5-daagse opleiding Afval/Grondstoffen management

 • Positie en toekomst van storten, verbranden, recyclen, circulaire economie
 • Actuele ontwikkelingen in de afvalmarkt, grondstofstromen en marktverhoudingen
 • Introductie in het Europees en nationaal Afvalstoffenrecht

De voorgaande edities waren snel volgeboekt!
Wil je er zeker van zijn dat je de volgende editie kan deelnemen? Neem contact op met adviseur Tonnie van Zanten | Tel: 040 - 2972 780

Alle actuele afvalmarkt ontwikkelingen in 1 opleiding

 • 5-daagse opleiding
 • 12 september - 17 oktober 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De afvalmarkt blijft in beweging

De afvalmarkt is volop in beweging: (nieuwe) verdienmodellen, efficiënter gebruik van grondstoffen en nieuwe markten en kansen zijn in aanloop. De circulaire economie is in opkomst maar vraagt om meer focus, samenwerking en nieuwe businessmodellen. Ben jij hierop voorbereid? Ben je nieuw in de afvalwereld of wil je je kennis over afval- en grondstoffen management opfrissen? Dan is deze opleiding Afval / Grondstoffen management zeer geschikt voor jou!

Alle actuele en nieuwe ontwikkelingen in de afvalmarkt

 • Actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
 • Introductie in Europees en nationaal Afvalstoffenrecht
 • Verwerking en inzameling: innovaties, methoden en technieken
 • Positie en toekomst van: storten, verbranden, recyclen
 • De uitvoeringsaspecten in de afvalsector: financieel, landelijk afvalbeheerplan, producentenverantwoordelijkheid
 • Financiële aspecten: o.a. afvalstoffenheffing, diftar, subsidiering, aanbesteden en contractbeheer
 • Afvalmanagement als katalysator van een circulaire economie

Download de brochure

Deze 5-daagse opleiding biedt jou alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt o.a.:

 • Wie de spelers zijn op de afvalmarkt en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn
 • De belangrijkste zaken over het nationale en Europese afvalbeleid en welke impact dit op jou heeft
 • Wat de belangrijkste juridische issues zijn en hoe je hiermee om kunt gaan
 • Wat de actuele ontwikkelingen rondom afvalinzameling- en verwerking zijn
 • Welke actuele en toekomstige innovaties je in afval- en grondstoffen kunt verwachten en wat deze voor jou betekenen

Bekijk het programma

Praktijkgerichte kennis afvalsector in slechts 5 lesdagen

Deze opleiding geeft jou alle benodigde en actuele kennis over de afvalmarkt waarmee je direct aan de slag kunt in jouw eigen regio! De opleiding bestaat uit 5 lesdagen (5 modules).
Neem hiervoor contact op met de opleidingsadviseur Tonnie van Zanten.

6 redenen om deel te nemen aan de opleiding afval / grondstoffen management

Je krijgt:

 1. Antwoorden op al jouw vragen gegeven door specialisten uit jouw eigen vakgebied
 2. Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld, die je helpen de theorie om te zetten naar jouw praktijksituatie
 3. Toegang tot de online leeromgeving, waardoor je toegang heeft tot alle lesmaterialen en contact kunt leggen met jouw docenten en jouw mede-cursisten
 4. Diverse checklists, modellen en cases, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 5. Online contact met jouw docent, ook ná de opleiding
 6. Een certificaat van deelname

Reacties van deelnemers:

 • "Goede mix tussen lange termijn en praktische bruikbaarheid. Handvatten voor gebruik."
 • "Goed inzicht gekregen in de afvalmarkt en afval verwerken plus ontwikkeling naar de toekomst."
 • "Goede beeldvorming en inzichten in de Nederlandse markt."
 • "Opleiding is absoluut interessant en heel goed als achtergrondinformatie, zeer bruikbaar."
 • "Goede en gemotiveerde docenten. Ook de randvoorwaarden zijn prima."
 • "Kaders afvalbranche goed in kaart gebracht."

Programma van de opleiding Afval/Grondstoffen management

 

Dag 1: Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

Introductie en kennismaking

 • Inhoudelijke toelichting op de opleiding
 • Online leeromgeving
 • Onderlinge kennismaking
 • Delen van verwachtingen

Introductie in de Circulaire Economie

 • Value hill
 • 10r model
 • Rijksbrede Programma Nederland Circulair 2050
 • Voorbeelden uit de praktijk

Inzicht in de uitvoeringsaspecten

 • Geschiedenis afvalbeheer: verschuiving aandacht van gezondheid naar milieu,
 • naar recycling en naar circulaire economie
 • Financieel : afval en Co2-belastingen/ heffingen / subsidie
 • Instrumenten (afval hiërarchie, stortverboden, etc)
 • Producentenverantwoordelijkheid : waarom / waar / voorbeeld verpakkingen
 • Landelijk Afvalbeheer Plan : betekenis / sectorplannen / minimum standaards/
 • derde wijziging LAP3
 • Praktijkvoorbeelden

Docent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi


Dag 2: Marktontwikkelingen en inzameling


Actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen

 • Wie zijn de spelers in de afvalmarkt?
 • Ketendenken: ketens in beeld: massa, CO2 en €
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers
 • Marktcijfers en groeiperspectieven
 • Hoe ontwikkelt de capaciteit zich in Nederland?
 • Level Playing Field Nederland in vergelijking met de rest van Europa
 • Benchmarking, voor bedrijven en gemeenten

Denken in grondstofstromen en effect op de markt

 • Afvaleconomie wordt steeds meer een “gewone” (grondstoffen) economie
 • Wereldmarkt beïnvloedt de Nederlandse afvalmarkt
 • Producenten krijgen/kopen een positie in de grondstofkringloop
 • Grondstoffen uit afval, end of waste criteria
 • Afval, CO2-emissies en klimaateffecten
 • MVO/CSR: thema voor de branche

Docent: Frank Hopstaken, Directeur, FFact

Afvalinzameling

 • Welke keuzes moet je maken om goed afvalbeleid te ontwikkelen?
 • Voor- of nascheiden: voor- en nadelen & mogelijkheden
 • (On)mogelijkheden van scheiden: soms kan iets echt niet
 • Waarom wordt afval gescheiden? Voor wie doen we het eigenlijk?
 • Stand van zaken m.b.t. kunststofinzameling
 • Producentenverantwoordelijkheid
 • Economische versus ecologische doelstellingen
 • Is burgerparticipatie gewenst/noodzakelijk bij afvalinzameling?
 • Verwachten wij niet te veel van ‘social’ return bij aanbestedingenvan afvalinzameling?

Diftar / tariefdifferentiatie

 • Invoeringsproblematiek voor een diftarsysteem a.d.h.v. opgedane ervaringen
 • Basisvoorwaarden en doelstellingen van diftar
 • Keuze en vergelijking van diftarvormen afgezet tegen landelijke kengetallen
 • Voor- en nadelen van diverse diftarvormen, rechtvaardige kostenverdeling, afvalpreventie, ongewenste effecten, invoeringskosten
 • Diftar versus containermanagementsysteem
 • Flankerende beleidsmaatregelen en optimalisatiemogelijkheden
 • Aanpassingen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
 • Milieueffecten en financiële effecten: invloed op de afvalbeheerkosten
 • Is de grootte of stedelijkheidsklasse van de gemeente van invloed?
 • Communicatie, draagvlak en inspraak door/voor inwoners

Docent: Ing. Marc Veenhuizen, Manager Beleid en Innovatie, ACV-Groep


Dag 3: Wet- en regelgeving binnen de afvalsector

Juridische aspecten

Deze dag geeft je inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven en overheden die zich bezighouden met het bewerken of verwerken van afvalstoffen. Welke rechten en plichten gelden er? Waar zijn risico’s en hoe kun je deze managen? De lesstof wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Europees Afvalstoffenrecht

 • Afvalbegrip
 • Kaderrichtlijn Afvalstoffen
 • Beste beschikbare technieken
 • Bijproduct en einde-afvalcriteria
 • Jurisprudentie

Landelijk Afvalbeheerplan 3 

 • Status en inhoud in relatie tot afvalverkeer
 • Juridische tendensen in het afvalbeleid

Grensoverschrijdend verkeer van afval

 • EVOA
 • Jurisprudentie
 • Groene-lijstafvalstoffen
 • Oranje-lijstafvalstoffen
 • Besluitvorming & handhaving
 • Strafrechtelijke invloeden van afvalverkeer

Docent: Louisa Waalkes, Advocaat, Van Diepen van der Kroef advocaten

Nationaal afvalstoffenrecht

 •  Achtergrond, herkomst en doel afvalstoffenrecht 
 • Systeem: beschermend karakter en gecontroleerde keten
 • Regelgeving: Omgevingswet Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer en AMvB’s
 • Specifieke regeling afvalstoffen 
 • Verschillende zorgplichten 
 • Stortverboden, uitzondering met omgevingsvergunning, opslag
 • IBC-bouwstoffen en zwerfafval
 • Afvalstoffenverordening 
 • Landelijk Afvalbeheerplan 
 • Administratief: registratie, erkenning, melding, documenten 
 • Omgevingswet: milieubelastende activiteit, algemene regels
 • Handhaving: bestuurs- en strafrecht
 • Ontwikkelingen richting circulariteit

Docent: Mr. Stijn Boot, Partner/advocaat, BHW Advocaten


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 4: Gedragsverandering en aanbesteden

 Aanpak gedragsverandering

 • In afvalscheiding zijn we grotendeels afhankelijk van het gedrag van mensen
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen hun afval echt goed scheiden?
 • Wat kun je zelf doen om dit te stimuleren?
 • Hoe creëer je duurzame gedragsverandering bij afvalgedrag?

Docent: Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi

Europees aanbesteden, Kader

 • Aanbestedingswet & Proportionaliteitgids
 • Juridisch kader
 • Welke organisaties moeten aanbesteden en in welke situaties
 • Soorten aanbestedingsprocedures

Het aanbestedingsproces van a tot z

 • Een concreet stappenplan met praktijkvoorbeelden en tips, o.a.:
 • Inkoopstrategie & marktoriëntatie
 • Behoefte vertalen in een goed programma van eisen
 • Gunnen op kwaliteit, hoe werkt dat?
 • Verifiëren en contracteren

Profiteer van je inkoopresultaat, beheer je contract!

 • Principes contractmanagement
 • Contractvormen
 • Organisatie, rollen en middelen

Docent: Jos van de VeldeManager Facilitair, Inkoop en Techniek, ACV-groep

 

Excursie: Afvalmanagement in een circulaire economie

Terugblik op de lesstof

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

Docent: Gilbert de Raad, Hoofddocent 

Excursie: Regionale hub restafval en energie

 •  Grondstoffen en energie uit restafval
 •  CO2 als grondstof
 •  Positie van AVR in de Circulaire Economie

Rondleiding door de afval- en energiecentrale

 • Regionale inbedding in de haven
 • Controlekamer
 • Stadswarmte en stoomleidingen
 • Biomassa energiecentrale

Docent: Jasper de Jong, Commercieel Directeur, AVR

Afvalmanagement als katalysator voor een circulaire economie

 • Circulaire economie als business kans
 • Rollen van verschillende stakeholders
 • Wat kan een gemeente doen om CE te versnellen?
 • Focus op de stromen: kunststof, organisch afval & biomassa,bouw en textiel

Freek van Eijk, Managing director Acceleratio en directeur Holland Circular Hotspot

Docenten:

img-Gilbert de Raad

Gilbert de Raad
Circulaire Economie expert, Renewi

Hoofddocent opleiding Afval/Grondstoffen Management

img-Frank Hopstaken

Frank Hopstaken
Directeur, FFact

img-Ron Laan

Ron Laan
Partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten

Lees alvast zijn blog "Begrip kweken in afvalprocedures"

img-Stijn Boot

Stijn Boot
Partner/advocaat BHW Advocaten

Stijn is gespecialiseerd in ruimtelijke ordening en milieu. Hij rekent vooral overheden en industriële en havengerelateerde bedrijven tot zijn cliënten met een accent op haven, industrie en afval.

img-Marc Veenhuizen

Marc Veenhuizen
Afvaldeskundige, Rijkswaterstaat

img-Jos van de Velde

Jos van de Velde
Manager Facilitair, Inkoop en Techniek, ACV-groep

img-Freek van Eijk

Freek van Eijk
Managing Director Acceleratio en Directeur Holland Circular Hots

img-Bram van Opstal

Bram van Opstal
Manager Gemeenten, AVR

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

 • Afdelingshoofden en beleidsmedewerkers milieu en afval bij:
  • gemeenten
  • provincie
  • Rijk
  • milieudiensten
 • Regionale milieu-inspecteurs
 • Afvalbeheerders
 • Afvalmanagers bij afvalinzamelende- en verwerkende bedrijven
 • Afvalstoffenmanagers en milieucoördinatoren bij industrie, branche- en koepelorganisaties
 • Afdelingshoofden bij afvalproducenten
 • (Bedrijfs)juristen milieu en ruimtelijke ordening
 • Milieu- en afvaladviseurs/consultants bij:
  • Milieuadviesbureaus
  • Juridische adviesbureaus
  • (raadgevende) Ingenieursbureaus
  • Organisatieadviesbureaus

HBO denk- en/of werkniveau vereist

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 12 september 2024 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 19 september 2024 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 23 september 2024 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 3 oktober 2024 09:00 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 - Lesdag + Excursie 17 oktober 2024 09:00 - 16:00 online (of n.t.b.)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy