Verkorte opleiding voor de Jurist in de Zorg

 • Volledig inzicht in de wet- en regelgeving binnen de zorg
 • De enige opleiding in Nederland speciaal voor juristen, juridisch adviseurs en juridisch beleidsmedewerkers in de zorg
 • Alle actuele ontwikkelingen binnen de zorg komen aan bod
 • Met handige tips & tricks, direct toepasbaar in de praktijk!

In slechts 5 dagen volledig inzicht in de wet- en regelgeving van de gezondheidszorg!

 • 5-daagse cursus
 • 7 oktober - 18 november 2024
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

In één opleiding een volledig inzicht in het gezondheidsrecht

Ben je als juridisch expert werkzaam in de gezondheidszorg? Of heb je cliënten die werkzaam zijn in de zorg? Dan weet je als geen ander dat binnen de gezondheidszorg complexe wet- en regelgeving geldt. Je hebt te maken met veelal onduidelijke en soms zelfs tegenstrijdige richtlijnen. Wil jij:

 • Volledig inzicht in alle ins en outs rondom de Wmo, Wlz en Zvw? En de werking en toepassing?
 • Kunnen adviseren hoe om te gaan met het verkrijgen en verstrekken van informatie over cliënten, patiënten, nabestaanden, zorgaanbieders of verzekeraars?
 • Alles weten van de structuur en de financiering binnen de zorg?
 • Op de hoogte zijn van alle actuele ontwikkelingen rondom privacy, beroepsgeheim en digitalisering?

Kortom: wil je dé allrounder zijn die van alle zorgmarkten thuis is?

Tijdens deze verkorte opleiding krijg je een volledig overzicht van de juridische kaders binnen het dynamische zorglandschap. Na afloop kun je jouw directie en management nog beter adviseren over alle juridische vraagstukken binnen jouw zorginstelling.

Download de brochure

Dit leer je in 5 dagen:

 • Alle (juridische) ontwikkelingen binnen de zorg
 • De financiering en ordening binnen de care & cure
 • De verhouding tussen plichten van de zorgverlener & rechten van de patiënt/cliënt
 • De do’s and don’ts omtrent contracteren, zorginkoop, mededinging en aanbesteding binnen de zorg

Bekijk programma

Docent aan het woord

Docent Joris Rijken, docent van de opleiding Jurist in de zorg laat je in deze video zien waar de grootste uitdagingen liggen, de juridische veranderingen en hoe de opleiding Jurist in de zorg je hierbij kan ondersteunen om een goed totaal overzicht te krijgen. Bekijk onderstaande video of lees het interview met docent van de opleiding Joris Rijken.

Opleiding op maat en praktijkgericht

Middels een intake stel je jouw persoonlijke leerdoelen vast. Deze doelstellingen worden gedurende de opleiding nauwkeurig in het oog gehouden zodat al jouw vragen worden beantwoord. Door de behandeling van zeer gerichte en actuele casuïstiek kun je, na het volgen van deze opleiding, het geleerde direct in de praktijk toepassen.

Een greep uit de reacties van oud-deelnemers:

 • “Brede achtergrondinformatie ondersteund met veel praktijkvoorbeelden. Hierdoor goede helikopterview over wetgeving in de zorg gekregen”
 • "De interactiviteit van de opleiding is mij zeer goed bevallen"
 • “Ik zit in mijn werksituatie midden in de onderwerpen die tijdens de opleiding behandeld zijn. Dat was erg prettig omdat de informatie direct te herleiden en/of te gebruiken is.”
 • "Erg leuk om andere juristen uit de branche te ontmoeten"
 • "Zeer inspirerende dagen - goede combinatie van theorie en praktijk"

Programma verkorte opleiding Jurist in de zorg

 

Module 1 

Het Zorgstelsel

De zorgverzekering

 • Het Nederlandse zorgstelsel in vogelvlucht
 • Verzekerings- en acceptatieplicht
 • Premie & het pakket
 • Stand van de wetenschap en praktijk
 • Invulling door de zorgverzekeraar
 • Recht op zorg buiten het pakket?
 • Zorgplicht
 • Natura en restitutie
 • Artikel 13 en het ‘hinderpaalcriterium’ 

De Wet langdurige Zorg (WLZ)

 • Aanspraak op zorg
 • Indicatie op zorg en het CIZ
 • Leveringsvormen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Recht op ondersteuning
 • Toegang tot wmo voorzieningen

Jeugdwet

 • Recht op jeugdhulp
 • Toegang tot jeugdhulp voorzieningen
 • Kwaliteit van de jeugdhulp

Jouw docenten: Joris Rijken // Melita van der Mersch


Module 2 

Mededinging & Aanbesteding

Mededinging in de Zorg

 • Pijlers van het mededingingsrecht
 • Kartelverbod
 • Toezicht op fusies door NZa en ACM
 • Machtsposities
 • Marktafbakening en marktanalyse
 • Is het roer om?
 • Mogelijkheden voor regiosamenwerking
 • Wat brengt de toekomst?

Aanbesteding en Zorginkoop

 • Wettelijk kader, aanbesteding in de zorg, private aanbestedingen
 • Rol zorgverzekeraars, trends in het zorgveld
 • Bespreken recente jurisprudentie
 • Omgaan met zorginkoop- en aanbestedingen
 • Hoe doe je succesvol mee aan inkooptrajecten

Jouw docenten: Cees Jan de Boer // Tom van Helmond


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Marktordening & Governance

Marktordening 

 • Introductie en plaatsbepaling
 • Marktpartijen
 • Instrumentarium Wet marktordening gezondheidszorg
 • Handhaving en rechtsbescherming
 • Toekomst

Governance in de zorg

 • Wettelijke governance eisen
 • Governancecode Zorg 2022
 • Bestuur en intern toezicht
 • Medezeggenschap
 • Rol van IGJ en NZa
 • Geschillen over governance
 • Casuïstiek goed bestuur

Jouw docenten: Margriet Verduijn // Maartje de Jong


Module 4 

Privacy & Beroepsgeheim

Privacy 

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de zorg 
 • Kernbegrippen 
 • Strengere eisen informatie en toestemming 
 • Verwerking gezondheidsgegevens 
 • Anonimisering en pseudonimisering 
 • EPD’s en eHealth 
 • Toegang tot patiëntgegevens: identificatie, autorisatie en authenticatie 
 • Elektronische gegevensuitwisseling 
 • Wet cliëntenrechten elektronische gegevensverwerking 

Beroepsgeheim

 • Beroepsgeheim
 • Doorbreking beroepsgeheim en praktijkdilemma’s
 • Verstrekken informatie aan justitie
 • Rechten patiënt in relatie tot Wgbo en AVG
 • Meldplichten en privacy
 • Wmo/Jeugdwet/Participatiewet
 • Inzage in het EPD (jurisprudentie)
 • Woo en privacy

Jouw docenten: Inge de Laat // Caren Velink


Module 5 

Kwaliteit van zorg & Patiëntenrechten

Kwaliteit van zorg

 • Wkkgz en reikwijdte op hoofdlijnen
 • Meldplichten, vergewisplicht en VOG
 • De bevoegdheden van de IGJ en de verwachting tav de zorgverlener
 • Klachtrecht en geschillenregeling
 • Wet BIG en tuchtrecht
 • Kwaliteitsbewaking en bevordering door het tuchtcollege: opvallende uitspraken en casuïstiek uit de praktijk

Patiëntenrechten

 • De rechtspositie van de patiënt en update patiëntenwetgeving
 • De betekenis van (internationale) grondrechten voor de zorg
 • Wat doen richtlijnen in de zorg voor de patiënt?
 • Hoe vrij kiest de patiënt zijn hulpverlener?
 • De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Informed consent voor de behandeling
 • Vertegenwoordiging
 • Dossierplicht & noodsituaties
 • Patiënt en samenwerking in de zorg (ketenzorg; transmurale zorg)
 • Medisch-wetenschappelijk onderzoek met patiënten

 Jouw docent: Simona Tiems // Ernst Hulst

Docenten

img-Hoofddocent: Joris Rijken

Hoofddocent: Joris Rijken
Advocaat bij AKD advocaten & notarissen en sinds 2018 hoofddocent van deze opleiding

Joris is gespecialiseerd in de contractering, bekostiging en regulering van zorg. Hij treedt op voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars en assisteert hen bij zorginkoop, materiële controles en contacten met toezichthouders in de zorg. Joris is lid van de redacties van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Gezondheidszorg Jurisprudentie

Lees het interview met Joris Rijken

img-Mr. drs. Tom van Helmond

Mr. drs. Tom van Helmond
Voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff

Tom is gespecialiseerd in healthcare en (Europees) aanbestedings- en mededingingsrecht. Tom adviseert en procedeert veel voor partijen in de zorgsector en mag zorgverzekeraars, zorginstellingen (cure en care), maatschappen van beroepsbeoefenaren, brancheverenigingen en zorgondernemers tot zijn cliënten rekenen. Door zijn medische achtergrond beschikt Tom over een uitgebreide kennis van de gezondheidszorg en de zorgmarkt die hem van pas komt bij het behartigen van de juridische belangen van zijn cliënten. Tom is voorzitter van het Zorgteam van Loyens & Loeff.

img-Margriet Verduijn

Margriet Verduijn
Advocaat, Pels Rijcken

Margriet is gespecialiseerd in de bekostiging en regulering van zorg. Margriet treedt veel op voor de Nederlandse Zorgautoriteit in procedures over de tarieven voor zorg. Daarnaast publiceert en doceert zij regelmatig over actualiteiten in de zorg.

img-Simona Tiems

Simona Tiems
Partner & Advocaat, Legaltree

Simona adviseert en procedeert op het gebied van patiëntenrechten, samenwerkingscontracten en-geschillen in de zorg, tuchtrecht, privacy en governance. Daarnaast is Simonalid van de Raad van toezicht van ’s Heerenloo Zorggroep en arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Simona publiceert en doceert regelmatig binnen haar vakgebied.

img-Dr. Ernst Hulst

Dr. Ernst Hulst
Universitair docent Gezondheidsrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Ernst is gepromoveerd op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en publiceert op het brede gebied van het gezondheidsrecht. Hij is lid van een erkende medischethische toetsingscommissie en bekleedde diverse bestuursfuncties.

img-Cees Jan de Boer

Cees Jan de Boer
Advocaat en oprichter van Hofner Advocatuur

Cees Jan de Boer heeft naast Nederlands recht ook zijn artsexamen behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt vanaf 2005 als advocaat en heeft zich daarbij 
gespecialiseerd in marktregulering en mededingingsrecht in de zorg. In 2022 heeft hij boetiekkantoor Hofner Advocatuur opgericht. Hofner biedt advocatuur aan zorginstellingen op het gebied van markttoezicht, zorginkoop en samenwerking.

img-Caren Velink

Caren Velink
Advocaat, Velink & De Die

img-Maartje de Jong

Maartje de Jong
Advocaat, AKD Benelux Lawyers

img-Jeanne Plettenburg

Jeanne Plettenburg
Advocaat Gezondheidsrecht, Rutgers & Posch

Jeanne is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht en staat organisaties bij die actief zijn in de semipublieke sector. Jeanne heeft veel ervaring met zaken met betrekking tot sectorspecifieke zorgregulering, zorgcontractering en samenwerkingen binnen en buiten de zorg. Zij staat met regelmaat zowel eerste- als tweedelijns zorgaanbieders bij in geschillen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Ook heeft ze ervaring met onderzoeken van de toezichthouders in de zorgsector (IGJ, NZa en ACM) en tuchtrecht

img-Melita van der Mersch

Melita van der Mersch
Advocaat, Velink & De Die Advocaten

img-Anouk Jagt

Anouk Jagt
Counsel | Advocaat Gezondheidsrecht, R Bekijk het volledige programma utgers & Posch

Anouk is gespecialiseerd in het gezondheidsrecht, waarbij ze veel ervaring heeft met zaken rondom gegevensbescherming in de zorg, het klacht- en tuchtrecht, disfunctioneringstrajecten, de organisatie van medezeggenschap bij zorgaanbieders en de financiering van de zorg. Ze treedt op voor zowel zorgaanbieders als individuele hulpverleners. Daarnaast staat ze zorgaanbieders en hulpverleners bij tijdens onderzoeken van de toezichthouders in deze sector (IGJ, NZa en AP). 

De opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Juristen gezondheidsrecht
 • (Juridisch) beleidsmedewerkers
 • (Juridisch) adviseurs
 • Bestuurssecretarissen
 • Klachtenfunctionaris
 • Privacy officers
 • Functionarissen voor de gegevensbescherming

Werkzaam bij:

 • Zorginstellingen in de cure of care
 • Zorgverzekeraars en koepelorganisaties
 • Advocatenkantoren
 • Gemeenten/rijksoverheid
 • Advieskantoren

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 7 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 2 14 oktober 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 3 4 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 4 11 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht
Dag 5 18 november 2024 09:30 - 16:30 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse cursus bedraagt € 3999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@sbo.nl

Productaanbod