Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Wijkontwikkeling: verbeter de leefbaarheid in uw gemeente

 • Doe meer met minder financiële middelen
 • Tips om leefbaarheid, participatie en zelfredzaamheid in een gemeente te stimuleren
 • Inclusief vele praktijkcases en excursie naar een wijk in Rotterdam
 • U gaat naar huis met een nieuwe aanpak voor uw wijk!
 • Maximaal 20 plaatsen | 11e editie

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

 

Dé opleiding voor wijk- en gebiedsmanagers bij gemeenten en corporaties

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechteren en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Deze opleiding leert u om uw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.

 

Centraal staat tijdens deze opleiding: Wijkontwikkeling nieuwe stijl

Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, waarbij participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering. De nieuwe stijl  aan wijkontwikkeling betekent ook een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. Alle reden dus om uzelf op de hoogte te brengen van deze nieuwe werkwijze.

Bekijk het programma

 

Docent en student aan het woord

Stedenbouwkundige en docent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager, Maarten van de Velde, vertelt wat gebiedsontwikkeling nieuwe stijl inhoud en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ook vertelt Maarten wat u leert tijdens deze opleiding. Daarnaast laten we een student aan het woord die aangeeft waarom hij voor deze opleiding heeft gekozen.

Deze intensieve 5-daagse opleiding biedt u:

 • Inzicht in gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch
 • Instrumenten om aan de slag te gaan met projectontwikkeling van onderaf
 • Alle benodigde kennis over het bevorderen van leefbaarheid en samenhang in wijken
 • Inzicht in de juridische grondslagen van wijkontwikkeling en de financiële aspecten
 • Inzicht in het opstellen van gebiedsvisies en toekomstscenario’s
 • Tips om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren
 • Veel praktijkvoorbeelden van elders uit het land
 • Een excursie naar een wijk in Rotterdam
 • Inzicht in de rolverdeling bij een bottom-up benadering
 • Handvatten voor het winnen van het vertrouwen van de lokale gemeenschap
 • Antwoorden op al uw vragen door vakspecialisten
 • Een certificaat van deelname
 • Toegang tot de online leeromgeving, waardoor u toegang heeft tot alle lesmaterialen en contact kunt leggen met uw docenten en uw mede-cursisten

Download de brochure

 

Inclusief excursie naar een wijk in Rotterdam:

Tijdens deze excursie brengt u samen met uw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die u hier op doet, kunt u vervolgens toepassen in uw wijk. Op die manier past u de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

 

Maximaal 20 plaatsen

Om het interactieve karakter van deze opleiding te kunnen waarborgen worden maximaal 20 deelnemers per opleiding toegelaten. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Enkele reacties van cursisten:

"Gereedschap om in de praktijk aan de slag te gaan".
"Er komen verrassende zaken aan de orde, erg leerzaam".
"Heel plezierig om met mensen uit het veld ervaringen te delen".
"Goede en duidelijke praktijkvoorbeelden".

 

Opname in het register van E&R

Steeds meer cursisten hebben te maken met strategie. Voor het maken van strategische keuzes is het noodzakelijk goed te weten wat zich in de wereld om het bedrijf waar u werkt af speelt. Het Platform Economie & Ruimte (E&R) helpt strategen om het gevoel van externe ontwikkelingen goed te kunnen duiden. Zie hiervoor de website www.economie-ruimte.nl

Cursisten die het programma Wijk- en Gebiedsmanager hebben gevolgd kunnen worden opgenomen in het E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA)

Programma van de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

 

De opleiding bestaat uit 5 modules:

 • Module 1: Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak
 • Module 2: De bewoners en hun toekomst
 • Module 3: Ervaring met nieuw instrumentarium en een andere werkwijze
 • Module 4: Excursie: wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk
 • Module 5: Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in uw wijk

 

Module 1

Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak

De wijk- en gebiedsmanager

 • Hoe ziet de functie van u, als wijk- en gebiedsmanager, eruit?
 • Wat voor een gebieds-of wijkontwikkelaar bent u?
 • Welke taken heeft u? En hoe geeft u hier invulling aan?
 • Welke positie heeft u in de wijk?
 • Hoe onderhoudt u contacten met bewoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers in uw wijk?
 • Waarom wordt de rol van u als wijk- en gebiedsmanager steeds belangrijker?

