Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

Voor iedereen die te maken heeft met de watersector!

 • Dé waterexperts van Nederland geven u inhoud en handvatten
 • Diverse praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Uw eigen praktijk centraal!
 • Meer dan 200 cursisten gingen u al voor. Beoordeeld met een 9!

Ook interessant voor u of een collega:
Cursus Waterwetgeving

De complexiteit van de watersector: in 5 dagen een geheel overzicht!


Actualiseer uw kennis en deskundigheid in 5 dagen!

Heeft u binnen uw functie steeds meer te maken met de watersector? Bent u geheel nieuw in de sector? Of wilt u juist uw kennis up-to-date houden? Dan is deze opleiding ideaal voor u! In 5 dagen krijgt u, op interactieve wijze, alle kennis over waterbeheer, de spelers, de waterketen, waterveiligheid, beleid en regelgeving, water en ruimte en uiteraard, nieuwe ontwikkelingen.


Dé waterexperts van Nederland geven u inhoud en handvatten, waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt!
Zo leert u o.a.:

 • Hoe de Nederlandse waterwereld in elkaar zit
 • De nieuwste ontwikkelingen in beleid en regelgeving
 • Met welke spelers u te maken krijgt en welke taken zij hebben
 • Welke instrumenten gebruikt worden in waterbeheer
 • Wat waterveiligheid inhoudt
 • Wat de relatie tussen water en ruimtelijke ordening is
 • Hoe u alle facetten in de praktijk toepast

Bekijk het programma

 

 De opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid biedt u:

 • Concrete handvatten en tips waarmee u de opgedane kennis gericht in kunt zetten
 • Antwoorden op al uw vragen, gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving

Download de brochure (pdf)

 

Stel uw eigen praktijk centraal!

Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hiermee kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn, wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding en welke concrete vragen uit de praktijk u wellicht al heeft. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegen aan loopt.

Video-interviews met de docenten

Marian Booltink

Leander Ernst

Henk Jan Verhagen

 

De opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid:

1. Topdocenten
U krijgt les van een speciaal samengesteld team van docenten, bestaande uit de waterdeskundigen in Nederland. Met een diversiteit aan kennis en ervaringen vanuit organisaties als: Rijkswaterstaat, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, Hogeschool Rotterdam, TU Delft, Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden, Waterschap Peel en Maasvallei en Grontmij.

2. Praktijk, verdieping en concrete tips
Tijdens de opleiding staat de praktijk centraal. De theorie wordt ondersteund door praktische voorbeelden en handvatten. U gaat aan de slag met cases en verdiept uw kennis over concrete oplossingen voor mogelijke valkuilen.

3. Het SBO Academy Certificaat
Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als expert. Na afloop beschikt u over de kennis om waterbeheer- en beleid te verbinden met alle verwante deelgebieden.

4. Interactieve leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Optionele basismodule

Voor deelnemers die geheel nieuw zijn in de sector bieden wij een basismodule. Tijdens deze module worden de basisbegrippen in de waterhuishouding in Nederland behandeld. Wij gaan er vanuit dat u over deze kennis beschikt als basis voor de overige modules. Deze module is optioneel extra te boeken.

Opleiding op maat

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden en ervoor zorgen dat de specifiek vragen die u heeft ook zeker aan bod komen.

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus wij verzoeken u zich vroegtijdig in te schrijven.

Programma van de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

 

Basismodule (optioneel)

In deze module krijgt u een basisoverzicht van de waterhuishouding in Nederland, waarbij alle basisbegrippen behandeld worden. Wij
gaan er vanuit dat u over deze kennis beschikt als basis voor de overige dagen. Deze module is optioneel extra te boeken.

Inrichting waterhuishouding in Nederland

 • Hoog-laag NL
 • Bodemgesteldheid
 • Terpen, droogmakerijen

 

Hydrologie

 • Hoe stroomt het (grond)water?
 • Dimensionering watergangen
 • Grondwaterstanden en gevolgen

 

Dijken en keringen

 • Waarom hebben we keringen?
 • Primaire en regionale keringen
 • Wat als keringen falen? Risico's

 

Waterkwaliteit

 • Wat is schoon water?
 • Stoffen en nutriënten, chemische kwaliteit
 • Gevolgen van vissen, eenden etc.

 

Riolering

 • Hoe werkt de riolering?
 • Welke systemen zijn er?
 • Wie is verantwoordelijk?
 • Hoe ziet het er onder de grond uit?

Docenten:
Ir. Jan Willem Bronkhorst, Adviseur Waterbeheer, Sweco
Evalyne de Swart, Projectleider/Senior Adviseur Ecologie en Waterkwaliteit, Sweco


Module 1

We starten deze dag met een voorstelronde. Daarna wordt besproken wat watermanagement nu eigenlijk is. Wat kom je allemaal tegen wanneer we het over de watersector hebben? Hoe heeft waterbeheer zich door de jaren heen ontwikkeld? En hoe reageren wij in Nederland op rampen en klimaatverandering? In de middag gaat u in kleine werkgroepen actief aan de slag met verschillende praktijkcases.

Voorstelronde

 

Inleiding watermanagement

 • Waterbeheer door de jaren heen
 • Terminologie
 • Klimaatbewustzijn
 • Deltaprogramma
 • Water als basis
  • waterkwantiteit
  • waterkwaliteit
 • Uitgebreide praktijkvoorbeelden

 

Spelers in de Waterwereld

 • Waterspelers
  • Rijkswaterstaat
  • De waterschappen
  • De provincies
  • De gemeenten
  • De rol van de adviseur
  • Mondige burgers

Diverse praktijkcases worden behandeld.
U gaat zelf aan de slag in werkgroepen.

Docent:
Ir. Marian Booltink, Calamiteitencoördinator, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 2

Hoe heeft Nederland en onze waterhuishouding zich ontwikkeld door de jaren heen? Welke ingrepen zijn er gedaan en wat voor problemen heeft dat met zich meegebracht? En hoe ziet de toekomst eruit? Dit zijn vragen waarop u op deze dag antwoord krijgt. Ook komen de verschillende watersystemen met hun eigenschappen uitgebreid aan bod. U hoort alles over de hele waterketen en nieuwe ontwikkelingen.

De Nederlandse Waterhuishouding

 • Het ontstaan van Nederland
  • Natuurlijke processen
  • Ingrijpen van de mens
 • Watersystemen in Nederland
  • Zandgronden
  • Rivierengebied
  • Poldersystemen
  • Stedelijke watersystemen
 • Problemen, oplossingsrichtingen en aanpak in de praktijk

Docent:
Ing. Leander Ernst, Hoofddocent Watermanagement en Onderzoeker Kenniscentrum Sustainable Solutions, Hogeschool Rotterdam

 

Waterketen

 • Alle watersystemen ontrafeld:
  • grondwater
  • oppervlaktewater
  • hemelwater
  • drinkwater
  • afvalwater
 • Nieuwe ontwikkelingen:
  • waterkwaliteit in de watercyclus
  • hergebruik van gezuiverd afvalwater
  • efficiënte sturing van de watercyclus
  • energie en grondstof terugwinning uit de watercyclus
  • decentrale behandeling van water

Docent:
Prof. Luuk Rietveld, Hoogleraar Stedelijke Watercyclus, Technische Universiteit Delft


Module 3

Op deze dag leert u welk effect klimaatverandering en andere invloeden hebben op onze veiligheid. Wat doen we om de waterveiligheid intact te houden? Ook gaan we in op het waterbeleid. Er zijn behoorlijk wat plannen waar u rekening mee moet houden. Hoe zien deze eruit en wat betekenen ze voor uw situatie?

Waterveiligheid

 • Klimaatverandering en waterkeringen
 • Hoogwaterrichtlijn
 • Waterkeringen in de wetgeving
 • Deltaprogramma en Deltabeslissingen
 • Veiligheidsaspecten (normen, toetsen op veiligheid, calamiteiten)
 • Beleidslijn Kust en Integraal Kustbeheer

Docent:
Ir. Henk Jan Verhagen, voormalig Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde, Technische Universiteit Delft, onafhankelijk adviseur

 

Waterbeleid

 • Nationaal Waterplan 2016 - 2021
 • Beheerplan Rijkswateren 2016 - 2021
 • Provinciaal waterplan
 • Waterbeheerplan (waterschap)
 • Gemeentelijk waterplan
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
 • Casus: Waterplan Rotterdam
 • Praktijkvoorbeelden

Docent:
Dries Schuwer, Beleidsmedewerker Water en RO,
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


Module 4

In de ochtend hoort u alles over de verschillende richtlijnen en wetten waar u mee te maken krijgt. Zowel in Nederland als Europa, omdat deze laatste ook effect hebben op ons. Ook de impact van de nieuwe Omgevingswet komt aan bod. Wat betekent al deze wetgeving nu eigenlijk voor de verschillende stakeholder? U leert hoe u wet- en regelgeving toepast in de praktijk.

Waterwetgeving

 • Europese waterrichtlijnen (onder andere KRW)
 • Implementatie daarvan in Nederlands recht
 • Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR)
 • Overzicht Waterwet (nadruk op waterkwaliteit
 • Actuele ontwikkelingen Omgevingswet

Docent:
Mr. dr. ir. Jasper van Kempen, Senior Juridisch Adviseur, Rijkswaterstaat en Research-fellow, Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law

 

Waterwetgeving in praktijk gebracht

 • Organisatie van de waterschappen: de Waterschapswet in vogelvlucht
 • Toepassing van de Waterwet:
  • projectplan
  • watervergunning
  • samenloop van bevoegdheden
 • Algemene regels
 • Gemeentelijk watertaken
 • Praktijkvoorbeelden

Docent:
Mr. ir. Simon Handgraaf, Adviseur Omgevingsrecht en Mede-eigenaar, Colibri Advies


Module 5

Tijdens deze laatste dag komt de technische kant aan bod. Hoe gebruik je deze om berekeningen te maken? En wat kan er allemaal al? Ook bekijken wet de relatie tussen waterbeheer en de ruimte. Welke mogelijkheden zijn er in de omgeving? Waar moet je rekening mee houden? En hoe voer je de watertoets/stresstest uit?

Waterbouwkunde

 • Dijken, grasbekleding, falen van dijken
 • Oefening: het ontwerpen van het dwarsprofiel van een dijk
 • Technische aspecten van klimaatverandering
 • Technische aspecten van veiligheid (overstromingskansbenadering)
 • Water als energiebron
 • Wonen op water

Docent:
Ir. Henk Jan Verhagen, voormalig Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde, Technische Universiteit Delft, onafhankelijk adviseur

 

Water en Ruimte

 • Wisselwerking waterbeheer en ruimtelijke ordening
 • RO, waterbeheer en klimaatbeleid
 • Relatie Waterwet en Wro
 • Water juridisch borgen in het bestemmingsplan
 • Wat is echt belangrijk bij de watertoets?
 • Waterhuishoudkundig goed bouwrijp maken
 • Relatie bestemmingsplan en keur
 • Zelf oefenen met praktijkcases

Docent:
Mr. Peter de Putter, Directeur, Sterk Consulting

Uw docenten:

Een speciaal samengesteld docententeam van de waterexperts in Nederland!

 

 • Ir. Jan Willem Bronkhorst
  Jan Willem is ruim 8 jaar werkzaam in het vakgebied van het waterbeheer. Na zijn opleiding Watermanagement aan de TU Delft is hij begonnen als adviseur waterbeheer en hydrologie bij Grontmij (Sweco). Hier werkte hij aan diverse projecten op het gebied van kwantitatief, stedelijk en regionaal waterbeheer. Bij Waterschap Peel en Maasvallei droeg hij binnen het Proces Vergunningen zorg voor de hydrologische toetsing van ruimtelijke plannen en de beoordeling van complexe gebiedsdossiers. Inmiddels werkt Jan Willem weer bij Sweco, waar hij werkt aan integrale vraagstukken met betrekking tot waterbeheer, wateroverlast en landsinrichting.
 • Evalyne de Swart
  Evalyne is een Adviseur met ruim 20 jaar ervaring in waterbeheer projecten. Zij is betrokken geweest bij een groot aantal projecten waarin waterkwaliteit, verdrogingsbestrijding en integrale gebiedsopgaven een belangrijke rol spelen. De implementatie van EU richtlijnen (KRW, Natura 2000, zwemwaterrichtlijn) vormt momenteel een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden. Evalyne de Swart is afgestudeerd bij de Vakgroep Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel werkt ze bij Sweco.
 • Ir. Marian Booltink
  Marian is als Calamiteitencoördinator in dienst bij Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden'. Daar coördineert zij bij calamiteiten en crises als er sprake is van te veel, te weinig of te vuil water en of er hard gewerkt wordt aan het beperken van de schade.
 • Ing. Leander Ernst
  Leander is één van de ontwerpers en ontwikkelaars van de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam, waar hij nu de functie Hoofddocent vervuld. Naast onderwijsgevende en coördinerende taken is Leander bezig met een promotieonderzoek naar een water gerelateerde duurzame stedelijke transformatie.
 • Prof. Luuk Rietveld
  Luuk is Hoogleraar Stedelijke Watercyclus bij de Technische Universiteit Delft. Het onderzoek en onderwijs richt zich voornamelijk op integratie en innovatie in de stedelijke watercyclus.
 • Ir. Henk Jan Verhagen
  Henk was Universitair Hoofddocent Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft. Momenteel is hij als onafhankelijk adviseur op dit vakgebied werkzaam.
 • Dries Schuwer
  Dries is Beleidsmedewerker RO bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hij is bij het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor het watertoetsproces, ontwikkeling van het watertoetsinstrument en relatiebeheer.
 • Mr. dr. ir. Jasper van Kempen
  Jasper adviseert Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over toepassing van het Europese en Nederlandse waterrecht. Een belangrijk deel van dit werk betreft ook de totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Daarnaast is Jasper verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek doet op het terrein van het Europese waterkwaliteitsrecht.
 • Mr. ir. Simon Handgraaf 
  Simon is Adviseur Omgevingsrecht en Mede-eigenaar van Colibri Advies. Hij adviseert waterschappen en gemeenten over de toepassing van het omgevingsrecht, in het bijzonder het waterrecht. Simon werkt mee aan de totstandkoming van de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving.
 • Mr. Peter de Putter
  Peter is Directeur van Sterk Consulting. Peter is actief op het gebied van strategische, beleidsmatige en bestuurlijk-juridische adviesopdrachten in het water- en omgevingsbeheer. Tevens is hij specifiek voor waterzaken Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Algemene informatie over de opleiding Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid

 

Data en Locatie

5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2019
Extra optionele basismodule 29 oktober 2019

 

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Einde

Zowel het ochtend- als het middagprogramma worden onderbroken voor een korte koffiepauze

 

Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. De kosten voor de optionele basismodule zijn
€ 499,- (excl. BTW) per persoon. Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving. Het is tevens mogelijk om losse modules te volgen. De kosten hiervoor zijn € 799,- (excl. BTW) per persoon per module. Voor deelname aan losse modules kunt u contact opnemen met opleidingsadviseur Nancy Kager: 040 - 2 972 774

Inclusief:

 • Officieel Certificaat
 • Online leeromgeving

 

Voor wie bestemd?

 • Afdelingshoofden, beleidsmederwerkers, juristen, projectleiders, procesmanagers milieu, water, ruimtelijke ordening
 • Waterbeheerders
 • Milieu inspecteurs
 • Projectdirecteuren- en managers
 • Adviseurs

Werkzaam bij:

 • Gemeenten, Provincies, Ministeries
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Projectontwikkelaars
 • Milieuorganisaties
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Adviesbureaus

En een ieder die zich wil verdiepen in de achtergronden en ontwikkelingen van het waterbeheer- en beleid.

 

Opleidingspunten aanvragen

De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) kent 12 punten toe aan deze opleiding. Om gebruik te maken van de opleidingspunten dient u tijdens de opleidingsdagen de registratielijst te tekenen. SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij NVR aan te tonen, namelijk: certificaat van deelname en het opleidingsprogramma.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Voor inhoudelijke vragen of wanneer u losse modules wilt volgen, belt u met:
Nancy Kager
Tel. 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor het programma

Bianca Bendriss
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Opleidingscoördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid online leeromgeving

Tips van de docenten

 

“Check eens een exploitatieovereenkomst en achterhaal hoe het bouwrijp maken van de grond is omschreven. Valt het mee of tegen?”

Peter de Putter, directeur Sterk Consulting

“De gemeentelijke grondwaterzorg verplicht gemeenten om in ieder geval voldoende onderzoek te doen bij klachten over grondwateroverlast. De nationale ombudsman heeft begin oktober een klacht over de gemeente Voorschoten gegrond verklaard. De gemeente heeft geweigerd maatregelen tegen grondwateroverlast te nemen, zonder onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaak (het vervangen van poreuze riolering). Dit is in strijd met het redelijkheidsvereiste. Lees verder.”

Simon Handgraaf, adviseur omgevingsrecht en mede-eigenaar Colibri Advies BV

“Water(management) is zo in beweging in Nederland dat een (opfris)cursus je weer helemaal up to date brengt.”

Marian Booltink, calamiteitencoördinator HDSR

“Schaf de bosatlas van Nederland van boven aan.”

Leander Ernst, Hoofddocent Watermanagement en Onderzoeker Lectoraatscluster Stad en Water Rotterdam University of Applied Sciences

 

Docent Marian Booltink over de opleiding

"Omdat SBO me vraagt naar een korte reactie op mijn docentervaringen van de afgelopen jaren, kijk ik terug en constateer ik vooral dat ik met veel plezier de (eerste dag van de) cursus Inleiding Watermanagement geef. Heel prettig. Maar waar ligt dat aan? Zelf ben ik erg enthousiast over het vakgebied, dat speelt vast mee maar ik denk dat het vooral komt door de enthousiaste deelnemers.

Over het algemeen begin ik de cursus 'Inleiding Watermanagement' met de algemene vragen: Wie zijn jullie en waarom volgen jullie deze cursus?'. Het is leuk om te constateren dat de deelnemers soms uit hele andere vakgebieden afkomstig zijn en toevallig in de waterwereld beland zijn. Een accountant, jurist, bakker..het verbaast me niet meer. Ook een herintreder of een manager die te weinig inhoud heeft gezien de afgelopen jaren zien we regelmatig in de cursus. Er zit meestal een hele diverse groep, met verschillende (jaren) ervaring en uit verschillende organisaties.

Een terugkerend antwoord op de 'waaromvraag' is meestal dat ze meer verdieping zoeken. Besmuikt wordt er aan toegevoegd dat ze regelmatig aanwezig zijn bij overleggen waar ze de inhoudelijke kant en de achtergrond niet helemaal kunnen volgen. Niet dat dat opvallend is voor hun collega's of leidinggevenden maar de deelnemers heeft het gebracht tot de ontdekking dat ze iets meer verdieping willen, zonder een uitgebreide opleiding. Deelnemers kiezen dus heel bewust voor de SBO-opleiding en beginnen erg enthousiast en leergierig aan de opleiding. Het wordt wel gevoeld als een dagje 'uit 'of 'spijbelen'. Voor een enthousiaste docent als ikzelf een perfecte 'klas' . En daarom geef ik de cursus met veel plezier."

Reacties van vorige deelnemers

 

“Een opleiding die de volle breedte van het Watermanagement behandelt. Het kennisniveauen enthousiasme van de docenten maakten het een zeer plezierige leergang om te volgen.”

Mevr. B.M. Koopman, Strategisch Adviseur, Waterschap Regge en Dinkel

“Waardevolle opleiding met hoge expertisegraad van docenten.”

Dhr. M. Lohuis, Coördinator Deltaprogramma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

“De belangrijke rol van de waterschappen is weer bevestigd, alleen daarom is voor mij de cursus al waardevol. Verder is de samenhang in watermanagement weer netjes op een rij gezet (rijk, provincie, gemeente, waterschappen) in combinatie met de betreffende wetgeving. Boeiend!”

Mevr. A.M.S. Alewijn, Adviseur Scheepvaart, Rijkswaterstaat

“Een compleet en breed scala aan onderwerpen. De inhoudelijke diepgang en praktijkvoorbeelden vanuit verschillende invalshoeken zijn van absolute meerwaarde geweest.”

Dhr. R. Hoofs, Adviseur Zekerstelling Grondstof & Winning, WML

“Interessante materie die taai kan zijn maar boeiend is gebracht met veel praktische voorbeelden. Daarnaast is de kennis over de wetgeving nuttig om zaken in het vakgebied te begrijpen.”

Mevr. J. Klap, Programmamanager Water, Productschap Tuinbouw

“Een gemêleerd gezelschap geeft mij eigenlijk altijd meerwaarde. Binnen onze groep waren mensen vanuit de waterschappen, het ministerie, adviesbureaus, veiligheidsregio en Schiphol aanwezig. Dat maakt het uiterst interessant.”

Dhr. B. Bogaards, Planvormer Multidisciplinair, Veiligheidsregio Hollands Midden

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Actueel inzicht in waterbeheer en -beleid start op 5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2019 in BCN Utrecht CS!

opleiding watermanagement

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 5, 12, 19 en 26 november en 3 december 2019
Beoordeling (10):
9,0 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774