Opleiding Waterwetgeving

 • De Waterwet met doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet
 • De verhouding tussen de Waterwet, Wabo, Wro en Wet bodembescherming
 • De regelgeving over lozingen, met name het Activiteitenbesluit
 • Keur nieuwe stijl: met praktijkvoorbeeld Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Inclusief het boek: Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet

Voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk

 • 4-daagse opleiding
 • 9 - 30 mei 2023
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Een breed scala aan nieuwe wet- en regelgeving!

Kennis van het waterrecht, binnen het brede vakgebied "omgevingsrecht" is van cruciaal belang om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor de nog wat minder ervaren professionals is het niet altijd even gemakkelijk de weg in het regelwoud te vinden. De opleiding Waterwetgeving helpt je hierbij. Waterbeheer staat namelijk niet op zichzelf. De waterbeheerder van tegenwoordig heeft bijvoorbeeld ook te maken met ruimtelijke ordening, gemeentelijke watertaken, gevolgen van klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet, continue wijzigingen in de lozingsregelgeving en veranderingen op het gebied van waterveiligheid.

Download de brochure

Weet je alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?

De Waterwet is belangrijk te kennen, maar deze staat niet op zichzelf. Wie de regelgeving wil kennen, heeft ook kennis nodig van andere wetten zoals de Wabo, de Wm, de Wbb en de Wro. Daarbij zal de Omgevingswet binnenkort inwerking treden.
Tel daar de gevolgen van bijvoorbeeld het klimaatbeleid bij op, en dan heb je nog maar enkele vernieuwingen en veranderingen te pakken.

Jouw actuele kennis is van groot belang om je dagelijks werk adequaat uit te kunnen blijven voeren. Zorg daarom dat je up-to-date bent. Deze opleiding bied jouw een totaaloverzicht in slechts 4 lesdagen. Daarbij ben je ook in de gelegenheid om losse modules te volgen. Neem voor meer informatie contact op met de opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, 040 - 2 972 780.

Waarom is de opleiding Waterwetgeving juist nu interessant voor jou?

 • Je krijgt les van praktijkmensen, die alle nieuwste ontwikkelingen met je behandelen
 • Je leert jouw weg te vinden in de actuele en aanstaande waterwet- en regelgeving
 • Je kunt je eigen voorbeelden en vragen inbrengen
 • Je leert de samenhang te zien tussen waterbeheer en andere aspecten van het omgevingsbeheer
 • Je ontvangt het boek: Wegwijzer: van Waterwet naar Omgevingswet

In deze opleiding leer je:

 • De Waterwet zoals deze nog geldt tot invoer Omgevingswet
 • Waterbeheer onder de Omgevingswet
 • Bescherming en verbetering van de grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet
 • De regelgeving over lozingen, onder het huidige recht en onder de Omgevingswet
 • Waterveiligheid: de waterveiligheidsnormering voor primaire keringen
 • De waterschapsverordening onder de Omgevingswet
 • Vergunningverlening en toetsingskader: van aanvraag tot uitvoering
 • Regelgeving stedelijk waterbeheer

Bekijk het programma

Reactie van deelnemers:

"Goede cursus. Geeft inzicht in diverse aspecten, en onderlinge relaties, van het waterrecht."

"Uitleg van de wetgeving gericht op de praktijk en hierdoor praktisch en informatief."

"In drie dagen is er een mooie basis gelegd m.b.t. waterwetgeving nu en in de toekomst en heb ik mooie contacten gelegd met mensen die werkzaam zijn op het gebied van water."

Opleiding op maat

Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op jouw wensen en behoeften, ontvang je ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding een intakeformulier. Hierop kunt je aangeven wat je leerdoelen zijn. De docenten zorgen ervoor dat de persoonlijke, specifieke vragen die heeft ook zeker aan bod komen.

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding Waterwetgeving

Dag 1 

Module 1

Inhoud van de Waterwet

 • Begrippenkader, doelen en normen
 • Planstelsel en overig instrumentarium
 • Regeling schadevergoeding en heffingen
 • Vergunningplicht en algemene regels
 • Relatie met Waterbesluit en Waterregeling

Mr. Peter de Putter
 

Module 2

Water in de Omgevingswet

 • Omgevingswet op hoofdlijnen
 • Regeling waterbeheer in de Omgevingswet
 • 4 AMvB's: structuur en betekenis voor water
 • Omkering stelsel van regulering
 • Projectbesluit en vergunning eigen werken
 • Stedelijk/gemeentelijk waterbeheer
 • Overzicht belangrijkste veranderingen

Mr. ir. Simon Handgraaf


Dag 2

Module 3

De Waterschapsverordening onder de Omgevingswet

 • Waterstaatszorg en waterschappen
 • Bevoegdheden
 • Reguleren van activiteiten
 • Projectplan en ‘vergunning eigen dienst'
 • Zorgplicht
 • Beoordelingskader vergunningverlening
 • Overgangsrecht

