Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Inclusief de laatste actualiteiten rondom de nieuwe Wet natuurbescherming

 • In 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht en blik op toekomstige Omgevingswet
 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actualiteiten omtrent de programmatische aanpak stikstof en natuurbescherming onder de Omgevingswet
 • Vorige edities gemiddeld beoordeeld met een 8,9!

Deze opleiding is erg populair! Ons advies is om op tijd je plaats te reserveren, om teleurstelling te voorkomen.

Weet je de meest actuele natuurwet- en regelgeving correct toe te passen?

De Wet natuurbescherming trad pas enkele jaren geleden, in 2017, in werking en staat op het punt om vervangen te worden door een nieuwe wet, de Omgevingswet. Jurisprudentie en ervaringen uit het verleden blijven echter relevant, omdat de overgang beleidsneutraal plaatsvindt. Toch zal er het nodige veranderen, reeds omdat de systematiek en het karakter van de Omgevingswet leidend zijn. De stikstofproblematiek houdt ondertussen Nederland in z’n greep. Vergunningverlening is nagenoeg stilgevallen, er wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak stikstof waarvoor met spoed nieuwe wet- en regelgeving wordt opgesteld en ondertussen worstelt de praktijk met allerlei vragen van zowel juridische als ecologische aard. Ook de energietransitie roept de nodige natuurvragen op. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met verblijfplaatsen van vleermuizen in spouwmuren die geïsoleerd moeten worden, vogelslachtoffers door windmolens en impact op natuur van zonneparken op land of water? In deze cursus wordt aan de hand van voorbeelden en casusvragen uitvoerig ingegaan op onder meer het juridisch kader, de (on)mogelijkheden in vergunning- en planprocedures en de normen die veelal van ecologische aard zijn.

Schrijf je in voor de 3-daagse opleiding Natuurwet- en regelgeving en word op de hoogte gebracht van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Je krijgt alle benodigde kennis en handvatten zodat je weer geheel up-to-date bent.

 

Na afloop van de opleiding Natuurwet- en regelgeving weet je alles over:

 • De systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming
 • Het aanvragen van ontheffingen en vergunningen en de relatie met de Wabo
 • Mogelijkheden en valkuilen in ontheffings-, vergunning- en planprocedures
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie in het natuurbeschermingsrecht
 • De laatste stand van zaken rondom de aanpak van de stikstofproblematiek

Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)!

 

5 redenen waarom je deze intensieve opleiding niet wilt missen:

 • Je bent in 3 dagen volledig op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in het natuurbeschermingsrecht. Ook werpen wij een blik op toekomstige wet- en regelgeving.
 • De focus zal liggen op de uitleg van het (complexe) wettelijke stelsel en de juridische randvoorwaarden, zodat je na afloop zeker over alle benodigde kennis beschikt.
 • Je krijgt concrete voorbeelden over de gevolgen van deze wet- en regelgeving voor jouw uitvoeringspraktijk.
 • Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met jouw medecursisten en de docenten.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen die de wet- en regelgeving je geeft.

Enige basiskennis vereist!

Jouw docenten gaan graag met je aan de slag! Om het maximale rendement voor jezelf uit deze opleiding te halen, is enige basiskennis van de natuurbeschermingswetgeving nodig. Neem voor opleidingsadvies contact op met Tonnie van Zanten via email: tonnie.van.zanten@sbo.nl 

 

Programma van de opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

 

Dag 1

Soortenbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee

Algemene inleiding

 • Inleiding natuurbeschermingsrecht
 • Verhouding gebiedsbescherming, soortenbescherming en bescherming van houtopstanden
 • Systeem van soortenbescherming in Nederland

Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Provinciale verordeningen
 • Beschermingsregime soorten
 • Vrijstellingen, ontheffingen, gedragscodes, programma’s
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Plantoets
 • Bescherming houtopstanden
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Taken en bevoegdheden
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Aanhaken
 • Gedragscodes en generieke ontheffingen
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Doorkijk naar soortenbescherming onder de Omgevingswet

 


Het programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)!

Dag 2 (online)

Gebiedsbescherming

Ontvangst deelnemers met koffie en thee en algemene inleiding

Algemene inleiding

 • Systeem van gebiedsbescherming

Gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

 • Internationale verdragen, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
 • Wet natuurbescherming, Omgevingswet, uitvoeringsregelgeving
 • Provinciale verordeningen
 • Instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen
 • Beoordeling van plannen en projecten
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Mitigatie en compensatie
 • Aanhaken aan de omgevingsvergunning
 • Aanpak stikstof
 • Aandachtspunten bij ecologisch onderzoek
 • Rechtsbescherming en handhaving van overtredingen

Aandachtspunten voor de praktijk, o.a.:

 • Wijzigingen in wet- en regelgeving
 • Taken en bevoegdheden
 • Mogelijkheden voor mitigatie
 • Stikstofproblematiek
 • Beoordeling reikwijdte en inhoud van het ecologisch onderzoek
 • Recente jurisprudentie

Blik op de toekomst

 • Doorkijk naar gebiedsbescherming onder de Omgevingswet

Dag 3 (online)

Stikstof

Algmene inleiding

 • Inleiding in de stikstofproblematiek

Gebiedsbescherming Stikstof

 • Kennismaking met Aerius
 • Bestaand gebruik en bestaande rechten
 • Referentiedata
 • Intern en extern salderen
 • Aanlegfase en gebruiksfase

 

Beide cursusdagen worden verzorgd door zeer vakbekwame docenten:

 

 • Mevr. Wienke Zwier
  Advocaat, AKD Advocaten & Notarissen

Wienke Zwier staat overheden, bedrijven en natuurorganisaties bij in het omgevingsrecht in brede zin en het milieu- en natuurbeschermingsrecht in het bijzonder. Zij houdt zich onder meer bezig met ontwikkelingen in en rond Natura 2000-gebieden en andere gebieden waarin beschermde soorten aanwezig zijn, ruimtelijke plannen met gevolgen voor de natuur, vergunning- en ontheffingtrajecten en handhavingskwesties. Lees hier alvast het blogartikel omtrent "Wet natuurbescherming; vragen uit de praktijk".

 

 • Dr. Margreet Ter Steege
  Directeur Buro Bakker, Adviesburo voor ecologie

Margreet ter Steege is ecologisch adviseur en deskundige en heeft jarenlange ervaring met het bieden van ecologische ondersteuning in juridische procedures. Zij is betrokken bij vele projecten die gaan over de combinatie ‘mens en natuur’; de inrichting van een gebied waar waardevolle en beschermde soorten aanwezig zijn, communicatie tussen overheden en/of andere betrokkenen, inrichting en beheer van gebieden en het inzichtelijk maken van ecologische gegevens in de juridische context.

Algemene informatie van de opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Data en Locatie

18 november 2021 // BCN Utrecht CS // 09.30 uur - 16.30 uur
25 november 2021 // Online module // 09.00 uur - 13.00 uur
2 december 2021 // Online module // 09.00 uur - 13.00 uur

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Telefoon: 030 - 2 348 300
Routebeschrijving


Deze opleiding is ontwikkeld voor:

 • Advocaten en juristen in natuur-, milieu-, bouw- en ruimtelijk ordeningsrecht 
 • Hoofden, projectleiders, managers, beleidsmedewerkers en juridisch adviseurs ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, bouw-, grond-, en juridische zaken van ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van bouwondernemingen, projectontwikkelaars, aannemers en ingenieursbureaus 
 • Directie, beleidsmedewerkers en juristen van Rijkswaterstaat, Omgevings- en Milieudiensten 
 • Directie, beleidsmedewerkers en adviseurs van (ecologische) adviesbureaus en landbouworganisaties 
 • Natuur- en milieuorganisaties 
 • Branche- en Koepelorganisaties
 • Iedereen die in de praktijk te maken heeft of te maken krijgt met de toepassing van wet- en regelgeving rond natuurbescherming

Je investering 

De investering voor deze 3-daagse opleiding bedraagt € 1.699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.


Verantwoordelijk voor het programma: 

Sjoerd Jans
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Opleidingscoördinator 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk


Reacties van deelnemers

 • “Erg leuke en leerzame dag. De dag indeling is goed opgezet en met voldoende afwisseling opgezet. Voldoende ruimte voor vragen en praktijk voorbeelden.” Victor, Faunabeheerder, Gemeente Ede
 • “Zeer boeiende cursus met een leuke afwisseling tussen de 2 docenten ecologie en wetgeving. Fijn dat er praktijkvoorbeelden aangehaald worden.” Isabelle, Jurist afdeling bestemmen en Vergunnen, Gemeente Enschede
 • “Erg goed. Er werd duidelijk gesproken en de afwisseling en belichtingen van zowel de juridische als wel de ecologische kant was prettig.” Martijn, Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker, Nederlands Instituut voor Ecologie

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Natuurwet- en regelgeving in de praktijk start op 18, 25 november en 2 december 2021 in BCN Utrecht CS !

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €1.699,- excl. btw
Datum: 18, 25 november en 2 december 2021
Beoordeling (11):
8,9 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

In samenwerking met: