Cursus Sociale Veiligheid op School

Leer probleemgedrag op uw school aan te pakken

 • Signaleer en herken gedragsproblemen in uw klas
 • Krijg inzicht in de achtergrond van probleemgedrag bij leerlingen
 • Draag zorg voor de sociale veiligheid op uw school
 • O.a. pestgedrag, huiselijk geweld, sexting, radicalisering en loverboys staan centraal
 • Zeer praktijkgericht: Uw eigen schoolsituatie staat centraal

U krijgt concrete handvatten om te voldoen aan de wet Sociaal Veilige School en voor het opstellen of actualiseren van uw plan Sociaal Veiligheid op School!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

Borg de sociale veiligheid en zorg voor een sociaal veilige school!

De Onderwijsinspectie ziet toe op het door de school te voeren sociaal veiligheidsbeleid. Heeft u dit al op orde?

Scholen krijgen de taak om aan de inspanningsverplichting te voldoen om een actief veiligheidsbeleid op te voeren. De verplichting bestaat uit het ontwikkelen van samenhangende maatregelen die gericht zijn op preventie en de afhandeling van incidenten. De onderwijsinspectie zal toezien op de naleving hiervan.

Ondanks dat er geen wettelijke verplichting (vooralsnog) geldt in het Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs, is het creëren van een veilige schoolomgeving met bijbehorende maatregelen, net zo belangrijk.

Download de opleidingsbrochure (pdf)

 

Omgaan met probleemgedrag op school

Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot onveilige situaties en zelfs de ontwikkeling van de leerling bedreigen. De cursus Sociale Veiligheid op School heeft tot doel leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen en mentoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van professioneel omgaan met probleemgedrag op school. Kennis en inzichten die u nodig heeft om beter om te gaan met deze leerlingen en om goed te communiceren met de leerling en hun ouders. Tijdens deze cursus werkt u actief aan het verbeteren van de veiligheid op uw school en in uw klas. U krijgt inzichten in de achtergronden van probleemgedrag en effectieve manieren om hiermee om te gaan. U leert gedragsproblemen te signaleren, te herkennen en effectief aan te pakken.

 

Tijdens de cursus Sociale Veiligheid op School leert u:

 • De kenmerken van de meest voorkomende gedragsproblematiek
 • Kennis en vaardigheden in aanpak gedragsproblemen
 • Met ouders en instanties samenwerken aan gedragsproblematiek
 • Welke gesprekstechnieken u kunt toepassen in de communicatie met leerlingen

Bekijk het volledige cursusprogramma

 

Leer probleemgedrag te signaleren, herkennen en aan te pakken binnen uw onderwijsinstelling!

Centaal tijdens de cursus Sociale Veilighei op School:

 • Wetgeving Sociaal Veilige School
 • jeugdcriminaliteit
 • Culturele aspecten
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Jeugdprostitutie en loverboys
 • Pestgedrag
 • Drank- en drugsmisbruik
 • Seksueel overschrijdend gedrag

 

Praktijkgerichte en effectieve aanpak van gedragsproblematiek op uw school:

Deelnemers nemen de eigen praktijk vanuit de eigen schoolsituatie als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft. U bent in gesprek met andere deelnemers en zult snel merken dat uw leervragen centraal staan tijdens de opleiding.

Programma van de Cursus Sociale Veiligheid op School

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst 08.45 uur) en eindigt om 16.45 uur.

 

Dag 1

 

Ochtenddeel

Wetgeving Sociaal Veilige School

 • Wat verstaan we onder deze wetgeving?
 • Wanneer wordt iemand vervolgd en wanneer niet?
 • Leeftijden
 • Aangiftebeleid

Een veelvoorkomend probleem op scholen is jeugdcriminaliteit. Tijdens de cursus wordt besproken wat het belang is voor onderwijsinstellingen om te weten wat hieronder wordt verstaan en hoe je dit kunt aanpakken.

 • Wat verstaan we onder jeugdcriminaliteit en wat zijn de diverse aspecten?
 • De ontwikkelingen op het gebied van jeugdcriminaliteit
 • Criminaliteit of crimineel gedrag?
 • Wat veroorzaakt jeugdcriminaliteit en wat zijn de gevolgen?
 • Curatieve maatregelen: hoe handelt u als er criminaliteit binnen uw onderwijsinstelling wordt gesignaleerd?
 • Preventieve maatregelen: wat kunt u binnen uw onderwijsinstelling doen om dit gedrag te voorkomen of verminderen?
 • Hoe gaat u het gesprek aan met uw leerling of groep leerlingen die dit gedrag vertoont?
 • Hoe gaat u het gesprek aan met de ouders en met instanties?