Mr. drs. Peter Donker

 

Module 4: 

Lozingen van afvalwater: vergunningen en algemene regels

 • Belangrijke begrippen
 • Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Zorgplicht en maatwerk
 • Bevoegdheden waterbeheerder bij indirecte lozingen
 • Toetsingskader: BBT en immissietoets
 • Handhaven lozingsregels
 • Lozen onder de Omgevingswet

Mr. dr. ir. Jasper van Kempen


Dag 3

Module 5:

Bescherming bodem en grondwater onder de Omgevingswet

 • Relatie (grond)water en bodem
 • Bescherming grondwaterkwaliteit
 • Saneren verontreinigd grondwater/bodem
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • Inhoud Aanvullingswet en -besluit bodem

Ir. Marieke Prins
 

Module 6:

Waterveiligheid uitgelicht

 • Waterveiligheid in de Waterwet
 • Nieuwe normen voor waterkeringen
 • Projectbesluitvorming
 • Deltaprogramma
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Waterveiligheid en Omgevingswet

Mr. Olaf Kwast ML


Dag 4 

Module 7:

Stedelijk waterbeheer en de relatie met ruimtelijke ordening en bouwregelgeving

 • Riolering in bebouwd gebied en het buitengebied
 • Juridisch kader hemelwateroverlast
 • Juridisch kader grondwaterproblemen
 • Belang van een goed gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Belang van waterbeheer en ruimtelijke ordening
 • Juridisch borgen bouwrijp maken van gronden

Mr. Peter de Putter

Docenten:

img-Mr. Peter de Putter

Mr. Peter de Putter
Adviseur

Peter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het waterbeheer. Hij werkt met name voor overheden: gemeenten, waterschappen, provincies en rijk. Peter was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet en sinds enige tijd helpt hij mee de Waterwet- en regelgeving zo goed mogelijk in te brengen in de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Peter doet al vele jaren onderzoek op dit adviesterrein en publiceert hier regelmatig over. Zo is hij mederedacteur en schrijver van de Wegwijzer Waterwet 2014. Sinds kort is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

img-Ir. Marieke Prins

Ir. Marieke Prins
Werkzaam bij Ambient op het gebied van bodem en water

Zij heeft aan Wageningen Universiteit haar Bachelor in Environmental Sciences en een Master in Soil Science behaald. Marieke heeft tot maart 2019 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit Bodem welke opgaan in de Omgevingswet. Zij was daarbij verantwoordelijk voor het deel dat het grondwater betreft.

img-Mr. dr. ir. Jasper van Kempen

Mr. dr. ir. Jasper van Kempen
Senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat en research-fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Jasper adviseert Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu over toepassing van het Europese en Nederlandse waterrecht, in het bijzonder op het gebied van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Een belangrijk deel van dit werk betreft ook de totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Daarnaast is Jasper (met een 0-aanstelling) verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet op het terrein van het Europese waterkwaliteitsrecht.

img-Mr. Olaf Kwast ML

Mr. Olaf Kwast ML
Jurist wetgeving en bestuur en eigenaar, Wetgevingswerken

Olaf adviseert publieke en private organisaties over wetgeving, bestuursrecht en omgevingsrecht. Olaf Kwast heeft jarenlange ervaring op het gebied van water en infrastructuur. Werkte als wetgevingsjurist aan de Waterwet, wijz. van de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding, Crisis- en herstelwet en Omgevingswet. Voormalig advocaat voor overheden en ondernemingen.

img-Mr. ir. Simon Handgraaf

Mr. ir. Simon Handgraaf
Adviseur omgevingsrecht en medeeigenaar van Colibri Advies B.V.

Simon adviseert waterschappen en gemeenten over de toepassing
van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Daarnaast werkt hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan de totstandkoming van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving onder die wet.

img-Mr. drs. Peter Donker

Mr. drs. Peter Donker
Strategisch juridisch adviseur waterschap Vechtstromen

Peter geeft binnen het waterschap advies over een variëteit aan juridische
onderwerpen en heeft een brede ervaring met het waterstaats- en waterschapsrecht.
Hij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet,
ook voor de Unie van Waterschapen.

De opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water en ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu-inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Binnen de watersector werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Rijk en Rijkswaterstaat
 • Waterleiding- en zuiveringsbedrijven
 • Hydrologiegerelateerde bedrijven
 • Milieuadviesorganisaties
 • Ingenieursbureaus

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 9 mei 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 16 mei 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 23 mei 2023 09:30 - 12:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 - Online 30 mei 2023 09:30 - 12:30 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 2599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Inclusief het boek:

Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet

Losse modules:

Wil je losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt € 899,- (excl. btw).

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy