Opleiding: Wijk- en gebiedsmanager

 • Doe meer met minder financiële middelen
 • Tips om leefbaarheid, participatie en zelfredzaamheid in een gemeente te stimuleren
 • Inclusief vele praktijkcases en excursie naar een wijk in Rotterdam
 • Je gaat naar huis met een nieuwe aanpak voor jouw wijk!

Deze opleiding op maat voor het hele team? Download de incompany flyer

Wijkontwikkeling: verbeter de leefbaarheid in jouw gemeente

 • 5-daagse opleiding
 • 6 april - 25 mei 2023
 • BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Dé opleiding voor de succesvolle wijk- en gebiedsmanager

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Verschillende thema’s als overlast, woningnood, vergrijzing en de nasleep van de coronacrisis zullen ook ongetwijfeld bij jou op de agenda staan. Helaas worden financiële investeringen beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Deze opleiding leert je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.

Centraal staat tijdens deze opleiding: Wijkontwikkeling nieuwe stijl

Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, waarbij participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering. De nieuwe stijl van wijkontwikkeling betekent ook een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. Alle reden dus om jezelf op de hoogte te brengen van deze nieuwe werkwijze.

Download de brochure

Docent en student aan het woord 

Stedenbouwkundige en docent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager, Maarten van de Velde, vertelt wat gebiedsontwikkeling nieuwe stijl inhoud en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ook vertelt Maarten wat je leert tijdens deze opleiding. Daarnaast laten we een student aan het woord die aangeeft waarom hij voor deze opleiding heeft gekozen.

 

Deze intensieve 5-daagse opleiding biedt:

 • Inzicht in gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch
 • Instrumenten om aan de slag te gaan met projectontwikkeling van onderaf
 • Alle benodigde kennis over het bevorderen van leefbaarheid en samenhang in wijken
 • Inzicht in de juridische grondslagen van wijkontwikkeling en de financiële aspecten
 • Inzicht in het opstellen van gebiedsvisies en toekomstscenario’s
 • Tips om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren
 • Inzicht in de rolverdeling bij een bottom-up benadering
 • Handvatten voor het winnen van het vertrouwen van de lokale gemeenschap

Bekijk het programma

Inclusief excursie naar een wijk in Rotterdam:

Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

Enkele reacties van cursisten:

"Gereedschap om in de praktijk aan de slag te gaan".
"Er komen verrassende zaken aan de orde, erg leerzaam".
"Heel plezierig om met mensen uit het veld ervaringen te delen".
"Goede en duidelijke praktijkvoorbeelden".

Maximaal 20 plaatsen

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Programma van de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

 

Module 1

Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak

De wijk- en gebiedsmanager

 • Hoe ziet de functie van jou, als wijk- en gebiedsmanager, eruit?
 • Wat voor een gebieds-of wijkontwikkelaar ben jij?
 • Welke taken heb je? En hoe geef je hier invulling aan?
 • Welke positie heb je in de wijk? 

Het nieuwe speelveld

 • Welke sociale, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor? 
 • Wat is de rol van een woningcorporatie en wat is de rol van de gemeente?
 • Hoe ga je om met sloop/nieuwbouw wijken?
 • Wat zijn de regels rond de Wlz, Wmo en Participatiewet? En wat betekent dit voor de wijkbewoners?

Rutger van der MeulenOperationeel expert wijkagent en hoofddocent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager.

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen binnen de Omgevingswet

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie: wat betekent dit voor jou en jouw organisatie? 
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm kies je?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk? 
 • Hoe zorg je dat je binnen de kaders van de Omgevingswet blijft?

Eduard Ravenhorst, Oprichter/bestuurder bij TSG Netwerk en De Coöperatieve Samenleving, biedt proces- ondersteuning d.m.v. voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken.

Eef Spronck, Bestuurder van TSG Netwerk en De Coöperatieve Samenleving werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling en gebiedseconomie in Nederland en Europa binnen de Omgevingswet.


Module 2 

De nieuwe wijkaanpak en de invloed en betrokkenheid van bewoners

Het plan bij bewonersparticipatie

 • Wat is je bedoeling bij bewonersparticipatie? Hoe luister je naar bewoners?
 • Hoe betrek je bewoners bij gebiedsontwikkeling in jouw wijk? Om welke bewoners gaat het dan?
 • Welke participatietools werken in jouw situatie het best?
 • Hoe maak je een participatieplan en een goed draaiboek voor de uitvoering?
 • Wat leer je van praktijkvoorbeelden elders?

Burgerinitiatieven in de nieuwe wijkaanpak

 • Hoe ga je om met initiatieven van bewoners? Wat is hun rol en positie in jouw wijkaanpak? Welke
  ruimte en ondersteuning bied je aan burgerinitiatieven?
 • Wat is je intentie met burgerinitiatieven? Gaat het om een goede dienstverlening, om een
  projectmatige samenwerking of zoek je een langdurig partnerschap? Wat betekent dat voor andere
  stakeholders?
 • Hoe geef je sturing en houd je regie in jouw wijkaanpak met burgerinitiatieven? Wat vraagt dat van
  jouw houding, competenties en vaardigheden?

Bewonersparticipatie bij herinrichting

 •  Hoe organiseer je echte betrokkenheid van bewoners?
 • Hoe verhoudt de collectieve inbreng van de bewoners zich tot de mening van de vakmensen?
 • Kan iedereen zijn of haar mening geven? Hoe belangrijk is dat voor het uiteindelijke ontwerp?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting bewoners over het
  besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?

Mark Verhijde, Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen bij het ondergaan van veranderingen. 

Bewonersparticipatie en burgerinitiatieven in jouw wijkaanpak
In deze module gaat Mark Verhijde in op de praktische kant van burgerparticipatie en eigen initiatieven van bewoners in de wijk. Aan de hand van interessante praktijkcases en opdrachten met de medecursisten ontvang je tools die je kunt benutten in de ontwikkeling van jouw gebiedsvisie en die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 3 

Invloed van bewoners

De wijk als werkplaats: analyse, aanpak, besluitvorming

 • Hoe maak je een analyse van de opgaven in je wijk?
 • Hoe vind je cijfers en ‘veelzeggende’ verhalen?
 • Waarom zijn sommige wijkproblemen zo hardnekkig?
 • Hoe vind je de gaten in het aanbod?
 • Welke bijzondere bondgenoten staan voor je klaar?
 • Hoe bepaal je het DNA van een wijk?

Welke projecten kunnen bijdragen aan het succes van een wijk?

 • Fysieke ingrepen met sociale effecten
 • Sociale programma’s en projecten
 • Altijd ‘in de buurt’ zijn: communicatie en presentie

Hoe draag je bij aan verstandige besluitvorming over de wijk?

 • Twee besluitvormingsmodellen: lekkebandmodel en enveloppenmodel
 • Hoe bewaak je de haalbaarheid?
 • Het driefasenmodel voor planvorming
 • Moeten bewoners bij elke trap betrokken zijn?

Praktijkcase: De Buurt Bestuurt

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt? 
 • Hoe breng je samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stel je prioriteiten?
 • Op welke manier betrek je bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?

Hans Hoekman, Politieman bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam


Module 4

Excursie - wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

De wijk in: leren van de praktijk 

 • Welke actuele inzichten zullen een grotere rol gaan spelen in wijkontwikkeling de komende jaren?
 • Hoe kunnen deze inzichten de waarde ontwikkeling van woningen, wijken en maatschappelijk vastgoed beïnvloeden?
 • Op welke manier kunnen co creatie en bewonersparticipatie bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Wat kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan het succesvol (her)ontwikkelen van wijken en buurten?

Maarten van der Velde, stedenbouwkundige en gebiedsontwikkelaar, initiatiefnemer van BUURbook, onafhankelijk platform voor de buurt waar bewoners, ondernemers en professionals samen kunnen werken op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied. 

Aan de slag met nieuwe inzichten uit de praktijk
Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

 

Praktijkcase: Herstructurering

 • Hoe herstructureer je een wijk?
 • Kies je voor renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw?
 • Op welke manier betrek je bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een wijk?
 • Waar moet je allemaal rekening mee houden bij de herstructurering van een wijk? 

Praktijkcase: Bewoners aan zet

 • Hoe kunnen bewoners bijdragen aan de samenhang en leefbaarheid in de wijk?
 • Op welke manier kun je bewonersinitiatieven faciliteren en stimuleren?
 • Hoe voorkom je dat je onbewust bewonersinitiatieven frustreert?

Marjanne van Ginneken, Oprichter van Makers en Doeners
Karin Padmos, Stichting GroenNoord


Module 5 

Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in jouw wijk

Praktijkcase: Sociale wijkteams

 • Op welke manier brengt jouw gemeente de zorg dicht bij huis tot stand?
 • Hoe leg je duurzame verbindingen met partijen in de wijk?
 • Investeren in een civil society: hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij de ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners?

Angela van Velden, Adviseur bij LINT woon- en welzijn, adviseert gemeenten en woningcorporaties bij woonbeleid, kwetsbare doelgroepen en Multi probleem huishoudens.

Voor elkaar krijgen

 • Wat jij wilt dat er lukt?
 • Hoe je er voor zorgt dat het lukt?
 • Hoe je kan grabbelen in overvloed?
 • Hoe je slim organiseert?
 • Kortom: hoe je het voor elkaar krijgt?
Aan de slag met nieuwe werkwijzen voor jouw wijk
Tijdens deze module wordt nader ingegaan op de nieuwe werkwijzen die je kunt gebruiken om de
ontwikkeling van jouw wijk positief te beïnvloeden. Breng jouw eigen wijkplan, probleem of uitdaging in
zodat je samen met de docent en andere deelnemers bepaalt hoe je het voor elkaar krijgt.

Social work

In deze module ga je actief aan de slag met de verschillende sociale systemen waar je als gebiedsmanager
mee te maken hebt. Er zijn vele alliantiepartners en stakeholders waar je de samenwerking in nodig hebt.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om bewonersgroepen, gemeente, woningcorporatie, plaatselijke ondernemers,
politie maar ook je directe collega’s.

 • Je leert het krachtenveld in kaart brengen en onderzoeken hoe dit in elkaar steekt
 • Je maakt de vertaling naar jouw eigen praktijk a.h.v. een persoonlijk leiderschap opdracht
 • Je onderzoekt waar je persoonlijke krachten en valkuilen liggen
 • Je leert (nog) beter samenwerken met al jouw alliantiepartners en stakeholders

Rutger van der Meulen, Operationeel expert wijkagent en hoofddocent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager

Hoofddocent:

img-Rutger van der Meulen

Rutger van der Meulen
Operationeel expert wijkagent en hoofddocent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager.

Docenten:

img-Mark Verhijde

Mark Verhijde
Zelfstandig ondernemer

Mark werkt als zelfstandig ondernemer, voor interim management, project- en programmamanagement en adviezen over stedelijke ontwikkeling. Zijn focus is op de stad en de mensen, ofwel de combinatie van de fysiek-economische wereld en het sociaal-publieke domein. Terugkerende thema’s zijn burgerparticipatie en burgerinitiatieven, de netwerksamenleving, nieuwe posities van (lokale) overheden en organisaties, de samenhang tussen de uitvoeringspraktijk en beleid, co-creatie en samenwerken en voortdurend leren van elkaar.

img-Maarten van der Velde

Maarten van der Velde
zelfstandig stedenbouwkundige, gebiedsontwikkelaar en oprichter

BUURbook biedt een onafhankelijk platform voor de buurt en een compleet dienstenpakket dat gemeenten helpt co-creatie en de 'participatiesamenleving' concreet te maken. Stip aan de horizon hierbij: meer invloed voor bewoners op hun eigen leefomgeving en meer samenwerking en kennisdeling tussen bewoners én professionals. Belangrijkste thema's: verbinden, horizontalisering, transparantie, crowdsourcing en -organising, zelforganisatie, smart cities, buurteconomie, zorg in de buurt en duurzaamheid. 'Veel kansen liggen letterlijk om de hoek. We hoeven ze alleen zichtbaar te maken'.
Lees het interview met Maarten van de Velde waarin hij meer vertelt over de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

img-Karin Padmos

Karin Padmos
Stichting GroenNoord

Actieve wijkbewoonster en vrijwilliger bij diverse stichtingen, scholen, en bewonersorganisaties

img-Marjanne van Ginneken

Marjanne van Ginneken
Oprichter van Makers en Doeners, een onafhankelijke eigen kracht

img-Hans Hoekman

Hans Hoekman
Politieman bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam

Hans is betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk

img-Miriam Elkink

Miriam Elkink
Begeleidingskundige, Master Human and Organizational Behaviour

Hoofddocent aan de opleiding Wijk- en gebiedsmanager. Miriam begeleidt mensen en teams in hun persoonlijke en professionele ontwikkelingen en veranderingen die daarbij gepaard gaan. Haar expertise ligt in het Sociale Domein en jeugdzorg. Daarnaast is Miriam docent in het vakgebied Social Work.

img-Eef Spronck

Eef Spronck
Bestuurder, TSG Netwerk

img-Eduard Ravenhorst

Eduard Ravenhorst
Bestuurder, TSG Netwerk

img-Angela van Velden

Angela van Velden
Adviseur bij LINT woon en welzijn

Angela adviseert gemeenten en woningcorporaties bij woonbeleid, kwetsbare doelgroepen en multi probleem huishoudens

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Wijk- en gebiedsmanagers, wijken gebiedsregisseurs
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling
 • Woonconsulenten
 • Wijkontwikkelaars- en coördinatoren
 • Managers wonen, leefbaarheid en ontwikkeling
 • Projectleiders
 • Andere wijkprofessionals die zich bezighouden met wijkontwikkeling

Werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en adviesbureaus.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht (Daltonlaan) te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 6 april 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 2 - online 13 april 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 3 20 april 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)
Dag 4 - excursie 9 mei 2023 09:30 - 16:30 online (of n.t.b.)
Dag 5 25 mei 2023 09:30 - 16:30 BCN Utrecht (Daltonlaan)

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Tijdschema alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Afsluiting van de lesdag

Het ochtend- en middagprogramma worden onderbroken door koffie- en theepauzes.

Beschikbaarheid

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@sbo.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving
hybride Learning

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@sbo.nl
Tel: +31 40 29 74 980

Download brochure

Onze privacy-policy

eBook over veiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Het is belangrijk om samen met veiligheidspartners, maar zeker ook bewoners uit de wijk samen te werken om de wijk veiliger en duurzamer te maken.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Waarom zijn zwakke wijken een voedingsbodem voor criminelen?
 • Hoe werk je samen met bewoners aan veiligheid en leerbaarheid in de wijk?
 • Waarom zijn wijkbewoners soms het probleem maar meestal de oplossing?
 • Wat zijn succesfactoren in de aanpak van woonoverlast?
 • Waarom vraagt een veilige wijk om een toekomstgericht veiligheidsbeleid?

In dit eBook lees je de 10 meest gelezen blogs over Veiligheid in de wijk.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

eBook

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@sbo.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Overheid

Onze privacy-policy