Opleiding Strategische Mobiliteit

Leer hoe je een gebiedsgerichte aanpak maakt in de mobiliteitstransitie!

Word een strategische mobiliteitsexpert!

Onze mobiliteit verandert en we zitten midden in een mobiliteitstransitie. Er spelen allerlei vraagstukken rondom mobiliteit: bereikbaarheid, combinatie met bouwopgaven, verduurzamingsopgave en smart mobility.

De binnensteden slibben dicht. Dus deze transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en je rol verandert hierdoor.

De opleiding strategische mobiliteit leert je:

 • Jouw regierol op de juiste manier in te richten
 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
 • Hoe je smart mobility het beste kan inrichten in gebiedsontwikkeling
 • Wat de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie zijn
 • De basiskennis over keuzegedrag in mobiliteit
 • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat

Programma

 

Module 1

De binnensteden slibben dicht. Een transitie naar andere vormen van mobiliteit is nodig om de bereikbaarheid van onze steden betaalbaar te houden en de impact op het leefmilieu en klimaat te beperken. De verantwoordelijkheden op het gebied van mobiliteit nemen toe en je rol verandert hierdoor. Tijdens module 1 krijg je een inleiding in deze veranderende mobiliteit.

Inleiding in de mobiliteit

 • Actualiteit en ontwikkelingen in de mobiliteit
 • Hoe geef je de mobiliteitstransitie vorm en wie heb je nodig?
 • Toenemende betrokkenheid van burgers, co-creatie als voorwaarde
 • Innovatief duurzaam wegverkeer, krijgt alles een plek?
 • Mobiliteitsregisseur: handvatten voor een optimale invulling van de regierol
 • Op weg naar een gezond, vitaal en veilig mobiliteitsbeleid
 • Ketenmobiliteit als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling

Je leert:

 • Welke relevante wet- en regelgeving je moet kennen,
 • Hoe je beter kunt anticiperen op participatie bij burgers,
 • Jouw regierol op de juiste manier in te richten,
 • Wat een druuzaam mobiliteitsbeleid inhoudt.

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam


Module 2

Een veranderende vorm van mobiliteit is nodig om onze steden bereikbaar te houden. Maar hoe pas je dit het beste toe in de gebiedsontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat de verkeersstromen op de juiste manier op elkaar aansluiten? In module 2 leer je hoe je mobiliteit, bereikbaarheid en verstedelijking met elkaar laat samengaan.

Mobiliteit en bereikbaarheid

 • Mobiliteit in een stedelijk gebied , invloed van de ruimtelijke verdeling
 • Hoe organiseren we aantrekkelijke infrastructuur?
 • Hoe zal nabijheid onze mobiliteit en verstedelijking veranderen?
 • Duurzame gebiedsontwikkeling en het inrichten van fysieke Infrastructuur in de ruimte
 • Stadsbrede deelmobiliteit of meer wijkgericht en ruimte in de bebouwde omgeving?
 • Een aantrekkelijk infrastructuur netwerk van stad en regio met hubs
 • Stedelijk parkeren en stadslogistiek
 • Ketenmobiliteit als voorwaarde voor gebiedsontwikkeling

Je leert:

 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
 • Hoe deelmobiliteit ingericht kan worden in de bestaande omgeving
 • HOe je aantrekkelijk wonen stimuleert doormiddel van nieuwe oplossingen 
 • En hoe je parkeren en logistiekeoplossingen beter in kunt richten in de stedelijke omgeving

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam 


Module 3

Technologische ontwikkelingen, een ambitieuze Bouwagenda en scherpe klimaatdoelstellingen zorgen voor nieuwe mobiliteitsopgaves. Veel innovatieve
oplossingen dienen zich aan. Smart mobility, MaaS, mobiliteitshubs en elektrisch vervoer vragen om een andere manier van denken. Want hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe mobiliteitsconcepten ook werkelijk bijdragen aan de verduurzaming van ons vervoer? Hoe zorgen we ervoor dat ze voor iedereen bereikbaar en beschikbaar zijn? En wat betekent dit voor de (her)inrichting van een bestaande wijk of voor het ontwerpen van een nieuwe woonwijk? Hoe zorg je ervoor dat duurzame mobiliteit volwaardig onderdeel is van het gebiedsontwikkelproces? In module 3 ga je tijdens een interactieve online sessie aan de slag met deze vraagstukken.

Smart mobility

 • Welke manier van werken en denken vraagt deze ontwikkeling?
 • De inrichting van smart mobility in gebiedsontwikkeling
 • MaaS, mobiliteitshubs & aanbod van diverse modaliteiten
 • Inclusiviteit van vervoer

Wat leer je:

 • Hoe je smart mobility inricht in de gebouwde omgeving
 • Het aanbod van smart mobiliteit
 • Actualiteiten en ontwikkelingen van Smart Mobility

Edvard Hendriksen, Senior adviseur, Over Morgen & Maarten de Vries, Senior adviseur, Over Morgen


Module 4

Het klimaat verandert. Hitte, extremere buien, perioden van droogte en de kans op overstromingen nemen toe. Het aanpassen van ons gedrag en de ruimtelijke inrichting van Nederland aan die klimaatverandering, noemen we klimaatadaptatie. De effecten van klimaatverandering grijpen zowel direct als indirect in op mobiliteit. Direct, door schade aan infrastructuur en voertuigen als gevolg van extreem weer. En indirect, door verschuivende mobiliteitsbehoeften, zoals de zoektocht naar verkoeling op hete dagen of evacuatieroutes bij wateroverlast en overstromingen.

