Opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Je krijgt o.a. antwoord op deze vragen:

 • Hoe zit de Nederlandse waterwereld in elkaar?
 • Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving?
 • Met welke spelers krijg je te maken en welke taken hebben zij?
 • Welke instrumenten worden gebruikt in waterbeheer en wat houdt waterveiligheid in?
 • Wat is de relatie tussen water en ruimtelijke ordening?

Word in 5 dagen een waterexpert!

 • Opleiding
 • 5 november - 10 december 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De complexiteit van de watersector; in 5 dagen een geheel overzicht!

Actualiseer jouw kennis en deskundigheid in 5 dagen!

Heb je binnen je functie steeds meer te maken met de watersector? Ben je geheel nieuw in de sector? Of wil je juist je kennis up-to-date houden? Dan is deze opleiding ideaal. In 5 dagen krijg je, op interactieve wijze, alle kennis over waterbeheer, de spelers, de waterketen, waterveiligheid, beleid en regelgeving, water en ruimte en uiteraard, nieuwe ontwikkelingen. Onze excellente docenten, allen waterexperts, geven je inhoud en concrete handvatten, waarmee je in de praktijk direct aan de slag kunt.

Dit leer je in 5 dagen

 • Theorie in te zetten in de praktijk door concrete handvatten die je ontvangt 
 • Een volwaardige gesprekspartner te zijn op het gebied van alle aspecten van de watersector 
 • Welke stakeholders in de watersector er zijn en hoe je daarmee omgaat 
 • Je rol binnen je organisatie beter te vervullen doordat je inzicht hebt in processen, relaties, beleid en systemen

Download de brochure

Deelnemers aan het woord:

“De opleiding is zeer zeker actueel en de cursist wordt beslist bijgepraat aangaande de laatste ontwikkelingen op het gebied van water.”

“Snel inzicht in wat er speelt op het gebied van waterbeheer en –beleid. Goede sprekers met veel inhoudelijke kennis.”

Programma van de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Basismodule (optioneel)

Je krijgt een overzicht van de waterhuishouding in Nederland, waar alle basisbegrippen behandeld worden. 

Inrichting waterhuishouding in Nederland

 • Hoog-laag NL
 • Bodemgesteldheid
 • Terpen, droogmakerijen

Hydrologie

 • Hoe stroomt het (grond)water?
 • Dimensionering watergangen
 • Grondwaterstanden en gevolgen

Dijken en keringen

 • Waarom hebben we keringen?
 • Primaire en regionale keringen
 • Wat als keringen falen? Risico's

Waterkwaliteit

 • Wat is schoon water?
 • Stoffen en nutriënten, chemische kwaliteit
 • Gevolgen van vissen, eenden etc.

Riolering

 • Hoe werkt de riolering, welke systemen zijn er?
 • Wie is verantwoordelijk?
 • Hoe ziet het er onder de grond uit?

Docenten: Ir. Jan Willem Bronkhorst // Evalyne de Swart


Module 1 

We starten deze dag met een voorstelronde. Daarna wordt besproken wat watermanagement nu eigenlijk is. Wat kom je allemaal tegen wanneer we het over de watersector hebben? Hoe heeft waterbeheer zich door 
de jaren heen ontwikkeld? En hoe reageren wij in Nederland op rampen en klimaatverandering? In de middag ga je in kleine werkgroepen actief aan de slag met verschillende praktijkcases.

Inleiding watermanagement

 • Waterbeheer door de jaren heen
 • Terminologie
 • Klimaatbewustzijn
 • Deltaprogramma
 • Water als basis: waterkwantiteit en waterkwaliteit
 • Uitgebreide praktijkvoorbeelden

Spelers in de Waterwereld

 • Waterspelers
  • Rijkswaterstaat
  • De waterschappen
  • De provincies
  • De gemeenten
  • De rol van de adviseur
  • Mondige burgers

Diverse praktijkcases worden behandeld.
Je gaat zelf aan de slag in werkgroepen.

Docent: Ir. Marian Booltink


Module 2 

Hoe heeft de Nederland en onze waterhuishouding zich ontwikkeld door de jaren heen? Welke ingrepen zijn er gedaan en wat voor problemen heeft dat met zich meegebracht? En hoe ziet de toekomst eruit? Dit zijn vragen waarop je op deze dag antwoord krijgt. Ook komen de verschillende watersystemen met hun eigenschappen uitgebreid aan bod. Je hoort alles over de hele waterketen en nieuwe ontwikkelingen. 

Waterveiligheid

 • Klimaatverandering en waterkeringen
 • Hoogwaterrichtlijn
 • Waterkeringen in de wetgeving
 • Deltaprogramma en Deltabeslissingen
 • Veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)
 • Beleidslijn Kust en Integraal Kustbeheer
 • Risico en overstromingskans benadering

Waterbouwkunde

 • Dijken, grasbekleding, falen van dijken 
 • Oefening: het ontwerpen van het dwarsprofiel van een dijk 
 • Technische aspecten van klimaatverandering 
 • Technische aspecten van veiligheid (overstromingskansbenadering) 
 • Water als energiebron 
 • Wonen op water 
 • Faalmechanismen

Docenten: Prof. dr. ir. Matthijs Kok // Ir. Kees Dorst


Tip - Download de brochure


Module 3 

Op deze dag leer je welk effect klimaatverandering en andere invloeden hebben op onze veiligheid. Wat doen we om de waterveiligheid intact te houden? Ook gaan we in op het waterbeleid. Er zijn behoorlijk wat plannen waar je rekening mee moet houden. Hoe zien deze eruit en wat betekenen ze voor je situatie?

De Nederlandse Waterhuishouding

 •  Het ontstaan van Nederland 
  • Natuurlijke processen 
  • Ingrijpen van de mens
 •  Watersystemen in Nederland
  •  Zandgronden 
  • Rivierengebied 
  • Poldersystemen
  • Stedelijke watersystemen 
 • Problemen, oplossingsrichtingen en aanpak in de praktijk

Waterbeleid

 • Nationaal Waterprogramma 2022-2027
 • Provinciaal waterprogramma
 • Waterbeheerprogramma’s 
 • Gemeentelijke waterprogramma
 • Casus: Waterplan Rotterdam
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten: Ing. Leander Ernst // Ir. Dries Schuwer


Module 4

In de ochtend hoor je alles over de verschillende richtlijnen en wetten waar je mee te maken krijgt. Zowel in Nederland als Europa, omdat deze laatste ook effect hebben op ons. Ook de impact van de nieuwe Omgevingswet komt aan bod. Wat betekent al deze wetgeving nu eigenlijk voor de verschillende stakeholders? Je leert hoe je wet- en regelgeving toepast in de praktijk. 

Waterwetgeving

 • Europese waterrichtlijnen (onder andere KRW)
 • Nederlands waterrecht (nadruk op waterkwaliteit)
  • Omgevingswet
  • Doelstellingen en normen
  • Organisatie van het waterbeheer
  • Actief beheer (projectbesluit)
  • Passief beheer (vergunningen, algemene regels, zorgplicht)
  • Beoordeling van activiteiten

Waterwetgeving in praktijk gebracht

 • Organisatie van de waterschappen: de Waterschapswet in vogelvlucht 
 • Toepassing van de Omgevingswet: projectbesluit, omgevingsvergunning voor wateractiviteiten en de nieuwe waterschapsverordening 
 • Gemeentelijke watertaken 
 • Praktijkvoorbeelden

Docenten: Mr. Lizzy Augustinus // Mr. Sophie Hasselman


Module 5

Tijdens deze laatste dag komt de technische kant aan bod. Hoe gebruik je deze om berekeningen te maken? En wat kan er allemaal al? Ook bekijken we de relatie tussen waterbeheer en de ruimte. Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving? Waar moet je rekening mee houden? En hoe voer je de watertoets/stresstest uit?

Waterketen

 • Alle watersystemen ontrafeld: grondwater, oppervlaktewater, hemelwater, drinkwater en afvalwater 
 • Nieuwe ontwikkelingen: waterkwaliteit in de watercyclus, hergebruik van gezuiverd afvalwater, efficiënte sturing van de watercyclus, energie en grondstof terugwinning uit de watercyclus en decentrale behandeling van water

Water en ruimtelijke ordening

 • Relatie waterbeheer en ruimtelijke ordening (RO)
 • RO, waterbeheer en klimaatbeleid
 • Relatie Water- en RO-regelgeving
 • Wat is echt belangrijk bij de watertoets?
 • Veranderingen door de Omgevingswet
 • Waterbelang juridisch borgen in het bestemmingsplan/ omgevingsplan
 • Waterhuishoudkundig goed bouwrijp maken
 • Relatie bestemmingsplan en keur/waterschapsverordening
 • Zelf oefenen met praktijkcases

Docenten: Prof. Luuk Rietveld // Mr. Peter de Putter

Docenten:

Een speciaal samengesteld docententeam van de waterexperts in Nederland!

img-Ir. Jan Willem Bronkhorst

Ir. Jan Willem Bronkhorst
Ruim 8 jaar werkzaam in het vakgebied van het waterbeheer.

Na zijn opleiding Watermanagement aan de TU Delft is hij begonnen als adviseur waterbeheer en hydrologie bij Grontmij (Sweco). Hier werkte hij aan diverse projecten op het gebied van kwantitatief, stedelijk en regionaal waterbeheer. Bij Waterschap Peel en Maasvallei droeg hij binnen het Proces Vergunningen zorg voor de hydrologische toetsing van ruimtelijke plannen en de beoordeling van complexe gebiedsdossiers. Inmiddels werkt Jan Willem weer bij Sweco, waar hij werkt aan integrale vraagstukken met betrekking tot waterbeheer, wateroverlast en landsinrichting.

img-Evalyne de Swart

Evalyne de Swart
Adviseur

Evalyne is een Adviseur met ruim 20 jaar ervaring in waterbeheer projecten. Zij is betrokken geweest bij een groot aantal projecten waarin waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding en integrale gebiedsopgaven een belangrijke rol spelen. De implementatie van EU richtlijnen (KRW, Natura 2000, zwemwaterrichtlijn) vormt momenteel een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden. Evalyne de Swart is afgestudeerd bij de Vakgroep Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt ze bij Sweco.

img-Ir. Marian Booltink

Ir. Marian Booltink
Calamiteitencoördinator

Marian is als Calamiteitencoördinator in dienst bij Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden'. Daar coördineert zij bij calamiteiten en crises als er sprake is van te veel, te weinig of te vuil water en of er hard gewerkt wordt aan het beperken van de schade.

img-Ing. Leander Ernst

Ing. Leander Ernst
Eén van de ontwerpers en ontwikkelaars van de opleiding Watermanagement

Leander is één van de ontwerpers en ontwikkelaars van de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam, waar hij nu de functie Hoofddocent vervuld. Naast onderwijsgevende en coördinerende taken is Leander bezig met een promotieonderzoek naar een water gerelateerde duurzame stedelijke transformatie.

img-Prof. Luuk Rietveld

Prof. Luuk Rietveld
Hoogleraar Stedelijke Watercyclus bij de Technische Universiteit Delft

Het onderzoek en onderwijs richt zich voornamelijk op integratie en innovatie in de stedelijke watercyclus.

img-Ir. Dries Schuwer

Ir. Dries Schuwer
Adviseur ruimtelijke ordening en Omgevingswet

img-Mr. Peter de Putter

Mr. Peter de Putter
Directeur van Sterk Consulting

Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het water- en omgevingsbeheer. Tevens is hij specifiek voor waterzaken Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

img-Ir. Kees Dorst

Ir. Kees Dorst

Kees Dorst heeft met name veel ervaring met relatief kleinschalige waterbouwprojecten (kleinere gemalen, dijkverzwaringen, vistrappen, etc.). Dit sluit uitstekend aan bij de doelgroep van deze opleiding.

img-Prof. dr. ir. Matthijs Kok

Prof. dr. ir. Matthijs Kok
Hoogleraar Waterveiligheid (Flood risk), TU Delft

Matthijs Kok is hoogleraar Waterveiligheid (Flood risk) aan de TU Delft, faculteit Civiele techniek en Geowetenschappen. Hij is deskundig op het analyseren en schatten van overstromingsrisico's en maatregelen om het risico te reduceren.

img-Sophie Hasselman

Sophie Hasselman
Jurist omgevingsrecht

Sophie is sinds januari 2023 bij FLO Legal werkzaam als jurist omgevingsrecht. Ze is gespecialiseerd in waterstaats- en waterschapsrecht en milieurecht. Als jurist heeft zij werkervaring opgedaan bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in juridische advisering. Zij adviseert overheden over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht.

 

img-Mr. Lizzy Augustinus

Mr. Lizzy Augustinus
Jurist Omgevingsrecht bij FLO Legal. Ze is gespecialiseerd in natuurbeschermings- en waterrecht

Tips van de docenten

“Check eens een exploitatieovereenkomst en achterhaal hoe het bouwrijp maken van de grond is omschreven. Valt het mee of tegen?”

Peter de Putter, directeur Sterk Consulting

“De gemeentelijke grondwaterzorg verplicht gemeenten om in ieder geval voldoende onderzoek te doen bij klachten over grondwateroverlast. De nationale ombudsman heeft begin oktober een klacht over de gemeente Voorschoten gegrond verklaard. De gemeente heeft geweigerd maatregelen tegen grondwateroverlast te nemen, zonder onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaak (het vervangen van poreuze riolering). Dit is in strijd met het redelijkheidsvereiste. Lees verder.”

Simon Handgraaf, adviseur omgevingsrecht en mede-eigenaar Colibri Advies BV

“Water(management) is zo in beweging in Nederland dat een (opfris)cursus je weer helemaal up to date brengt.”

Marian Booltink, calamiteitencoördinator HDSR

“Schaf de bosatlas van Nederland van boven aan.”

Leander Ernst, Hoofddocent Watermanagement en Onderzoeker Lectoraatscluster Stad en Water Rotterdam University of Applied Sciences

Docent Marian Booltink over de opleiding

"Omdat SBO me vraagt naar een korte reactie op mijn docentervaringen van de afgelopen jaren, kijk ik terug en constateer ik vooral dat ik met veel plezier de (eerste dag van de) cursus Inleiding Watermanagement geef. Heel prettig. Maar waar ligt dat aan? Zelf ben ik erg enthousiast over het vakgebied, dat speelt vast mee maar ik denk dat het vooral komt door de enthousiaste deelnemers.

Over het algemeen begin ik de cursus 'Inleiding Watermanagement' met de algemene vragen: Wie zijn jullie en waarom volgen jullie deze cursus?'. Het is leuk om te constateren dat de deelnemers soms uit hele andere vakgebieden afkomstig zijn en toevallig in de waterwereld beland zijn. Een accountant, jurist, bakker..het verbaast me niet meer. Ook een herintreder of een manager die te weinig inhoud heeft gezien de afgelopen jaren zien we regelmatig in de cursus. Er zit meestal een hele diverse groep, met verschillende (jaren) ervaring en uit verschillende organisaties.

Een terugkerend antwoord op de 'waaromvraag' is meestal dat ze meer verdieping zoeken. Besmuikt wordt er aan toegevoegd dat ze regelmatig aanwezig zijn bij overleggen waar ze de inhoudelijke kant en de achtergrond niet helemaal kunnen volgen. Niet dat dat opvallend is voor hun collega's of leidinggevenden maar de deelnemers heeft het gebracht tot de ontdekking dat ze iets meer verdieping willen, zonder een uitgebreide opleiding. Deelnemers kiezen dus heel bewust voor de SBO-opleiding en beginnen erg enthousiast en leergierig aan de opleiding. Het wordt wel gevoeld als een dagje 'uit 'of 'spijbelen'. Voor een enthousiaste docent als ikzelf een perfecte 'klas' . En daarom geef ik de cursus met veel plezier."

De opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Afdelingshoofden, beleidsmederwerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water, ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Werkzaam bij:

 • Gemeenten, Provincies, Ministeries
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Milieuorganisaties
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Adviesbureaus

En een ieder die zich wil verdiepen in de achtergronden en ontwikkelingen van het waterbeheer- en beleid.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Optionele basismodule 5 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 1 12 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 2 19 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 3 26 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 4 3 december 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Module 5 10 december 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze Opleiding bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Optionele basismodule

Voor deelnemers die geheel nieuw zijn in de sector bieden wij een basismodule. Tijdens deze module worden de basisbegrippen in de waterhuishouding in Nederland behandeld. Wij gaan er vanuit dat je over deze kennis beschikt als basis voor de overige modules. Deze module is optioneel te boeken.

Extra optionele basismodule: 14 mei 2024 > BCN Utrecht CS

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Milieu & RO

Onze privacy-policy