Verkorte opleiding Controller in het Onderwijs

Van financieel specialist naar strategisch adviseur

 • Word dé ideale sparringspartner van het management en bestuur
 • Groei van financieel manager naar business controller
 • Uitleg over de nieuwe Richtlijn Jaarverslag Onderwijs
 • In 5 dagen volledig op de hoogte van financiële onderwerpen in het onderwijs
 • Inclusief 33 PE-uren

De afgelopen editie is de opleiding gemiddeld beoordeeld met een 9,2!

Controller in het onderwijs: de groeiende financiële functie in het onderwijs

De grootschalige veranderingen in het onderwijs vragen veel van je als financieel manager. Onderwijs staat in het brandpunt van de maatschappelijke discussie. Je hebt te maken met actueel onderwijsbeleid dat eisen stelt aan prestaties, profilering en kwaliteit. Flexibilisering is nog geen feit, maar staat hoog op de agenda. Je wordt geconfronteerd met krimp of groei door veranderende bevolkingssamenstelling. En door wisselende instroom en uitstroom van leerlingen en studenten zie je jaarlijks het effect op de bekostiging. Meer dan ooit werk je in een sterk krachtenveld.

 

Control in het onderwijs is véél meer dan cijfers alleen

Als financieel manager heb je vanuit jouw financiële expertise een belangrijke rol in de organisatie en sta je aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Jouw functie wordt belangrijker en ontwikkelt zich naar strategisch adviseur. Zorg dat je er klaar voor bent!

Bekijk het volledige opleidingsprogramma

 

De verbinding van financiën met het onderwijs zelf

Deze verkorte opleiding Controller Onderwijs biedt je verdieping op financieel en bestuurlijk gebied in samenhang met de onderwijskern. Thema’s als waarde-creatie, beleidsrijke meerjarenraming, omgaan met tijden van krimp en groei en versterking van bestuur en toezicht komen aan bod. En uiteraard de nieuwe Richtlijn Jaarverslag Onderwijs.

 

Aan de slag met financiële vraagstukken in het onderwijs

De opleiding Controller Onderwijs biedt je op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele financiële vraagstukken in het onderwijs en je leert hier effectief mee om te gaan. Je krijgt concrete handvatten hoe je als controller verder kunt groeien als sparringpartner en beïnvloeder van het algemene beleid. Een zeer hoogwaardig team van docenten, geeft je een afwisseling tussen theorie en praktijk. Je gaat aan de slag met concrete cases en hebt ruim de gelegenheid om je eigen vraagstukken voor te leggen.

 

Herken je als controller in het onderwijs deze vragen?

 • Ben je werkzaam als financieel manager en heb je de ambitie om de rol van controller op- of uit te bouwen?
 • Ben je al jaren werkzaam als controller of financieel manager in het onderwijs en wil je bijgepraat worden over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van control?
 • Ben je werkzaam als controller en heb je nooit de tijd gehad om een opleiding tot controller te doorlopen?

Dan is deze opleiding bij uitstek geschikt voor je!

 

Jouw resultaat na de opleiding Controller Onderwijs

 • Je bent volledig op de hoogte van de cruciale financiële en strategische onderwerpen in het onderwijs
 • Je bent gegroeid van financieel manager naar adviserende business controller
 • Je beschikt over inzichten en praktische handvatten om jouw positie als controller en strategisch partner van management en bestuur van je organisaties verder te optimaliseren
 • Je gaat naar huis met het boek Financieel Management voor non-profitorganisaties geschreven door Groot en Van Helden

Download de opleidingsbrochure (pdf)

 

33 PE uren

Je ontvangt door het NBA erkende 33 PE-uren voor de Verkorte opleiding Controller Onderwijs. Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers.

 

Programma van de opleiding Controller in het onderwijs

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Strategie, strategieontwikkeling en omgeving van financieel leiderschap

Tijdens deze dag gaan we in op waardecreatie door de controller in het onderwijs, toekomstbestendig onderwijsbeleid & control en financieel leiderschap van de controller.

 • Maatschappelijk/publieke waardecreatie: een aparte cyclus in een maatschappelijk context
 • Versterking van bestuur en toezicht
 • Samenhang leiderschap, onderwijs en het creëren van maatschappelijke waarde
 • Beleidsrijke meerjarenraming: financiële meerjarige strategie in samenhang met de (andere) strategische doelstellingen
 • Omgaan met tijden van krimp en groei
 • Verankering financieel beleid en interne control in onderwijsorganisatie

Na deze module:

 • Heb je inzicht in de kwaliteit van financieel leiderschap: meerjarenanalyse, stakeholderbeleid en positionering controller
 • Heb je inzicht in de doelmatige positionering van de controller in de onderwijsorganisatie

Door: Prof.dr. Goos Minderman, Directeur van The Midfield, multi-commissaris en Hoogleraar Public Governance Universiteit Stellenbosch, Zuid-Afrika


Dag 2

Management control en organisatieverandering

Tijdens deze dag wordt ingegaan op ‘mainstream control’ in de publieke sector en in het onderwijs in het bijzonder. Veel organisaties en organisatieonderdelen hebben zich ontwikkeld  tot bureaucratieën en creëren van managementlagen. Er wordt een alternatief geschetst: de creatie van betrokken ondersteuners in organisaties met een rijke interactie. Accounting en performance measurement kunnen  dan helpen om een dialoog en een discussie op gang te houden voor goed onderwijs: “van resultaat denken naar effect denken”.

 • Management control concepten in het onderwijs
 • Financiële visieontwikkeling en management
 • Budgettering
 • Transitiemanagement voortbouwend op de eigen analyse en heersende en gewenste organisatiecultuur
 • Integraal financieel leiderschap
 • Gemeenschappelijk taal en aanpak van financieel management en bestuur

Door: Prof.dr. Hans Bossert heeft een lange staat van dienst in onderzoek en onderwijs in management control van de publieke sector, o.a. aan de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool en de University of Stellenbosch. 


Het volledige programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)

Dag 3

De controller als kloppend hart van de bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is het geheel van activiteiten dat is gericht op om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Het planning en controlproces omvat de vertaling van de strategie naar actie, het voeren van de dialoog over de voortgang en realisatie, en het voorzien in de daarvoor benodigde managementinformatie. De controller is de regisseur van dit proces en is een financieel-economisch expert die bestuur en directie ondersteunt bij het besturen en beheersen van de organisatie. Op deze dag staat de rol van de controller centraal, de positie in de organisatie en het instrumentarium.

 • Inrichting van controlfunctie in onderwijssector
 • Koppelen van financiën en activiteiten (ook meerjarig)
 • Inrichting financiële organisatie
 • Reflectie op financiële organisatie
 • Inrichting van de brede P&C-cyclus
 • Instrumenten van control
 • De moderne brede rol van de controller/financieel manager
 • Financiële visieontwikkeling en financieel management: wat betekent het om ´strategisch´ in control te zijn?
 • Waar vullen bestuurders, directeuren en controllers elkaar aan?

Na deze module:

 • (Her)ken je de samenhang bedrijfsvoeringssprocessen
 • Kan je planning@control-proces toepassen
 • Ken je de inrichtingsmodellen controlfunctie
 • Ken je het onderscheid in de vormen van control: financial; managenet en strategic ontrol
 • Ken je de verschillende instrumenten en dimensies van control;
 • De A3-methodiek toe te passen

Door: drs. Robert Leeftink is Register controller en lid van het College van Bestuur van MBO Utrecht.  


Dag 4

Informatiemanagement in het onderwijs

De rol van controller in het onderwijs is nog volop in ontwikkeling. De stap van uitsluitend financiële informatie naar stuurinformatie emancipeert heel snel. De rol van de controller is niet meer louter financieel, maar juist heel breed, al blijft de bedrijfseconomische achtergrond het basisinstrumentarium. Samen bespreken we de rol van de controller in het onderwijs en de dilemma’s hierbij. Tevens wordt de ontwikkelrichting in beeld gebracht en op welke wijze de controller hier invulling aan kan geven en hoe hij zich ontwikkelt.

 • Betrouwbare informatiesystemen in een onderwijsorganisatie
 • Besturen en doen functioneren van informatiesystemen
 • De rol van de controller in de informatievoorziening
 • Risico analyses en informatiesystemen in het onderwijs
 • Knelpunten en dilemma's in de informatievoorziening in het onderwijs

Na deze module:

 • Begrijp je hoe de informatievoorziening ingericht moet worden om betrouwbare informatie te kunnen verstrekken op directeursniveau, op het niveau van bestuur en van raad van toezicht.
 • Heb je inzicht in de rol van de controller in dit proces.
 • Ken je de opzet, inhoud en werking van het planning & controlinstrumentarium.
 • Ben je in staat financiële kengetallen te lezen en begrijp je de impact van deze kengetallen.
 • Ben je in staat onderwijskengetallen te lezen en te vertalen naar stuurinformatie.
 • Ben je in staat risico-analyses op te stellen en deze bespreekbaar te maken.
 • (H)erken je de noodzaak van de softcontrols naast de hard controls.

Door: drs. Esther Spetter RC is registercontroller en zelfstandig adviseur in de publieke sector. 

Lees het interview met Esther: Waarom controller onderwijs zoveel meer is dan alleen de cijfers op orde!?


Dag 5

Management en Financial Accounting in het onderwijs

Deze opleidingsdag staat in het teken van Management en Financial Accounting in het onderwijs. Hierbij wordt na een korte introductie over enige basistechnieken verder doorgesproken over nieuwe technieken en ontwikkelingen.

 • Kostprijs en kostprijsanalyse in het onderwijs
 • Investeren en investeringsselectie in het onderwijs
 • Verantwoording en ontwikkelingen daarbij
 • Performance management en meting van onderwijsinstellingen (met o.a. aandacht voor de A3 systematiek)
 • Vermogensbehoefte en vermogensvorming

Na deze module:

 • Heb je kennis van actuele ontwikkelingen op het vlak van management en financial accounting.
 • Heb je inzicht in nieuwe technieken op het vlak van accounting en kunt deze toepassen en beoordelen op merites voor de eigen praktijk. 
 • Kan je het handelingsrepertoire van jezelf en van de organisatie op het vlak van accounting kritisch beschouwen en deze indien gewenst bijstellen.

Door: Dr. Tjerk Budding is hoofddocent Management en Financial Accounting bij het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Docenten van de Opleiding Controller in het onderwijs

 

Hoofddocent van de opleiding:
 • Prof.dr. Goos Minderman is directeur van The Midfield (denktank voor non-profitorganisaties). Hij was tussen 1996 en 2015 verbonden aan de controllersopleidingen van de Vrije Universiteit en doceert dit vak aan vele universiteiten en instellingen in binnen- en buitenland. Tot recent voorzitter van een raad van toezicht van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, trainer en evaluator van raden in het onderwijs,  zit hij bovenop de ontwikkelingen in de onderwijssector.

   

Overige docenten:

 • Prof.dr. Hans Bossert heeft een lange staat van dienst in onderzoek en onderwijs in management control van de publieke sector, o.a. aan de Vrije Universiteit, de Haagse Hogeschool en de University of Stellenbosch. Bossert heeft als strategisch adviseur ook veel inzicht in de werking van controlsystemen in het onderwijsveld.

 • Drs. Robert Leeftink RC is Register controller en lid van het College van Bestuur van MBO Utrecht. Hij was verantwoordelijk voor de inrichting en ontwikkeling van de controlfunctie in deze onderwijsinstelling na een ontvlechting. Daarvoor was hij op verschillende (directie)functies verantwoordelijk voor finance en control bij een aantal andere grote instellingen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs, en het voorgezet onderwijs.

 • Drs. Esther Spetter RC Esther Spetter is sinds 2000 zelfstandig adviseur en interimcontroller in het publieke en maatschappelijke domein. Opdrachten richten zich op het brede spectrum van control, risicomanagement en governance. Daarnaast houdt zij zich bezig met de inrichting van governancestructuren bij netwerkorganisaties en verbonden partijen van gemeenten. Ook is zij toezichthouder in het primair onderwijs (voorzitter), het voortgezet onderwijs en in een stichting met maatschappelijk vastgoed.
  Lees het interview met Esther 'Waarom controller onderwijs zoveel meer is dan alleen de cijfers op orde!?

 • Dr. Tjerk Budding is hoofddocent Management en Financial Accounting bij het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in accounting vraagstukken bij overheids- en non-profi t organisaties en publiceert hier regelmatig over in Nederlandstalige- en internationale bladen.

Algemene informatie van de opleiding Controller in het onderwijs

 

Data en locatie

29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2020

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 | Utrecht
Tel: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.15 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.15 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Voor wie bestemd?

 • Controllers werkzaam in het onderwijs
 • Financieel managers
 • Manager Finance & Control
 • Hoofd bedrijfsvoering

De Verkorte opleiding Controller Onderwijs is geschikt voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van financieel beleid en beheer in het onderwijs. 

 

33 PE uren

Je ontvangt door het NBA erkende 33 PE-uren voor de Verkorte opleiding Controller Onderwijs. Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers.

 

Opleidingscertificaat van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als controller! Na afronding van de ‘Onderwijs Controller’ ben je een financieel expert met maatschappelijke meerwaarde. Je verbindt economische principes met het eigen karakter van de sector.

 

Boek: Financieel Management van non-profitorganisaties

Auteur: Groot en Van Helden

 

Jouw investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffi e, thee en lunch en het boek Financieel Management voor non-profitorganisaties. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving.

 

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastinguren voor deze opleiding bedraagt ongeveer 40 uren inclusief contacturen.

 

Meer informatie

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: sandra.donkers@sbo.nl
 

 


Reacties van cursisten

 • Goos Minderman is een kundig, bevlogen, enthousiast en betrokken docent, die zich goed kan inleven in de werksituatie van de cursisten. Hij zet aan tot denken en inderdaad: je gaat met een vraag aan het eind van de dag de deur uit! 

 • Cursusleiders allen zeer gedreven en enthousiast, op locatie alles goed verzorgd, tot in de puntjes. Compliment. Ook contacten met de organisatie waren zeer klantgericht.

 • Waardevol en essentieel om de verbinding tussen strategisch meerjarenbeleid en organisatiedoelen enerzijds en de financiën anderzijds te kunnen maken.
 • Heel erg toegespitst op onderwijs, veel praktijkvoorbeelden, direct toepasbaar en heel herkenbaar.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding Controller in het Onderwijs inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding Controller in het Onderwijs start op 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2020 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999,- excl. btw
Datum: 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2020
Studiepunten: 33
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Relevant aanbod

9 Jun

Cursus Financieel management voor non-financials in het onderwijs

Verhoog uw onderwijsrendement door het optimaliseren van uw financiële inzicht met de cursus Financieel Management voor non-financials in het onderwijs. Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events