Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Wijkontwikkeling: verbeter de leefbaarheid in jouw gemeente

 • Doe meer met minder financiële middelen
 • Tips om leefbaarheid, participatie en zelfredzaamheid in een gemeente te stimuleren
 • Inclusief vele praktijkcases en excursie naar een wijk in Rotterdam
 • Je gaat naar huis met een nieuwe aanpak voor jouw wijk!
 • Vorige editie volledig volgeboekt  | Maximaal 20 plaatsen

Voor vragen of het reserveren van een plaats neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten: 040 - 2 972 780

 

Dé opleiding voor de succesvolle wijk- en gebiedsmanager

Het werkveld van de wijk- en gebiedsmanager is divers en constant in ontwikkeling. Financiële investeringen worden beperkt door bezuinigingen, terwijl wijken verslechten en problemen toenemen. Het is dus van groot belang om alert te blijven en met minder financiële middelen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Deze opleiding leert je om jouw nieuwe taken en verantwoordelijkheden succesvol vorm te geven.

 

Centraal staat tijdens deze opleiding: Wijkontwikkeling nieuwe stijl

Wijkontwikkeling nieuwe stijl is gebaseerd op bottom-up ontwikkeling, waarbij participatie en zelfredzaamheid worden gestimuleerd en naar nieuwe investeerders wordt gezocht. Door de diversiteit van culturen, leefstijlen en inkomensniveaus in wijken én het huidige economische klimaat, is het erg belangrijk om de beperkte tijd en middelen gericht in te zetten en te kiezen voor de juiste benadering. De nieuwe stijl van wijkontwikkeling betekent ook een nieuwe vorm van samenwerking en een geheel nieuwe manier van aansturen en faciliteren. Alle reden dus om jezelf op de hoogte te brengen van deze nieuwe werkwijze.

Bekijk het programma

 

Docent en student aan het woord + Proefles

Stedenbouwkundige en docent van de opleiding Wijk- en gebiedsmanager, Maarten van de Velde, vertelt wat gebiedsontwikkeling nieuwe stijl inhoud en wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ook vertelt Maarten wat je leert tijdens deze opleiding. Daarnaast laten we een student aan het woord die aangeeft waarom hij voor deze opleiding heeft gekozen.


Deze intensieve 5-daagse opleiding biedt:

 • Inzicht in gebiedsgericht werken binnen de pijlers fysiek, sociaal en economisch
 • Instrumenten om aan de slag te gaan met projectontwikkeling van onderaf
 • Alle benodigde kennis over het bevorderen van leefbaarheid en samenhang in wijken
 • Inzicht in de juridische grondslagen van wijkontwikkeling en de financiële aspecten
 • Inzicht in het opstellen van gebiedsvisies en toekomstscenario’s
 • Tips om participatie en zelfredzaamheid te stimuleren
 • Inzicht in de rolverdeling bij een bottom-up benadering
 • Handvatten voor het winnen van het vertrouwen van de lokale gemeenschap

Download de brochure

 

Inclusief excursie naar een wijk in Rotterdam:

Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

 

Maximaal 20 plaatsen

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Enkele reacties van cursisten:

"Gereedschap om in de praktijk aan de slag te gaan".
"Er komen verrassende zaken aan de orde, erg leerzaam".
"Heel plezierig om met mensen uit het veld ervaringen te delen".
"Goede en duidelijke praktijkvoorbeelden".

 

 

Programma van de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00) en eindigt om 17.00 uur.

 

De opleiding bestaat uit 5 modules:

 • Module 1: Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak

 • Module 2: Ervaring met nieuw instrumentarium en een andere werkwijze

 • Module 3: Invloed van bewoners

 • Module 4: Excursie: wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

 • Module 5: Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in jouw wijk

 

Module 1

Het nieuwe speelveld en de nieuwe aanpak

De wijk- en gebiedsmanager

 • Hoe ziet de functie van jou, als wijk- en gebiedsmanager, eruit?
 • Wat voor een gebieds-of wijkontwikkelaar ben jij?
 • Welke taken heb je? En hoe geef je hier invulling aan?
 • Welke positie heb je in de wijk? 

Aan de slag met het nieuwe speelveld
Samen met Thijs en de medecursisten zet je uiteen hoe het nieuwe speelveld van de wijk- en gebiedsmanager eruit ziet. Je deelt jouw eigen ervaringen en leert van de inzichten van medecursisten omdat iedere wijk- en gebiedsmanager andere uitdagingen heeft.

Het nieuwe speelveld

 • Welke sociale, economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen doen zich voor? 
 • Wat is de rol van een woningcorporatie en wat is de rol van de gemeente?
 • Hoe ga je om met sloop/nieuwbouw wijken?
 • Wat zijn de nieuwe regels rond de Wlz, Wmo en Participatiewet? En wat betekent dit voor de wijkbewoners?
 • Hoe realiseer je meer met minder (financiële) middelen?

Nieuwe aanpak

 • Waarom een wijkaanpak?
 • Wat is het verschil tussen de wijkaanpak van vroeger en die van nu?
 • Op welke manier sluit je bij de ontwikkeling van een wijk aan bij de identiteit en beleving van diezelfde wijk?
 • Hoe zet je in op kansen en waarde creatie?

Miriam van der Meulen, begeleidingskundige, coach, team- en organisatieontwikkeling, docent social work

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen binnen de Omgevingswet

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie: wat betekent dit voor jou en jouw organisatie? 
 • Hoe werk, beweeg en opereer je op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken? 
 • Hoe mobiliseer je stakeholders en belanghebbenden? 
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm kies je? 
 • Welke verschillende rollen en aanpakken zijn er te onderscheiden? 
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk? 
 • Verwachtingsmanagement: hoe leg je verantwoording af richting stakeholders en belanghebbenden over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Hoe zorg je dat je binnen de kaders van de Omgevingswet blijft?

 

Eduard Ravenhorst, Oprichter/bestuurder bij TSG Netwerk en De Coöperatieve Samenleving, biedt proces- ondersteuning d.m.v. voor de praktijk ontwikkelde lokale, regionale en sectorale (remedial) procesmethodieken.

Eef Spronck, Bestuurder van TSG Netwerk en De Coöperatieve Samenleving werkt aan coöperatieve stedelijke en regionale gebiedsontwikkeling en gebiedseconomie in Nederland en Europa binnen de Omgevingswet.

 


Module 2

Ervaring met nieuw instrumentarium en een andere werkwijze 

Vormgeven aan en vergroten van de invloed en betrokkenheid van bewoners

 • Op welke manier kun je bewoners betrekken bij gebiedsontwikkeling in jouw wijk? En wat kun je hierbij leren van andere praktijkvoorbeelden?
 • Hoe organiseer je de opzet en uitvoering van collectieve activiteiten, diensten en voorzieningen (buurthuizen en sportaccommodaties)?
 • Hoe beheer je de openbare ruimte (buurttuinen, buurtbeheerbedrijf en speeltuinverenigingen)?
 • Hoe vul je het opdrachtgeverschap in (VVE en VVB)?
 • Welke financieringsconstructies (sharing, crowdfunding, microkredieten, aandelen fondsen en charity) kun je toepassen bij gebiedsontwikkeling in jouw wijk?

Changing, gamechanging en gamechangers

 • Hoe kun je een verandering in gang zetten?
 • Op welke manier kun je het proces beïnvloeden en tegelijkertijd het initiatief bij de bewoners laten?

Burgerparticipatie bij herinrichting

 • Hoe organiseer je inspraak voor bewoners?
 • Op welke manier kom je tot zorgvuldige oordeelsvorming en betere besluitvorming door burgerparticipatie?
 • Op welke wijze mobiliseer je alle belanghebbenden?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting bewoners over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?

Mark Verhijde, Interim programmamanager en adviseur stedelijke ontwikkeling, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen bij het ondergaan van veranderingen. 

Aan de slag met een vernieuwde werkwijze voor jouw wijk
Tijdens deze module komen diverse aanpakken en technieken aan de orde. Mark Verhijde gaat in op de praktijk van burgerparticipatie en zelfredzaamheid van bewoners in de wijk. Aan de hand van interessante praktijkcases en opdrachten met de medecursisten ontvang je tools die je kunt benutten in de ontwikkeling van jouw gebiedsvisie en die je direct in de praktijk kunt toepassen. 

