Opleiding Strategische mobiliteit

Leer hoe je een gebiedsgerichte aanpak maakt in de mobiliteitstransitie!

 • Leer jouw regierol op de juiste manier in te richten
 • Inclusief vele praktijkcases
 • Je gaat naar huis met een een ander kijk op bereikbaarheid en nabijheid

Voor vragen of het reserveren van een plaats neem contact op met opleidingsadviseur Mariska Korewijk: 040 - 2 972 751

Ook interessant: Mobility FFWD Event

Word een strategische mobiliteitsexpert!

Onze mobiliteit verandert en we zitten midden in een mobiliteitstransitie. Er spelen allerlei vraagstukken rondom mobiliteit: bereikbaarheid, combinatie met bouwopgaven, verduurzamingsopgave en smart mobility.

De binnensteden slibben dicht. Dus deze transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en je rol verandert hierdoor.

 

De opleiding strategische mobiliteit leert je:

 • Jouw regierol op de juiste manier in te richten
 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
 • Hoe je smart mobility het beste kan inrichten in gebiedsontwikkeling
 • Wat de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie zijn
 • De basiskennis over keuzegedrag in mobiliteit
 • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat

 

Deze opleiding is ontwikkeld voor:

Beleidsadviseurs, verkeerskundigen, programma- en projectmanagers, ingenieurs en consultants.

Werkzaam op het gebied van:  verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, planologie en milieu.


 Wil je meer informatie en het volledige programma inzien? Download de brochure (pdf)


Module 1

De binnensteden slibben dicht. Een transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en je rol verandert hierdoor. Tijdens module 1 krijg je een inleiding in deze veranderende mobiliteit.

Inleiding in de mobiliteit

 • Actualiteit en ontwikkelingen in de mobiliteit
 • Hoe geef je de mobiliteitstransitie vorm en wie heb je nodig?
 • Toenemende betrokkenheid van burgers, co-creatie als voorwaarde
 • Innovatief duurzaam wegverkeer, krijgt alles een plek?
 • Mobiliteitsregisseur: handvatten voor een optimale invulling van de regierol
 • Op weg naar een gezond, vitaal en veilig mobiliteitsbeleid
 • Ketenmobiliteit als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling

Je leert:

 • Welke relevante wet- en regelgeving je moet kennen,
 • Hoe je beter kunt anticiperen op participatie bij burgers,
 • Jouw regierol op de juiste manier in te richten,
 • Wat een druuzaam mobiliteitsbeleid inhoudt.

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam


Module 2

Een veranderende vorm van mobiliteit is nodig om onze steden bereikbaar te houden. Maar hoe pas je dit het beste toe in de gebiedsontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat de verkeersstromen op de juiste manier op elkaar aansluiten? In module 2 leer je hoe je mobiliteit, bereikbaarheid en verstedelijking met elkaar laat samengaan.

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Mobiliteit in een stedelijk gebied , invloed van de ruimtelijke verdeling
 • Hoe organiseren we aantrekkelijke infrastructuur?
 • Hoe zal nabijheid onze mobiliteit en verstedelijking veranderen?
 • Duurzame gebiedsontwikkeling en het inrichten van fysieke Infrastructuur in de ruimte
 • Stadsbrede deelmobiliteit of meer wijkgericht en ruimte in de bebouwde omgeving?
 • Een aantrekkelijk infrastructuur netwerk van stad en regio met hubs
 • Stedelijk parkeren en stadslogistiek
 • Ketenmobiliteit als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling

Je leert:

 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
 • Hoe deelmobiliteit ingericht kan worden in de bestaande omgeving
 • HOe je aantrekkelijk wonen stimuleert doormiddel van nieuwe oplossingen 
 • En hoe je parkeren en logistiekeoplossingen beter in kunt richten in de stedelijke omgeving

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam 


Module 3

Technologische ontwikkelingen, een ambitieuze Bouwagenda en scherpe klimaatdoelstellingen zorgen voor nieuwe mobiliteitsopgaves. Veel innovatieve
oplossingen dienen zich aan. Smart mobility, MaaS, mobiliteitshubs en elektrisch vervoer vragen om een andere manier van denken. Want hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteitsconcepten ook werkelijk bijdragen aan de verduurzaming van ons vervoer? Hoe zorgen we ervoor dat ze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande wijk of voor het ontwerpen van een nieuwe woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat duurzame mobiliteit volwaardig onderdeel is van het gebiedsontwikkelproces? In module 3 ga je tijdens een interactieve online sessie aan de slag met deze vraagstukken.

Smart mobility

 • Welke manier van werken en denken vraagt deze ontwikkeling?
 • De inrichting van smart mobility in gebiedsontwikkeling
 • MaaS, mobiliteitshubs & aanbod van diverse modaliteiten
 • Inclusiviteit van vervoer

Wat leer je:

 • Hoe je smart mobility inricht in de gebouwde omgeving
 • Het aanbod van smart mobiliteit
 • Actualiteiten en ontwikkelingen van Smart Mobility

Edvard Hendriksen, Senior adviseur, Over Morgen & Maarten de Vries, Senior adviseur, Over Morgen


Module 4

Het klimaat verandert. Hitte, extremere buien, perioden van droogte en de kans op overstromingen nemen toe. Het aanpassen van ons gedrag en de ruimtelijke inrichting van Nederland aan die klimaatverandering, noemen we klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering grijpen zowel direct als indirect in op mobiliteit. Direct, door schade aan infrastructuur en voertuigen als gevolg van extreem weer. En indirect, door verschuivende mobiliteitsbehoeften, zoals de zoektocht naar verkoeling op hete dagen of evacuatieroutes bij wateroverlast en overstromingen.

Tijdens module 4 verdiepen we ons in de effecten van klimaatverandering en de manier waarop in Nederland met die effecten wordt omgegaan. We focussen daarbij op de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie en mobiliteit

 • Het veranderende klimaat: facts & figures.
 • De beleidscontext van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie.
 • De impact van hitte, droogte en wateroverlast op infrastructuur en mobiliteit.
 • Synergie en strijd tussen klimaatadaptatie en mobiliteit:
  • Regionaal: infrastructuur als vitale en kwetsbare functie
  • In de straat: over bomen en parkeerplekken, verkeersdrempels als minidijkjes en
  waterbergende wegen

Wat leer je:

 • De effecten van klimaatverandering en de manier hoe hier mee om wordt gegaan
 • In te spelen op de verschuivende mobiliteitsbehoeften 
 • De raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie
 • Maar ook de strijd tussen mobiliteit en klimaatadaptatie

Maarten verkerk, Adviseur klimaatadaptatie, Over Morgen


Module 5

De wetenschap vertelt ons dat aanpassingen in ons gedrag nodig zijn om een bewoonbare wereld achter te laten voor onze kleinkinderen. De technologie biedt ons allerlei mogelijkheden om anders om te gaan met verkeer en vervoer. Maar hoe krijg je de mens hierin mee? Als we een goed idee hebben voor andere vormen van mobiliteit hoe krijgen we dan de mens daarin geïnteresseerd? Hoe krijg je iemand zo ver om vastgeroeste gewoonten te doorbreken? En is de mens eigenlijk wel in staat om te veranderen?

In module 5 leert Matthijs je in een interactieve online sessie hoe de beïnvloeding van mobiliteitsgedrag een bijdrage kan leveren aan de verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid van onze steden. Met tips waar je thuis ook wat aan hebt.

Mobileitsgedrag

 • De behoefte van mobiliteit en basiskennis over keuzegedrag
 • Inleiding in het analyseren en beïnvloeden van mobiliteitsgedrag
 • Aansluiten bij de natuurlijke behoeften en motieven van de mens?
 • Opbouw van een veranderprogramma

Wat leer je:

 • Inzicht krijgen in de veranderbereidheid van een doelgroep
 • Doelgroepen stimuleren tot ander gedrag
 • Een stappenplan op te stellen waarin het keuzegedrag van de reiziger centraal staat

Matthijs Dicke-Ogena, Verkeerspsycholoog, Goudappel


Module 6

Wat heeft de toekomst van mobiliteit allemaal voor ons in petto? Hoe worden stedelijke en regionale doelstellingen zoals klimaat verdichting, vergroening vertaalt naar mobiliteit? En hoe belangrijk zijn samenwerkingsverbanden? De reizen die dagelijks door de inwoners van een gemeente worden gemaakt, beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Maar ook de aanpassingen in de gebiedsontwikkeling die ontstaan door de veranderende mobiliteit liggen niet bij één afdeling. Daarom zijn er strategische samenwerkingsverbanden nodig om de mobiliteits- en verstedelijkingstransitie aan te gaan. In module 6 leer je hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aan gaat en hoe jij de regierol hierin kunt pakken.

Strategische samenwerkingsverbanden en toekomst van de mobiliteit

 • Toekomst van mobiliteit vanuit andere perspectieven
 • Lokalen samenwerkingsverbanden
 • Regionale samenwerking, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
 • Versterking van publiek-private samenwerking rond infrastructurele projecten
 • Samenwerken met alle partijen, hoe pak je de regierol?

Wat leer je:

 • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat met regionale, publiek- en private partijen
 • Hoe jij de strategische mobiliteitsexpert wordt
 • Hoe je de regierol pakt binnen jouw project

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam 

Jouw Docenten

 

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam
Martin werkt als senior advisor aan integrale strategische mobilteitsvraagstukken voor de stad en regio Rotterdam. Daarnaast werkt hij als adviseur in het Vernieuwing MIRT team bij ministerie infrastructuur en milieu.

Edvard Hendriksen Msc, Senior adviseur, Over Morgen
Edvard is een ondernemende adviseur/projectmanager duurzame mobiliteit. Als pionier stond hij aan de basis van de uitrol van elektrisch vervoer. Nu werkt hij aan nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals MaaS en deelmobiliteit. Met oog voor de diversiteit aan doelgroepen, helpt hij steden aan een betere bereikbaarheid en duurzamere leefomgeving.

Drs. Maarten de Vries Senior adviseur, Over Morgen
Maarten is een ervaren adviseur/projectmanager duurzame gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren specialiseerde hij zich op de toepassing van slimme en schone mobiliteitsconcepten, vanuit de overtuiging dat die randvoorwaardelijk zijn om nieuwe woonwijken toekomstbestendig in te richten.

Maarten Verkerk, Adviseur klimaatadaptatie, Over Morgen
Vanuit adviesbureau Over Morgen adviseert Maarten overheden en private instellingen over klimaatadaptatie. Hij doet dat met een integrale duurzaamheidsblik en maakt daarbij de verbindingen tussen klimaatadapatatie, energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit expliciet. Maarten was betrokken bij het 1e Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie in 2018 en de oprichting van het platform Samen Klimaatbestendig

Matthijs Dicke-Ogenia, Verkeerspsycholoog, Goudappel
Matthijs beredeneert in verkeer en vervoer altijd vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de mens. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het beïnvloeden van de mens in het verkeer. Zowel bij het beïnvloeden van mobiliteitskeuzen als bij verkeersveiligheid. Hij werkte aan een aantal grootschalige filemijdenprojecten met een monetaire beloning en projecten om mensen in het OV of op de fiets te krijgen zonder monetaire beloning. Hij zoekt daarbij altijd waar de motivatie om te veranderen ligt.

Algemene informatie opleiding Aanpak jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen

Data en locatie

 • 12 oktober, 2, 16, 30 november 2021 // Meeting Plaza
 • 9 en 23 november 2021 // Online

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 357 
3511 DT Utrecht
Routebeschrijving

 

Jouw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot een digitale leeromgeving.

 

Voor wie bestemd

Beleidsadviseurs, verkeerskundigen, programma- en projectmanagers, ingenieurs en consultants.

Werkzaam op het gebied van: verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, planologie en milieu.

 

Studiewijze

 • Blended leren: Je leerrendement is groot door een sterke combinatie van online én klassikaal leren.
 • Gericht op jouw praktijk: Je kent je vak, maar in de praktijk is het toch vaak anders. Je werkt met praktijkcases en -opdrachten
 • Leer van elkaar: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • Certificaat van deelname: Hoe gaan je medecursisten om met bepaalde situaties en dilemma’s? Laat anderen je inspireren
 • HBO-niveau: Dit houdt in dat je zelfstandig werkt, proactief bent goed om kunt gaan met veranderingen en ideeën aandraagt

Vragen?

Voor vragen kun je direct contact opnemen met de opleidingsadviseur:
Mariska Korewijk
Tel: 040 - 2 972 751

Voor vragen over incompany kun je direct contact opnemen met:
Guusje Verhoeven
Tel: 040 - 2 974 980

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Strategische mobiliteit online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Strategische mobiliteit inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Strategische mobiliteit start op 12 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 2021 in Meeting Plaza Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: 12 oktober, 2, 9, 16, 23 en 30 november 2021
Locatie: Meeting Plaza Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

Relevant aanbod

8 Feb

Jaaropleiding Strategisch Omgevingsmanagement

Word de strategisch omgevingsmanager binnen jouw organisatie! Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events