CE, waarde-proposities en verdienmodellen

Om deze dag te volgen is geen voorkennis nodig. De ochtend is bedoeld om je te introduceren in het fenomeen circulaire economie. Je krijgt beeld bij het belang en de rol van de circulaire economie. We zoomen in op circulaire businesskansen en de strategieën die daarachter zitten. In de middag leer je waar we wereldwijd, op EU niveau en nationaal staan. Welke sectoren hebben impact in de strijd tegen klimaatverandering en welke circulaire
maatregelen hebben impact.

 • Introductie circulaire economie
 • Circulaire businesskansen en voorbeelden
 • Diverse modellen van circulariteit
 • Het bouwen van een circulaire propositie
 • Circulariteit wereldwijd en in Nederland, uitdagingen en mogelijkheden

Hoofddocent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie Expert, Renewi


Dag 2

Overheidsbeleid en Circulaire steden en regio’s

Het vormgeven van een circulaire economie gebeurt door het samenspel van ondernemingen in een keten, afnemers - zowel consument als B2B en B2G - en de juiste randvoorwaarden hiervoor, die primair worden gecreëerd door overheden. Het gaat bij dit laatste om beleid op Europees, landelijk en regionaal niveau. Hierbij kan gedacht worden aan normeringen en regelgeving, en aan stimulerende maatregelen zoals subsidies en andere ondersteunende maatregelen. Het dagdeel staat in het teken van kennis nemen van de meest relevante beleidsontwikkelingen en de verschillende instrumenten die er zijn om organisaties te helpen bij het zetten van concrete stappen.

Circulair inkopen & aanbesteden voor bedrijven en overheden 

Een belangrijke enabler om vanuit het overheden en het bedrijfsleven de circulaire economie aan te jagen, is inkoop. Het stimuleert en creëert vraag naar circulaire bedrijfsvoering, processen en producten door te zorgen voor functionaliteit, waarde behoud van grondstoffen en (keten)samenwerking. Doordacht inkopen, betekenisvol samenwerken en aangepaste contractvormen zijn essentieel om dit van de grond te krijgen. Maar het is ook belangrijk om je flexibel en betrokken op te stellen. Deze dag belicht zowel de technische aspecten als de sociale kant van circulair inkopen. Waarom circulair inkopen?
Vormen van circulair inkopen en de uitdagingen daarvan Aanpak en competenties om circulair inkopen in te richten in jouw organisatie Voorbeelden van circulair inkopen bij overheden en het bedrijfsleven

Docent: Mirjam Kibbeling, Duurzame innovatieversneller, STILWERKT 


Dag 3

Circulaire Businessmodellen en Financiering

Circulariteit vereist circulaire businessmodellen. Inmiddels hebben circulaire businessmodellen bestaansrecht en bewijzen deze zich ook in de praktijk. Wat is de theorie achter deze modellen en hoe pas je dergelijke modellen toe in de praktijk? Dat leer je in de ochtend.

 • Strategieën voor circulariteit
 • Hoe maak je circulariteit meetbaar?
 • Inspirerende voorbeelden waarmee je aan de slag kunt
 • Hoe breng je de schakels in jouw keten in kaart?

Docent: Arnoud Walrecht, Director KPMG Sustainability | Global Circular Economy Lead

In de middag gaan we in op de financiering van circulariteit. Financiering is een belangrijk aspect om circulariteit van de grond te krijgen. Hoe kijken financiële instellingen naar circulaire businessmodellen, wat is anders aan het financieren van circulaire businessmodellen?

 • Huidige regelgeving op financieringsgebied creëert een ongelijk speelveld tussen
 • lineaire bedrijven en circulaire bedrijven
 • Het onderscheid tussen financieren met risicokapitaal (“equity”) en bancair financieren
 • Hoe financier je een circulair business model?
 • Waar kijken financierders naar?
 • Types van financiering
 • Welke vormen van kapitaal zijn beschikbaar?

Docenten: Hein Brekelmans, Head Sustainable Finance Desk, ABN AMRO Bank N.V. en Ricardo Tacken, Sustainable Finance Desk, ABN AMRO Bank N.V.


Dag 4

Materialen verdieping en de CE in internationaal perspectief

In hoeverre is het sluiten van kringlopen en circulair werken haalbaar? Waar liggen kansen en waar moet je beginnen? Deze dag draait om de materiaalstormen en je ontvangt inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor je eigen praktijk. Verder kijken we ook naar de CE in internationaal perspectief met verschillende voorbeelden en lessen die je hieruit kunt trekken.

 • Circulaire kringlopen en partijen in de praktijk (textiel, organisch afval, plastic, etc.)
 • Voorbeelden van hergebruik en recycling
 • Inzicht in het recycling proces
 • De CE in internationaal perspectief
 • Internationale ambities en inspirerende voorbeelden
 • Waar kunnen we van leren?

Docent: Freek van Eijk, Managing Director Acceleratio BV en Directeur Holland Circular Hotspot


Dag 5

Circulair leiderschap in je organisatie en in (keten) samenwerking 

Het werken naar een circulaire economie vergt circulaire leiderschap en samenwerkvaardigheden op meerdere fronten: in de interne organisatie, in de keten en met andere stakeholders. Een breed scala aan stakeholders is hiermee gemoeid: burgers, bedrijven, gemeenten, provincies en soms zelfs de EU. Vaak zien we dat samenwerkingen optimaler kunnen verlopen. Hoe vergroot je jouw impact door deze samenwerkingen op een effectieve wijze vorm te geven? Welke overtuigingen zitten in de weg om werkelijk stappen met elkaar te maken? Hoe ziet jouw circulair leiderschap eruit en help je mensen eenzelfde kant op de bewegen? 

Deze dag ga je praktisch aan de slag met je eigen stijl van (bege)leiden en verdiep je jouw professional rol in de circulaire transitie van jouw organisatie. Het effect ervan is dat de kennis van de opleiding direct kunt gaat toepassen in jouw circulaire werkpraktijk. 

Docent: Mirjam Kibbeling, Duurzame innovatieversneller, STILWERKT
 

Afsluiting en samenvatting

Samenvatting en terugblik door: 
Hoofddocent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie Expert, Renewi


Tijdschema cursusdagen

09:00 Ontvangst met koffie en thee
09:30 Start ochtendprogramma
12:00 Lunchpauze
13:00 Start middagprogramma
16:30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffie pauze van 15 minuten.

Docenten:

img-Gilbert de Raad

Gilbert de Raad
Circulaire Economie expert, Renewi

img-Michel Schuurman

Michel Schuurman
Directeur Economie en Politiek, MVO Nederland

Vanuit MVO Nederland is Michel betrokken bij diverse activiteiten om circulair beleid goed aan te laten sluiten bij de praktijk van ondernemers en werkt hij samen met o.a.: VNONCW, het Ministerie van IenW en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het Versnellingshuis Nederland Circulair! Een initiatief wat ondernemers helpt hun bedrijf en keten meer circulair te maken.

img-Arnoud Walrecht

Arnoud Walrecht
Director KPMG Sustainability, Global Circular Economy Lead

Arnoud is verantwoordelijk voor de Circular Economy-opdrachten van KPMG in Nederland en wereldwijd. Hij heeft uitgebreide ervaring met het leiden van complexe projecten in een internationale context en heeft gewerkt aan meerdere opdrachten rondom de circulaire economie, de bredere duurzaamheidsstrategieagenda in de publieke en private sector en met allianties zoals de WBCSD.

img-Mirjam Kibbeling

Mirjam Kibbeling
Duurzame innovatieversneller, STILWERKT & Bestuurder Nevi (vereniging voor inkoop- en supply management)

Mirjam begeleidt organisaties in het succesvol samenwerken aan duurzame oplossingen. Ze heeft een achtergrond in inkoopen leveranciersmanagement en schreef haar proefschrift over samenwerken in de keten vanuit een waardegedreven stakeholderperspectief. Daarna vervulde ze verschillende rollen rondom samenwerking, duurzaamheid en innovatie in het bedrijfsleven bij Van Gansewinkel en Renewi.

img-Hein Brekelmans

Hein Brekelmans
Sustainable Finance Desk, ABN AMRO

Hein Brekelmans is in 2005 begonnen bij ABN AMRO met het schrijven van zijn afstudeerscriptie over duurzaamheid. Vanaf 2007 tot 2012 heeft Hein diverse functies bekleed in het bankwezen binnen kredietverstrekking en risicomanagement. Sinds 2016 werkt hij op de afdeling duurzame financieringen bij ABN AMRO. Deze afdeling ondersteunt haar zakelijke klanten in de transitie naar een CO2 arme, circulaire en sociaal inclusieve economie. In zijn werk is Hein een warm pleitbezorger van een systeemverandering. Een systeemverandering waardoor er tenminste een gelijk speelveld ontstaat tussen lineaire bedrijven en bedrijven met een circulair bedrijfsmodel.”

img-Ricardo Tacken

Ricardo Tacken
Sustainable Finance Desk, ABN AMRO N.V.

Ricardo Tacken werkt al meer dan 25 jaar bij ABN AMRO en is altijd in het veld van de kredietverlening werkzaam geweest, in diverse functies. Sinds een jaar of 15 heeft Ricardo zich toegelegd op het financieren van technische innovaties waarbij de laatste jaren nadrukkelijk ook de duurzame financieringen in beeld zijn gekomen. De uitdagingen van het financieren van nieuwe bedrijfsmodellen en circulaire producten in combinatie met het feit dat je vaak te maken hebt met een start-up of scale-up, zijn legio en vereisen soms creatieve oplossingen. Een financier kan dat niet alleen, samenwerking met andere partijen is nodig.”

img-Feek van Eijck

Feek van Eijck
Managing Director Acceleratio BV en Directeur Holland Circular Hotspot

Bestemd voor:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor professionals die willen weten welke kansen de circulaire economie biedt en hoe zij hier op praktische wijze invulling aan kunnen geven binnen hun organisatie.

Functies:

 • (Programma) managers
 • Adviseurs
 • (Beleids)medewerkers
 • Projectleiders
 • Managers bedrijfsvoering

Binnen circulariteit, duurzaamheid, klimaat, afval en milieu.
Werkzaam bij: overheidsinstanties, adviesbureaus, productontwikkelaars en industriële organisaties.

 

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 14 maart 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 21 maart 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 28 maart 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 4 april 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 5 11 april 2023 09:00 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy