Opleiding Afval/Grondstoffen management

Alle actuele afvalmarkt ontwikkelingen in 1 opleiding

 • Beleid en doelstellingen Nederlandse Overheid en EU beleid circulaire economie
 • Positie en toekomst van storten, verbranden, recyclen, circulaire economie
 • Actuele ontwikkelingen in de afvalmarkt, grondstofstromen en marktverhoudingen
 • Introductie in het Europees en nationaal Afvalstoffenrecht
 • Praktijkcases centraal binnen alle modules!
 • Extra: nog vragen na de opleiding, de online-docent staat ter beschikking!
 • Inclusief excursiedag

Let op: De maart editie 2021 is volgeboekt! Er is een extra editie gepland in juni. Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten Tel: 040 - 2 972 780

 

De afvalmarkt blijft in beweging

De afvalmarkt is volop in beweging: (nieuwe) verdienmodellen, efficiënter gebruik van grondstoffen en nieuwe markten en kansen zijn in aanloop. De circulaire economie is in opkomst maar vraagt om meer focus, samenwerking en nieuwe businessmodellen. Ben jij hierop voorbereid? Ben je nieuw in de afvalwereld of wil je je kennis over afval- en grondstoffen management opfrissen? Dan is deze opleiding Afval / Grondstoffen management zeer geschikt voor jou!

Bekijk het programma

 

Alle actuele en nieuwe ontwikkelingen in de afvalmarkt

 • Actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen
 • Introductie in Europees en nationaal Afvalstoffenrecht
 • Verwerking en inzameling: innovaties, methoden en technieken
 • Positie en toekomst van: storten, verbranden, recyclen
 • De uitvoeringsaspecten in de afvalsector: financieel, landelijk afvalbeheerplan, producentenverantwoordelijkheid
 • Financiële aspecten: o.a. afvalstoffenheffing, diftar, subsidiering, aanbesteden en contractbeheer
 • Afvalmanagement als katalysator van een circulaire economie

Download de brochure (pdf)

 

Verdiep jouw kennis in afvalland

Ben je nieuw in de afvalwereld of wil je jouw kennis als medewerker afval en/of milieu juist opfrissen? Dan is de opleiding Afval-/grondstoffenmanagment uitermate geschikt voor jou (HBO denk- en werkniveau).

 

Deze 5-daagse opleiding biedt jou alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt o.a.:

 • Wie de spelers zijn op de afvalmarkt en wat hun taken en verantwoordelijkheden zijn
 • De belangrijkste zaken over het nationale en Europese afvalbeleid en welke impact dit op jou heeft
 • Wat de belangrijkste juridische issues zijn en hoe je hiermee om kunt gaan
 • Wat de actuele ontwikkelingen rondom afvalinzameling- en verwerking zijn
 • Welke actuele en toekomstige innovaties je in afval- en grondstoffen kunt verwachten en wat deze voor jou betekenen

De opleiding is praktijkgericht en docenten vullen de theorie aan met praktijkvoorbeelden zodat je direct aan de slag kunt in je eigen praktijk.

 

Praktijkgerichte kennis afvalsector in slechts 5 lesdagen

Deze opleiding geeft jou alle benodigde en actuele kennis over de afvalmarkt waarmee je direct aan de slag kunt in jouw eigen regio! De opleiding bestaat uit 5 lesdagen (5 modules), je kunt zich ook per module inschrijven.
Neem hiervoor contact op met de opleidingsadviseur Tonnie van Zanten.

 

6 redenen om deel te nemen aan de opleiding afval / grondstoffen management

Je krijgt:

 1. Antwoorden op al jouw vragen gegeven door specialisten uit jouw eigen vakgebied
 2. Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld, die je helpen de theorie om te zetten naar jouw praktijksituatie
 3. Toegang tot de online leeromgeving, waardoor je toegang heeft tot alle lesmaterialen en contact kunt leggen met jouw docenten en jouw mede-cursisten
 4. Diverse checklists, modellen en cases, zodat je direct in jouw eigen praktijk aan de slag kunt
 5. Online contact met jouw docent, ook ná de opleiding
 6. Een certificaat van deelname

 

Reacties deelnemers vorige edities:

 • "Goede mix tussen lange termijn en praktische bruikbaarheid. Handvatten voor gebruik."
 • "Specialisten met uitstekende kennis van de markt en ontwikkelingen."
 • "Goed inzicht gekregen in de afvalmarkt en afval verwerken plus ontwikkeling naar de toekomst."
 • "Goede beeldvorming en inzichten in de Nederlandse markt."
 • "Opleiding is absoluut interessant en heel goed als achtergrondinformatie, zeer bruikbaar."
 • "Goede en gemotiveerde docenten. Ook de randvoorwaarden zijn prima."
 • "Kaders afvalbranche goed in kaart gebracht."

 

Intake en online leeromgeving

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je jouw toegangsgegevens tot de online leeromgeving, waarbinnen je het intakeformulier in kunt vullen. Hierop kun je aangeven wat concreet jouw leerdoelen zijn en wat jouw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor jou voorbereiden.

Persoonlijke leerdoelen staan centraal!

 

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus wij verzoeken je zich vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding afvalmanagement/grondstoffen management

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Dag 1

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

 

Introductie en kennismaking

 • Inhoudelijke toelichting op de opleiding
 • Online leeromgeving
 • Onderlinge kennismaking
 • Delen van verwachtingen

Introductie in de Circulaire Economie

 • Value hill
 • 10r model
 • Rijksbrede Programma Nederland Circulair 2050
 • Voorbeelden uit de praktijk

Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi

Actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen

 • Wie zijn de spelers in de afvalmarkt?
 • Ketendenken: ketens in beeld: massa, CO2 en €
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers
 • Marktcijfers en groeiperspectieven
 • Hoe ontwikkelt de capaciteit zich in Nederland?
 • Level Playing Field Nederland in vergelijking met de rest van Europa
 • Benchmarking, voor bedrijven en gemeenten

Denken in grondstofstromen en effect op de markt

 • Afvaleconomie wordt steeds meer een “gewone” (grondstoffen) economie
 • Wereldmarkt beïnvloedt de Nederlandse afvalmarkt
 • Producenten krijgen/kopen een positie in de grondstofkringloop
 • Grondstoffen uit afval, end of waste criteria
 • Afval, CO2-emissies en klimaateffecten
 • MVO/CSR: thema voor de branche

Frank Hopstaken, directeur, FFact


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 2

Wet- en regelgeving binnen de afvalsector

 

Juridische aspecten

Deze dag geeft je inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven en overheden die zich bezighouden met het bewerken of verwerken van afvalstoffen. Welke rechten en plichten gelden er? Waar zijn risico’s en hoe kun je deze managen? De lesstof wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Europees Afvalstoffenrecht

 • Afvalbegrip
 • Kaderrichtlijn Afvalstoffen
 • Beste beschikbare technieken
 • Bijproduct en einde-afvalcriteria
 • Jurisprudentie

Landelijk Afvalbeheerplan 3 

 • Status en inhoud in relatie tot afvalverkeer
 • Juridische tendensen in het afvalbeleid

Grensoverschrijdend verkeer van afval

 • EVOA
 • Jurisprudentie
 • Groene-lijstafvalstoffen
 • Oranje-lijstafvalstoffen
 • Besluitvorming & handhaving
 • Strafrechtelijke invloeden van afvalverkeer

Mr. Ron Laan, partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten

Nationaal afvalstoffenrecht

 • Achtergrond en doel afvalstoffenrecht
 • Ontwikkelingen richting circulariteit
 • Stortverboden en verschillende zorgplichten
 • Regelgeving specifieke afvalstoffen
 • Afvalstoffenverordening
 • Landelijk Afvalbeheerplan
 • Administratief: registratie, erkenning
 • Omgevingsvergunning milieu
 • Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Vergunningprocedures en rechtsbescherming
 • Handhaving en strafrecht
 • Nieuwe Omgevingswet

Mr. Stijn Boot, Partner/advocaat, BHW Advocaten


Dag 3 - interactieve online bijeenkomst

Afvalinzameling en diftar

 

Afvalinzameling

 • Welke keuzes moet je maken om goed afvalbeleid te ontwikkelen?
 • Voor- of nascheiden: voor- en nadelen & mogelijkheden
 • (On)mogelijkheden van scheiden: soms kan iets echt niet
 • Waarom wordt afval gescheiden? Voor wie doen we het eigenlijk?
 • Stand van zaken m.b.t. kunststofinzameling
 • Producentenverantwoordelijkheid
 • Economische versus ecologische doelstellingen
 • Is burgerparticipatie gewenst/noodzakelijk bij afvalinzameling?
 • Verwachten wij niet te veel van ‘social’ return bij aanbestedingenvan afvalinzameling?

Diftar / tariefdifferentiatie

 • Invoeringsproblematiek voor een diftarsysteem a.d.h.v. opgedane ervaringen
 • Basisvoorwaarden en doelstellingen van diftar
 • Keuze en vergelijking van diftarvormen afgezet tegen landelijke kengetallen
 • Voor- en nadelen van diverse diftarvormen, rechtvaardige kostenverdeling, afvalpreventie, ongewenste effecten, invoeringskosten
 • Diftar versus containermanagementsysteem
 • Flankerende beleidsmaatregelen en optimalisatiemogelijkheden
 • Aanpassingen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
 • Milieueffecten en financiële effecten: invloed op de afvalbeheerkosten
 • Is de grootte of stedelijkheidsklasse van de gemeente van invloed?
 • Communicatie, draagvlak en inspraak door/voor inwoners

Ing. Marc Veenhuizen, programmamanager afval, gemeente Apeldoorn en Manager Beleid & Innovatie, ACV-Groep

Aanpak gedragsverandering

 • In afvalscheiding zijn we grotendeels afhankelijk van het gedrag van mensen
 • Hoe zorg je ervoor dat mensen hun afval echt goed scheiden?
 • Wat kun je zelf doen om dit te stimuleren?
 • Hoe creëer je duurzame gedragsverandering bij afvalgedrag?

Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi

 


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 4 - interactieve online bijeenkomst

Uitvoeringsaspecten in de Afvalsector

Inzicht in de uitvoeringsaspecten

 • Geschiedenis afvalbeheer: verschuiving aandacht van gezondheid naar milieu, naar recycling en naar circulaire economie
 • Financieel : afval en Co2-belastingen/ heffingen / subsidie
 • Instrumenten (afval hiërarchie, stortverboden, etc)
 • Producentenverantwoordelijkheid : waarom / waar / voorbeeld verpakkingen
 • Landelijk Afvalbeheer Plan : betekenis / sectorplannen / minimum standaards/ derde wijziging LAP3
 • Praktijkvoorbeelden

Herman Huisman, Eigenaar, A3waste

Europees aanbesteden

Kader

 • Aanbestedingswet & Proportionaliteitgids
 • Juridisch kader
 • Welke organisaties moeten aanbesteden en in welke situaties
 • Soorten aanbestedingsprocedures

Het aanbestedingsproces van a tot z

 • Een concreet stappenplan met praktijkvoorbeelden en tips, o.a.:
 • Inkoopstrategie & marktoriëntatie
 • Behoefte vertalen in een goed programma van eisen
 • Gunnen op kwaliteit, hoe werkt dat?
 • Verifiëren en contracteren

Profiteer van je inkoopresultaat, beheer je contract!

 • Principes contractmanagement
 • Contractvormen
 • Organisatie, rollen en middelen

Jos van de VeldeManager Facilitair, Inkoop en Techniek, ACV-groep

 


Dag 5

Afvalmanagement in een circulaire economie

 

Terugblik op de lesstof

 • Bespreking van het geleerde
 • Wat hebben we nodig om met het geleerde aan de slag te gaan?

Gilbert de Raad, Hoofddocent opleiding Afval/Grondstoffen Management en Circulaire Economie expert, Renewi

Excursie

Regionale hub restafval en energie

 •  Grondstoffen en energie uit restafval
 •  CO2 als grondstof
 •  Positie van AVR in de Circulaire Economie

Rondleiding door de afval- en energiecentrale

 • Regionale inbedding in de haven
 • Controlekamer
 • Stadswarmte en stoomleidingen
 • Biomassa energiecentrale

Jeanine van de Grootevheen, Manager Gemeenten en Marketing, AVR
Hans Wassenaar, Projectmanager Energy & Residues, AVR

Afvalmanagement als katalysator voor een circulaire economie

 • Circulaire economie als business kans
 • Rollen van verschillende stakeholders
 • Wat kan een gemeente doen om CE te versnellen?
 • Focus op de stromen: kunststof, organisch afval & biomassa,bouw en textiel

Freek van Eijk, managing director Acceleratio en directeur Holland Circular Hotspot

De docenten:

 

Module 1:

Frank Hopstaken, directeur, FFact
Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi

Module 2:

Mr. Stijn Boot, partner/advocaat BHW Advocaten
Mr. Ron Laan, partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten
Lees alvast zijn blog "Begrip kweken in afvalprocedures"

Module 3:

Ing. Marc Veenhuizen, programmamanager afval, gemeente Apeldoorn
Gilbert de Raad,
Circulaire Economie expert, Renewi

Module 4:

Herman Huisman, eigenaar, A3waste
Jos van de VeldeManager Facilitair, Inkoop en Techniek, ACV-groep

Module 5:

Freek van Eijk, Managing Director Acceleratio en Directeur Holland Circular Hotspot
Jeanine van de Grootevheen, Manager Gemeenten en Marketing, AVR
Hans Wassenaar, Projectmanager Energy & Residues, AVR
Gilbert de Raad, Circulaire Economie expert, Renewi

Algemene informatie over de opleiding afval/grondstoffen management

 

Data en locatie

De opleiding vindt plaats op meerdere momenten.

Lesdagen maart/april editie 2021 : 9, 16, 23 & 30 maart en 13 april 

Volgende editie (juni 2021): 

 • 1 en 8 juni 2021 klassikaal bij La Vie Utrecht
 • 15 en 22 juni 2021   Interactieve online bijeenkomst
 • 29 juni 2021  excursie Rotterdam

La Vie Utrecht

St Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht
030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema:

09.00 - Ontvangst met koffie–en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de lesdag

 

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon of € 999,- per module (excl. btw) per persoon, wanneer je 1 of meerdere losse modules wenst te volgen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, online contact met de docent en toegang tot de online leeromgeving met alle lesmaterialen. Hieruit stel je zelf jouw eigen ideale studiemap samen.

 

Inclusief sessie speciaal voor bedrijven

Een keer paar jaar organiseren we een aparte sessie voor alle deelnemers vanuit bedrijven waarin in wordt gegaan op:

 • Algemene en actuele marktontwikkelingen in de afvalmarkt, welke invloeden zijn er allemaal en wat is het gevolg
 • Actuele marktontwikkelingen afvalstromen – verwerkingscapaciteit, nieuwe LAP3, marktprijzen ontwikkeling recyclates, kwaliteit, etc.
 • Van Afval naar Grondstof – wat zijn de belangrijkste aspecten, welke kansen liggen er en welke uitdagingen (o.a. Einde Afval Status)

Frank Geelen, Manager Product Development, Renewi

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

 • Afdelingshoofden en beleidsmedewerkers milieu en afval bij:
  • gemeenten
  • provincie
  • Rijk
  • milieudiensten
 • Regionale milieu-inspecteurs
 • Afvalbeheerders
 • Afvalmanagers bij afvalinzamelende- en verwerkende bedrijven
 • Afvalstoffenmanagers en milieucoördinatoren bij industrie, branche- en koepelorganisaties
 • Afdelingshoofden bij afvalproducenten
 • (Bedrijfs)juristen milieu en ruimtelijke ordening
 • Milieu- en afvaladviseurs/consultants bij:
  • Milieuadviesbureaus
  • Juridische adviesbureaus
  • (raadgevende) Ingenieursbureaus
  • Organisatieadviesbureaus

HBO denk- en/of werkniveau vereist.

 

De opleiding afvalmanagement werd eerder bezocht door professionals van:

Acv groep, Aeb Exploitatie bedrijf, Afval in bedrijf, Afvalsturing Friesland n.v., Alternate resource partners, Amc, Antea group, Area reiniging, Arn bv, Attero bv, Avalex, Bat brabants afvalteam, Beatrix port services bv, Betap tufting, Bouwstoffen bv, Brabants afval team, Cedo recycling b.v., Chew consultancy, Conclusion, Confindenza, Dar milieu bv, De dukdalf bv, De meerlanden, De milieu express, dow benelux, ernst & young, eurowaste nv, flora holland, fragrances iff (nederland) bv, gemeente AA en Hunze, gemeente Achtkarspelen, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, gemeente Apeldoorn, gemeente Bedum, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Bernheze, gemeente Boarnsterhim, gemeente Brielle, gemeente de Friese Meren, gemeente de Ronde Venen, Gemeente Delft, gemeente Den Haag, gemeente Deurne, gemeente Doetinchem, gemeente Druten, gemeente Duiven, gemeente Echt-Susteren, gemeente Etten-Leur, gemeente Geertruidenberg, gemeente Gorinchem, gemeente Groningen, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Helmond, gemeente Landsmeer, gemeente Leeuwarden, gemeente Leiden, gemeente Leusden, gemeente Loon op Zand, gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten, gemeente Oldenzaal, gemeente Renkum, gemeente Roermond, gemeente Rotterdam, gemeente Schijndel, gemeente Steenbergen, gemeente Tilburg, gemeente Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Vlaardingen, gemeente Vlist, gemeente Zoeterwoude, gemeente Zuidplas, gemeente Zundert, Groningen Seaports nv, HKS Scrap Metals bv, HVC inzameling, Indaver Nederland, ING bank Nederland, International Flavors &, Kusters recycling solutions, Manengenius bv, NAM bv, Nederland (RMN), Nederland (RVO), Nederwetten, Nedtrain services, nv Irado, nv Nederlandse spoorwegen, nv Reinis, nv Rova holding, Nyrstar Budel, Omrin, p.f. kamstra recycling bv, Peterson chemicals, Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, Reinigingsbedrijf midden, Reinigingsdienst Waardlanden, Reinigingsdiensten rd4, Rijksdienst voor Ondernemend, Roteb, Sita Nederland, Sivomatic bv, Sortiva bv, Stichting Kici, Stichting Menzis beheer, Stichting RTA, Synthese, Technische Universiteit Eindhoven, Ten Kate & Stoker bv, Theo Pouw Secundaire, Twente Milieu nv, van Werven Groep, VAR bv, Vattenfall, Werkorganisatie Duivenvoorde

 

Jouw online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) lesmaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kun je hier jouw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Meer informatie

Klantenservice
Tel: 040-2 974 977

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2 972 780

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Afval/Grondstoffen management online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Afval/Grondstoffen management inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Afval/Grondstoffen management start op Start 1 juni 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 1 juni 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780