Module 3

Invloed van bewoners

De wijk als werkplaats: analyse, aanpak, besluitvorming

 • Hoe maak je een analyse van de opgaven in je wijk?
 • Hoe vind je cijfers en ‘veelzeggende’ verhalen?
 • Waarom zijn sommige wijkproblemen zo hardnekkig?
 • Hoe vind je de gaten in het aanbod?
 • Welke bijzondere bondgenoten staan voor je klaar?
 • Hoe bepaal je het DNA van een wijk?

Welke projecten kunnen bijdragen aan het succes van een wijk?

 • Fysieke ingrepen met sociale effecten
 • Sociale programma’s en projecten
 • Altijd ‘in de buurt’ zijn: communicatie en presentie

Hoe draag je bij aan verstandige besluitvorming over de wijk?

 • Twee besluitvormingsmodellen: lekkebandmodel en enveloppenmodel
 • Hoe bewaak je de haalbaarheid?
 • Het driefasenmodel voor planvorming
 • Moeten bewoners bij elke trap betrokken zijn?

Klaas Mulder, Zelfstandig adviseur en onderzoeker bij www.kijkopkansen.nl en docent Sociaal Werk bij Hogeschool Utrecht en docent Conceptontwikkeling bij de Master of Urban & Area Development (www.muad.nl).

Aan de slag met een vernieuwde aanpak voor jouw wijk
Aan de hand van zowel theorie als praktijkvoorbeelden zet Sylvia uiteen hoe een strategie die zich richt op gedragsverandering richting verduurzaming niet los gezien kan worden van een participatiestrategie gericht op de wijk.

Sylvia Breukers, Onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat is gespecialiseerd in maatschappelijke aspecten van verduurzamingsvraagstukken (bijv. energietransitie; klimaatadaptatie; circulariteit).


Module 4

Excursie - wijkontwikkeling nieuwe stijl in de praktijk

De wijk in: leren van de praktijk 

 • Welke actuele inzichten zullen een grotere rol gaan spelen in wijkontwikkeling de komende jaren?

 • Hoe kunnen deze inzichten de waarde ontwikkeling van woningen, wijken en maatschappelijk vastgoed beïnvloeden?
 • Op welke manier kunnen co creatie en bewonersparticipatie bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Wat kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan besluitvorming en uitvoering van wijkontwikkeling nieuwe stijl?
 • Hoe kunnen gemeenten en woningcorporaties concreet bijdragen aan het succesvol (her)ontwikkelen van wijken en buurten?

Maarten van der Velde, stedenbouwkundige en gebiedsontwikkelaar, initiatiefnemer van BUURbook, onafhankelijk platform voor de buurt waar bewoners, ondernemers en professionals samen kunnen werken op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied. 

Aan de slag met nieuwe inzichten uit de praktijk
Tijdens deze excursie brengt je samen met jouw mede-cursisten een bezoek aan een wijk in Rotterdam. De nieuwe inzichten die je hier op doet, kun je vervolgens toepassen in jouw wijk. Op die manier pas je de opgedane kennis direct toe in de praktijk.

Praktijkcase: Herstructurering

 • Hoe herstructureer je een wijk?
 • Kies je voor renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw?
 • Op welke manier betrek je bewoners en ondernemers bij de herstructurering van een wijk?
 • Waar moet je allemaal rekening mee houden bij de herstructurering van een wijk? 

Praktijkcase: Bewoners aan zet

 • Hoe kunnen bewoners bijdragen aan de samenhang en leefbaarheid in de wijk?
 • Op welke manier kun je bewonersinitiatieven faciliteren en stimuleren?
 • Hoe voorkom je dat je onbewust bewonersinitiatieven frustreert?

Marianne van Ginneken, oprichter van Makers en Doeners, een onafhankelijke eigen kracht beweging.

Karin Padmos, Stichting GroenNoord. Actieve wijkbewoonster en vrijwilliger bij diverse stichtingen, scholen, en bewonersorganisaties.