Tijdens module 4 verdiepen we ons in de effecten van klimaatverandering en de manier waarop in Nederland met die effecten wordt omgegaan. We focussen daarbij op de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie.

Klimaatadaptatie en mobiliteit

 • Het veranderende klimaat: facts & figures.
 • De beleidscontext van het Deltaplan ruimtelijke adaptatie en de Nationale Adaptatiestrategie.
 • De impact van hitte, droogte en wateroverlast op infrastructuur en mobiliteit.
 • Synergie en strijd tussen klimaatadaptatie en mobiliteit:
  • Regionaal: infrastructuur als vitale en kwetsbare functie
  • In de straat: over bomen en parkeerplekken, verkeersdrempels als minidijkjes en
  waterbergende wegen

Wat leer je:

 • De effecten van klimaatverandering en de manier hoe hier mee om wordt gegaan
 • In te spelen op de verschuivende mobiliteitsbehoeften 
 • De raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie
 • Maar ook de strijd tussen mobiliteit en klimaatadaptatie

Maarten verkerk, Adviseur klimaatadaptatie, Over Morgen


Module 5

De wetenschap vertelt ons dat aanpassingen in ons gedrag nodig zijn om een bewoonbare wereld achter te laten voor onze kleinkinderen. De technologie biedt ons allerlei mogelijkheden om anders om te gaan met verkeer en vervoer. Maar hoe krijg je de mens hierin mee? Als we een goed idee hebben voor andere vormen van mobiliteit hoe krijgen we dan de mens daarin geïnteresseerd? Hoe krijg je iemand zo ver om vastgeroeste gewoonten te doorbreken? En is de mens eigenlijk wel in staat om te veranderen?

In module 5 leert Matthijs je in een interactieve online sessie hoe de beïnvloeding van mobiliteitsgedrag een bijdrage kan leveren aan de verbetering van bereikbaarheid en leefbaarheid van onze steden. Met tips waar je thuis ook wat aan hebt.

Mobileitsgedrag

 • De behoefte van mobiliteit en basiskennis over keuzegedrag
 • Inleiding in het analyseren en beïnvloeden van mobiliteitsgedrag
 • Aansluiten bij de natuurlijke behoeften en motieven van de mens?
 • Opbouw van een veranderprogramma

Wat leer je:

 • Inzicht krijgen in de veranderbereidheid van een doelgroep
 • Doelgroepen stimuleren tot ander gedrag
 • Een stappenplan op te stellen waarin het keuzegedrag van de reiziger centraal staat

Matthijs Dicke-Ogena, Verkeerspsycholoog, Goudappel


Module 6

Wat heeft de toekomst van mobiliteit allemaal voor ons in petto? Hoe worden stedelijke en regionale doelstellingen zoals klimaat verdichting, vergroening vertaalt naar mobiliteit? En hoe belangrijk zijn samenwerkingsverbanden? De reizen die dagelijks door de inwoners van een gemeente worden gemaakt, beperken zich niet tot het grondgebied van één gemeente. Maar ook de aanpassingen in de gebiedsontwikkeling die ontstaan door de veranderende mobiliteit liggen niet bij één afdeling. Daarom zijn er strategische samenwerkingsverbanden nodig om de mobiliteits- en verstedelijkingstransitie aan te gaan. In module 6 leer je hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aan gaat en hoe jij de regierol hierin kunt pakken.

Strategische samenwerkingsverbanden en toekomst van de mobiliteit

 • Toekomst van mobiliteit vanuit andere perspectieven
 • Lokalen samenwerkingsverbanden
 • Regionale samenwerking, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
 • Versterking van publiek-private samenwerking rond infrastructurele projecten
 • Samenwerken met alle partijen, hoe pak je de regierol?

Wat leer je:

 • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat met regionale, publiek- en private partijen
 • Hoe jij de strategische mobiliteitsexpert wordt
 • Hoe je de regierol pakt binnen jouw project

Martin Guit, Strateeg Mobiliteit, Gemeente Rotterdam 

Voor wie bestemd

Beleidsadviseurs, verkeerskundigen, programma- en projectmanagers, ingenieurs en consultants.

Werkzaam op het gebied van: verkeer en vervoer, mobiliteit en infrastructuur, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening, planologie en milieu.

hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: 040 – 2 974 980

Houd mij op de hoogte

Onze privacy-policy

Inschrijven is (nog) niet mogelijk. Via onderstaand formulier houden we je graag op de hoogte.

 

Onze privacy-policy

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Vastgoed & Infra

Onze privacy-policy