Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Voor iedereen die te maken heeft met de watersector!

 • Dé waterexperts van Nederland geven u inhoud en handvatten
 • Diverse praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Uw eigen praktijk centraal!
 • Meer dan 200 cursisten gingen u al voor. Beoordeeld met een 8,6!

Ook interessant voor u of een collega:
Cursus Waterwetgeving

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

De complexiteit van de watersector: in 5 dagen een geheel overzicht!


Actualiseer uw kennis en deskundigheid in 5 dagen!

Heeft u binnen uw functie steeds meer te maken met de watersector? Bent u geheel nieuw in de sector? Of wilt u juist uw kennis up-to-date houden? Dan is deze opleiding ideaal voor u! In 5 dagen krijgt u, op interactieve wijze, alle kennis over waterbeheer, de spelers, de waterketen, waterveiligheid, beleid en regelgeving, water en ruimte en uiteraard, nieuwe ontwikkelingen.


Dé waterexperts van Nederland geven u inhoud en handvatten, waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt!
Zo leert u o.a.:

 • Hoe de Nederlandse waterwereld in elkaar zit
 • De nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 • Met welke spelers u te maken krijgt en welke taken zij hebben
 • Welke instrumenten gebruikt worden in waterbeheer
 • Wat waterveiligheid inhoudt
 • Wat de relatie tussen water en ruimtelijke ordening is
 • Hoe u alle facetten in de praktijk toepast

Bekijk het programma

 

 De opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid biedt u:

 • Concrete handvatten en tips waarmee u de opgedane kennis gericht in kunt zetten
 • Antwoorden op al uw vragen, gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving

Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hiermee kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn, wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding en welke concrete vragen uit de praktijk u wellicht al heeft. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Video-interviews met de docenten

Marian Booltink

Leander Ernst

Henk Jan Verhagen

 

De opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid:

1. Topdocenten
U krijgt les van een speciaal samengesteld team van docenten, bestaande uit de waterdeskundigen in Nederland. Met een diversiteit aan kennis en ervaringen vanuit organisaties als: Rijkswaterstaat, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden, Waterschap Peel en Maasvallei en Grontmij.

2. Praktijk, verdieping en concrete tips
Tijdens de opleiding staat de praktijk centraal. De theorie wordt ondersteund door praktische voorbeelden en handvatten. U gaat aan de slag met cases en verdiept uw kennis over concrete oplossingen voor mogelijke valkuilen.

3. GRATIS iPad mini
Als deelnemer aan minimaal 5 dagen van de opleiding ontvangt u na betaling van de deelnamekosten en na verstrijken van de annuleringstermijn een iPad mini.

4. Het SBO Academy Certificaat
Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als expert. Na afloop beschikt u over de kennis om waterbeheer- en beleid te verbinden met alle verwante deelgebieden.

5. Interactieve leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Optionele basismodule

Voor deelnemers die geheel nieuw zijn in de sector bieden wij een basismodule. Tijdens deze module worden de basisbegrippen in de waterhuishouding in Nederland behandeld. Wij gaan er vanuit dat u over deze kennis beschikt als basis voor de overige modules. Deze module is optioneel extra te boeken.

Opleiding op maat

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden en ervoor zorgen dat de specifiek vragen die u heeft ook zeker aan bod komen.

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken u zich vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

 

Basismodule (optioneel)

In deze module krijgt u een basisoverzicht van de waterhuishouding in Nederland, waarbij alle basisbegrippen behandeld worden. Wij
gaan er vanuit dat u over deze kennis beschikt als basis voor de overige dagen. Deze module is optioneel extra te boeken.

Inrichting waterhuishouding in Nederland

 • Hoog-laag NL
 • Bodemgesteldheid
 • Terpen, droogmakerijen

Hydrologie

 • Hoe stroomt het (grond)water?
 • Dimensionering watergangen
 • Grondwaterstanden en gevolgen

Dijken en keringen

 • Waarom hebben we keringen?
 • Primaire en regionale keringen
 • Wat als keringen falen?

Waterkwaliteit

 • Wat is schoon water?
 • Stoffen en nutriënten, chemische kwaliteit
 • Gevolgen van vissen, eenden etc.

Riolering

 • Hoe werkt de riolering?
 • Welke systemen zijn er?
 • Wie is verantwoordelijk?
 • Hoe ziet het er onder de grond uit?

Docenten:
Ir. Jan Willem Bronkhorst, Adviseur Waterbeheer, Sweco
Evalyne de Swart, Projectleider/Senior Adviseur Ecologie en Waterkwaliteit, Sweco


Dag 1

Voorstelronde

Inleiding watermanagement

 • Waterbeheer door de jaren heen
 • Terminologie
 • Klimaatbewustzijn
 • Deltaprogramma
 • Water als basis:
  - Waterkwantiteit
  - Waterkwaliteit
 • Uitgebreide praktijkvoorbeelden

Spelers in de Waterwereld

 • Waterspelers
  - Rijkswaterstaat
  - De waterschappen
  - De provincies
  - De gemeenten
  - De rol van de adviseur
  - Mondige burgers

U gaat zelf in werkgroepen aan de slag met praktijkcases

 • Bouw een wijk
 • Crisisbeheersing - Kockengen
 • Maak de straat klimaatproof
 • Rijnenburg

Ir. Marian Booltink, Calamiteitencoördinator, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Dag 2

De Nederlandse Waterhuishouding

 • Het ontstaan van Nederland
  - vanuit natuurlijk processen
  - het ingrijpen van de mens
 • Watersystemen van de verschillende landschapstypen
  - Zandgronden
  - Rivierengebied
  - Poldersystemen
  - Stedelijke watersystemen
 • Problemen, oplossingsrichtingen en aanpak in de praktijk

Ing. Leander Ernst, Hoofddocent Watermanagement en Onderzoeker Kenniscentrum Sustainable Solutions, Hogeschool Rotterdam

 

Waterketen

 • Alle watersystemen ontrafeld:
  - grondwater
  - oppervlaktewater
  - hemelwater
  - drinkwater
  - afvalwater
 • Nieuwe ontwikkelingen:
  - waterkwaliteit in de watercyclus
  - hergebruik van gezuiverd afvalwater
  - efficiënte sturing van de watercyclus
  - energie en grondstof terugwinning uit de watercyclus
  - decentrale behandeling van water

Docent:
Prof. Luuk Rietveld, Hoogleraar Stedelijke Watercyclus, Technische Universiteit Delft


Dag 3

Waterveiligheid

 • Klimaatverandering en waterkeringen
 • Hoogwaterrichtlijn
 • Waterkeringen in de wetgeving
 • Deltaprogramma en Deltabeslissingen
 • Veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)
 • Beleidslijn Kust en Integraal Kustbeheer

Docent:
Ir. Henk Jan Verhagen, Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde, Technische Universiteit Delft

 

Waterbeleid

 • Nationaal Waterplan 2016 - 2021
 • Beheerplan Rijkswateren 2016 - 2021
 • Provinciaal waterplan
 • Waterbeheerplan (waterschap)
 • Gemeentelijk waterplan
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Casus: Waterplan Rotterdam
 • Praktijkvoorbeelden

Docent:
Dries Schuwer, Beleidsmedewerker Water en RO,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Dag 4

Waterwetgeving

 • Europese waterrichtlijnen (onder andere KRW)
 • Implementatie daarvan in Nederlands recht
 • Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)
 • Actuele ontwikkelingen Omgevingswet
 • Overzicht Waterwet (nadruk op waterkwaliteit)

Docent:
Mr. dr. ir. Jasper van Kempen, Senior Juridisch Adviseur, Rijkswaterstaat en Research-fellow, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

Waterwetgeving in praktijk gebracht

 • Organisatie van de waterschappen: de Waterschapswet in vogelvlucht
 • Toepassing van de Waterwet:
  - projectplan
  - watervergunning
  - samenloop van bevoegdheden
 • Algemene regels
 • Gemeentelijk watertaken
 • Praktijkvoorbeelden

Docent:
Mr. ir. Simon Handgraaf, Adviseur Omgevingsrecht en Mede-eigenaar, Colibri Advies


Dag 5

Waterbouwkunde

 • Dijken, grasbekleding, falen van dijken
 • Oefening: het ontwerpen van het dwarsprofiel van een dijk
 • Technische aspecten van klimaatverandering
 • Technische aspecten van veiligheid (overstromingskansbenadering)
 • Water als energiebron
 • Wonen op water

Docent:
Ir. Henk Jan Verhagen, Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde, Technische Universiteit Delft

 

Water en Ruimte

 • Relatie Waterwet en Wro
 • Wisselwerking waterbeheer en ruimtelijke ordening
 • RO, waterbeheer en klimaatbeleid
 • Water juridisch borgen in het bestemmingsplan
 • Wat is echt belangrijk bij de watertoets?
 • Waterhuishoudkundig goed bouwrijp maken
 • Relatie bestemmingsplan en keur
 • Zelf oefenen met praktijkcases

Docent:
Mr. Peter de Putter, Directeur, Sterk Consulting

Uw docenten:

Een speciaal samengesteld docententeam van de waterexperts in Nederland!

 

 • Ir. Jan Willem Bronkhorst
  Jan Willem is ruim 8 jaar werkzaam in het vakgebied van het waterbeheer. Na zijn opleiding Watermanagement aan de TU Delft is hij begonnen als adviseur waterbeheer en hydrologie bij Grontmij (Sweco). Hier werkte hij aan diverse projecten op het gebied van kwantitatief, stedelijk en regionaal waterbeheer. Bij Waterschap Peel en Maasvallei droeg hij binnen het Proces Vergunningen zorg voor de hydrologische toetsing van ruimtelijke plannen en de beoordeling van complexe gebiedsdossiers. Inmiddels werkt Jan Willem weer bij Sweco, waar hij werkt aan integrale vraagstukken met betrekking tot waterbeheer, wateroverlast en landsinrichting.
 • Evalyne de Swart
  Evalyne is een Adviseur met ruim 20 jaar ervaring in waterbeheer projecten. Zij is betrokken geweest bij een groot aantal projecten waarin waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding en integrale gebiedsopgaven een belangrijke rol spelen. De implementatie van EU richtlijnen (KRW, Natura 2000, zwemwaterrichtlijn) vormt momenteel een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden. Evalyne de Swart is afgestudeerd bij de Vakgroep Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt ze bij Sweco.
 • Ir. Marian Booltink
  Marian heeft ruim 20 jaar ervaring in watermanagement. Sinds de zomer van 2013 is zij als Calamiteitencoördinator in dienst bij Hoogheemraadschap ‘De Stichtse Rijnlanden’. Daar coördineert zij bij calamiteiten en crises als er sprake is van te veel, te weinig of te vuil water en hard gewerkt wordt aan het beperken van de schade. Daarvoor heeft zij bijna 20 jaar werkervaring in watermanagement opgedaan bij Grontmij. Zij heeft daar bij diverse afdelingen gewerkt en zeer uiteenlopende, multidisciplinaire projecten uitgevoerd en begeleid, veelal op het grensvlak van water, ruimtelijke ordening en infrastructuur.
 • Ing. Leander Ernst
  Leander heeft 15 jaar ervaring in het vakgebied stedelijk waterbeheer. Vanuit zijn milieukundige achtergrond benadert hij stedelijk water integraal en vanuit een duurzaamheidsperspectief. Hij heeft gewerkt als beleidsmedewerker, adviseur, projectleider, teamleider, docent en onderzoeker. Hij is één van de ontwerpers en ontwikkelaars van de opleiding Watermanagement van Hogeschool Rotterdam, waar hij nu de functie hoofddocent vervult. Hij heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van de landelijke competenties voor de HBO-opleidingen watermanagement. Naast onderwijsgevende en coördinerende taken is Leander bezig met een promotieonderzoek naar aan water gerelateerde duurzame stedelijke transformatie. Hij heeft als voorzitter van het platform hoofddocenten meegeschreven aan de visie en beleid op praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Rotterdam.
 • Prof. Luuk Rietveld
  Luuk is Hoogleraar Stedelijke Watercyclus. Sinds 1994 is Luuk verbonden aan de afdeling Water Management, sectie Gezondheidstechniek van de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek en onderwijs richt zich voornamelijk op integratie en innovatie in de stedelijke watercyclus, waarbij het sluiten van waterstromen, het verwijderen van organische microverontreinigingen, het zuiveren van brakwater en het optimaliseren van processen met behulp van ICT centraal staan.
 • Ir. Henk Jan Verhagen
  Henk was Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Daar was hij verantwoordelijk voor vakken als Kusten Oeverwerken, ontwerpen van Havendammen en Integraal Kustbeheer en deed onderzoek aan waterkeringen.  momenteel is hij als onafhankelijk adviseur op dit vakgebied werkzaam.
 • Dries Schuwer
  Dries is Beleidsmedewerker RO bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en docent Delta Management bij de
  Hogeschool Zeeland. In de afgelopen jaren heeft hij voor verschillende opdrachtgevers studies verricht naar nieuwe ontwikkelingen binnen het waterbeheer, zoals klimaatadaptief bouwen, Ruimte voor de Rivier en innovatief stedelijk waterbeheer. Hij is bij het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het watertoetsproces, ontwikkeling van het watertoetsinstrument en relatiebeheer. Hij is contactpersoon voor de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten en Stichtse Vecht en heeft hierdoor veel ervaring op het gebied van doorvertaling van de Waterplannen naar beleid.
 • Mr. dr. ir. Jasper van Kempen
  Jasper adviseert Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over toepassing van het Europese en Nederlandse waterrecht, in het bijzonder op het gebied van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Een belangrijk deel van dit werk betreft ook de totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Daarnaast is Jasper (met een 0-aanstelling) verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet op het terrein van het Europese waterkwaliteitsrecht.
 • Mr. ir. Simon Handgraaf 
  Simon is Adviseur Omgevingsrecht en Mede-eigenaar van Colibri Advies BV. Hij adviseert waterschappen en gemeenten over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon werkt mee aan de totstandkoming van de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving, waaronder de algemene regels in het Besluit activiteiten leefomgeving.
 • Mr. Peter de Putter
  Peter is Directeur van Sterk Consulting. Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het water- en omgevingsbeheer. Hij is gespecialiseerd in wet- en regelgeving rondom het stedelijke waterbeheer. Peter publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Tevens is hij specifiek voor waterzaken Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Algemene informatie over de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

 

Data en Locatie

1, 8, 15, 22 & 29 november en 6 december 2018

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie & thee
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
12.30 uur - Lunch
13.45 uur - Aanvang middagprogramma met tussentijds koffie- en theepauze
17.00 uur - Einde dag

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. De kosten voor de optionele basismodule zijn
€ 499,- (excl. BTW) per persoon. Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Het is tevens mogelijk om losse modules te volgen. De kosten hiervoor zijn € 799,- (excl. BTW) per persoon per module. Voor deelname aan losse modules dient u contact op te nemen met opleidingsadviseur Nancy Kager: 040 - 2 972 774

Inclusief:

 • Officieel Certificaat
 • Online leeromgeving

 

Voor wie bestemd?

 • Afdelingshoofden, beleidsmederwerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water, ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Werkzaam bij:

 • Gemeenten, Provincies, Ministeries
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Milieuorganisaties
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Adviesbureaus

En een ieder die zich wil vediepen in de achtergronden en ontwikkelingen van het waterbeheer- en beleid.

 

Persoonlijk Opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen of wanneer u losse modules wilt volgen, belt u met:
Nancy Kager
Tel. 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor het programma

Bianca Bendriss
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Opleidingscoördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Tips van de docenten

 

“Check eens een exploitatieovereenkomst en achterhaal hoe het bouwrijp maken van de grond is omschreven. Valt het mee of tegen?”

Peter de Putter, directeur Sterk Consulting

“De gemeentelijke grondwaterzorg verplicht gemeenten om in ieder geval voldoende onderzoek te doen bij klachten over grondwateroverlast. De nationale ombudsman heeft begin oktober een klacht over de gemeente Voorschoten gegrond verklaard. De gemeente heeft geweigerd maatregelen tegen grondwateroverlast te nemen, zonder onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaak (het vervangen van poreuze riolering). Dit is in strijd met het redelijkheidsvereiste. Lees verder.”

Simon Handgraaf, adviseur omgevingsrecht en mede-eigenaar Colibri Advies BV

“Water(management) is zo in beweging in Nederland dat een (opfris)cursus je weer helemaal up to date brengt.”

Marian Booltink, calamiteitencoördinator HDSR

“Schaf de bosatlas van Nederland van boven aan.”

Leander Ernst, Hoofddocent Watermanagement en Onderzoeker Lectoraatscluster Stad en Water Rotterdam University of Applied Sciences

 

Docent Marian Booltink over de opleiding

"Omdat SBO me vraagt naar een korte reactie op mijn docentervaringen van de afgelopen jaren, kijk ik terug en constateer ik vooral dat ik met veel plezier de (eerste dag van de) cursus Inleiding Watermanagement geef. Heel prettig. Maar waar ligt dat aan? Zelf ben ik erg enthousiast over het vakgebied, dat speelt vast mee maar ik denk dat het vooral komt door de enthousiaste deelnemers.

Over het algemeen begin ik de cursus 'Inleiding Watermanagement' met de algemene vragen: Wie zijn jullie en waarom volgen jullie deze cursus?'. Het is leuk om te constateren dat de deelnemers soms uit hele andere vakgebieden afkomstig zijn en toevallig in de waterwereld beland zijn. Een accountant, jurist, bakker..het verbaast me niet meer. Ook een herintreder of een manager die te weinig inhoud heeft gezien de afgelopen jaren zien we regelmatig in de cursus. Er zit meestal een hele diverse groep, met verschillende (jaren) ervaring en uit verschillende organisaties.

Een terugkerend antwoord op de 'waaromvraag' is meestal dat ze meer verdieping zoeken. Besmuikt wordt er aan toegevoegd dat ze regelmatig aanwezig zijn bij overleggen waar ze de inhoudelijke kant en de achtergrond niet helemaal kunnen volgen. Niet dat dat opvallend is voor hun collega's of leidinggevenden maar de deelnemers heeft het gebracht tot de ontdekking dat ze iets meer verdieping willen, zonder een uitgebreide opleiding. Deelnemers kiezen dus heel bewust voor de SBO-opleiding en beginnen erg enthousiast en leergierig aan de opleiding. Het wordt wel gevoeld als een dagje 'uit 'of 'spijbelen'. Voor een enthousiaste docent als ikzelf een perfecte 'klas' . En daarom geef ik de cursus met veel plezier."

Reacties van vorige deelnemers

 

“Een opleiding die de volle breedte van het Watermanagement behandelt. Het kennisniveauen enthousiasme van de docenten maakten het een zeer plezierige leergang om te volgen.”

Mevr. B.M. Koopman, Strategisch Adviseur, Waterschap Regge en Dinkel

“Waardevolle opleiding met hoge expertisegraad van docenten.”

Dhr. M. Lohuis, Coördinator Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

“De belangrijke rol van de waterschappen is weer bevestigd, alleen daarom is voor mij de cursus al waardevol. Verder is de samenhang in watermanagement weer netjes op een rij gezet (rijk, provincie, gemeente, waterschappen) in combinatie met de betreffende wetgeving. Boeiend!”

Mevr. A.M.S. Alewijn, Adviseur Scheepvaart, Rijkswaterstaat

“Een compleet en breed scala aan onderwerpen. De inhoudelijke diepgang en praktijkvoorbeelden vanuit verschillende invalshoeken zijn van absolute meerwaarde geweest.”

Dhr. R. Hoofs, Adviseur Zekerstelling Grondstof & Winning, WML

“Interessante materie die taai kan zijn maar boeiend is gebracht met veel praktische voorbeelden. Daarnaast is de kennis over de wetgeving nuttig om zaken in het vakgebied te begrijpen.”

Mevr. J. Klap, Programmamanager Water, Productschap Tuinbouw

“Een gemêleerd gezelschap geeft mij eigenlijk altijd meerwaarde. Binnen onze groep waren mensen vanuit de waterschappen, het ministerie, adviesbureaus, veiligheidsregio en Schiphol aanwezig. Dat maakt het uiterst interessant.”

Dhr. B. Bogaards, Planvormer Multidisciplinair, Veiligheidsregio Hollands Midden

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid start op 1, 8, 15, 22 & 29 november en 6 december 2018 in BCN Utrecht CS!

opleiding watermanagement

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 1, 8, 15, 22 & 29 november en 6 december 2018
Beoordeling (10):
8,1 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774