Middagdeel

Culturele aspecten:

 • Hoe ga je binnen je school om met niet-westerse culturen?
 • Zorgelijke signalen
 • Familiecultuur
 • Radicalisering en de signalen
 • Nieuwe trends en ontwikkelingen
 • Hoe blijf je de veiligheid binnen je school waarborgen?
 • Rolverantwoordelijkheid: wie heeft welke verantwoordelijkheid binnen de school?
 • Casus: Wordt er binnen uw school bij de beleidsvorming en in de processen rekening gehouden met mogelijke andere stappen die moeten worden genomen bij jongeren uit niet-westerse culturen?

Dag 2

 

Ochtenddeel

 • Wat is de invloed van stress op de ontwikkeling van het brein?
 • Wat is bij de leeftijd passend gedrag?

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe kun je vanuit het perspectief van huiselijk geweld en kindermishandeling leren kijken?

 • Wat kan worden verstaan onder huiselijk geweld en kindermishandeling?
 • Welke verschijningsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Hoe ontstaat huiselijk geweld en kindermishandeling en wat zijn veelvoorkomende vormen?
 • Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de slachtoffers en hun omgeving?
 • Hoe herkent u binnen de onderwijsinstelling of klas signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Hoe gaat u binnen uw onderwijsinstelling of klas om met een leerling waarvan u vermoedt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling?
 • Wat is de invloed van huiselijk geweld of kindermishandeling op de seksuele ontwikkeling en het seksuele gedrag van de leerling?
 • Hoe gaat u het gesprek aan met leerling en ouder?

 

Middagdeel

Jeugdprostitutie en loverboys

 • Invloed van vroegere gebeurtenissen op kwetsbaarheid van de leerling en de gevolgen hiervan
 • Wat is een loverboy?
 • Wie zijn hun slachtoffers? Hoe werkt de methodiek?
 • Waarom spreken de slachtoffers niet?
 • Hoe signaleert u binnen uw onderwijsinstelling en klas of er leerlingen zijn die slachtoffer zijn van een loverboy en hoe handelt u vervolgens?
 • Wat hebben sexting en grooming met loverboys te maken?

Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

 

Ochtendeel

Pestgedrag

 • Wat is pesten en wat is het verschil tussen pesten en plagen?
 • Vormen van pesten, waaronder cyberpesten
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Groepsdynamiek en de rollen in een groep
 • Hoe herkent u pestgedrag?
 • Preventieve maatregelen: hoe zorgt u voor een gezellige sfeer op school en in de klas?
 • Curatieve maatregelen: hoe handelt u als er pesten wordt gesignaleerd?
 • Rol van de ouders: samenwerking met ieder een eigen verantwoordleijkheid
 • Hoe maak je pesten zichtbaar en meetbaar?
 • Hoe voert u gesprekken met de pesters, slachtoffers en meelopers?
 • Hoe voert u het gesprek met de ouders?
 • Advisering van collega’s

Middagdeel

Drank- en drugsmisbruik

 • Startvraag: Bent u op de hoogte van de invloeden van drank- en drugs en welke soorten er zijn?
 • Welke verschillende middelen zijn er te onderscheiden? Hoe zien deze middelen eruit en waar herkent u ze aan?
 • Wat zijn de eigenschappen en werkingen van de verschillende middelen?
 • Wat is het effect van (gecombineerd) gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen?
 • Culturele achtergronden en het gebruik van middelen
 • Hoe signaleert u of een leerling onder invloed is van alcohol en/of drugs?
 • Op welke manier gaat u het gesprek aan met uw leerling als ze onder invloed zijn?
 • Welke doorverwijsmogelijkheden zijn er?


Dag 4

 

Ochtendeel

Seksueel overschrijdend gedrag

 • Wat kunnen we verstaan onder seksueel overschrijdend gedrag?
 • Welke verschijningsvormen doen zich voor en welke impact heeft dit?
 • Waarom is het van belang om seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan binnen je onderwijsinstelling en klas?
 • Hoe signaleer je seksueel overschrijdend gedrag?
 • Curatieve maatregelen: wat doet u als er seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gesignaleerd binnen uw klas of onderwijsinstelling?
 • Preventieve maatregelen: hoe kunt u seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen binnen uw klas of onderwijsinstelling?
 • Hoe ontdekt u waar, wanneer en waarom incidenten plaatsvinden?
 • Hoe gaat u het gesprek aan met het slachtoffer en de dader?

Middagdeel

Het oefenen met gesprekstechnieken. Durft u de juiste vragen te stellen? In dit onderdeel gaat u aan de slag met een ervaringsdeskundige.

 • Hoe communiceert u met leerlingen?
 • Hoe communiceert u met ouders?

Docenten:

Uw hoofddocent van de cursus Sociale Veiligheid op School is:

 • Nynke Plantinga, teamleider bij de Fier Academy, opleidingsinstituut dat zich inzet voor deskundigheidsbevordering op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Lees Nynke's blog over Trauma, stress zonder veerkracht is als een soort gif

 

Overige docenten:

 • Theo Klungers, pestdeskundige bij Posicom, 1,5 dag per week docent. Verzorgt trainingen over pesten aan leraren en verzorgt geaccrediteerde nascholing over pesten aan therapeuten.
 • Jos Wijdeven, werkzaam als trainer bij Trafieq, adviseert o.a. onderwijsinstellingen op het gebied van alcohol- en drugsmisbruik. Daarnaast werkzaam als preventiewerker, trainer en verpleegkundige bij verslavingskliniek De Roder Heyde
 • Machiel van de Laar, adviseur bij KPC Groep, projectleider Schoolveiligheid bij de gemeente Rotterdam. Machiel publiceerde in opdracht van het ministerie van OCW het rapport “Als een ramp een school treft”.
 • Merel Groningen, ervaringsdeskundige, trainster in loverboyproblematiek en schrijfster van de boeken  “Plotseling ben je van hem” en “In mijn onschuld”. Vaste columnist bij de Nationale Onderwijsgids.
  Lees het interview met Merel dat op vrouw.nl verscheen: 'Ook meisjes uit 'normaal' gezin kunnen in handen loverboy vallen'

Algemene informatie over de Cursus Sociale Veiligheid op School

 

Datum en Plaats

Op aanvraag - alleen incompany mogelijk.

 

Voor wie

Deze cursus is bestemd voor:

 • Docenten
 • Intern Begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Vertrouwenspersonen
 • Mentoren

Werkzaam in:

 • groep 7 of 8 binnen het PO,
 • VO
 • MBO
 • HO

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Dina Abbou
T: 040 - 2 972 740

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Opleidingsmanager: Jose Kolk 

Projectcoördinator: Ingeborg de Vos-Verhoeven
 
 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Sociale Veiligheid op School start op op aanvraag in op aanvraag!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €op aanvraag,- excl. btw
Datum: op aanvraag
Locatie: op aanvraag

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Dina Abbou  

Opleidingsadviseur
Dina Abbou

  

040 - 2 972 740

Relevant aanbod

10 Jan

Opleiding Fire Safety Manager

6-daagse opleiding Fire Safety Manager voor onder andere veiligheidskundigen, arbo deskundigen en gebouwenbeheerders. Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw organisatie! Lees meer
Type: 6-daagse opleiding | | Lokatie:Hoofdkantoor (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO) Harderwijk
17 Jan

Cursus Natuurwet- en regelgeving in de praktijk

Na 2-dagen bent u voorzien van alle benodigde kennis over de systematiek van soortenbescherming en gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS
24 Jan

Basiscursus Omgevingsrecht

Basiscursus Omgevingsrecht, In drie dagen op de hoogte van alle basiskennis omgevingsrecht. Consequenties nieuwe omgevingswet: bijblijven of afhaken? Lees meer Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht
5 Mrt

Opleiding QHSE Manager

Bevorder de kwaliteit, gezondheid, veiligheid en het milieu! Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht (Daltonlaan)
12 Mrt

Cursus Waterwetgeving

Speciaal voor gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk. Weet u alle (nieuwe) wet- en regelgeving in de watersector correct toe te passen? Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events