Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Inclusief de laatste actualiteiten rondom de nieuwe Wet natuurbescherming

 • In 2 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht en blik op toekomstige Omgevingswet
 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actualiteiten omtrent de programmatische aanpak stikstof en natuurbescherming onder de Omgevingswet
 • Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8,9!

Bekijk het programma

Weet u de meest actuele natuurwet- en regelgeving correct toe te passen?

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden ter vervanging van de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Dit leidt in de praktijk tot de nodige vragen, bijvoorbeeld over wijzigingen ten opzichte van de oude regelgeving, procedures, inhoudelijke normen en de relatie met de Wabo. Ook het Programma Aanpak Stikstof roept de nodige vragen op, niet alleen bij de uitvoeringspraktijk maar ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen uitvoerig ingegaan op het juridisch kader en op de normen die veelal van ecologische aard zijn en wordt toegelicht op welke manier de natuurwet- en regelgeving tijdig bij de planvorming kan worden betrokken.

Tijdens de 2-daagse cursus Natuurwet- en regelgeving wordt u op de hoogte gebracht van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Hierdoor krijgt u alle benodigde kennis en handvatten zodat u weer geheel up-to-date bent.

Na afloop van de cursus Natuurwet- en regelgeving weet u alles over:

 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
 • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen en de relatie met de Wabo
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht
 • De laatste stand van zaken omtrent de programmatische aanpak stikstof en natuurbescherming onder de Omgevingswet

Download de brochure met het complete programma


5 redenen waarom u deze intensieve cursus niet wilt missen:

 • U bent in 2 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Ook werpen wij graag met u een blik op toekomstige wet- en regelgeving.
 • De focus zal liggen op de uitleg van het (complexe) wettelijke stelsel en de juridische randvoorwaarden, zodat u na afloop zeker over alle benodigde kennis beschikt.
 • U krijgt concrete voorbeelden over de gevolgen van deze wet- en regelgeving voor uw uitvoeringspraktijk.
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en de docenten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die de wet- en regelgeving u biedt.

Enige basiskennis vereist!

Uw docenten gaan graag met u aan de slag! Om het maximale rendement voor u zelf uit deze cursus te halen, is enige basiskennis van de natuurbeschermingswetgeving nodig. Neem voor opleidingsadvies contact op met Nancy Kager via email: n.kager@sbo.nl.


Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.

 

Programma van de cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

 

Dag 1

Soortenbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

 

Algemene inleiding

 • Inleiding natuurbeschermingsrecht
 • Verhouding gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden
 • Systeem van soortenbescherming in Nederland

 

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming

• Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
• Wet natuurbescherming, uitvoeringsregelgeving
• Provinciale verordeningen
• Beschermingsregime soorten
• Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
• Aanhaken aan de omgevingsvergunning
• Plantoets
• Beheer en schadebestrijding
• Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
• Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

 

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

• Wijzigingen ten opzichte van de oude wet- en regelgeving
• Taken en bevoegdheden onder de nieuwe wet
• Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
• Aanhaken
• Herstelplicht
• Recente jurisprudentie

 

Blik op de toekomst

 • Doorkijk naar soortenbescherming onder de Omgevingswet

 


Dag 2

Gebiedsbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee en algemene inleiding

 

Algemene inleiding

 • Systeem van gebiedsbescherming

 

Gebiedsbescherming onder deWet natuurbescherming

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, uitvoeringsregelgeving
 • Provinciale verordeningen
 • Instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
 • Beoordeling van plannen, projecten en andere handelingen
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Mitigatie en compensatie
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Programmatische aanpak stikstof (PAS)
 • Bescherming houtopstanden
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

 

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Taken en bevoegdheden onder de nieuwe wet
 • Mogelijkheden voor mitigatie
 • PAS
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Recente jurisprudentie

 

Blik op de toekomst

 • Doorkijk naar gebiedsbescherming onder de Omgevingswet

 


 

Alles bij elkaar in één handig overzicht? Download de pdf

 


 

Beide cursusdagen worden verzorgd door zeer vakbekwame docenten:

 

 • Mevr. Wienke Zwier
  Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke Zwier staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Zij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden en andere gebieden waarin beschermde soorten aanwezig zijn, ruimtelijke plannen met gevolgen voor de natuur, vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingskwesties. Lees hier alvast het blogartikel omtrent "Wet natuurbescherming; vragen uit de praktijk".

 

 • Dr. Margreet Ter Steege
  Directeur Buro Bakker, Adviesburo voor ecologie

Margreet ter Steege is ecologisch adviseur en deskundige en heeft jarenlange ervaring met het bieden van ecologische ondersteuning in juridische procedures. Zij is betrokken bij vele projecten die gaan over de combinatie ‘mens en natuur’; de inrichting van een gebied waar waardevolle en beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen, inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens in de juridische context.

Algemene informatie van de cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Data en Locatie

17 en 24 januari 2018

 • Ontvangst 09:00 uur
 • Aanvang 09:30 uur
 • Einde dag 17:00 uur

 BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving


Deze cursus is ontwikkeld voor:

 • Advocaten en juristen in natuur-, milieu-, bouw- en ruimtelijk ordeningsrecht 
 • Hoofden, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouw-, grond-, en juridische zaken van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van bouwondernemingen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van Rijkswaterstaat, Omgevings- en Milieudiensten 
 • Directie, beleidsmedewerkers en adviseurs van (ecologische) adviesbureaus en landbouworganisaties 
 • Natuur- en milieuorganisaties 
 • Branche- en Koepelorganisaties
 • Iedereen die in de praktijk te maken heeft of te maken krijgt met de toepassing van wet- en regelgeving rond natuurbescherming

Uw investering 

De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

PO/PE-punten aanvragen

De Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk heeft 12 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). SBO zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Jany van Esch, opleidingscoördinator.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Verantwoordelijk voor het programma: 

Patricia Maas
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Opleidingscoördinator 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk start op 17 en 24 januari 2019 in BCN Utrecht CS !

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.699,- excl. btw
Datum: 17 en 24 januari 2019
Beoordeling (11):
8,9 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met:

AKDBuro bakker