Module 5 

Bevorderen van de samenhang en leefbaarheid in jouw wijk

Praktijkcase: De Buurt Bestuurt

 • Op welke manier kunnen bewoners in samenspraak met de politie en de gemeente bepalen welke problemen in de wijk met voorrang moeten worden aangepakt?
 • Hoe breng je samen met bewoners de problemen in de wijk in kaart en stel je prioriteiten?
 • Op welke manier betrek je bewoners actief bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk?

Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk.

Praktijkcase: Sociale wijkteams

 • Op welke manier brengt jouw gemeente de zorg dicht bij huis tot stand?
 • Hoe leg je duurzame verbindingen met partijen in de wijk?
 • Investeren in een civil society: hoe kan de omgeving meer betrokken worden bij de ondersteuning van kwetsbare buurtbewoners?

Angela van Velden, Adviseur bij LINT woon- en welzijn, adviseert gemeenten en woningcorporaties bij woonbeleid, kwetsbare doelgroepen en Multi probleem huishoudens.

Voor elkaar krijgen

 • Wat jij wilt dat er lukt?
 • Hoe je er voor zorgt dat het lukt? 
 • Hoe je kan grabbelen in overvloed?
 • Hoe je slim organiseert?
 • Kortom: hoe je het voor elkaar krijgt?
Aan de slag met nieuwe werkwijzen voor jouw wijk
Tijdens deze module wordt nader ingegaan op de nieuwe werkwijzen die je kunt gebruiken om de ontwikkeling van jouw wijk positief te beïnvloeden. Breng jouw eigen wijkplan, probleem of uitdaging in zodat je samen met de docent en andere deelnemers bepaalt hoe je het voor elkaar krijgt.

Tim de Witte, WILTgroei. WILTgroei is een warm collectief waar gedreven professionals samen werken aan verandering en vernieuwing binnen teams en organisaties. We voelen ons verbonden met zorg & welzijn, onderwijs, overheid en initiatieven gericht op een betere wereld.

Jouw docenten:

 

 • Miriam van der Meulen, Hoofddocent aan de opleiding Wijk- en gebiedsmanager. Begeleidingskundige, Master Human and Organizational Behaviour. Miriam begeleidt mensen en teams in hun persoonlijke en professionele ontwikkelingen en veranderingen die daarbij gepaard gaan. Haar expertise ligt in het Sociale Domein en jeugdzorg. Daarnaast is Miriam docent in het vakgebied Social Work.
 • Maarten van der Velde MCD
  Maarten is zelfstandig stedenbouwkundige, gebiedsontwikkelaar en oprichter van BUURbook. BUURbook biedt een onafhankelijk platform voor de buurt en een compleet dienstenpakket dat gemeenten helpt co-creatie en de 'participatiesamenleving' concreet te maken. Stip aan de horizon hierbij: meer invloed voor bewoners op hun eigen leefomgeving en meer samenwerking en kennisdeling tussen bewoners én professionals. Belangrijkste thema's: verbinden, horizontalisering, transparantie, crowdsourcing en -organising, zelforganisatie, smart cities, buurteconomie, zorg in de buurt en duurzaamheid. 'Veel kansen liggen letterlijk om de hoek. We hoeven ze alleen zichtbaar te maken'.
  Lees het interview met Maarten van de Velde waarin hij meer vertelt over de opleiding Wijk- en Gebiedsmanager
 • Klaas Mulder
  Klaas Mulder werkte 12 jaar als adviseur wijkgericht werken. Hij maakte integrale wijkvisies en publiceerde veel over vraagstukken uit de volkshuisvesting en lokaal sociaal beleid. Onlangs maakte hij de overstap naar Hogeschool Utrecht, waar hij lesgeeft over Leren en werken in de wijk. Daarnaast is hij zelfstandig innovatieadviseur bij Kijk op Kansen: www.kijkopkansen.nl

 • Mark Verhijde
  Mark werkt als zelfstandig ondernemer, voor interim management, project- en programmamanagement en adviezen over stedelijke ontwikkeling. Zijn focus is op de stad en de mensen, ofwel de combinatie van de fysiek-economische wereld en het sociaal-publieke
  domein. Terugkerende thema’s zijn burgerparticipatie en burgerinitiatieven, de netwerksamenleving, nieuwe posities van (lokale) overheden en organisaties, de samenhang tussen de uitvoeringspraktijk en beleid, co-creatie en samenwerken en voortdurend leren van elkaar.

 • Sylvia Breukers, onderzoeker bij DuneWorks, onderzoeks- en adviesbureau dat overheden en bedrijfsleven adviseert over duurzaamheidsvraagstukken

 • Angela van Velden, adviseur bij LINT woon en welzijn, adviseert gemeenten en woningcorporaties bij woonbeleid, kwetsbare doelgroepen en multi probleem huishoudens

 • Marianne van Ginneken, oprichter van Makers en Doeners, een onafhankelijke eigen kracht beweging

 • Karin Padmos, Stichting GroenNoord. Actieve wijkbewoonster en vrijwilliger bij diverse stichtingen, scholen, en bewonersorganisaties

 • Hans Hoekman, wijkagent bij de Nationale Politie eenheid Rotterdam, betrokken bij het initiatief de Buurt Bestuurt, een nieuwe manier van werken waarbij bewoners actief worden betrokken bij de verbetering van de woon- en leefomgeving in de wijk

Algemene informatie over de opleiding Wijk- en gebiedsmanager

 

Data en Locatie

 • 7, 14, 21 september en 26 oktober 2020 > NBC Nieuwegein VOLGEBOEKT!
 • 5 oktober 2020 > Excursie Rotterdam VOLGEBOEKT!
 • 8, 15, 22 april en 27 mei 2021 > BCN Utrecht (Daltonlaan)
 • 20 mei 2021 > Excursie Rotterdam

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100 
3584 BJ Utrecht
Routebeschrijving


Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Tijdschema alle dagen

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Aanvang middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de lesdag

Het ochtend- en middagprogramma worden onderbroken door koffie- en theepauzes.

 

Beschikbaarheid

Het aantal deelnemers per editie is beperkt zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen. Wil je weten of er nog plaatsen beschikbaar zijn of wil je vrijblijvend reserveren? Neem contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten, T: 040 - 2 972 780

 

Voor wie bestemd?

 • Wijk- en gebiedsmanagers, wijken gebiedsregisseurs
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs op het gebied van wonen, welzijn, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing en wijkontwikkeling
 • Woonconsulenten
 • Wijkontwikkelaars- en coördinatoren
 • Managers wonen, leefbaarheid en ontwikkeling
 • Projectleiders
 • Andere wijkprofessionals die zich bezighouden met wijkontwikkeling

Werkzaam bij gemeenten, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en adviesbureaus.

 

Verantwoordelijk voor het programma

Liz Boeren
Opleidingsmanager

Sandra van der Burgt
Project coördinator

 

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager online leeromgeving

veiligheid in de wijkeBook over veiligheid in de wijk

In verschillende wijken in Nederland, die zich aan het zicht van de overheid onttrekken, vinden misstanden plaats zoals ondermijnende criminaliteit, radicalisering, woninginbraken, straatroof en roofovervallen. Deze misstanden resulteren in ernstige overlast en onveiligheidsgevoelens bij bewoners.

Het is belangrijk om samen met veiligheidspartners, maar zeker ook bewoners uit de wijk samen te werken om de wijk veiliger en duurzamer te maken.

Herken jij de volgende vraagstukken:

 • Waarom zijn zwakke wijken een voedingsbodem voor criminelen?
 • Hoe werk je samen met bewoners aan veiligheid en leerbaarheid in de wijk?
 • Waarom zijn wijkbewoners soms het probleem maar meestal de oplossing?
 • Wat zijn succesfactoren in de aanpak van woonoverlast?
 • Waarom vraagt een veilige wijk om een toekomstgericht veiligheidsbeleid?


In dit eBook lees je de 10 meest gelezen blogs over Veiligheid in de wijk.

Laat je gegevens achter en download het eBook. Veel leesplezier!

 

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Wijk- en Gebiedsmanager start op 8, 15, 22 april en 20 (excursie) en 27 mei 2021 in BCN Utrecht (Daltonlaan)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 8, 15, 22 april en 20 (excursie) en 27 mei 2021
Locatie: BCN Utrecht (Daltonlaan)

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: