Cursus Waterwetgeving

Voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk

 • De Waterwet met doorkijk naar de nieuwe Omgevingswet
 • De verhouding tussen de Waterwet, Wabo, Wro en Wet bodembescherming
 • De regelgeving over lozingen, met name het Activiteitenbesluit
 • Keur nieuwe stijl: met praktijkvoorbeeld Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8,9!

Inclusief certificaat en het boek Wegwijzer: van Waterwet naar Omgevingswet!

Ook interessant voor jou of een collega: opleiding actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Een breed scala aan nieuwe wet- en regelgeving!

Kennis van het waterrecht, binnen het brede vakgebied "omgevingsrecht" is van cruciaal belang om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren. Zeker voor de nog wat minder ervaren professionals is het niet altijd even gemakkelijk de weg in het regelwoud te vinden. De cursus Waterwetgeving helpt je hierbij. Waterbeheer staat namelijk niet op zichzelf. De waterbeheerder van tegenwoordig heeft bijvoorbeeld ook te maken met ruimtelijke ordening, gemeentelijke watertaken, gevolgen van klimaatverandering en nieuwe ontwikkelingen als de Omgevingswet, continue wijzigingen in de lozingsregelgeving en veranderingen op het gebied van waterveiligheid.

 

Weet je alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen?

De Waterwet is belangrijk te kennen, maar deze staat niet op zichzelf. Wie de regelgeving wil kennen, heeft ook kennis nodig van andere wetten zoals de Wabo, de Wm, de Wbb en de Wro. Daarbij zal de Omgevingswet in 2021 inwerking treden.
Tel daar de gevolgen van bijvoorbeeld het klimaatbeleid bij op, en dan heb je nog maar enkele vernieuwingen en veranderingen te pakken.

Jouw actuele kennis is van groot belang om je dagelijks werk adequaat uit te kunnen blijven voeren. Zorg daarom dat je up-to-date bent. Deze cursus bied jouw een totaaloverzicht in slechts 4 lesdagen. Daarbij ben je ook in de gelegenheid om losse modules te volgen. Neem voor meer informatie contact op met de opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, 040 - 2 972 780.

 

Waarom is de cursus Waterwetgeving juist nu interessant voor jou?

 • Je krijgt les van praktijkmensen, die alle nieuwste ontwikkelingen met je behandelen
 • Je kunt zelf kiezen of je 1, 2, 3 of 4 modules wenst te volgen
 • Je leert jouw weg te vinden in de actuele en aanstaande waterwet- en regelgeving
 • Je kunt je eigen voorbeelden en vragen inbrengen
 • Je leert de samenhang te zien tussen waterbeheer en andere aspecten van het omgevingsbeheer
 • Je ontvangt het boek: Wegwijzer: van Waterwet naar Omgevingswet

Bekijk het programma of download de brochure

 

Reactie van deelnemers:

 • "Goede cursus. Geeft inzicht in diverse aspecten, en onderlinge relaties, van het waterrecht."
 • "Uitleg van de wetgeving gericht op de praktijk en hierdoor praktisch en informatief."
 • "In drie dagen is er een mooie basis gelegd m.b.t. waterwetgeving nu en in de toekomst en heb ik mooie contacten gelegd met mensen die werkzaam zijn op het gebied van water."

 

Cursus op maat

Om ervoor te zorgen dat de docenten zich optimaal kunnen voorbereiden op jouw wensen en behoeften, ontvang je ongeveer 2 weken voor aanvang van de cursus een intakeformulier. Hierop kunt je aangeven wat je leerdoelen zijn. De docenten zorgen ervoor dat de persoonlijke, specifieke vragen die heeft ook zeker aan bod komen.

 

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken je vroegtijdig in te schrijven.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk, interessante URL's en boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om een persoonlijk profiel aan te maken en het intakeformulier in te vullen.

Programma van de cursus Waterwetgeving

 

Module 1

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening en welkom door de cursusleider

 • Introductie en kennismaking: wie is wie?
 • Aanleiding voor en inhoud van de cursus

Mr. Peter de Putter, hoofddocent 

09.45 uur

Inhoud van de Waterwet

 • Begrippenkader, doelen en normen
 • Planstelsel en overig instrumentarium
 • Regeling schadevergoeding en heffingen
 • Vergunningplicht en algemene regels
 • Relatie met Waterbesluit en Waterregeling

Mr. Peter de Putter

Tussentijds koffie- en theepauze

12.15 uur Lunchpauze

13.30 uur

Water in de Omgevingswet

 • Omgevingswet op hoofdlijnen
 • Regeling waterbeheer in de Omgevingswet
 • 4 AMvB's: structuur en betekenis voor water
 • Omkering stelsel van regulering
 • Projectbesluit en vergunning eigen werken
 • Stedelijk/gemeentelijk waterbeheer
 • Overzicht belangrijkste veranderingen

Mr. ir. Simon Handgraaf

Tussentijds koffie- en theepauze

16.30 uur Afsluiting van de 1e lesdag


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 2

 

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening door de cursusleider

 • Korte terugblik op lesdag 1
 • Inleiding op deze dag

Mr. Peter de Putter, hoofddocent

09.45 uur

De Waterschapsverordening onder de Omgevingswet

 • Waterstaatszorg en waterschappen
 • Bevoegdheden
 • Reguleren van activiteiten
 • Projectplan en ‘vergunning eigen dienst'
 • Zorgplicht
 • Beoordelingskader vergunningverlening
 • Overgangsrecht

Mr. drs. Peter Donker

 

Tussentijdse koffie- en theepauze

12.30 uur: Lunchpauze

 

13.30 uur

Lozingen van afvalwater: vergunningen en algemene regels

 • Belangrijke begrippen
 • Activiteitenbesluit en Besluit lozen buiten inrichtingen
 • Zorgplicht en maatwerk
 • Bevoegdheden waterbeheerder bij indirecte lozingen
 • Toetsingskader: BBT en immissietoets
 • Handhaven lozingsregels
 • Lozen onder de Omgevingswet

Mr. dr. ir. Jasper van Kempen


16.30uur Afsluiting van de 2e lesdag


Module 3

 

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Bescherming bodem en grondwater onder de Omgevingswet

 • Relatie (grond)water en bodem
 • Bescherming grondwaterkwaliteit
 • Saneren verontreinigd grondwater/bodem
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer
 • Inhoud Aanvullingswet en -besluit bodem

Ir. Marieke Prins

Tussentijds koffie- en theepauze

11.15 uur

Waterveiligheid uitgelicht

 • Waterveiligheid in de Waterwet
 • Nieuwe normen voor waterkeringen
 • Projectbesluitvorming
 • Deltaprogramma
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Waterveiligheid en Omgevingswet

Mr. Olaf Kwast ML

12.45 uur Afsluiting van de 3e lesdag


Module 4 (online)

 

09.30 uur

Stedelijk waterbeheer en de relatie met ruimtelijke ordening en bouwregelgeving

 • Riolering in bebouwd gebied en het buitengebied
 • Juridisch kader hemelwateroverlast
 • Juridisch kader grondwaterproblemen
 • Belang van een goed gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 • Belang van waterbeheer en ruimtelijke ordening
 • Juridisch borgen bouwrijp maken van gronden

Mr. Peter de Putter

 

12.30 uur: Afsluiting online lesdag

De docenten:

 

Mr. Peter de Putter
Peter is binnen Sterk Consulting actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het waterbeheer. Hij werkt met name voor overheden: gemeenten, waterschappen, provincies en rijk. Peter was nauw betrokken bij het maken en implementeren van de Waterwet en sinds enige tijd helpt hij mee de Waterwet- en regelgeving zo goed mogelijk in te brengen in de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet. Peter doet al vele jaren onderzoek op dit adviesterrein en publiceert hier regelmatig over. Zo is hij mederedacteur en schrijver van de Wegwijzer Waterwet 2014. Sinds kort is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Ir. Marieke Prins
Werkzaam bij Ambient op het gebied van bodem en water. Zij heeft aan Wageningen Universiteit haar Bachelor in Environmental Sciences en een Master in Soil Science behaald. Marieke heeft tot maart 2019 het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt om te komen tot de Aanvullingswet- en Besluit Bodem welke opgaan in de Omgevingswet. Zij was daarbij verantwoordelijk voor het deel dat het grondwater betreft.

Mr. dr. ir. Jasper van Kempen
Senior juridisch adviseur bij Rijkswaterstaat en research-fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Jasper adviseert Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu over toepassing van het Europese en Nederlandse waterrecht, in het bijzonder op het gebied van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Een belangrijk deel van dit werk betreft ook de totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Daarnaast is Jasper (met een 0-aanstelling) verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet op het terrein van het Europese waterkwaliteitsrecht.

Mr. Olaf Kwast ML
Jurist wetgeving en bestuur en eigenaar, Wetgevingswerken. Olaf adviseert publieke en private organisaties over wetgeving, bestuursrecht en omgevingsrecht. Olaf Kwast heeft jarenlange ervaring op het gebied van water en infrastructuur. Werkte als wetgevingsjurist aan de Waterwet, wijz. van de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding, Crisis- en herstelwet en Omgevingswet. Voormalig advocaat voor overheden en ondernemingen.

Mr. ing. Wouter van der Gaag
Beleidsadviseur, Hoogheemraadschap van Rijnland. Wouter is binnen Rijnland als projectleider verantwoordelijk voorde ontwikkeling van de 'ja, tenzij'  keur en was betrokken bij de ontwikkeling van de modelkeur door de Unie van Waterschappen. Verder is hij betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingswet en de daarbij behorende uitvoeringsregels.

Mr. ir. Simon Handgraaf
adviseur omgevingsrecht en medeeigenaar van Colibri Advies B.V. Simon adviseert waterschappen en gemeenten over de toepassing
van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Daarnaast werkt hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken mee aan de totstandkoming van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving onder die wet.

 

Mr. drs. Peter Donker
strategisch juridisch adviseur waterschap Vechtstromen Peter geeft binnen het waterschap advies over een variëteit aan juridische
onderwerpen en heeft een brede ervaring met het waterstaats- en waterschapsrecht.
Hij is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet,
ook voor de Unie van Waterschapen.

 

Algemene informatie over de cursus Waterwetgeving

 

Data en Locatie

9, 16 en 23 maart 2021 > BCN Utrecht CS
30 maart 2021 > online interactieve bijeenkomst

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema

Op locatie:

09.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur: Aanvang programma
16.30 uur: Afsluiting lesdag

Online:

09.30 uur: aanvang programma
12.30 uur: afsluiting online lesdag

 

Bestemd voor:

 • Afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water en ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu-inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Binnen de watersector werkzaam bij:

 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Provincies
 • Rijk en Rijkswaterstaat
 • Waterleiding- en zuiveringsbedrijven
 • Hydrologiegerelateerde bedrijven
 • Milieuadviesorganisaties
 • Ingenieursbureaus

 

Jouw investering

De kosten van deze cursus bedragen €2.399,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, het boek: Wegwijzer: van Waterwet naar Omgevingswet én toegang tot de online leeromgeving.
Wil je losse modules volgen? Het bedrag per module bedraagt € 899,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Waterwetgeving heeft 16,5 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jou om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dien je naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kun je contact opnemen met: Jany van Esch, opleidingscoördinator.

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) kent 12 punten toe aan deze opleiding. Om gebruik te maken van de opleidingspunten dien je tijdens de opleidingsdagen de registratielijst te tekenen. SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij NVR aan te tonen, namelijk: certificaat van deelname en het opleidingsprogramma.


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Waterwetgeving


Incompany

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie, in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven incompany
Guusje Verhoeven
Email: g.verhoeven@sbo.nl
Telefoon: 040-2972729

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Waterwetgeving

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Waterwetgeving start op 9, 16, 23 en 30 maart 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2399,- excl. btw
Datum: 9, 16, 23 en 30 maart 2021
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

21 Jan

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
18 Mrt

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen ben je voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS
1 Jun

Cursus Brandveiligheid van gebouwen

Brandveiligheid van gebouwen. Al 20 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen. Voorkom brandgevaarlijke situaties in jouw gebouw! Lees meer
Type: 4-daagse cursus | | Lokatie:(Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO)
5 Okt

Opleiding Milieu in de Omgevingswet

Er zijn veel ontwikkelingen gaande binnen het vakgebied milieu en ruimtelijke ordening. Nieuwe natuurwet- en regelgeving, wijzigingen binnen het waterbeleid, etc. Daarnaast is inmiddels de Omgevingswet aangenomen, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. De doelen zijn helder en hangen samen met enorme wijzigingen, die in continue stroom op jou afkomen. Actuele kennis is juist voor jou nu van belang! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events