Het nieuwe speelveld

 • Welke sociale, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor? En welke kansen en bedreigingen levert dit op voor u en uw wijk?
 • Wat zijn de nieuwe regels rond de Wlz, Wmo en Participatiewet?
 • En wat betekent dit voor uw wijkbewoners?
 • Hoe realiseert u meer met minder (financiële) middelen?
 • Wat zijn de invloeden van verschillende visies, talen en routines op uw rol als wijk- en gebiedsmanager?

Nieuwe aanpak

 • Waarom een wijkaanpak?
 • Wat is het verschil tussen de wijkaanpak van vroeger en die van nu?
 • Hoe stelt u een business case op voor uw wijk?
 • Op welke manier sluit u bij de ontwikkeling van een wijk aan bij de identiteit en beleving van diezelfde wijk?
 • Hoe zet u in op kansen en waarde creatie?

Katja van der Vet, managing partner van Made in May en hoofddocent van de opleiding wijk- en gebiedsmanager

Praktijkcase: Wijkontwikkeling

 • Hoe stelt u een ontwikkelingsplan op voor uw wijk?
 • Op welke manier verricht u een wijkschouw?
 • Welke maatregelen neemt u om de kwaliteit van de leefomgeving op niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren?
 • Op welke wijze betrekt u bewoners, leefbaarheidsgroepen, woningcorporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties in de wijk bij het bevorderen van de leefomgeving?
 • Hoe vertaalt u het wijkontwikkelingsplan naar een concreet wijkactieplan?

Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam


Module 2

De bewoners en hun toekomst

De bewoners

 • Hoe vertaalt u grote ontwikkelingen naar het micro niveau?
 • Op welke manier verricht u een quickscan naar de wijk?
 • Hoe stimuleert u participatie van bewoners in de wijkaanpak? En hoe anticipeert u hierbij op verschillen in leefstijlen?
 • Hoe maakt u onderscheid tussen draagvlak en draaglast?
 • Wat zijn de verschillen tussen de institutionele wereld en de leefwereld?
 • Hoe maakt u gebruik van krachten in de wijk en biedt u tegengewicht aan weerstanden?

Toekomstscenario’s en veranderstrategieën

 • Hoe ontwikkelt u scenario’s voor uw wijk?
 • Ontwikkeltheorieën en veranderstrategieën: wat werkt wanneer en onder welke omstandigheden?
 • Wanneer kiest u voor welke aanpak?
 • Hoe verricht u een scherpe diagnose als basis voor zinvolle investeringen in wijkontwikkeling?
 • Welke instrumenten heeft u tot uw beschikking? En welke hanteert u?
 • Group Think: waarom komen groepen beslissers soms tot onverstandige besluiten?
 • Burgerlogica: wat is voor bewoners de normaalste zaak van de wereld?
 • Hoe komt u tegemoet aan het publiek, privaat en het gemeenschappelijk maatschappelijk belang?

Klaas Mulder, zelfstandig adviseur en docent Leren en werken in de wijk aan de Hogeschool Utrecht, gespecialiseerd in de sociale wijkaanpak, stedelijke vernieuwing en volkshuisvesting

Praktijkcase: Duurzame wijk

 • Hoe realiseert u een duurzame wijk?
 • Op welke manier werkt u hierbij samen met andere partners in de wijk?
 • Hoe betrekt u kritische bewoners bij het verduurzamen van hun wijk?
 • Wat levert de verduurzaming van een wijk op?

Sylvia Breukers, onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven adviseert over duurzaamheidsvraagstukken

Praktijkcase: Sociale wijkteams

 • Op welke manier brengt uw gemeente de zorg dicht bij huis tot stand?
 • Hoe legt u duurzame verbindingen met partijen in de wijk?
 • Investeren een civil society: hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij de ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners?

Angela van Velden, Adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en corporaties bij woonbeleid, statushouders, kwetsbare doelgroepen en multiprobleem huishoudens


Module 3

Ervaring met nieuw instrumentarium en een andere werkwijze

Vormgeven aan en vergroten van de invloed en betrokkenheid van bewoners

 • Op welke manier kunt u bewoners betrekken bij gebiedsontwikkeling in uw wijk? En wat kunt u hierbij leren van praktijkvoorbeelden van elders uit het land?
 • Hoe organiseert u de opzet en uitvoering van collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen (buurthuizen en sportaccommodaties)?
 • Hoe beheert u de openbare ruimte (buurttuinen, buurtbeheersbedrijf en speeltuinverenigingen)?
 • Hoe vult u het opdrachtgeverschap in (VVE en VVB)?
 • Welke financieringsconstructies (sharing, crowdfunding, microkredieten, aandelen fondsen en charity) kunt u toepassen bij gebiedsontwikkeling in uw wijk?


Changing, gamechanging en gamechangers

 • Hoe kunt u een verandering in gang zetten?
 • Op welke manier kunt u het proces beïnvloeden en tegelijkertijd het initiatief bij de bewoners laten?

Mark Verhijde, interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen bij het ondergaan van veranderingen

Aan de slag met een vernieuwde aanpak voor uw wijk!

Tijdens deze module komen diverse aanpakken en technieken aan de orde. Mark Verhijde gaat in op de praktijk van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van bewoners in uw wijk. Aan de hand van interessante praktijkcases en opdrachten met uw medecursisten ontvangt u tools die u kunt benutten in de ontwikkeling van uw gebiedsvisie en die u direct in de praktijk kunt toepassen.

Praktijkcase: Burgerparticipatie bij herinrichting

 • Hoe organiseert u inspraak voor bewoners?
 • Op welke manier komt u tot zorgvuldige oordeelsvorming en betere besluitvorming door burgerparticipatie?
 • Op welke wijze mobiliseert u alle belanghebbenden?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting bewoners over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?

Module 4

Excursie - wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

De wijk in: leren van de praktijk 

 • Welke actuele inzichten zullen een grotere rol gaan spelen in wijkontwikkeling de komende jaren?
 • Hoe kunnen deze inzichten de waarde ontwikkeling van woningen, wijken en maatschappelijk vastgoed beïnvloeden?
 • Op welke manier kunnen co creatie en bewonersparticipatie bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Wat kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan het succesvol (her)ontwikkelen van wijken en buurten?

Maarten van der Velde, stedenbouwkundige en gebiedsontwikkelaar, initiatiefnemer van BUURbook, onafhankelijk platform voor de buurt waar bewoners, ondernemers en professionals samen kunnen werken op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied 

Aan de slag met nieuwe inzichten uit de praktijk

Tijdens deze excursie brengt u samen met uw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die u hier op doet, kunt u vervolgens toepassen in uw wijk. Op die manier past u de opgedane kennis direct toe in de praktijk. 

Praktijkcase: Herstructurering

 • Hoe herstructureert u een wijk?
 • Kiest u voor renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw?
 • Op welke manier betrekt u bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een wijk?
 • Waar moet u allemaal rekening mee houden bij de herstructurering van een wijk? 

Praktijkcase: Bewoners aan zet

 • Hoe kunnen bewoners bijdragen aan de samenhang en leefbaarheid in de wijk?
 • Op welke manier kunt u bewonersinitiatieven faciliteren en stimuleren?
 • Hoe voorkomt u dat u onbewust bewonersinitiatieven frustreert?

Marjanne van Ginneken, oprichter van Makers en Doeners, een onafhankelijke eigen kracht beweging

Karin Padmos, actieve wijkbewoonster en vrijwilliger bij diverse stichtingen, scholen, en bewonersorganisaties


Module 5 

Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in uw wijk

Werkwijzen uit het verleden en het heden

 • Welke werkwijzen die u hanteerde zijn herzien?
 • Welke nieuwe werkwijzen worden door u toegepast? En wat is hiervan het resultaat?
 • Hoe kunt u uw nieuwe aanpak verbreden en verdiepen?

Katja van der Vet, managing partner van Made in May en hoofddocent van de opleiding wijk- en gebiedsmanager

Aan de slag met nieuwe werkwijzen voor uw wijk
Tijdens deze module wordt nader ingegaan op de nieuwe werkwijzen die u kunt gebruiken.

Praktijkcase: De Buurt Bestuurt

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt?
 • Hoe brengt u samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stelt u prioriteiten?
 • Op welke manier betrekt u bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?

Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk

Uw docenten:

 

 • Maarten van der Velde MCD
  Maarten is zelfstandig stedenbouwkundige, gebiedsontwikkelaar en oprichter van BUURbook. BUURbook biedt een onafhankelijk platform voor de buurt en een compleet dienstenpakket dat gemeenten helpt co-creatie en de 'participatiesamenleving' concreet te maken. Stip aan de horizon hierbij: meer invloed voor bewoners op hun eigen leefomgeving en meer samenwerking en kennisdeling tussen bewoners én professionals. Belangrijkste thema's: verbinden, horizontalisering, transparantie, crowdsourcing en -organising, zelforganisatie, smart cities, buurteconomie, zorg in de buurt en duurzaamheid. 'Veel kansen liggen letterlijk om de hoek. We hoeven ze alleen zichtbaar te maken'.
  Lees het interview met Maarten van de Velde waarin hij meer vertelt over de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager
 • Klaas Mulder
  Klaas Mulder werkte 12 jaar als adviseur wijkgericht werken. Hij maakte integrale wijkvisies en publiceerde veel over vraagstukken uit de volkshuisvesting en lokaal sociaal beleid. Onlangs maakte hij de overstap naar Hogeschool Utrecht, waar hij lesgeeft over Leren en werken in de wijk. Daarnaast is hij zelfstandig innovatieadviseur bij Kijk op Kansen: www.kijkopkansen.nl

 • Mark Verhijde
  Mark werkt als zelfstandig ondernemer, voor interim management, project- en programmamanagement en adviezen over stedelijke ontwikkeling. Zijn focus is op de stad en de mensen, ofwel de combinatie van de fysiek-economische wereld en het sociaal-publieke
  domein. Terugkerende thema’s zijn burgerparticipatie en burgerinitiatieven, de netwerksamenleving, nieuwe posities van (lokale) overheden en organisaties, de samenhang tussen de uitvoeringspraktijk en beleid, co-creatie en samenwerken en voortdurend leren van elkaar.

 • Katja van der Vet, managing partner van Made in May en hoofddocent van de opleiding wijk- en gebiedsmanager

 • Marcel van de Ven, stadsmarinier bij de gemeente Rotterdam en docent op de opleiding Overlastcoördinator, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een van de probleemwijken in Rotterdam

 • Sylvia Breukers, onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven adviseert over duurzaamheidsvraagstukken

 • Angela van Velden, adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en woningcorporaties bij woonbeleid, kwetsbare doelgroepen en multi probleem huishoudens

 • Marjanne van Ginneken, oprichter van Makers en Doeners, een onafhankelijke eigen kracht beweging

 • Karin Padmos, actieve wijkbewoonster en vrijwilliger bij diverse stichtingen, scholen, en bewonersorganisaties

 • Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk

Algemene informatie over de opleiding Wijk- en gebiedsmanager

 

Data en Locatie

 • 23 mei, 6, 13 en 27 juni 2019 > BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • 20 juni 2019 > Excursie Rotterdam

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving


Uw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

Het ochtend- en middagprogramma worden onderbroken door koffie- en theepauzes.

 

Voor wie bestemd?

 • Wijk- en gebiedsmanagers, wijken gebiedsregisseurs
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling
 • Woonconsulenten
 • Wijkontwikkelaars- en coördinatoren
 • Managers wonen, leefbaarheid en ontwikkeling
 • Projectleiders
 • Andere wijkprofessionals die zich bezighouden met wijkontwikkeling

Werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en adviesbureaus.

 

Verantwoordelijk voor het programma

Frank van Summeren
Opleidingsmanager

Sandra van der Burgt
Project coördinator

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager start op 23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

 • Nancy Kager
 • Per telefoon: 040-2972774
 • Via een e-mail: n.kager@sbo.nl

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 23 mei, 6, 13, 20 en 27 juni 2019
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774