Opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit

 • Leer jouw regierol op de juiste manier in te richten
 • Inclusief vele praktijkcases
 • Je gaat naar huis met een een ander kijk op bereikbaarheid en nabijheid
 • Speciaal ontwikkeld voor zowel Opdrachtgevers als Opdrachtnemers!
 • Gratis toegang tot het Mobility congres t.w.v. €799,-

Leer hoe je een gebiedsgerichte aanpak maakt in de mobiliteitstransitie!

 • 6-daagse opleiding
 • 16 mei - 27 juni 2024
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Word een strategisch adviseur mobiliteit!

Het opstellen en ontwikkelen van integraal mobiliteitsbeleid met het brede welvaart denkkader als vertrekpunt. Je leert hoe je een gebiedsgerichte aanpak maakt in de mobiliteitstransitie via casuïstiek dat toepasbaar is in jouw eigen dagelijkse praktijk.

Mobiliteit is geen doel maar een middel om de leefomgeving te versterken, de verstedelijkingsopgave te realiseren en de vergroening mogelijk te maken. Mobiliteit is allang geen opgave voor slechts voertuigen en asfalt, maar kent veel bredere doelstellingen als veilige woonomgeving, kwalitatieve hoogwaardige inrichting van de ruimtelijke omgeving en gebieden met sterk economisch ontwikkelperspectief. Nieuwe inzichten en ontwikkelperspectief voor de toekomst zijn noodzakelijk en krijg je mee in deze cursus met slimme en toepasbare innovatieve mobiliteitsoplossingen.

De strategisch adviseur mobiliteit werkt zelfstandig en je stuurt grotere projectteams aan om uitdagende vraagstukken op stedelijke en landelijke schaal van mobiliteit aan te pakken. Dit doe je nooit alleen, maar altijd met strategische partners. Het herkennen en meenemen van de strategische partners om jouw ambities te realiseren is een belangrijk onderdeel van deze cursus en krijgt veel aandacht. Daarmee kent voor jou de beleidscyclus van mobiliteit en bereikbaarheid geen geheimen meer. Je kan daarmee het perspectief voor de toekomstige mobiliteitsopgave in gang zetten en uitwerken.

Daarnaast ben je prima in staat om op stedelijk en landelijk niveau over de bereikbaarheid van de stad te adviseren: op visieniveau van de lange termijn verstedelijking waarbij 20 jaar vooruitgekeken wordt; procesmatig, hoe (realisatie van) mobiliteitsbeleid kan worden ingebed in de organisatie en in de uitvoering

Download de brochure

Dit leer je:

 • Jouw regierol op proces en inhoud kan in te richten voor het jouw gewenste resultaat
 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid vanuit het brede welvaart perspectief
 • Hoe je smart mobility kan integreren in de gebiedsontwikkeling
 • Hoe de klimaatadaptie de mobiliteitstransitie kan versnellen
 • De basiskennis over keuzegedrag in mobiliteit
 • Hoe je sterkere strategische samenwerkingsverbanden aangaat

 

Gratis toegang tot het Mobility Congres t.w.v. €799,-

Programma Strategisch Adviseur Mobiliteit

 

Module 1

Wat is strategische mobiliteit en brede welvaart?

De focus van bereikbaarheid verandert van meer economische perspectief naar meer maatschappelijk perspectief. De brede welvaart doelstellingen zoals leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en nabijheid in een andere weging met nieuwe indicatoren. Daarmee wil niet gezegd worden dat bestaande indicatoren als capaciteit en doorstroming niet meer belangrijk zijn, maar meer in balans moeten komen met de indicatoren van de maatschappelijke waarden. De balans zal meer in evenwicht komen met functies als onderwijs, zorg, winkelen/dagelijks boodschappen en groen/natuur/recreatie. Daarmee is mobiliteit geen doel op zich, maar een belangrijk middel om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het gaat om veilig naar school fietsen, het pakketje op tijd afleveren, mantelzorg bieden aan een familielid of op tijd en zonder al te veel stress op je werk komen. De nieuwe gedachte is vanuit doorstroming naar meer nabijheid en van voldoende capaciteit naar meer schone verplaatsingen.

Wat leer je?
- Brede welvaart als denkkader voor nieuw perspectief in de mobiliteit
- Hoe geef je de mobiliteitstransitie vorm en wie heb je nodig?
- Innovatief duurzaam wegverkeer, welke keuzes durf je te maken?
- Op weg naar een gezond, vitaal en veilig mobiliteitsbeleid als basis voor schone leefomgeving

Module 2

Gebiedsontwikkeling en smart mobility (hub strategie)

Een veranderende vorm van mobiliteit is nodig om onze steden bereikbaar te houden. Maar hoe pas je dit het beste toe in de gebiedsontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat de verkeersstromen op de juiste manier op elkaar aansluiten? In module 2 leer je hoe je mobiliteit, bereikbaarheid en verstedelijking met elkaar laat samengaan. Wat betekent de ordening van het STOMP principe in gebiedsontwikkeling en welke keuzes worden gemaakt?

Aandacht voor specifieke doelgroepen voetganger, fiets. OV knooppunten, landelijk gebied welke opgave speelt daar? Veel innovatieve oplossingen dienen zich aan. Smart mobility, MaaS, mobiliteitshubs en elektrisch vervoer vragen om een andere manier van denken. Want hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteitsconcepten ook werkelijk bijdragen aan de verduurzaming van ons vervoer? Hoe zorgen we ervoor dat ze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande wijk of voor het ontwerpen van een nieuwe woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat duurzame mobiliteit volwaardig onderdeel is van het gebiedsontwikkelproces? 

Wat leer je?
Hoe je het STOMP werkbaar wordt in de gebouwde omgeving
- Het aanbod van smart mobiliteit en hubs
- Actualiteiten en ontwikkelingen van Smart Mobility

Tip - Download de brochure voor een compleet overzicht van het programma


Module 3

Klimaatadaptie

Het klimaat verandert. Hitte, extremere buien, perioden van droogte en de kans op overstromingen nemen toe. Het aanpassen van ons gedrag en de ruimtelijke inrichting van Nederland aan die klimaatverandering, noemen we klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering grijpen zowel direct als indirect in op mobiliteit. Direct, door schade aan infrastructuur en voertuigen als gevolg van extreem weer. En indirect, door verschuivende mobiliteitsbehoeften, zoals de zoektocht naar verkoeling op hete dagen of evacuatieroutes bij wateroverlast en overstromingen.

Mobiliteit en bereikbaarheid is van groot belang voor de bereikbaarheid van voorzieningen. Deze opgave speelt in regio’s waar het alternatief voor de auto niet zo makkelijk aanwezig is. Toch blijven basisvoorzieningen voor het dagelijks leven van groot belang om een prettig woon- en leefklimaat te hebben. Bereikbaarheid van scholen, sport en supermarkten voor verschillende modaliteiten is een belangrijk vertrekpunt. De 15 minuten stad is een begrip, maar is dat ook voor de 15 minuten regio? En welke voorzieningen moeten binnen de 15 minuten met verschillende modaliteiten bereikbaar blijven, nabijheid van voorzieningen in dorpen en kleinere kernen.

Wat leer je?
- De effecten van klimaatverandering en de verschuivende mobiliteitsbehoeften
- De raakvlakken en strijd tussen mobiliteit en klimaatadaptatie
- Maar ook de strijd tussen mobiliteit en klimaatadaptatie
- Welke voorzieningen zijn essentieel voor een 15 minuten regio /stad?

Module 4

Beleving van infrastructuur

Het idee dat de mens bewust keuzes maakt, beïnvloed door kennis en ratio, is op retour. Aantrekkelijkheid en beleving spelen wellicht een belangrijker rol in het oordeel van gebruikers over een locatie, dienst, of product. Bovendien wordt gedrag sterk bepaald door de manier waarop mensen de omgeving beleven. Di betekent: de wijze waarop je een omgeving inricht, of dat nu een plein, een fietspad, een parkeergarage of een trein is, heeft direct invloed op gedrag.

Hoe stuur je gedrag via beleving? En hoe onderzoek je hoe mensen een locatie, dienst of product beleven? In deze module krijg je een eerste kennismaking met het onderwerp beleving. Je leert hoe je erachter komt hoe mensen, vooral vanuit hun onderbewuste, de wereld ervaren. Hoe dit via alle zintuigen wordt bepaald en hoe je vanuit beleving de kwaliteit van een plek naar een hoger plan kan tillen.

Met deze kennis ga je aan de slag om via beleving ervoor te zorgen dat mensen een plek, dienst of product vaker en langer gaan gebruiken en daar meer waardering voor hebben. Dat helpt je bij allerlei opgaven waar een verandering van de mens gevraagd wordt. We doen dit op een creatieve en interactieve manier, waarin we vanuit de zintuigen gaan ontwerpen.

Wat leer je?
- Waarom beleving belangrijk is voor mobiliteit en de openbare ruimte
- Hoe beleving werkt en hoe je via beleving gedrag kan sturen
- Hands-on ervaring uit de praktijk

Module 5

Gedrag en mobiliteit

De wetenschap vertelt ons dat aanpassingen in ons gedrag nodig zijn om een bewoonbare wereld achter te laten voor onze kleinkinderen. De technologie biedt ons allerlei mogelijkheden om anders om te gaan met verkeer en vervoer. Maar hoe krijg je de mens hierin mee? Als we een goed idee hebben voor andere vormen van mobiliteit hoe krijgen we dan de mens daarin geïnteresseerd? Hoe krijg je iemand zo ver om vastgeroeste gewoonten te doorbreken? En is de mens eigenlijk wel in staat om te veranderen?

In module 5 leert Matthijs je in een interactieve online sessie hoe de beïnvloeding van mobiliteitsgedrag een bijdrage kan leveren aan de verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid van onze steden. Met tips waar je thuis ook wat aan hebt. 

Wat leer je?
- Inzicht krijgen in de veranderbereidheid van een doelgroep
- Doelgroepen stimuleren tot ander gedrag
- Een stappenplan op te stellen waarin het keuzegedrag van de reiziger centraal staat

Module 6

Strategische samenwerkingsverbanden en praktijkwandeling

Wat heeft de toekomst van mobiliteit allemaal voor ons in petto? Hoe worden stedelijke en regionale doelstellingen zoals klimaat verdichting, vergroening vertaalt naar mobiliteit? En hoe belangrijk zijn samenwerkingsverbanden? De reizen die dagelijks door de inwoners van een gemeente worden gemaakt, beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Maar ook de aanpassingen in de gebiedsontwikkeling die ontstaan door de veranderende mobiliteit liggen niet bij één afdeling. Daarom zijn er strategische samenwerkingsverbanden nodig om de mobiliteits- en verstedelijkingstransitie aan te gaan. Strategische stakeholders zoals grote werkgevers of zijn essentieel om doelstellingen te bereiken vanuit een het brede welvaart perspectief. Hoe werk je samen en maak je een strategische alliantie?

Wat leer je?
- Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat met regionale, publiek- en private partijen
- Hoe jij de strategische mobiliteitsexpert wordt
- Hoe je de regierol pakt binnen jouw project

Docenten:

img-Martin Guit

Martin Guit
Strateeg Mobiliteit, Rebelgroup

Martin werkt als senior advisor aan integrale strategische mobilteitsvraagstukken voor de stad en regio Rotterdam. Daarnaast werkt hij als adviseur in het Vernieuwing MIRT team bij ministerie infrastructuur en milieu.

img-Matthijs Dicke-Ogenia

Matthijs Dicke-Ogenia
Verkeerspsycholoog, Goudappel

Matthijs beredeneert in verkeer en vervoer altijd vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het beïnvloeden van de mens in het verkeer. Zowel bij het beïnvloeden van mobiliteitskeuzen als bij verkeersveiligheid. Hij werkte aan een aantal grootschalige filemijdenprojecten met een monetaire beloning en projecten om mensen in het OV of op de fiets te krijgen zonder monetaire beloning. Hij zoekt daarbij altijd waar de motivatie om te veranderen ligt.

img-Robert Boshouwers

Robert Boshouwers
Principal Consultant, Rebelgroup

Robert heeft 31 jaar ervaring in het managen van complexe mobiliteitsvraagstukken, variërend van bereikbaarheid in stedelijke gebieden tot Smart Mobility en mobiliteitsdiensten. Met zijn bestuurskundige achtergrond biedt hij een integrale benadering op diverse onderwerpen en schakelt hij snel tussen strategisch, tactisch en operationeel denken. Als senior consultant met expertise in strategische en bestuurlijke besluitvorming, weet hij de inhoud helder te presenteren en beslisinformatie te genereren. Vanuit zijn visie op duurzame verplaatsingen introduceerde Robert het STOMP-ordeningsprincipe en het MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) in Nederland.

img-Rick Schotman

Rick Schotman
Adviseur beleving en belevingsonderzoek Goudappel

img-Shaun Akse

Shaun Akse
Gepromoveerd klimaatwetenschapper en onderzoeker bij bureau voor innovatie ‘Make Day’

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

Beleidsadviseurs, verkeerskundigen, programma- en projectmanagers, ingenieurs en consultants.

Werkzaam op het gebied van: verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, planologie en milieu.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 16 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 23 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 3 30 mei 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 13 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 5 20 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 6 27 juni 2024 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 4299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 751 mariska.korewijk@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy