Opleiding Waterwetgeving

 • Hoe waterbeheer een plek heeft gekregen onder de Omgevingswet
 • Bescherming en verbetering van de grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet
 • De regelgeving over lozingen onder de Omgevingswet
 • De waterveiligheidsnormering en de relatie met het Deltaprogramma (HWBP)
 • De waterschapsverordening onder de Omgevingswet
 • Regelgeving over stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie
 • Inclusief twee boeken: Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet en Wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet

Waterwet- en regelgeving onder de Omgevingswet

 • 3-daagse opleiding
 • 14 mei - 4 juni 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Een breed scala aan nieuwe wet- en regelgeving!

Kennis van het waterrecht, binnen het brede vakgebied ‘omgevingsrecht’ is van cruciaal belang om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor de nog wat minder ervaren professionals is het niet altijd even gemakkelijk de weg in het regelwoud te vinden.

En wie wel zeer ervaren is, zal ook zijn weg moeten leren vinden in het stelsel van de Omgevingswet. De Waterwet is vrijwel geheel opgegaan in de Omgevingswet. Wie de regelgeving over waterbeheer wil kennen, heeft ook kennis nodig van regelgeving over andere beleidsdomeinen zoals milieu, bodem, ruimtelijke ordening, bouwen en riolering.

Download de brochure

Weet je alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?

In het stelsel van de Omgevingswet verandert er nogal wat. Decentrale overheden hebben meer beleidsvrijheid en vooral ook meer vrijheid om zelf regels te stellen aan activiteiten. De zogenoemde ‘bruidsschat’ is hiervoor exemplarisch. Wat kunnen gemeenten en waterschappen hiermee, bijvoorbeeld met betrekking tot de lozingsregelgeving? Ook op het gebied van bodem en grondwater verandert er veel. En tot slot wijzen we hier op de mogelijkheden die het nieuwe stelsel biedt om werk te maken van klimaatadaptatie. Jouw kennis hierover is van groot belang om het dagelijks werk adequaat uit te kunnen blijven voeren. Zorg daarom dat je up-to-date bent.

In deze opleiding leer je:

 • Je weet de weg te vinden in de nieuwe waterwet- en regelgeving zoals dit geldt onder de Omgevingswet
 • Je ziet de samenhang tussen waterbeheer en andere aspecten van het omgevingsbeheer
 • Je kent het proces van waterbeleid, programmering tot aan het stellen van juridisch bindende regels
 • Je kent de belangrijkste verschillen met het oude stelsel van de Waterwet

Bekijk het programma

Reactie van deelnemers:

"Goede cursus. Geeft inzicht in diverse aspecten, en onderlinge relaties, van het waterrecht."

"Uitleg van de wetgeving gericht op de praktijk en hierdoor praktisch en informatief."

"In drie dagen is er een mooie basis gelegd m.b.t. waterwetgeving nu en in de toekomst en heb ik mooie contacten gelegd met mensen die werkzaam zijn op het gebied van water."

Opleiding op maat

Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op jouw wensen en behoeften, ontvang je ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding een intakeformulier. Hierop kunt je aangeven wat je leerdoelen zijn. De docenten zorgen ervoor dat de persoonlijke, specifieke vragen die heeft ook zeker aan bod komen.

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding Waterwetgeving

Dag 1 

Module 1

Water in de Omgevingswet

 • Omgevingswet en waterbeheer op hoofdlijnen
 • 4 AMvB’s: structuur en betekenis voor water
 • Kerninstrumenten en overige instrumenten
 • Decentraal samenwerken aan de vele opgaven
 • Wateractiviteiten en relatie met milieubelastende activiteiten
 • Lozingsregelgeving in een notendop
 • Projectbesluit en vergunning eigen dienst
 • En vooral: overzicht belangrijkste veranderingen

Mr. Peter de Putter
 

Module 2

Systeem regelgeving lozingen

 • Zorgplicht, algemene regels en vergunningplicht
 • Bruidsschat en lozingsregels: wat kun je ermee?
 • Procedurele aspecten
 • Indirecte lozingen
 • Toetsingskader: BBT, minimalisatieverplichting en immissietoets
 • Toezicht en handhaving
 • Overgangsrecht

r. Peter de Putter


Dag 2

Module 3

 

Lozingen van afvalwater: Zorgplicht, algemene regels en vergunning

 • Belangrijke begrippen
 • Zorgplichten en maatwerk
 • Algemene regels en vergunningplicht
 • Bruidsschat en lozingsregels: wat kun je ermee?
 • Gewijzigde regelgeving voor indirecte lozingen
 • Toetsingskader: BBT, minimalisatieverplichting en immissietoets
 • Handhaven lozingsregels

Mr. Lizzy Augustinus

 

Module 4

De Waterschapsverordening onder de Omgevingswet

 • Waterstaatszorg en waterschappen
 • Bevoegdheden
 • Reguleren van activiteiten
 • Projectplan en ‘vergunning eigen dienst'
 • Zorgplicht
 • Beoordelingskader vergunningverlening
 • Overgangsrecht

Mr. drs. Peter Donker


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Module 4:

Eigen werken waterbeheer:
Projectbesluit en Vergunning Eigen Dienst

 • Projectbesluit en Vergunning Eigen Dienst
 • Beperkingen- en werkingsgebieden
 • Leggerplicht en gedoogplichten
 • Praktijkcasus

Mr. Peter de Putter

 

Module 6

Grondwaterkwaliteit onder de Omgevingswet

 • Grondwatertaken en bevoegdheden
 • Kaderrichtlijn water (KRW) en grondwaterrichtlijn (GWR)
 • Rol van de waterprogramma’s in grondwaterkwaliteitsbeheer
 • Relatie bodem- en grondwaterverontreiniging en KRW/GWR
 • Aanvullingsspoor bodem (incl. overgangsrecht)
 • Consequenties wegvallen Wet bodembescherming
 • Preventie en curatieve maatregelen i.r.t. grondwaterkwaliteitsbeheer

Ir. Marieke Prins


Dag 4

Module 7:

Stedelijk waterbeheer en klimaatadaptatie

 • Riolering in bebouwd gebied en het buitengebied
 • Juridisch kader hemelwateroverlast
 • Juridisch kader grondwaterproblemen
 • Realtie omgevingsvisie, (water- en) rioleringsprogramma en omgevingsplan
 • Belang van samenwerking tussen gemeente en waterschap
 • Klimaatadaptatie: relatie waterbeheer, ruimtelijke ordening en bouwen
 • Juridisch borgen bouwrijp maken van gronden

Mr. Sophie Hasselman

 

Module 8

Waterbeheer en schadevergoeding

 • Waterbeheer en oorzaken van schade
 • Schade door onrechtmatig en door rechtmatig handelen
 • Nadeelcompensatie
 • Normaal maatschappelijk risico
 • Risicoaanvaarding
 • Schadevergoeding onder de Omgevingswet
 • Relatie met de Algemene wet bestuursrecht

Ina Kraak


 

Docenten:

img-Mr. Peter de Putter

Mr. Peter de Putter
Adviseur

Peter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het waterbeheer. Hij werkt met name voor overheden: gemeenten, waterschappen, provincies en rijk. Peter was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet en sinds enige tijd helpt hij mee de Waterwet- en regelgeving zo goed mogelijk in te brengen in de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Peter doet al vele jaren onderzoek op dit adviesterrein en publiceert hier regelmatig over. Zo is hij mederedacteur en schrijver van de Wegwijzer Waterwet 2014. Sinds kort is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

img-Ir. Marieke Prins

Ir. Marieke Prins
Werkzaam bij Ambient op het gebied van bodem en water

Zij heeft aan Wageningen Universiteit haar Bachelor in Environmental Sciences en een Master in Soil Science behaald. Marieke heeft tot maart 2019 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit Bodem welke opgaan in de Omgevingswet. Zij was daarbij verantwoordelijk voor het deel dat het grondwater betreft.

img-Mr. Lizzy Augustinus

Mr. Lizzy Augustinus
Jurist omgevingsrecht

img-Ina Kraak

Ina Kraak
Bedrijfsjurist / omgevingsjurist

img-Mr. drs. Peter Donker

Mr. drs. Peter Donker
Strategisch juridisch adviseur waterschap Vechtstromen

Peter geeft binnen het waterschap advies over een variëteit aan juridische
onderwerpen en heeft een brede ervaring met het waterstaats- en waterschapsrecht.
Hij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet,
ook voor de Unie van Waterschapen.

img-Mr. Sophie Hasselman

Mr. Sophie Hasselman
Jurist omgevingsrecht

De opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water en ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu-inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Binnen de watersector werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Rijk en Rijkswaterstaat
 • Waterleiding- en zuiveringsbedrijven
 • Hydrologiegerelateerde bedrijven
 • Milieuadviesorganisaties
 • Ingenieursbureaus

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 14 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 2 21 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 3 28 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS
Dag 4 4 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse Cursus/Training bedraagt € 3799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Inclusief 2 boeken:

Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet en Wegwijzer Van Waterwet naar Omgevingswet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy