Opleiding Afval/Grondstoffen management

Alle actuele afvalmarkt ontwikkelingen in 1 opleiding

 • Beleid en doelstellingen Nederlandse Overheid en EU beleid circulaire economie
 • Positie en toekomst van storten, verbranden, recyclen, circulaire economie
 • Actuele ontwikkelingen in de afvalmarkt, grondstofstromen en marktverhoudingen
 • Actuele wet- en regelgeving, zoals Omgevingswet, Wet milieubeheer, LAP 2 en 3, etc.
 • Praktijkcases centraal binnen alle modules!
 • Extra: nog vragen na de opleiding, de online-docent staat ter beschikking!

Inclusief excursie naar AVR Rotterdam

 

 

De afvalmarkt blijft in beweging

Bewegen betekent ontwikkelen, innoveren, investeren en het grijpen van nieuwe kansen. Zorg dat u optimaal kunt meebewegen in de afvalmarkt en investeer nu in uw kennis.

Bekijk het programma

 

Beleid en doelstellingen Nederlandse Overheid en EU beleid circulaire economie

 • Positie en toekomst van storten, verbranden, recyclen, circulaire economie
 • Actuele ontwikkelingen in de afvalmarkt, grondstofstromen en marktverhoudingen
 • Verwerking en inzameling: innovaties, methoden en technieken, voor- of nascheiden
 • Actuele wet- en regelgeving o.a. Afval binnen de nieuwe Omgevingswet, Wet milieubeheer, LAP2 en LAP3, Wabo, Europees afvalstoffenrecht, relevant voor bewerken of verwerken van afvalstoffen
 • Financiële issues: o.a. afvalstoffenheffing, diftar, subsidiering, aanbesteden en contractbeheer
 • Stand van zaken in het dossier verpakkingen (inzameling, sortering, recycling en ketenvergoedingen) en afvalmanagement als katalysator van een circulaire economie
 • Incl. excursie AVR Rotterdam: rondleiding door de afval- en energiecentrale

Download de brochure (pdf)

 

Verdiep uw kennis in afvalland

Bent u nieuw in de afvalwereld of wilt u uw kennis als medewerker afval en/of milieu juist opfrissen? Dan is de opleiding Afval-/grondstoffenmanagment uitermate geschikt voor u (HBO denk- en werkniveau).

 

Deze 5-daagse opleiding biedt u alle benodigde kennis en inzicht in de afvalmarkt o.a.:

 • Wie zijn de spelers op de afvalmarkt? En wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden?
 • Wat is het actuele beleid en wat zijn de doelstellingen van de overheid in Nederland en Brussel? En wat betekent dit voor u?
 • Welke juridische issues zijn voor u relevant en hoe past u de meest actuele wet- en regelgeving correct toe?
 • Wat zijn de actuele ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking?
 • Hoe motiveert u de burger binnen uw regio?

Praktijkgerichte kennis afvalsector in slechts 5 lesdagen

Deze opleiding geeft u alle benodigde en actuele kennis over de afvalmarkt waarmee u direct aan de slag kunt in uw eigen regio! De opleiding bestaat uit 5 lesdagen (5 modules), u kunt zich ook per module inschrijven.
Neem hiervoor contact op met de opleidingsadviseur Nancy Kager.

 

6 redenen om deel te nemen aan de opleiding afval / grondstoffen management

U krijgt:

 1. Antwoorden op al uw vragen gegeven door specialisten uit uw eigen vakgebied
 2. Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld, die u helpen de theorie om te zetten naar uw praktijksituatie
 3. Toegang tot de online leeromgeving, waardoor u toegang heeft tot alle lesmaterialen en contact kunt leggen met uw docenten en uw mede-cursisten
 4. Diverse checklists, modellen en cases, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 5. Online contact met uw docent, ook ná de opleiding
 6. Een certificaat van deelname

 

Reacties deelnemers vorige edities:

 • "Goede mix tussen lange termijn en praktische bruikbaarheid. Handvatten voor gebruik."
 • "Specialisten met uitstekende kennis van de markt en ontwikkelingen."
 • "Goed inzicht gekregen in de afvalmarkt en afval verwerken plus ontwikkeling naar de toekomst."
 • "Goede beeldvorming en inzichten in de Nederlandse markt."
 • "Opleiding is absoluut interessant en heel goed als achtergrondinformatie, zeer bruikbaar."
 • "Goede en gemotiveerde docenten. Ook de randvoorwaarden zijn prima."
 • "Kaders afvalbranche goed in kaart gebracht."

 

Intake en online leeromgeving

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u uw toegangsgegevens tot de online leeromgeving, waarbinnen u het intakeformulier in kunt vullen. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.

Persoonlijke leerdoelen staan centraal!

 

Maximaal 25 plaatsen

Om het interactieve karakter te waarborgen laten wij maximaal 25 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld dus wij verzoeken u zich vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding afvalmanagement/grondstoffen management

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1

Inzicht in de Nederlandse afvalmarkt

 

Actuele ontwikkelingen, grondstofstromen, marktverhoudingen

 

Actuele marktontwikkelingen en marktverhoudingen

 • Wie zijn de spelers in de afvalmarkt?
 • Ketendenken: de keten in beeld
 • Rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende spelers
 • Marktcijfers en groeiperspectieven
 • Hoe ontwikkelt de capaciteit zich in Nederland?
 • Level Playing Field Nederland in vergelijking met de rest van Europa
 • Producenten krijgen positie in grondstofkringloop
 • Regievoering naar gemeenten bij inzameling (kunststof)verpakkingen
 • Hoe werkt een economische crisis door op de afvalmarkt?

Europees beleid en effecten op Nederland

 • Een klein land binnen Europa
 • Beleid vanuit de overheid: actuele stand van zaken en visie op de toekomst
 • Doelstellingen vanuit de Nederlandse overheid versus doelstellingen Brussel
 • Landelijk versus gemeentelijk, regionaal afvalstoffenplan
 • EU actieplan voor de circulaire economie en de aanpassingen van de EU afvalwetgeving

Denken in grondstofstromen en effect op de markt

 • Afvaleconomie wordt steeds meer een "gewone" (grondstoffen) economie
 • Wereldmarkt beïnvloedt de Nederlandse afvalmarkt
 • Marktontwikkelingen en "kredietkansen"
 • Grondstoffen uit afval, end of waste criteria
 • Nederland als grondstofrotonde
 • Afval, CO2-emissies en klimaateffecten
 • MVO, thema voor de afvalbranche

Frank Hopstaken, directeur, FFact
Kees Wielenga, senior-adviseur, FFact


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 2

Wet- en regelgeving binnen de afvalsector

 

Juridische aspecten

Deze module geeft u inzicht in de belangrijkste wet- en regelgeving voor bedrijven en overheden die zich bezighouden met het bewerken of verwerken van afvalstoffen. Welke rechten en plichten gelden er? Waar zitten risico's en hoe vallen deze te managen? Steeds zal aandacht worden geschonken aan recente rechtspraak en toekomstige ontwikkelingen in de regelgeving. Ter verduidelijking zal een en ander nader toegelicht worden met praktijkvoorbeelden. Ook bestaat er ruimte voor discussie en vragen uit de praktijk.

Wet milieubeheer

 • Administratief afvalstoffen algemeen
 • Registratie, erkenning en binnenlands vervoer
 • Stortverboden en zorgplicht
 • Activiteitenbesluit
 • Regelgeving specifieke afvalstoffen

Wabo

 • Omgevingsrecht algemeen en actuele ontwikkelingen
 • Vergunningsplichtige activiteiten
 • Toetsingskader bestemmingsplan en bouw
 • Toetsingskader milieu
 • Activiteitenbesluit (Barim)
 • Vergunningaanvraag
 • Bevoegd gezag
 • Vergunningprocedures
 • Gelding, aanpassen en intrekken vergunning
 • Rechtsbescherming
 • Beschermen milieuruimte
 • Handhaving en strafrecht
 • Nieuwe Omgevingswet

Europees Afvalstoffenrecht

 • Afvalbegrip
 • Kaderrichtlijn Afvalstoffen
 • Beste beschikbare technieken
 • Bijproduct en einde-afvalcriteria
 • Jurisprudentie

Landelijk Afvalbeheerplan 2 en 3 (LAP 2 en 3)

 • Status en inhoud in relatie tot afvalverkeer
 • Juridische tendensen in het afvalbeleid

Grensoverschrijdend verkeer van afval

 • EVOA
 • Jurisprudentie
 • Groene-lijstafvalstoffen
 • Oranje-lijstafvalstoffen
 • Besluitvorming & handhaving
 • Strafrechtelijke invloeden van afvalverkeer

Mr. Ron Laan, partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten
Mr. Stijn Boot, partner/advocaat BHW Advocaten


Module 3

Financieel inzicht in de afvalsector inclusief de consequenties van Europees aanbesteden

 

Financiële issues

 • Afvalstoffenheffing
 • Subsidiëring
 • Proces
 • Belastingen
 • Praktijkvoorbeelden

Mr. Ton Holtkamp, directeur, Ton Holtkamp Advies

Europees aanbesteden

 

Juridische aspecten

 • Aanbestedingswet 2012 en nieuwe wetgeving vanaf 2014
 • Proportionaliteitsgids
 • Uitzonderingsmogelijkheden
 • Juridisch kader
 • Wie moet aanbesteden?
 • Welke aanbestedingsvorm? Openbaar?
 • Europees versus nationaal?
 • Welke drempelbedragen?
 • Basisprincipes en uitgangspunten

Strategische aspecten

 • Wat is het doel van de aanbesteding?
 • Wanneer wilt u, wanneer moet u? (doorlooptijd)
 • Uitsluitinggronden
 • Geschiktheideisen
  • Uniforme Eigen Verklaring
  • Gedragsverklaring aanbesteden
  • Verklaring van belastingdienst
 • Gunningcriteria
 • Laagste prijs
 • EMVI
 • Bestek: wat zijn eisen, wat zijn wensen, wat zijn opties?
 • Stappenplan smal: aanbestedingsprocedure zelf
 • Stappenplan breed: aanbestedingstraject in breder (beleids)kader
 • Welke informatiebronnen?

Contractbeheer

 • Juridische aspecten
 • Soorten samenwerking en uitvoering
 • Basisprincipes en uitgangspunten
 • Operationele zaken en marktconformiteit
 • Contractvormen
 • Kwaliteitsborging
 • Rapportages, ICT en "intelligence"

Jos van de Velde, namens United Quality advies en aanbesteding in afval


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Module 4

Afvalinzameling en diftar

 

Afvalinzameling

 • Welke keuzes moet u maken om goed afvalbeleid te ontwikkelen?
 • Welke inhoudelijke onderdelen horen bij succesvol afvalbeleid?
 • Zoveel systemen, zoveel smaken. Welke smaak past het best bij u?
 • Voor- of nascheiden: voor- en nadelen & mogelijkheden
 • (On)mogelijkheden van scheiden: soms kan iets echt niet
 • Waarom wordt afval gescheiden? Voor wie doen we het eigenlijk?
 • Stand van zaken m.b.t. kunststof inzameling
 • Producentenverantwoordelijkheid
 • Verantwoord sorteren
 • Economische versus ecologische doelstellingen (economie versus milieu)
 • Is burgerparticipatie gewenst/noodzakelijk bij afvalinzameling?
 • Verwachten wij niet te veel van 'social' return bij aanbestedingen van afvalinzameling?
 • We gaan in discussie om te bepalen welke do's nodig zijn en welke don'ts u kunt vermijden

Ing. Marc Veenhuizen, programmamanager afval, gemeente Apeldoorn

Diftar / tariefdifferentiatie

 • Invoeringsproblematiek voor een diftarsysteem a.d.h.v. opgedane ervaringen
 • Basisvoorwaarden en doelstellingen van diftar
 • Keuze en vergelijking van diftarvormen afgezet tegen landelijke kengetallen
  • Voor- en nadelen van diverse diftarvormen, rechtvaardige kostenverdeling, afvalpreventie, ongewenste effecten, invoeringskosten
 • Diftar versus containermanagementsysteem
 • Flankerende beleidsmaatregelen en optimalisatiemogelijkheden
 • Aanpassingen voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval
 • Milieueffecten en financiële effecten: invloed op de afvalbeheerkosten
 • Is de grootte of stedelijkheidsklasse van de gemeente van invloed?
 • Communicatie, draagvlak en inspraak door/voor inwoners
 • Do's and don’ts
 • Diftar en het VANG-programma met nieuwe inzamelmethodieken

mr.ir. Theo van Rooijen, eigenaar, Van Rooijen Advies. Theo was beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling & afval bij de voormalige gemeente Veghel
Ing. Marc Veenhuizen, programmamanager afval, gemeente Apeldoorn


 Module 5

Afvalverwerking en duurzaamheid

 

Excursie bij AVG Rotterdam

Regionale hub restafval en energie

 • Grondstoffen en energie uit restafval
 • CO2 als grondstof
 • Positie van AVR in de Circulaire Economie

Toelichting op de afval- en energiecentrale

 • Kengetallen en prestaties
 • Optimalisatie van energie-output

Rondleiding door de afval- en energiecentrale

 • Regionale inbedding in de haven
 • Controlekamer
 • Stadswarmte en stoomleidingen
 • Biomassa energiecentrale

Jeanine van de Grootevheen, manager gemeenten en marketing
Hans Wassenaar, Senior Projectleider Energie

 

Afvalmanagement vanuit een duurzaamheidsperspectief

Afvalmanagement als katalysator van een circulaire economie

 • Afbakening van het begrip duurzaamheid
 • Duurzaamheid in relatie tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Helicopterview: inspelen op wereldwijde trends

 • Afvalmanagement bezien vanuit klimaat-, energie-, en grondstofperspectief: sleutelrol voor recycling
 • Waar staan we in de wereld, Europa en in Nederland als het gaat om duurzaam afvalmanagement?
 • Welke ontwikkelingen en doelstellingen zijn er zichtbaar in Europa en in Nederland?
 • Europees wetgevingsperspectief: huidige en toekomstige impact van afval, energie, klimaat, product- en producentenverantwoordelijkheidsregelgeving
 • Als u kunt meten kunt u het managen: afval, CO2-impact en LCA-methoden

Circulaire economie

 • Van lineaire naar circulaire economie
 • Producenten en duurzaamheid in de keten; van externe druk naar interne drive?
 • Eco-design en nieuwe businessmodellen
 • Afvalmanagement vanuit een economisch perspectief: resource efficiency en lokale werkgelegenheid
 • Circulaire economie en de rol van afvalmanagement: naast dienstverlener rondom volksgezondheid en milieuwetgeving worden zij ook een secundaire grondstofleverancier op de internationale markt die om kwaliteitsborg en risicobeheersing vraagt
 • Toekomstige uitdagingen voor afvalmanagers in een circulaire economie
 • Afvalmanagement voorbeelden in de circulaire economie

Duurzame trends: van inzameling tot verwerking

 • Welke trends, kansen en obstakels zien we bij de verduurzaming van inzameling, recycling en verwerking van afval?

Interactie in de keten

 • Wat kan een gemeente of bedrijf aan MVO doen in haar beleid en communicatie?
 • Tools voor stakeholderanalyse

Freek van Eijk, managing director, Acceleratio en bestuurslid, Stichting Maatschappij & Onderneming (SMO)
Tijdschema van alle lesdagen

Uw docenten:

 

Module 1:

Frank Hopstaken, directeur, FFact
Kees Wielenga, senior adviseur, FFact

Module 2:

Mr. Stijn Boot, partner/advocaat BHW Advocaten
Mr. Ron Laan, partner/advocaat, Van Diepen Van der Kroef advocaten
Lees alvast zijn blog "Begrip kweken in afvalprocedures"

 

Module 3:

Mr. Ton Holtkamp, directeur, Ton Holtkamp Advies
Jos van de Velde, namens United Quality advies en aanbesteding in afval

Module 4:

Ing. Marc Veenhuizen, programmamanager afval, gemeente Apeldoorn
mr.ir. Theo van Rooijen, eigenaar, Van Rooijen Advies. Theo was beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling & afval bij de voormalige gemeente Veghel

Module 5:

Jeanine van de Grootevheen, manager gemeenten en marketing
Hans Wassenaar, Senior Projectleider Energie
Freek van Eijk, managing director, Acceleratio en bestuurslid, Stichting Maatschappij & Onderneming (SMO)

Algemene informatie over de opleiding afval/grondstoffen management

 

Data en locatie

10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2020

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema:

09.00 - Ontvangst met koffie–en thee
09.30 - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
16.30 - Afsluiting van de lesdag

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon of € 999,- per module (excl. btw) per persoon, wanneer u 1 of meerdere losse modules wenst te volgen. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, online contact met de docent en toegang tot de online leeromgeving met alle lesmaterialen. Hieruit stelt u zelf uw eigen ideale studiemap samen.

 

Voor wie bestemd?

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

 • Afdelingshoofden en beleidsmedewerkers milieu en afval bij:
  • gemeenten
  • provincie
  • Rijk
  • milieudiensten
 • Regionale milieu-inspecteurs
 • Afvalbeheerders
 • Afvalmanagers bij afvalinzamelende- en verwerkende bedrijven
 • Afvalstoffenmanagers en milieucoördinatoren bij industrie, branche- en koepelorganisaties
 • Afdelingshoofden bij afvalproducenten
 • (Bedrijfs)juristen milieu en ruimtelijke ordening
 • Milieu- en afvaladviseurs/consultants bij:
  • Milieuadviesbureaus
  • Juridische adviesbureaus
  • (raadgevende) Ingenieursbureaus
  • Organisatieadviesbureaus

HBO denk- en/of werkniveau vereist.

 

De opleiding afvalmanagement werd eerder bezocht door professionals van:

Acv groep, Aeb Exploitatie bedrijf, Afval in bedrijf, Afvalsturing Friesland n.v., Alternate resource partners, Amc, Antea group, Area reiniging, Arn bv, Attero bv, Avalex, Bat brabants afvalteam, Beatrix port services bv, Betap tufting, Bouwstoffen bv, Brabants afval team, Cedo recycling b.v., Chew consultancy, Conclusion, Confindenza, Dar milieu bv, De dukdalf bv, De meerlanden, De milieu express, dow benelux, ernst & young, eurowaste nv, flora holland, fragrances iff (nederland) bv, gemeente AA en Hunze, gemeente Achtkarspelen, gemeente Almere, gemeente Amsterdam, gemeente Apeldoorn, gemeente Bedum, gemeente Bergen op Zoom, gemeente Bernheze, gemeente Boarnsterhim, gemeente Brielle, gemeente de Friese Meren, gemeente de Ronde Venen, Gemeente Delft, gemeente Den Haag, gemeente Deurne, gemeente Doetinchem, gemeente Druten, gemeente Duiven, gemeente Echt-Susteren, gemeente Etten-Leur, gemeente Geertruidenberg, gemeente Gorinchem, gemeente Groningen, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Helmond, gemeente Landsmeer, gemeente Leeuwarden, gemeente Leiden, gemeente Leusden, gemeente Loon op Zand, gemeente Nuenen Gerwen en Nederwetten, gemeente Oldenzaal, gemeente Renkum, gemeente Roermond, gemeente Rotterdam, gemeente Schijndel, gemeente Steenbergen, gemeente Tilburg, gemeente Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Vlaardingen, gemeente Vlist, gemeente Zoeterwoude, gemeente Zuidplas, gemeente Zundert, Groningen Seaports nv, HKS Scrap Metals bv, HVC inzameling, Indaver Nederland, ING bank Nederland, International Flavors &, Kusters recycling solutions, Manengenius bv, NAM bv, Nederland (RMN), Nederland (RVO), Nederwetten, Nedtrain services, nv Irado, nv Nederlandse spoorwegen, nv Reinis, nv Rova holding, Nyrstar Budel, Omrin, p.f. kamstra recycling bv, Peterson chemicals, Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex, Reinigingsbedrijf midden, Reinigingsdienst Waardlanden, Reinigingsdiensten rd4, Rijksdienst voor Ondernemend, Roteb, Sita Nederland, Sivomatic bv, Sortiva bv, Stichting Kici, Stichting Menzis beheer, Stichting RTA, Synthese, Technische Universiteit Eindhoven, Ten Kate & Stoker bv, Theo Pouw Secundaire, Twente Milieu nv, van Werven Groep, VAR bv, Vattenfall, Werkorganisatie Duivenvoorde

 

Uw online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) lesmaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals video’s, artikelen en huiswerk. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie met de docenten en deelnemers. Eveneens kunt u hier uw persoonlijke vraagstuk uploaden. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Meer informatie

Klantenservice
Tel: 040-2 974 977

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040-2 972 774


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Afval/Grondstoffen management inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Afval/Grondstoffen management start op 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 10, 17, 24, 31 maart en 7 april 2020
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774